‘Mekke'nin Fethi tüm fetihlerin öncüsü’
Anadolu Gençlik Derneði (AGD) Çorum Þubesi, Mekke'nin Fethi'nin 1385'inci yýlý nedeniyle
kutlama programý düzenledi.
Programa konuþmacý olarak
katýlan Evrensel Hafýzlar Derneði
(EHAD) Genel Baþkan Yardýmcýsý
Harun Aytaç,
Hz.
Peygamberin
Mekke'nin
Fethi için
izlediði
stratejiyle
büyük siyasetçi
olduðunu
gösterdiðini
söyledi.
Anadolu Gençlik Derneði (AGD) Çorum Þubesi, Mekke'nin Fethi'nin 1385'inci yýlýný kutladý.
Harun Aytaç
* HABERÝ 3’DE
ÇORUM
2 OCAK 2016 CUMARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
KTÜ Ýktisat Bölümü Öðrencisi
hemþehrimiz Arzu Mebet, ‘Leblebinin
Gýda Sektöründeki Yeri’ni araþtýrdý.
Çorumlu üniversite öðrencisinden dikkat çeken araþtýrma:
‘Leblebi sektörü
gerileme sürecinde’
Fiyatý : 50 Kuruþ
Karadeniz Teknik Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler
Fakültesi (ÝÝBF) Ýktisat Bölümü Öðrencisi hemþehrimiz
Arzu Mebet, ‘Leblebinin Gýda Sektöründeki Yeri’ konulu
tez çalýþmasýný tamamladý. Çorum baþta olmak üzere
leblebi sektörünün Türkiye genelindeki durumunu
inceleyen Arzu Mebet, hazýrladýðý araþtýrmada dikkat
çeken ayrýntýlara yer verdi. * HABERÝ 8’DE
Kültür ve Turizm eski Bakaný Yalçýn Topçu:
‘Kazdýklarý hendeklere
it gibi gömülecekler’
Çorum-Yozgat
yoluna sýcak asfalt
AK Parti Çorum Milletvekili TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Alaca - Yozgat yolunun Sorgun
ayrýmýna kadar olan 77,2 km'lik
kesiminin bitümlü sýcak karýþým
asfalt kaplanmasý yapýmýna
baþlanacaðýný duyurdu.
* HABERÝ 5’DE
Kültür ve Turizm eski Bakaný Yalçýn
Topçu, devletin terörle mücadelede
büyük bir kararlýlýk ortaya koyduðunu
belirterek, “Bunlarý kazdýklarý
hendeklere it gibi gömecekler
Allah’ýn izniyle” dedi.
* HABERÝ 2’DE
Gençlere yönelik
proje üretecekler
Müftülük, gençlere yönelik projelerin
artarýlmasý ve gençlerin camiyle
buluþturulmasýný hedefleyen 'Cami
Gençlik Proje Koordinatörleri
Çalýþtayý' düzenledi. Çok sayýda
görevlinin yer aldýðý çalýþtayda,
"Çorum'da yaþayan gençler için din
adýna neler yapýlabilir?" sorusunun
cevabý arandý.
* HABERÝ 12’DE
Büyük Otel’de düzenlenen çalýþtayda, gençlerle ilgili
proje fikirleri masaya yatýrýldý.
Yalçýn Topçu, Alperen Ocaklarý’nýn davetlili olarak geldiði Çorum’da, DST’de
gerçekleþtirilen konferansta, Çorumlular’a hitabetti.
2016’ya Türkmen
çocuklarýyla girdiler
Türkiye
Kamu-Sen
Ýl
Temsilciliði,
2016
yýlýna
Çorum’daki
Türkmen
çocuklarýný
sevindirerek girdi.
* HABERÝ
Yeni yýlýn ilk bebeði 8’DE
‘Ýnci Fatma’ TBB'den Ortaköy'e itfaiye aracý
Sendika yöneticileri hediyeleriyle Türkmen çocuklarý sevindirdi.
Çorum’da yeni yýlýn ilk bebeði “Ýnci
Fatma” bebek oldu.
* HABERÝ 4’DE
2016’da dünyaya gözlerini açan Ýnci Fatma bebek, 2 kilo 940 gram olarak dünyaya geldi.
Türkiye
Belediyeler Birliði,
itfaiye
hizmetlerinde
kullanýlmak üzere
Ortaköy
Belediyesi'ne,
2015 model itfaiye
aracý hibe etti.
Hibe edilen itfaiye
aracýnýn teslim
töreni, AK Parti
Çorum Milletvekili
Ahmet Sami
Ceylan'ýn da
katýlýmýyla
gerçekleþtirildi.
* HABERÝ 9’DA
Salim Uslu, esnaf temsilcilerini TBMM’de aðýrladý.
‘Esnaf memleketin bel kemiði'
ÇESOB yönetiminin hayýrlý olsun
ziyaretinde konuþan AK Parti Çorum
Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, esnafýn memleketin bel
kemiðini oluþturduðunu söyledi.
* HABERÝ 5’DE
‘4 bin yýllýk baraj’
cazibe merkezi olacak’
Hititler tarafýndan
yaklaþýk 4 bin yýl
önce inþa edildiði
tahmin edilen ve
Anadolu'nun en
eski barajý olarak
deðerlendirilen
Çorum'daki Hitit
Barajý, Devlet ve
Su Ýþleri (DSÝ)
Genel
Müdürlüðü’nün
Prof. Dr. Aykut Çýnaroðlu
hazýrladýðý
projeyle bölgenin cazibe merkezi
olacak.
* HABERÝ 4’DE
Eþini öldüren adam
cezaevinde ölü bulundu
Çorum'da, boþanmak isteyen eþini
býçakla öldürüp müebbet hapis
cezasýna çarptýrýlan koca,
Samsun'daki cezaevinde ölü
bulundu.
AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum ve ilçeleri için her türlü gayreti göstereceklerini ifade etti.
* HABERÝ 9’DA
2
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 2 OCAK 2016
Kültür ve Turizm eski Bakaný Yalçýn Topçu,
‘Bunlarý kazdýklarý hendeklere it gibi gömecekler’
Kültür ve Turizm eski Bakaný Yalçýn Topçu
Kültür ve Turizm eski Bakaný Yalçýn Topçu,
devletin terörle mücadelede büyük bir kararlýlýk ortaya koyduðunu belirterek,
“Bunlarý kazdýklarý hendeklere it gibi gömecekler
Allah’ýn izniyle” dedi.
Çorum Alperen
Ocaklarý tarafýndan Mekke’nin Fethi ve Muhsin
Yazýcýoðlu’nu Anma Gecesi düzenlendi. Devlet Tiyatro Salonu’ndaki programa eski Büyük Birlik Partisi Genel Baþkaný Yalçýn
Topçu’nun yaný sýra AK
Parti Ordu milletvekili
Metin Gündoðdu, Beledi-
Programa Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de katýldý.
ye Baþkaný Muzaffer Külcü, eski Kalkýnma Bakan
Yardýmcýsý Mehmet Ceylan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan, AK
Parti Çorum Ýl Baþkaný
Rumi Bekiroðlu, AK Parti
Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar
Anaç, MHP Merkez Ýlçe
Baþkaný Ahmet Çýrak, Alperen Ocaklarý Baþkaný
Fatih Yücel, belediye baþkanlarý, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve
davetliler katýldý.
Türiye’nin baþýndaki
belanýn Çanakkale’deki
belanýn aynýsý olduðunu
dile getiren Topçu, Osmanlý Ýmparatorluðu’nun
baþýna örülen çorabýn 100
yýl sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin baþýna örülmeye
çalýþýldýðýna dikkat çekti.
Partizanlýðýn bir kenara býrakýlarak Kuvayi
Milliye ruhunda bir ve beraber olma çaðrýsýnda bulunan Topçu, “Ýçeride ve
dýþarýda kuþatma altýndayýz. Bir ilimizde hendek
kazýldý. Dýþarýda dört bir
tarafýmýz kuþatma altýna
alýndý. Yüzyýl evvel bu ülke üzerinde ameliyat yapanlarýn her biri tekrar bir
araya geldi. Artýk bütün
ümmet için þöyle bir hakikat var. Onlarýn önünde bizimle birlikte Kabe, arkalarýnda Türkiye ve Allah
var. Gün basit, politik, siyasi, çýkarlarla vakit kaybedilecek zaman deðildir.
Gün Kuvayi Milliye zamanýdýr. Milli kuvvetlerin
ezan dinmesin, bayrak inmesin demek için bir araya
gelme zamanýdýr” dedi.
“TÜRKÝYE BAÞKANLIK SÝSTEMÝNE
GEÇSÝN”
Son günlerde yaþanan baþkanlýk sistemi tartýþmalarýna da deðinen
Topçu, “Türkiye baþkanlýk
sistemine geçsin. Türkiye’de sadece siyasi sistem
deðil, Türkiye’de aslýnda
bütün kanunlar, kurumlar
parça parça olmuþ, çürümüþ bu millete dar geliyor.
Onun için bir kýsmýný resetlemeliyiz ve yeniden
formatlamalýyýz. Siyasetimizi de resetlemeliyiz.
Semazenlerin gösterisi beðniyle takip edildi.
Mustafa Özarslan
Yýlýn son günü buluþtular
Çorum Barosu geleneksel hale
getirdiði 'pide günü' etkinliðini gerçekleþtirdi.
Barodan etkinlik ile ilgili yapýlan açýklamaya göre geleneksel olarak yýlýn son iþ gününde yapýlan 'pide
günü'ne çok sayýda avukat ve stajyer
avukat katýldý.
Çorum Barosu Hizmet Binasýnda gerçekleþtirilen programda kýsa
bir konuþma yapan Baro Baþkaný Av.
Altan Akpýnar, yeni yýlda saðlýklý,
mutlu huzurlu, barýþ ve adalet dolu
bir yýl dileðiyle herkesin yeni yýlýný
kutladý. Etkinlik ikramlarýn ardýndan
sona erdi.
Baro üyeleri, geleneksel pide buluþmasýnda bir araya geldi.
Yalçýn Topçu, Alperen Ocaklarý’nýn davetlili olarak geldiði Çorum’da,
DST’de gerçekleþtirilen konferansta, Çorumlular’a hitabetti.
Partiler kanunu da, seçimi
de, köhnemiþ kurumlarý da
hepsini resetleyip yeniden
formatlamalýyýz. Neye göre. 10 bin yýllýk tarihimiz
bin küsür yýllýk medeniyet
deðerlerimize göre. Herþeyi buna göre dizayn etmeliyiz” diye konuþtu.
Ne Rusya’nýn Türkiye’ye racon kesmesi, ne
Türkiye sýnýrlarýnda bölücü, Marksist bir koridor
devleti oluþturma çabalarýnýn, nede Diyarbakýr’da,
Cizre’de hendeklerin kazýlmasýnýn tesadüf olmadýðýnýn altýný çizen Topçu, “
Bizim medeniyet coðrafyamýzý bombalayanlara
dikkat edin. Onlarýn adlarý
baþkada olsa, yukarýda
bomba atan uçaklarýnýn
kanatlarý birbirine deðiyor
mu? Kürt’ü, Arap’ý, Türkmen’i bombalýyor. 100 yýldýr bu coðrafyanýn bir tarafýný Osmanlýdan bu tarafa
önce sinsice Ýslamsýzlaþtýrdýlar. Kavim, kavim mezhep mezhep böldüler. Þimdi hepsi bir araya geldi,
bomba yaðdýrýyorlar. Tüm
bunlarýn tek nedeni var.
Cetvelle medeniyet coðrafyamýzda çizilecek harita
yeniden belirlenirken Ankara masada olmasýn. Tek
dert bu” þeklinde konuþtu.
“BUNLARI KAZDIKLARI HENDEKLERE ÝT GÝBÝ GÖMECEK-
LER”
Türkiye’nin bütün
kurumlarýyla terörle mücadele de kararlý bir tutum
sergilediðini anlatan Topçu, “Devletin hem Genelkurmay’ýnda, hem cumhurbaþkanlýðýnda, hem de
baþbakanlýðýnda iki meselede müthiþ kararlýlýk var.
Týpký Mustafa Kemal’in
iþgal gemilerine bakýp
‘geldikleri gibi giderler’
dediði gibi bir kararlýlýk.
Birincisi terörle mücadele.
Bunlarý kazdýklarý hendeklere it gibi gömecekler Allah’ýn izniyle. Buradan
orada ki kardeþlerimize
sesleniyorum Batý onlar
için ensar olacak. Hiçbir
endiþeye
düþmesinler,
bunlar o hendeklere gömüldükten sonra 4-5 ay
içerisinde kendilerine yeni
evleri yapýlýp teslim edilecek. Onlarýn uðradýklarý
zarar devlet tarafýndan
ödenecek. Canlarýný sýkmasýnlar. Yeter ki bugün ki
gösterdikleri tavrý daima
göstersinler. Bir diðeri
Rusya’nýn bu kadar gücü
varmýþ, ABD’nin böyle istihbaratý varmýþ, Ýngilizin
yaman oyunu varmýþ. Medeniyet coðrafyasýnda yapacaklarý her harekette Ankara öylede olacak böyle
de olacak. Savaþ çýkar öylemi çýkarsa çýkar. Medeniyet coðrafyasýnda ameli-
Danýþtay'dan Döner
Sermaye kararý
Saðlýk-Sen Çorum Þuda da karar alýndýðý belirtibesi Basýn ve Ýletiþimden Solerek dava konusu hükümrumlu Baþkan Yardýmcýsý Halerde hukuka uyarlýlýk bucý Nuri Lafcý Döner Sermaye
lunmadýðýna karar verilyönetmeliðindeki, döner sermiþtir. Ayrýca kararda vermayeden gelir vergisi kesilgi kesintisi yapýlmasý ya
mesine sebebiyet veren hüda yapýlmamasý yolundaki
kümlerinin iptali için açtýklarý
düzenlemelerin
ancak
davada Danýþtay 4. Dairesinin
Anayasa'dan sonra en üst
yürütmenin durdurulmasý kanorm olan Kanun ile korarý verdiðini belirtti.
nulup kaldýrýlacaðý ya da
deðiþtirileceði belirtilerek,
Hacý Nuri Lafcý yaptýðý
davaya konu Yönetmelik
açýklamada davanýn, Ýl Saðlýk
gibi ikincil düzenlemelerMüdürlüðü ile Halk Saðlýðý
Hacý Nuri Lafcý
de verginin kanuniliði ilkeMüdürlükleri ve baðlý kuruluþsine de aykýrýlýk teþkil edildiði belirtillarýný kapsadýðýný ifade ederek, "Türkiye
miþtir" þeklinde kaydetti.
Kamu Hastaneleri Kurumu Döner Sermaye Yönetmeliðindeki gelir vergisi keSaðlýk çalýþanlarýnýn döner sermasilmesine dair hükümlerin iptali için açyelerinden gelir vergisi alýnmasýnýn adamýþ olduðumuz dava ise devam etmekteletsizliðine yýllardýr dikkat çekmelerine
dir" dedi.
karþýn, idarenin bu konuda saðlýk çalýþanlarýný maðdur ettiðini dile getiren
Açýklamasýnda dava hakkýnda bilgi
veren Lafcý, "Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý
Lafcý, "Diðer kamu kurumlarýnda görev
Kuruluþlarýn Taþra Teþkilatýnda Görevli
yapanlarýn ek ödemelerinden gelir vergiPersonele Ek Ödeme Yapýlmasýna Dair
si kesilmemekte. Saðlýk çalýþanlarýnýn
Yönetmelikte Halk Saðlýðý Müdürlüðü
döner sermayesinden hem gelir vergisi
ile Halk Saðlýðý Müdürlüðü'ne baðlý bialýnýyor, hem de emekliliðe yansýtýlmarimlerde ve Ýl Saðlýk Müdürlüðü ile il
yarak ayrý bir maðduriyete yol açýlýyor.
Saðlýk Müdürlüðü'ne baðlý birimlerde
Bunun için biz de Saðlýk-Sen olarak, dönet performans puanýnýn belirlenmesine
ner sermayeden gelir vergisi kesilmemedair hükümlerde yer alan "gelir vergisi"
sini yargýya taþýdýk. Yargý talebimizi hakibarelerinin iptali için açtýðýmýz davada
lý bularak, döner sermayeden gelir vergiDanýþtay tarafýndan yürütmenin durdusi alýnmasýný saðlayan yönetmeliðin ilgirulmasýna karar verildi. Danýþtay karali maddelerinin yürütmesini durdurdu.
rýnda, 209 sayýlý Saðlýk Ve Sosyal YarBu kararýn verildiði tarihten itibaren, kadým Bakanlýðýna Baðlý Saðlýk Kurumlarý
rarýn kapsadýðý il saðlýk müdürlüðü il
Ýle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesishalk saðlýðý müdürlüðüne baðlý çalýþanlerine Verilecek Döner Sermaye Hakkýnlarýn döner sermayelerinden gelir vergisi
da Kanun ile ek ödemelerin oraný ile usul
kesilmemesi gerekmektedir. Ayrýca, yöve esaslarýný belirleme konusunda Malinetmeliðin yayýnlandýðý 2012 yýlýndan
ye Bakanlýðý'nýn uygun görüþü ile Saðlýk
bugüne kadar kesilen gelir vergilerinin
Bakanlýðýna Yönetmelik çýkarma yetkisi
verildiði, ancak Yönetmelikte dayanaðý
de çalýþanlara iadesinin yapýlmasý gerekolan Kanun ile verilen yetkinin dýþýna çýmektedir. Geri ödemelerin yapýlmasý için
kýlarak yapýlacak ödemeler üzerinden
de görüþmelerimiz sürmektedir" ifadeleayrýca vergi kesintisi yapýlmasý hususunrini kullandý.
yat yapanlar iyi bilin biz
öleceksek Kurtuluþ savaþýnda olduðu gibi adam gibi ölmeye kararlýyýz. Yüzyýl önce yaptýðýnýz gibi bizi içimize dürüp harita belirleme gibi bir yaðma size
yok” ifadelerini kullandý.
BBP eski genel Baþkan Muhsin Yazýcýoðlu’nun dupduru, naturel bir
Anadolu çocuðu olduðunu
anlatan Topçu, “Muhsin
Yazýcýoðlu ile 40 yýllýk süreçte 18 yýllýk bil fiil aktif
siyaset yaptýk. Helikopter
kazasýnýn ardýndan Devlet
Denetleme Kurumunu þaibeli hava kazalarýnda harekete geçirdik. Rahmetli
arkasýnda bakanlar kurulu
býrakmadý. O gün ki cumhurbaþkanýmýza Devlet
Denetleme Kurumu derken bu iþle ilgili ne yapacaðýz demiþti. Bizden sonra malumunuz o kurul rahmetli Turgut Özal’ýn da
meselesine baktý. Hrant
Dink’in meselesine de
baktý. Toplumda þüpheli
olan spekülasyona açýk bütün meselelerin üzerinde
kurul inceleme yaptý. O
kurum iþler hale geldi. Hukukun elinde bu þaibeli
mesele görüþülüyor. Umut
edelim ki korkulan deðildir. Çünkü ben aðabeyimi,
ebedi liderimi, yol arkadaþýmý, baþkanýmý toplum
nezdinde kuvvetli bir ka-
naat olan suikast gibi þeylere kýyamam. Ben birileri
gibi suikast deyip deyip televizyonlara çýkmak, önüme mikrofonlar tutulsun
diye hiç söylemedim. Ben
bir þeyi unutmam ben baþkanýmýn dirisiyle birlikte
ne bir siyaset nede üzerinden ticaret yaptým. Be hey
ahmaklar, be hey alçaklar
Muhsin baþkanýn ölüsü
üzerinden mi siyaset yapacaðým. Muhataplarým diyor ki bu bir kaza. Siyasi
akýl olduðunu söyleyenler,
bir takým entelektüeller bu
iþi kaza olarak görüyor.
Ama halk rahmetli ile ilgili suikast kanaatý taþýyor.
Bu bir kaza ise kazanýn saikleri ve sebepleri var Bunu ortaya çýkaralým. Sokaðýn dediði gibi suikast ise
faillerini ortaya çýkaralým
ki yarýn baþkasýnýn baþýna
bir þey gelmesin. Bunun
üzerinde siyasi sörf yaparlar demiþtim. Bu meselenin üzerinde þuanda siyasi
sörf yapýlýyor. Herkes bunu iþine geldiði þekilde
kullanýyor. Muhsin baþkan
dupduru, naturel bir Anadolu çocuðu idi.Cenabý
hak Muhsin baþkanla birlikte bu topraðý vatan yapmak için topraða düþen þehit kardeþlerimize de Allah
rahmet eylesin” sözleriyle
konuþmasýný tamamladý.(ÝHA)
Saðlýk-Sen 2015'i deðerlendirdi
Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden
Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý yaptýðý
açýklamada 2015 yýlýný deðerlendirdi.
Hacý Nuri Lafcý 2015'in, hem kamu görevlileri,
hem millet hem de insanlýk için önemli geliþmelerin
yaþandýðý bir yýl olduðunu belirtti.
Yýpranma payý ve ek ödemelerin emekliliðe
yansýtýlmasýnýn takipçisi olacaklarýný kaydeden Lafcý,
"Saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarý açýsýndan birçok
talebimizin hayata geçtiði, bazý taleplerimizin de gelecek yýla taþýndýðý bir yýlý hep beraber yaþadýk. Bu
arada, yýpranma payý, kreþ açýlmasý ve lisans tamamlama konularýnda almýþ olduðumuz sözler, çalýþmalarýmýzý bu sözlerin tutulmasý ve gereðinin yerine getirilmesine yoðunlaþmamýzý saðladý. Kreþ konusunda
genelge yayýnlandý, yeni yapýlacak saðlýk kuruluþlarýna kreþ zorunluluðu getirildi. Lisans tamamlama,
(uygulama eksikleriyle) hayata geçti. Yaþanan aksaklýklarýn giderilmesi, saðlýðýn üst öðrenimi olmasýna
karþýn kapsam dýþý kalan bölümlerin de lisans tamamlamaya dahil edilmesi için çalýþmalarýmýz sürecek. Saðlýk çalýþanlarýnýn yýllardýr talep ettiði yýpranma payý konusunda önce sözünü aldýk, sonra da toplu sözleþmede bilim kurulu oluþturulmasýný ve çalýþmaya baþlanmasýný saðladýk. En temel taleplerimizden birisi de ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasýdýr. 2016 yýlýnýn yýpranma payýnýn hayata geçtiði, ek
ödemelerin emekliliðe yansýtýldýðý bir yýl olmasýný diliyoruz. 2016'da bütün taleplerimizin takipçisi olmayý sürdüreceðiz" dedi.
2015'in Türkiye'de ve dünyada birçok olayýn
yaþandýðý yýl olduðunu kaydeden Lafcý,
"Bölgemizde hesap peþinde olan güçler, bazen
Irak, bazen de Suriye üzerinden sahneye çýktý. Bu
güçlerin içimizdeki uzantýlarý da hiç boþ durmadý. Ýstikrar ve büyümemizi sabote etmek için ellerinden
geleni yaptý. Ancak, bütün bu kaos planlarý 1 Kasým'da milletin basiret duvarýna çarparak parçalandý.
Saðlýk-Sen olarak geçmiþte olduðu gibi bundan sonra da milletimizin yanýnda, iradesinin arkasýnda olmaya devam edeceðiz. Özelde saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn, genelde ise maðdurlarýn ve mazlumlarýn yardýmcýsý olmaya devam edeceðiz.
2016'nýn, ülkemizde ve dünyada, mazlumlarýn gözyaþýnýn dindiði, yardým çýðlýklarýnýn karþýlýk bulduðu,
savaþýn ve katliamlarýn sona erdiði, sevgi, barýþ ve
hoþgörünün hakim olduðu bir yýl olmasýný diliyoruz"
CUMARTESÝ 2 OCAK 2016
www.corumhakimiyet.net
3
Mekke'nin Fethi bütün fetihlerin öncüsüdür
FATÝH AKBAÞ
Harun Aykaç
Muhammed Ali Aydýn
Bekir Uyanýk
Gecede, Siyer-i Nebi Yarýþmasý’nda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Çok sayýda davetlinin katýldýðý programda AGD’nin çalýþmalarýný içeren sinevizyon sunumu yapýldý.
Çorum Belediyesi mehteran takýmý
Samsun’da programa katýldý
Anadolu
Gençlik
Derneði(AGD) Samsun Þubesi, Mekke’nin
Fethi'nin 1385. yýl dönümü münasebetiyle bir program düzenledi.
Mustafa Daðýstanlý Spor Salonu'nda gerçekleþtirilen program
Kur'an-ý Kerim'i güzel okuma Türkiye birincisi Hafýz Cihan Kodal'ýn
Kur'an okumasý, Çorum Belediyesi
Mehteran Takýmý'nýn fetih marþlarý ve
semazen gösteriyle devam etti. Programa; Gýda, Tarým Hayvancýlýk Samsun Ýl Müdürü Kadir Güven, Türkiye
Gençlik Vakfý(TÜGVA) Samsun Þube Baþkaný Hakan Durmuþoðlu ve
AGD Samsun Þube Baþkaný Þenol
Altun'ýn yaný sýra çok sayýda vatandaþ
katýldý.(ÝHA)
Çorum Belediyesi’nin Mehteran Takýmý, baþarýlý sunumu ve disipliniyle takdir topladý.
Samsunlular, mehter marþlarý ile coþtu.
Çorumlu mehterciler, AGD Samsun Þubesi’nin gecesine renk kattý.
Anadolu Gençlik Derneði (AGD) Çorum Þubesi,
Mekke'nin
Fethi'nin
1385'inci yýlý nedeniyle
kutlama programý düzenledi. Programa konuþmacý
olarak katýlan Evrensel Hafýzlar Derneði (EHAD) Genel Baþkan Yardýmcýsý Harun Aytaç, Hz. Peygamberin Mekke'nin Fethi için izlediði stratejiyle büyük siyasetçi olduðunu gösterdiðini söyledi.
Afra Kültür Merkezinde önceki akþam yapýlan
etkinlik Þaban Erci'nin
Kur'an-ý Kerim tilaveti ile
baþladý.
Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan AGD Ýl
Baþkaný Bekir Uyanýk, daAnadolu Gençlik Derneði (AGD) Çorum Þubesi, Mekke'nin Fethi'nin 1385'inci yýlýný kutladý.
ha önce kýrsalda etkili olan
terörün þimdi þehir merkezdeden Aytaç, "Dünyanýn en büyük siyasetçisi Allah resulüdür. Meklerine indiðini dile getirerek, terörün arkasýnda 'büyük Ýsrail' projesini
ke'nin Fethi için uyguladýðý strateji bunun en iyi göstergesidir. Siyaset
gerçekleþtirme emelinin olduðunu söyledi.
insanlarý yönetme sanatýdýr. Her Müslüman siyasidir ve mutlaka siyaUyanýk, bu tür toplantýlarýn þuurlanmaya vesile olmasýný temenni
set yapmalýdýr. Siyonistlerin en çok korktuðu þey ise Müslümanlarýn sietti.
yaset yapmalarýdýr. Bundan dolayý Türkiye'de üç önemli kurumda caUyanýk konuþmasýný Siyer-i Nebi yarýþmasýna destek veren herkemi-kýþla ve okullarda siyaset yapmak yasaklanmýþtýr" dedi.
se teþekkür ederek tamamladý.
-SÝYER-Ý NEBÝ YARIÞMASI ÖDÜLLERÝ VERÝLDÝDaha sonra kürsüye gelen AGD Genel Baþkan Yardýmcýsý ve LiKonuþmalarýn ardýndan AGD tarafýndan düzenlenen Siyer-i Nebi
seler Komisyonu Baþkaný Muhammed Ali Aydýn, dernek olarak vatanYarýþmasýnda dereceye girenlere ödülleri verildi.
daþlarýn gönüllerini fethetmek için bu programlarý yaptýklarýný belirtti.
Yarýþmada birinci Beyyine Zahide Sert, ikinci Ayþegül Polat,
AGD Çorum Þubesinin faaliyetlerinin anlatýldýðý sinevizyon gösüçüncü Aybüke Ölçer, dördüncü Abdussamet Arýcý beþinci ise Bekir
terisinin ardýndan
Demir oldu.
kürsüye gelen Evrensel Hafýzlar Derneði (EHAD) Genel Baþkan
Ýkinci olan Ayþegül Polat ödülünü Sungurlu'da yapýlan Mekke'nin
Yardýmcýsý Harun Aytaç, Mekke'nin Fethi'ni anlattý.
Fethi programýnda alýrken diðer dereceye giren öðrencilere ise ödülleMekke'nin Fethi'nin bütün fetihlerin öncüsü olduðunu dile getiren
rini protokol üyeleri takdim etti.
Harun Aytaç, Mekke'nin Fethi'nin kolay yapýlmadýðýný söyledi.
Etkinliðe Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarý Kadir Söngüt ve
Allah resulünün 23 yýl Mekke'yi fethetmek için sabrettiðini kayYahya Çoban, KYK Ýl Müdürü ve Ensar Vakfý Ýl Baþkaný Erol Kavun-
'Yeni Anayasa Büyük Türkiye'nin ön þartýdýr'
Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube
mýzýn aþýlacaðýný düþünüyoruz. Mevcut sorunlarýn temeBaþkaný Ahmet Saatcý 2016'da Yeni Anayasanýn, kararlýlinde yapay gerekçelerin bulunduðunu fark ederek 2016
lýkla, ortak akýlla ve gerilimden arýnmýþ bir zeminde yazýlyýlýnda sorunu pazarlayan deðil çözümü birlikte arayan
masýný istediklerini belirtti.
yaklaþýmýn hakim kýlýnmasýný bekliyoruz" þeklinde kaydetti.
Yeni yýl ile ilgili yayýmladýðý mesajýna, "Ýslam Coðrafyasýnda baþýmýzý nereye çevirsek bir yetimin feryadýný,
Yeni Anayasa iradesini önemsediklerini ve desteklebir mazlumun isyanýný duyuyoruz" diyerek baþlayan Ahdiklerini kaydeden Saatcý,
met Saatcý, "Ýnsanlýðýn ortak huzurunu tehdit eden þiddet,
"Bin yýllýk birlikte yaþama iradesini ve kardeþliði daterör, iþgal, savaþ ve düþmanlýðýn yerini barýþ ve huzura býha da güçlendirme, demokratik hak ve özgürlükler temerakmasýný, Ortadoðu'da yaþanan çatýþmalarýn bir an önce
linde terör sorunu, inanç özgürlüðü, eþit yurttaþlýk gibi sosona ermesini, acý kayýplarýn, trajedilerin son bulmasýný terun ve beklenti alanlarýna çözme fýrsatý sunacak olan Yeni
menni etmekle yetinmeyeceðiz, bunun gerçekleþmesi için
Anayasanýn, kararlýlýkla, ortak akýlla ve gerilimden arýnmýþ
var gücümüzle mücadele edeceðiz. Bu çerçevede baþta Subir zeminde yazýlmasýný istiyoruz. Demokratik, sivil ve özriye, Filistin, Bangladeþ, Irak, Doðu Türkistan, Mýsýr ve
gürlükçü yeni anayasa yapým sürecinin uzamasýnýn hem
Ahmet Saatcý
Myanmar olmak üzere dünyanýn muhtelif yerlerinde zorda,
ülkemiz hem de milletimiz açýsýndan ekonomik, siyasi ve
darda ve sýkýntýda olan kardeþlerimizi 2016 yýlýnda yalnýz býrakmamatoplumsal aðýr sonuçlarý olacaktýr. Çerçevesini temel insan hak ve özya, elimizi uzatmaya ekmeðimizin ortaðý yapmaya devam edeceðiz"
gürlüklerinin çizdiði, ideolojik ön kabullerden arýndýrýlmýþ, en geniþ
dedi.
toplumsal uzlaþýyý temsil edecek ve bireyin devlete karþý özgürlükleri2016 yýlýnýn umutlarýn çoðaldýðý, terörün son bulduðu, barýþýn tüm
nin geniþletilmesini saðlayacak Yeni Anayasa yeniden Büyük Türkidünyada egemen olduðu, dostluk, kardeþlik, dayanýþma duygularýnýn
ye'nin hem yol haritasý hem de ön þartýdýr. 2016 yýlý ülkemizin Yeni
güç kazandýðý bir yýl olmasýný dilediklerini belirten Saatcý, "EmperyaAnayasasýna kavuþtuðu, sürdürülmekte olan demokratikleþme hamlesilizm ve iþbirlikçileri olan diktatörlerin hak ve hukuk tanýmayan saldýrýnin tamamlandýðý, kamu görevlilerinin elde ettikleri toplu sözleþme
larýna, baský ve zulümlerine karþý tavýr almak hepimizin görevidir. Müshakkýnýn siyaset ve grev hakkýyla taçlandýrýldýðý, örgütlenmenin önünlümanlarýn kendi aralarýnda birlik ve dayanýþmayý tesis ederek; Ýslam
deki engellerin kaldýrýldýðý, kamu görevlilerimize, milletimize ve insandünyasýna, Müslüman toplumlara yönelen tehditleri, ötekileþtirme gaylýða sevgi, barýþ, saðlýk ve hoþgörünün egemen olduðu bir yýl olmasýný
retlerini bertaraf edecek þekilde topyekûn kurtuluþ anlayýþla birlikte hudiliyoruz. Memur-Sen olarak, umutlarýn çoðaldýðý, terörün son bulduzura, refaha ulaþmanýn miladý olmalý 2016. Öte yandan "yeniden büðu, barýþýn tüm dünyada egemen olduðu, dostluk, kardeþlik, dayanýþma
yükTürkiye" ve "kadim medeniyetle yeni bir bað inþasý" için önyargýduygularýnýn güç kazandýðý bir yýl olmasý temennisiyle 2016, mazlumlardan sýyrýlarak, konuþarak, tartýþarak ve özeleþtiri yaparak sorunlarýlarýn kurtuluþ yýlý olsun" diyerek mesajýný tamamladý.
‘657 deðiþtirilmeli, ama..’
Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Çorum Ýl
çalýþanlar arasýnda eþitsizlik ve adaletsizlikler doðurEðitim ve Sosyal Ýþler Sekreteri Elif Erdoðan, kamu
duðunu görmekteyiz. Kamuda eþit iþe eþit ücret ve onur
çalýþanlarýnýn iþ güvencesine ve yýllardýr süren mücadele
eþitliði için 657 Sayýlý Kanunun ele alýnarak; toplumun
ile elde edilen kazanýmlara dokunulmamasý þartýyla
tüm kesimlerinin ve STK'larýn mutabakat saðladýðý, çaðHükümetin 50 yýllýk 657 Sayýlý Devlet Memurlarý
daþ bir vizyonla, adil ve hakkaniyetli bir mevzuat haline
Kanununu deðiþtirmesini desteklediklerini söyledi.
getirilmesini istiyoruz.
Yaptýðý açýklamayla 657 Sayýlý Devlet Memurlarý
Biz DES olarak kamu yönetimi ve kamu hizmetKanunu'nun hayata geçtiði günden bugüne yüzlerce kez
lerinin üretim, verimlilik ve performansý esas alan, kamu
deðiþikliðe uðradýðýna dikkat çeken Elif Erdoðan, 1965
çalýþanlarýna deðer veren, kamu çalýþanlarýnýn mesleki,
yýlý anlayýþýyla, köhnemiþ ve yamalý bohçaya dönüþmüþ
özlük, mali ve demokratik haklarýný muasýr düzeyin üzerbir mevzuatla kamu yönetimini sürdürmenin artýk
ine çýkaran sistemik bir yapýya sahip olmasýný istiyoruz.
mümkün olmadýðýný ve kanunun yeniden ele alýnmasý
Memurlar arasýnda iþ verimi ve iþ barýþýný ciddi þekgerektiðini belirtti.
ilde zedelemeye devam eden 657 sayýlý yasanýn deðiþmeElif Erdoðan
1965 yýlýnda yürürlüðe giren 657 Sayýlý Devlet
si gerekir. Ama bu deðiþme top yekûn bir kamu reformu ile
Memurlarý Kanunu'nun yeniden ele alýnmasý gerektiðinin ancak
birlikte anayasal düzenlemelerin de bu deðiþimin çatýsý olmasý þartýykamu çalýþanlarýnýn iþ güvencesine ve yýllardýr süren mücadele ile
la baþarýya ulaþabilir. Yeni yasa da iþ güvencesi konusunda garantör
elde edilen kazanýmlara dokunulmamasý gerektiðinin altýný çizen
olmalýdýr. Ve yine yeni yasada performans göstergeleri nesnel olarak
Erdoðan açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi:
tanýmlanabilir ve ölçülebilir olmalýdýr. Ve yine yeni yasaya dönüþüm
"Kamu çalýþanlarýnýn yýllardýr sürdürdüðü mücadele ile elde
sürecinde memurlarýn zihinsel hazýrlýðý da planlanmalýdýr. Biz yeni
ettikleri kazanýmlara ve iþ güvencesine dokunulmamak kaydýyla
yasanýn kamu hizmetleri ve kamu çalýþanlarý için pro-katma deðer
yapýlacak deðiþikliklere sendika olarak destek veririz. 657 Sayýlý
üretmesini istiyoruz.
Devlet Memurlarý Kanunu'nun hayata geçtiði günden bugüne en az
Son olarak belirtmek isterim ki hükümet kurulduktan sonra ilk
bin kere deðiþikliðe uðramýþtýr, yürürlüðe girdiði dönemle
iþi Yeni Anayasa ile eþgüdümlü olarak 657 sayýlý Kanunu çöpe atýp
yürütüldüðü dönem arasýnda her yönüyle büyük deðiþimler
yenisini yapmak, hem kamu hizmetlerinde hem kamu çalýþanlarý
yaþanýrken halen 1965 yýlý vizyon ve anlayýþýyla kamu yönetimini
arasýnda hem de kamu hizmeti alan vatandaþlar nezdinde adaletsisürdürmenin saðlýklý ve verimli olmadýðý açýktýr.
zliðe son vermeli, 657'linin zulmünü bitirmeli, liyakati esas almalýdýr.
657 Sayýlý Kanuna istihdam türleri açýsýndan bakacak olursak,
Yeni Anayasa ile birlikte 657'yi deðiþmeden Türkiye tam olarak
kamuda memur, sözleþmeli personel, geçici personel, Teþkilat
vesayetten de kurtulamaz, geliþemez, ilerleyemez ve keyfiyetle
Kanunu'na göre sözleþmeli personel, iþçi, geçici iþçi gibi deðiþik ad
büyüyemez.”
ve statüler adý altýnda personelin çalýþtýðýný ve bu durumun kamuda
4
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 2 OCAK 2016
Hayrettin
Karaman
Kendine
bakmak…
Vali Ahmet Kara ve eþi Mesude Kara, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ni ziyaret ederek, yýlýn ilk bebeðine ve ailesine göz aydýnlýðý verdiler.
Yeni yýlýn ilk bebeði ‘Ýnci Fatma’ oldu
Çorum’da yeni yýlýn ilk bebeði
“Ýnci Fatma” bebek oldu.
Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde dünyaya gelen yeni yýlýn ilk bebeðinin
ilk ziyaretçisi Vali Ahmet Kara oldu.
Vali Kara, eþi Mesude Kara ile 2015
yýlýnýn son dakikalarýný, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'nin doðum servisini ziyarete ayýrdý.
Asuman ve Serkan Akoðlu çiftinin saat 00.03'te dünyaya gözlerini
açan bebeðini ziyaret eden Vali Kara
ve eþi, aileye evlatlarýyla birlikte saðlýklý bir ömür geçirmeleri temenni-
2016’da dünyaya gözlerini açan Ýnci Fatma bebek,
2 kilo 940 gram olarak dünyaya geldi.
sinde bulunarak, bebeðin vatanýna,
milletine ve ailesine hayýrlý bir evlat
olmasý dileðinde bulundu.
Akoðlu çiftini tebrik eden Vali
Kara, çiftin ikinci bebeklerine altýn
hediye etti. Akoðlu çiftinin sezaryen
doðum ile dünyaya gelen bebeklerine Ýnci Fatma adýný verdiði, 2 kilo
940 gram doðan ve 49 santimetre boyundaki bebek ile annesinin saðlýk
durumunun iyi olduðu öðrenildi. Anne Akoðlu baþarýlý geçen bir doðumun ardýndan ikinci çocuðunu kucaðýna almanýn sevincini yaþadýðýný belirterek, “Allah'ým uzun ömür versin”
dedi.(ÝHA)
‘4 bin yýllýk baraj’ cazibe merkezi olacak’
Hititler tarafýndan yaklaþýk 4 bin
yýl önce inþa edildiði tahmin edilen ve
Anadolu'nun en eski barajý olarak deðerlendirilen Çorum'daki Hitit Barajý,
Devlet ve Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü’nün hazýrladýðý projeyle bölgenin
cazibe merkezi olacak.
Hitit medeniyetinin baþkenti Hattuþa ile diðer önemli merkezlere ev sahipliði yapan Çorum'a yaklaþýk 80 kilometre uzaklýktaki Alacahöyük ören yerinde 2002 yýlýnda ortaya çýkarýlan Hitit
Barajý'nýn turizme kazandýrýlmasý amacýyla DSÝ Genel Müdürlüðü harekete
geçti.
Türkiye'nin "ilk milli kazý alaný"
unvanýna sahip Alacahöyük'te Ankara
Üniversitesi tarafýndan gerçekleþtirilen
çalýþmalarý yürüten kazý heyetinin baþkaný Prof. Dr. Aykut Çýnaroðlu'nun giriþimleri sonucu DSÝ Genel Müdürlüðü
tarafýndan hazýrlanan proje kapsamýnda, bölgede çeþitli yatýrýmlar yapýlarak,
düzenlemeler gerçekleþtirilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kültür
Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðünce de onaylanan projenin, ihaleyi
kazanan yüklenici firma tarafýndan
2017 yýlýna kadar tamamlanmasý hedefleniyor.
DSÝ 5. Bölge Müdürlüðünün koordinesi ve denetiminde yürütülen proje
ile 15 milyon lira harcanarak kamulaþtýrmasý yapýlan yaklaþýk 28 hektarlýk
alanda Hitit Ormaný, Hitit yemeklerinin
sunulacaðý restoran, Alacahöyük Kazýlarý Araþtýrma Merkezi, 20 yataklý misafirhane, kütüphane, sergi ve konferans salonu, satýþ büfeleri, yürüyüþ
bantlarý, otopark, Hitit arabalarýyla yapýlabilecek geziler için yollar, baraj ve
kazý alanlarý için seyir teraslarý, doðal
tarým alanlarý, laboratuvar, atölyeler ve
çalýþma ofisleri yapýlacak. Hitit yapý
tarzýna yakýn þekilde inþa edilecek tüm
yapýlarda güneþ enerjisi sistemi kullanýlacak.
- "Anadolu arkeolojisine ýþýk tutacak bir proje"
Alacahöyük'teki kazýlara 20 yýldýr
baþkanlýk yapan Prof. Dr. Çýnaroðlu,
Hitit Barajý'nýn dünyada iþleyen en eski
baraj olduðunu söyledi.
Söz konusu çalýþmayý, "Anadolu
arkeolojisine ýþýk tutacak proje" olarak
nitelendiren Çýnaroðlu, bundan sonra
yapýlacak benzeri çalýþmalar için de
projenin örnek oluþturacaðýný kaydetti.
Projenin, Çorum ve Türkiye için
çok büyük bir kazanç olacaðýna inandýðýný dile getiren Çýnaroðlu, þunlarý kaydetti:
"Alacahöyük, 4 bin 500 yýl önce
eyalet bölge merkeziydi. Þimdi Alacahöyük o konuma getirilecek. Bu proje
çok büyük gelir getirecektir. Orman ve
Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Lütfi Akça'ya Hitit Barajý'nýn önemini anlattýktan sonra bu proje ortaya çýktý. Müsteþarýmýza ve Sayýn Bakanýmýz Veysel
Eroðlu'na bilim dünyasý adýna teþekkür
ediyorum."
Çýnaroðlu,
proje
kapsamýnda gerçekleþtirilecek yatýrýmlarýn yaný sýra alan içerisine en çok bilinen Hitit eserlerinden
55'inin kopyasýnýn konulacaðýný sözlerine ekledi.
Hitit Barajý ve çevresinin canlandýrýlýp cazibe
merkezi haline dönüþmesi
amacýyla hazýrlanan projenin hayata geçirilmesiyle yýllýk 35 bin dolayýnda
turistin ziyaret ettiði Alacahöyük'e 100 bin kiþinin
gelmesi
hedefleniyor.(AA)
DSÝ Genel Müdürlüðü hazýrladýðý proje ile Hitit Barajý’ný turizme kazandýrmayý hedefliyor.
YEDAÞ'tan Dodurga'da enerji kesintisi
4 bin yýllýk geçmiþi ile Anadolu’nun en eski barajý ünvanýný taþýyan
Hitit Barajý tarihi özelliðinin yanýsýra, doðal güzelliði ile de dikkat çekiyor.
Çorum’da 2 tane þirket kuruldu
TOBB 2015 yýlý Ocak-Kasým dönemi iller bazlý kurulan yabancý þirket verilerini paylaþtý. Türkiye genelinde istatistiklerin belirtildii açýklamada, Çorum’da 2 tane yabancý þirket kurulduðu ifade edildi.
Erzurum’da 11 aylýk dilimde yabancý menþeyli anonim þirket kurulumu kaydedilmezken, dönemde 1 limited þirket kurulumu gerçekleþti. Ýlde kurulan yabancý limited þirkette
sermaye toplamý 100 bin TL olarak kaydedildi.
ERZURUM’UN PAYI
Ocak-Kasým 2015 bölümünde Doðu Anadolu Bölgesindeki 8 ilde 8 yabancý menþeyli limited þirket kuruldu. Ortak olunan þirketlerdeki sermaye payý 1.0 milyon, ülkenin sermaye toplamý ise 697 bin TL olarak bildirildi. Erzurum’un bölge toplamýnda yabancý þirket
payý yüzde 12,5, þirket sermaye payý ise yüzde 9,52 olarak aktarýldý.
DOÐU ANADOLU ÝLLER DAÐILIMI
11 ayda Doðu Anadolu Bölgesi illeri olan Bitlis, Ardahan, Aðrý, Elazýð, Erzurum, Iðdýr, Malatya ve Van’da 1 yabancý limited þirket kurulumu kaydedildi. Ortak olunan þirket-
Bizim geleneðimizde bir kimse ile
buluþtuðumuz veya rastlaþtýðýmýzda selam
veririz, duruma göre hal hatýr sorarýz,
ayrýlacaðýmýz zaman da “Allah'a ýsmarladýk,
kalýn saðlýkla, Allah'a emanet olun…” deriz,
muhatabýmýz da bunlara uygun sözler söylerdi.
Þimdiler de deðiþen ahlakýmýzý, insana ve
topluma bakýþýmýzý tam olarak yansýtan bir laf
çýktý ortaya: “Kendine iyi bak”.
Biri diðerine “kendine iyi bak” diyorsa
bunun iki manasý olur: 1. “Benden ve
baþkasýndan sana fayda yok, sen kendi baþýnýn
çaresine bak”. 2. “Baþkasý seni ilgilendirmez,
baþkasý yüzünden rahatsýz, dertli, fedâkâr
olma!”
Ýnsan haklarýndan ve demokrasiden söz
edenler “birey, birey” diye diye, varoluþçular da
“baþkasý cehennem” diyerek inanlarý bu hale
getirdiler, bireyci ve egoist yaptýlar.
Benim yetiþme çaðýmda analar ve babalar
geleceklerini evvel Allah çocuklarýnda görürler,
“Oðlum büyüyecek, eline ekmeðini alacak, eve
bir de gelin alacaðýz, onlar bize bakacak,
hizmetimizi görecekler, iþte o zaman biz beþ
vaktimizi camide kýlar, haccýmýzý yapar, kalan
ömrümüzü huzur ve rahat içinde geçiririz”
derlerdi.
Þimdi gençler genellikle kendi bulduklarý
biriyle evlenmeden önce ayrý ev ayarlýyorlar,
anne ve babalarýna da “Bunlardan ölünceye
kadar daha nasýl faydalanabiliriz, onlar
sayesinde kendimize nasýl çok ve daha iyi
bakabiliriz” diye düþünüyor, buna göre planlar
yapýyorlar. Kendileri daha müreffeh bir hayat
yaþamak ve bazýlarý da çevreleriyle
yarýþabilmek için karý koca çalýþýyorlar, ya
çocuk yapmýyor, ya geç ve tek çocuk yapýyor,
eve bakýcý tutuyor, varsa annelerini ve
babalarýný hizmetçi gibi kullanýyorlar. Ýþlerine
yaramayacak aile büyükleri, anneler ve
babalarýn yeri de huzur evleri oluyor.
Ýþte “kendine iyi bak” neslinin insan, aile
ve toplum anlayýþý!
Bizim geleneðimizde baþkasýnýn haline
aldýrmadan kendine iyi bakmak deðil, kendine
hoþça bakmak, kendini tanýmak, insan olmanýn
idraki ve þuuru içinde vazifelerini yapmak,
bireyci deðil, þahsiyetçi olmak vardýr. Ne diyor
Þeyh Galib:
Hoþça bak zatýna kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen
Yani “Kendine dikkatli bak, kendini iyi
taný ve bil ki sen varlýðýn süzülmüþü, evrenin
göz bebeði olan insansýn”.
Kendini bilen ve tanýyan insan zorunlu
olarak Rabbini de bilecektir; kendine ait bilgi ne
kadar artarsa Rabbini o nispette tanýyacak ve
“Rabbini bilen insan” olma yolunda tekamül
ederek hayatý sürdürecektir.
Ýþte bu insan hodgâm (bencil) deðil,
dîðergâm (özgeci) olacak, kendi iyiliðini
baþkalarýnýn iyiliði içinde bilecek ve görecektir.
Büyük hakîm Sa'dî-i Þîrâzî bu ahlaký ne güzel
dile getirmiþ:
Fukara gönlünü hoþ etmeye bak
Kendi rahatýný geriye býrak
Rahat yüzü görmez kimse dünyada
Kendi rahatýný ararsa sade.
lerde sermaye payýnýn en yüksek olduðu il 350 bin TL ile Elazýð olurken, sermaye payý yüksekliði bazýnda bu ili 200 bin TL ile Iðdýr takip etti.
TÜRKÝYE ÝLLER DAÐILIMI
Türkiye’de bu yýlýn 11 ayýnda 3 bin 653 yabancý menþeyli limited þirket kurulumu
gerçekleþti. Kurulan limited þirketlerin daðýlýmý þöyle kaydedildi:
Ýstanbul 2.153, Mersin 268, Antalya 218, Gaziantep 202, Ankara 126, Bursa 123, Hatay 94, Ýzmir 56, Yalova 40, Muðla 39, Aydýn 32, Þ.Urfa 28, Kayseri 27, Adana 27, Kocaeli 25, Konya 24, Kilis 23, Sakarya 21, Trabzon 11, K.Maraþ 10, Manisa 9, Eskiþehir 7,
Burdur 6, Tekirdað 6, Balýkesir 6, Uþak 6, Samsun 5, Sivas 4, Afyonkarahisar 4, Diyarbakýr 4, Isparta 3, Düzce 3, Adýyaman 3, Mardin 3, Kastamonu 2, Karaman 2, Kýrþehir 2, Çorum 2, Çanakkale 2, Artvin 2, Bilecik 2, Denizli 2, Osmaniye 2, Nevþehir 2, Ordu1, Kýrklareli 1, Edirne 1, Amasya 1, Bitlis 1, Ardahan 1, Tokat 1, Bolu 1, Niðde 1, Aðrý 1, Elazýð
1, Erzurum 1, Þýrnak 1, Iðdýr 1, Malatya 1, Karabük 1, Van 1.(ÝHA)
Yeþilýrmak
Elektrik
Daðýtým A.Þ.
Ýl
Koordinatörlüðü bakým ve onarým çalýþmalarý
nedeniyle Dodurga Ýlçesi kýrsalýnda elektrik kesintisi
yapacak.
YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya
göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek
olan yerler þöyle:
"03.01.2016 tarihinde 09.00-16. 00 saatleri arasýnda: Eþençay köyü.
06.01.2016 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasýnda: Ýndibi Mevkii, Alpagut köyü Köprübaþý mevkii,
Dodurga Esentepe Mahallesinin bir kýsmý, Dr. Sadýk
Ahmet Caddesi, 60 Evler.
06.01.2016 tarihinde 14.00-16.00 saatleri arasýnda: Karaburun Mevkii, Alpagut köyü Mezarlýk mevkii
ve Dodourga Esentepe Mahallesi.
07.01.2016 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasýnda: Söðütoluðu Mevkii, Yeniköy bir kýsmý, Kirenci
köyü ve Dodurga Esentepe Mahallesi.
07.01.2016 tarihinde 14.00-16.00 saatleri arasýnda: Karaburun Mevkii, Akkaya köyü ve Dodurga
Esentepe Mahallesinin bir kýsmý, Yunus Emre Caddesi.
08.01.2016 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasýnda: Yeniköy bir kýsmý, Ayva köyü bir kýsmý ve Dodurga
Esentepe Mahallesi bir kýsmý, Ýnönü Caddesi.
08.01.2016 tarihinde 14.00-16.00 saatleri arasýnda: Yeniköy bir kýsmý, Ayva köyü bir kýsmý ve Dodurga
Okul Mahallesi Kolpýnar mevki.
09.01.2016 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasýnda: Dikenli köyü bir kýsmý, Ayva köyü birkýsmý ve
Dodurga Esentepe Mahallesi bir kýsmý, Zübeyde Haným
Caddesi.
09.01.2016 tarihinde 14.00-16.00 saatleri arasýnda: Dikenli köyü bir kýsmý ve Dodurga Ulucami
Mahallesi bir kýsmý, Buhara Caddesi.
11.01.2016 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasýnda:
Obruk köyü bir kýsmý, Dikenli köyü bir kýsmý ve Soðula
mevki.
11.01.2016 tarihinde 14.00-16.00 saatleri arasýnda:
Obruk köyü bir kýsmý, Kuyucak köyü ve Dodurga Yeni
Mahalle.
CUMARTESÝ 2 OCAK 2016
www.corumhakimiyet.net
‘Esnaf memleketin
bel kemiðidir'
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði
Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve
Yönetim Kurulu Üyeleri,
Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret ederek yeni dönemin ve Ýdare Amirliði görevinin hayýrlý olmasý dileklerini ilettiler.
Yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi vererek
taleplerini de Uslu'ya ileten Oda Baþkaný Kýlýç,
"Yeni döneminiz hayýrlý
uðurlu olsun. Esnaf ve
Sanatkarlar olarak hükümetimizin bizlere yönelik
yapacaðý çalýþmalarýný
yakýndan takip ediyoruz.
Önümüzdeki sürecin milletimize ve ülkemize hayýrlý uðurlu olmasýný diliyoruz" dedi.
Esnafýn memleketin
bel kemiðini oluþturduðunu söyleyen Uslu, "Esnafýmýzý önemsiyoruz ve
Salim USlu, esnaf temsilcilerini TBMM’de aðýrladý.
sýkýntýlarýnýn çözümü için
gereken adýmlarý da atmaya devam ediyoruz.
Esnafýmýzý ayakta tutmak, geliþmesine, büyümesine katkýda bulunmak
için gereken desteði vermeye her zaman hazýrýz.
Olabilirlik çerçevesinde
geliþtireceðiniz projelerin
hayata geçmesi için kurumlar nezdinde destek-
lerimiz sürecektir. Küçük
ve orta ölçekli esnafa yönelik maliyetleri düþürecek çalýþmalar yapýlmasý
piyasada var olmak için
önemli bir adýmý oluþturuyor. Bu yönde yapýlacak kurumsal çalýþmalarla esnafýmýza oda olarak
yön gösterici olabilirsiniz" þeklinde kaydetti.
Hükümetin eylem
planýnda esnafa yönelik
yer alan çalýþmalarýn hýzla devam ettiðini vurgulayan Uslu, "Faizsiz kredi
desteði verilmesi, Kredi
Garanti Fonu aracýlýðýyla
kefalet imkaný, esnafa 30
bin liraya kadar faizsiz
kredi desteði gibi çalýþmalar hýzla yürürlüðe girecektir" diyerek sözlerini tamamladý.
Çorum-Yozgat yolu
sýcak asfalt kaplanýyor
AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, Çorum - Alaca - Yozgat yolunun Sorgun ayrýmýna kadar olan 77,2 km'lik kesiminin bitümlü sýcak
karýþým asfalt kaplanmasý yapýmýna baþlanýyor.
Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu,
"Çorum - Alaca - Yozgat yolumuzun Karayollarý 7. Bölge sýnýrýna kadar olan 58,7 km'lik kesiminin bitümlü sýcak karýþým asfalt kaplanmasý ihalesi 27.12.2013 tarihinde yapýlmasýna raðmen Kamu Ýhale Kurumu ve Kuruma yapýlan itirazlar nedeniyle yapým çalýþmalarýna
baþlanamamýþtý. Ýhale ile ilgili alýnan iki adet Kamu Ýhale Kurumu kararý ve üç adet sonuç ilaný sonunda aðustos ayý itibariyle 88 milyon TL (KDV Dahil) bedel ile
sözleþmeye baðlanmýþtýr. Ýþin yer teslimi yapýlmýþ olup
hava þartlarýnýn müsaitliði durumuna göre yapým çalýþmalarýna baþlanacaktýr.
ALACA - YOZGAT YOLU ÝHALESÝ ÞUBAT'TA
Çorum - Yozgat yolumuzun 58,7 inci km'si ile Sorgun yolu ayrýmýna kadar olan 18,5 km'lik kýsmýnýn bi-
tümlü sýcak karýþým asfalt kaplanmasý iþi ihalesi Karayollarý 6. Bölge Müdürlüðü tarafýndan 01.02.2016 tarihinde yapýlýyor. Böylece Yozgat'a ulaþýmýmýzý saðlayan
77,2 km'lik bölünmüþ karayolumuzun tamamý bitümlü
sýcak asfalt kaplanmasý yapýlmýþ olacaktýr. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi.
Uslu'ya hayýrlý olsun ziyaretleri
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya, tebrik ziyaretleri devam ediyor.
Salim Uslu ziyaretlerde Çorum'a yapýlan yatýrýmlarýn deðerlendirilmesinin yanýnda þehrin daha ileriye taþýnmasý ile ilgili hemþehrileriyle fikir alýþ veriþinde bulunuyor.
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müsteþarý
Ahmet Erdem ve Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkaný Dr.
Mehmet Selim Baðlý, Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ettiler.
Yeni dönemin ve Ýdare Amirliði görevini tebrik
eden Müsteþar Erdem ve SGK Baþkaný Baðlý, "Yeni dönemde de milletimize ve ülkemize hayýrlý hizmetleriniz
olmasýný diliyoruz" dediler.
Seçim Hükümetinde Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðý görevini üstelenen ve Bakanlýk Müsteþarý olarak görevine devam eden Ahmet Erdem ve SGK Baþkanlýðýna atanan Mehmet Selim Baðlý'yý tebrik eden Uslu,
"Yeni görevleriniz hayýrlý uðurlu olsun. Baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný dilerim" dedi.
Þeker-Ýþ Þube Baþkaný Sefer Kahraman, Yol-Ýþ 1 ve
2 Nolu Þube Ýl Temsilcileri Cafer Erkoç, Hüseyin Coþkun, Dursun Yücel, Tarým-Ýþ Ýl Temsilcisi Yüksel Þahan,
Tes-iþ Ýl Temsilcisi Ahmet Özgün ve Selüloz-Ýþ Ýl Temsilcisi Ýbrahim Karaman'da, Salim Uslu'yu ziyaret ederek
sendikal çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdiler ve taleplerini ileterek destek istediler.
Eðitim-Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil,
Baþkan Vekili Eyyüp Çiçek, Baþkan Yardýmcýlarý Yusuf
Bulanýk ve Hamza Kalýnsazlýoðlu'da, Salim Uslu'yu ziyaret ettiler.
Eðitim alanýnda yapýlan çalýþmalarýn da deðerlendirildiði ziyarette Uslu, "Devlet olarak eðitim kalitesinin
artýrýlmasý için gereken desteði, yatýrýmý, hizmeti vermeye devam ediyoruz. Sizler de eðitimcilerin sivil toplum
temsilcisi olarak gelecek nesillerimizin daha iyi eðitilmesi için gerekli çalýþmalarý yapmanýz gerekiyor. Bu konuda yapacaðýnýz her çalýþma geleceðimize yön verilmesine katký saðlayacaktýr. Sendikacýlýk sadece hak arama
mücadelesi deðildir. Geleceðe, ülkeye ve millete katký
vermektir" dedi.
Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiriciler Birliði Baþkaný
Hüseyin Cinbek, Keçi Birliði Baþkaný Þevket Avcý ve
Yönetim Kurulu Üyeleride, Salim Uslu'yu ziyaret ettiler.
Hayvancýlýk alanýnda yapýlan çalýþmalar ve sorunlarýn da deðerlendirildiði ziyarette Uslu, "Hükümetimizin tarým ve hayvancýlýk alanýnda çiftçilerimize destekleri artarak devam ediyor. Maddi desteðin dýþýnda teknik
desteðin saðlanmasý ile üreticiler ve iþletmeler doðru
5
'Þimdi el ele verip Çorum
için çalýþma zamaný'
ÇESOB yönetimi AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ceritoðlu Kurt’u ziyaret etti.
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'ne
baðlý esnaf odasý baþkanlarý, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'u TBMM'de
ziyaret ettiler.
Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'nin Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi veren ÇESOB Baþkaný Kýlýç, "TBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi seçilmenizden dolayý tebrik
ederiz" dedi.
Esnafýn beklediði güçlü ve istikrarlý bir hükümetin kurulmasýndan dolayý memnuniyetini dile getiren Kýlýç, Çorum esnafý olarak kent için bundan
önce olduðu gibi bundan sonrada üzerlerine düþen
görevi yapmaya hazýr olduklarýný söyledi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
Ceritoðlu, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri ve esnaf
odasý baþkanlarýna teþekkür etti.
"Þimdi el ele verip Çorum için çalýþma zamaný" diyen Ceritoðlu, "Ülkemiz AK Parti iktidarý ile
oluþan güven, istikrar sayesinde her alanda büyük
bir geliþme ve kalkýnma gösteriyor. Hükümet olarak
büyüme ve geliþmeyle birlikte oluþabilecek Esnaf
ve Sanatkârýn sorunlarýn çözümü için gerekli önlemleri alýyoruz. Esnaf ve sanatkârýn da yeniliklere,
geliþmeye ayak uydurmasý gerekir. Burada da birlik
olarak sizin yönlendirme yapmanýz bizim için çok
önemlidir" þeklinde konuþtu.
ÇESOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve esnaf odasý baþkanlarý tarafýndan günün anýsýna Ceritoðlu'na
hediye takdimi yapýldý.
AK Parti Mekke'nin Fethini kutladý
AK Parti Merkez
Ýlçe Teþkilatý ve AK Parti Gençlik Kollarý, Mekke'nin Fethi'nin 1385.
Yýldönümü nedeniyle
bir anma programý düzenledi. Program, parti
binasýnda yapýldý.
AK Parti Lise Teþkilatý öðrencilerinin sunduðu programa, Merkez
Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar
Anaç, Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýl Gençlik
Kollarý Baþkaný Ünal
Yýldýrým, Merkez Ýlçe
Mahalle Baþkanlarý ve
Çorum Ýl Liseliler Baþkaný Melih Ürgen katýldý.
AK Parti'den yapýlan açýklamaya göre
programýn açýlýþ konuþmasýný Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve AK
Parti Ýl Liseler Baþkaný
Melih Ürgen yaptý.
AK Parti Merkez
Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar
Anaç konuþmasýnda,
"Yeni neslin Mekke'nin
Fethi'nin önemini bilen
bir nesil olacaktýr. Peygamberler silsilesinin
son halkasý Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)
Efendimizin tevhit mücadelesi ve Mekke'nin
Fethi de, bu mücadelenin taçlanan bir örneðidir" dedi.
Anaç, konuþmasýnda þu ifadeleri kullandý:
"Mekke, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya geldiði, çocukluk
ve gençlik yýllarýný geçirdiði Müslümanlarýn
kýblesi olan Kâbe'nin de
bulunduðu þehirdir. Peygamber Efendimiz Hz.
Muhammed (s.a.v) kendisine peygamberlik vazifesi verildikten sonra
önce Mekkelileri Ýslam'a
davet etmiþ, fakat onlar
bunu kabul etmedikleri
gibi Müslüman olmaya
baþlayan herkese ellerinden gelen eziyetlerde
yapmýþlardý. Mekkeli
müþriklerin bitmeyen bu
eziyetleri
sonucunda
müminlerin dayanacak
güçleri ve sabýrlarý kalmayýnca, Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) müminlere
hicret, Mekke'yi terk et-
me izni verilmiþti. Mekke'nin Fethi sayýca az
olan ilk Müslümanlarýn
müþriklere karþý imanlarýný korumak ve yaymak
maksadýyla hicret ettikleri Mekke'yi, on yýl sonra güçlü ve kalabalýk bir
ordu halinde geri dönüp
fethetmeleri. Hicretin altýncý yýlýnda Peygamber
efendimizle Hudeybiye
Antlaþmasýný
yapan
Mekkeli müþrikler, iki
yýl sonra bu antlaþmayý
bozdular. Sulhun devamý
için Müslümanlara yapýlan yeni tekliflere de uymadýlar.
Peygamber
Efendimizin hazýrladýðý
Ýslam ordusu, hicretin
onuncu yýlýnda müþriklerden Mekke'yi kan dökülmeden aldý. Mekke'ye girer girmez genel
af ilan edildiðini bildirdi
ve Ebu Süfyan'a bildirdi-
ði þekilde, kimseye dokunulmayacaðýný ilan etti. Mekke'nin fethinin
1385 yýl dönümü tüm Ýslam âlemine huzur ve
mutluluk getirmesini yüce Allah tan niyaz ediyorum."
AK Parti Ýl Liseler
Baþkaný Melih Ürgen ise
konuþmasýnda, "Müslüman genç kendisiyle ve
çevresiyle sorunlu deðil,
kendisinden ve çevresinden sorumludur. Müslüman coðrafyasýndaki sýkýntýlara sessiz kalamayýz, sorumsuz davranamayýz" diye konuþtu.
Program, sinevizyon gösterisi, Mustafa
Yasin Anaç, Esfer Boyraz, Cihad Pekcan'ýn
okuduðu Naat-i Þerifler,
þiirler ve ilahi dinletisi
ile sona erdi.
Çorum MÜSÝAD 2015'i deðerlendirdi
Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi yöneticileri, AK Parti Çorum
Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu’yu ziyaret etti.
yönlendirilerek verimliliðin artýþý saðlanmaktadýr. Ayrýca
ilimizde de yoðun ilgi gören, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu aracýlýðýyla IPARD projelerinden
de bir çok projenin gerçekleþmesini saðladýk. Projelerle,
Büyükbaþ ve Küçükbaþ et/süt üretim iþletmeleri, hayvansal ürünlerin iþlenmesi, depolanmasý gibi iþletmelere
yüzde 65'e kadar hibe desteði saðlanmaktadýr" þeklinde
kaydetti.
Tekirdað Çorlu Kaymakamý hemþehrimiz Levent
Kýlýç'ta, Salim Uslu'yu ziyaret ederek yeni dönemin ve
Ýdare Amirliði görevinin hayýrlý uðurlu olmasý dileklerini
iletti.
Bursa Birlik Vakfý yöneticileri Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amirini ziyaret ettiler. Vakýf yöneticisi
Salih Sayýn çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdiði ziyarette eski günlerde birlikte yapýlan çalýþmalar da yad edildi.
Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Ýl Genel
Meclis Üyesi Erhan Akar ve Ýþadamý Yýlmaz Peker, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya
nezaket ziyaretinde bulundular.
ESKÝ DOSTLARINDAN USLU'YA ZÝYARET
Cumhurbaþkaný eski Baþdanýþmaný Bahaddin Cebeci, Milli Türk Talebe Birliði eski Genel Baþkaný Edip
Geyik ve Ýþadamý Hayrettin Çobanoðlu'da, Uslu'yu ziyaret ettiler.
Ziyarette, Türkiye'nin nereden nerelere geldiðinin,
yaþanan sýkýntýlarýn sona erdirilmesinde halkýn nasýl iradesini ortaya koyduðu vurgulayan Uslu, "Bugünlere gelinmesinde pek çok arkadaþýmýzla birlikte fedakarlýklarda, özverilerde bulunduk. Bedeller ödedik. Bugünlerin
kýymetini iyi bilmek, geçmiþi unutmadan, milletin koyduðu iradeye ve güvene layýk olmamýz gerekiyor" dedi.
Müstakil Sanayici
ve Ýþ Adamlarý Derneði
(MÜSÝAD) Çorum Þubesi 2015 yýlýný deðerlendirmek üzere istiþare
toplantýsý düzenledi.
MÜSÝAD Çorum
Þubesi tarafýndan tüm
üyelerin katýlýmý ile düzenlenen istiþare toplantýsý Ýkinci Bahar Restaurat'ta gerçekleþtirildi.
Toplantýya, MÜSÝAD Çorum Þubesi Kurucu Baþkaný AK Parti
Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu, MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný M.
Ahmed Köksal, Genç
MÜSÝAD Çorum Þube
Baþkaný Alper Týðlý,
Yönetim Kurulu ve üyeleri katýldý.
Toplantýda MÜSÝAD Çorum olarak 2015
yýlý faaliyetleri deðerlendirildi ve 2016 yýlýnda hedeflenen kýsa ve
uzun vadeli faaliyetler
hakkýnda planlamalar
yapýldý.
EKONOMÝYE
KATKI SAÐLAYAN
HERKESE SAHÝP ÇIKACAÐIZ
MÜSÝAD'dan yapýlan açýklamaya göre
programda konuþan AK
Parti Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu, "Ülkemizin ve ilimizin geleceði
için STK'larýmýzýn yap-
týðý her güzel çalýþmanýn yanýndayýz, katma
deðer saðlayacak her
yatýrýmýn destekçisiyiz.
Baþbakanýmýz ve Genel
Baþkanýmýz
Sayýn
Prof.Dr. Ahmet Davutoðlu Bey'in 64. hükümetimizin eylem planý
açýklamasýnda görüldüðü gibi 13 yýldýr nasýl
halkýna sahip çýkýyorsa
bundan sonrada halkýmýzýn müreffeh seviyesini yükseltmek için
emeklisine, iþçisine, engelli vatandaþlarýna,
ekonomiye katký saðlayan sanayicisine, esnafýna ve geleceðimizin mimarlarý olan gençlerimize sahip çýkmaktayýz"
dedi.
Parti olarak yaptýklarý yatýrýmlar, icraatlar vaatler ve reformlar
ile gençlerin iþ hayatýnda destekçisi olmaya
devam ettiklerini vurgulayan Bekiroðlu, Genç
MÜSÝAD baþkaný ve
üyelerini almýþ oldukla-
rý ödülden dolayý tebrik
etti.
Ýnsanlara bir telefon kadar yakýn olduðunun altýný çizen Bekiroðlu, MÜSÝAD'ýn Çorum'un dinamiklerinden
ve iþ dünyasýna yön veren STK'lar arasýnda olduðundan dolayý çalýþmalarýný önemsediklerini ifade etti.
Toplantýda yaptýðý
konuþmada vefatýnýn
79.yýl dönümü nedeniyle Milli Þair Mehmet
Akif Ersoy'a deðinen
Bekiroðlu, "Yakýn tarihimizde fikir dünyamýza yön veren Ýstiklal
Marþýmýzýn Þairi Mehmet Akif Ersoy'un bekâ
âlemine göçünün sene-i
devriyesini yaþamaktayýz. Düþünce dünyasýný
hayatýna tatbik etmeyi
ilke edinen Mehmet
Akif Ersoy, yüz yýl öncesinde yaþanan sorunlara 'Safahat' adlý eserinde çözümler üretmiþtir.
Bugün de benzerini yaþadýðýmýz
sorunlara
Mehmet Akif Ersoy,
eserinde çözüm yollarý
göstermektedir. Geçmiþi olmayan milletlerin
geleceði olmayacaðý
gerçeðiyle hareket eden
Mehmet Akif, Ýstiklal
Mücadelesine aktif olarak katýlmýþ; Derin bir
kültüre sahip Türk Ýslam Gençliðinin geleceðe daha güvenle bakacaðýný her vesileyle dile
getirmiþ ve sonsuz destek vermiþtir. Mehmet
Akif'in Osmanlý'nýn son
dönemi ve Kurtuluþ Savaþýnda ortaya koyduðu
yaþamý ve eserlerini
okuyup, anlayan gençlerimiz, ülkemizin Türk
ve Ýslam dünyasýnda,
bölgesinde lider söz sahibi olmasýný saðlayacaktýr. Milli Þairimiz
Mehmet Akif Ersoy'un
79.yýl dönümünü rahmetle anýyoruz" diye
belirtti.
MÜSÝAD yönetimi, gerçekleþtirdiði deðerlenhdirme toplantýsýnda 2015’i masaya yatýrdý.
6
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 2 OCAK 2016
Sungurlu’da pazar duasý
geleneði yaþatýlýyor
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Perþembe ve Cumartesi pazarýnda "Pazar Duasý" geleneði yýllardýr yaþatýlýyor.
Akçay Mahallesi'ne kurulan Perþembe pazarý ve
Fatih Mahallesi'ne kurulan Cumartesi pazarýnda sabahlarý okunan "Pazar Duasý" ile pazara gelen alýcý ve
satýcýlar için de moral kaynaðý oluyor. Belediye ekiplerince okunan pazar duasýný, belediye görevlilerinden
Ahmet Usta seslendiriyor. Çok eski bir ahilik geleneði
olan Pazar Duasý okunduðu sýrada civarda olan vatandaþlar ve pazar esnafý alýþveriþe ara vererek ellerini
açýyor ve duaya eþlik ediyorlar.
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner,
Perþembe ve Cumartesi günleri kurulan, vatandaþlarýn
haftalýk alýþveriþ ihtiyaçlarýnýn giderildiði pazarlardaki
alýþveriþleri duayla baþlatmalarýnýn, hem esnaf hem de
tüketiciler
tarafýndan
memnuniyetle karþýlandýðýný söyledi.
Baþkan Þahiner, bereket duasýnýn geleneksel
hale getirdiklerini ve her
Perþembe ve Cumartesi sabahý pazarda alýþveriþler
baþlamadan tekrarlandýðýný ifade etti.
Pazar esnaflarý ve vatandaþlar ise geleneksel
olarak sürdürülen Pazar
duasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, BeSungurlu’da yýllardýr sürdürdülen pazar duasýna esnafýn
lediyenin bu uygulamasýna
teþekkür ettiler.(ÝHA)
yanýsýra, alýþveriþ için pazara gelen vatandaþlar da iþtirak ediyor.
Köy okulu için kitap baðýþý kampanyasý
Hitit
Üniversitesi
Sungurlu Meslek Yüksekokulu öðrencileri Sungurlu
Ýlçesi Hacý Osman Köyü
Ahmet Koz Ýlk-Ortaokulu
öðrencileri için kitap baðýþý
kampanyasý düzenlediler.
Ahmet Koz Ýlk-Ortaokulu Toplam Kalite Yönetimi Ýyileþtirme ve Okuma
Alýþkanlýðýný Geliþtirme
Ekibinin talepleri doðrultusunda Sungurlu Meslek
Yüksekokulu Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Kerim
Aktaþ koordinatörlüðünde
Çocuk Geliþimi Programý
Sungurlu MYO öðrencileri, topladrýklarý kitaplarý öðrencilerle buluþturdu.
öðrencilerinin de gayretleriyle gerçekleþtirilen “Kive Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Kerim Aktaþ tarafýntap Baðýþý“ kampanyasýnda deðiþik alanlarda yaklaþýk
dan Hacý Osman Köyü Ahmet Koz Ýlk-Ortaokulu öð500 adet kitap ve çeþitli kýrtasiye malzemeleri toplanrencilerine hediye edildi. Ahmet Koz Ýlk-Ortaokulu
dý.
yönetimi, öðretmenleri ve öðrencileri, düzenlenen
kampanyadan duyduklarý memnuniyeti belirterek SunKampanya kapsamýnda toplanan kitaplar ve kýrtagurlu Meslek Yüksekokuluna çok teþekkür ettisiye malzemeleri Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek
ler.(ÝHA)
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif
Sungurlu belediye
gazetesinin ilk sayýsý çýktý
Çorum'un Sungurlu Belediyesi, hizmetlerini anlatmak ve daha geniþ kitlelere duyurmak amacýyla ayda bir
yayýmlama kararý verdiði "Sungurlu Belediye Gazetesi'nin ilk sayýsýný çýkarttý.
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner,
Sungurlu Belediyesi'nin faaliyetlerini ve projelerini daha
detaylý kamuoyuna aktarabilmek adýna baþlattýklarý, Belediye Gazetesi’nin ilk sayýsýnýn çýktýðýný bildirdi.
Sungurlu Belediyesi Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü tarafýndan renkli olarak hazýrlanan 20
sayfalýk gazetenin ilk sayýsý okuyucu ile buluþtu. Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, “Ýlk deneyimimiz, ilk
sayýmýzla kamuoyunun karþýsýna çýktýk. Amacýmýz, Sungurlu Belediyesi olarak tüm faaliyetlerimizi, açýk ve net
þekilde kamuoyu aktarmak. Gazetemiz ile belediyemizin
tüm birimlerinin çalýþmalarýný detaylý bir þekilde halkýmýza aktararak, halkýmýzýn bizleri daha doðru tanýmalarýný saðlamayý hedefliyoruz." dedi.(ÝHA)
Sungurlu Belediyesi internet sitesi yenilendi
(ÝHA) - Sungurlu Belediyesi, resmi internet sitesini
vatandaþlarýn belediye ile ilgili her türlü bilgiye kolayca
ulaþýmýný saðlayacak þekilde, görsel ve fonksiyonel olarak yepyeni bir görünüme kavuþturdu.
Geçtiðimiz yýl 100 bin 560 kiþinin ziyaret ettiði siteye, Sungurlu Belediyesi Bilgi Ýþlem Müdürlüðü ve Tasarým Sandýðý Reklam Ajansý ortak çalýþmasý sonucu
farklý bir görünüm kazandýrýldý. www.sungurlu.bel.tr
linkiyle vatandaþlarla sanal alemde buluþan Sungurlu
Belediyesi’nin teknolojik alanlarda yaptýðý yenilikler ve
deðiþim rüzgarý, resmi internet sitesine de yansýdý. Belediye, internet sitesinin içeriðini ve tasarýmýný deðiþtirip
yenilerken, modern tasarýmýnda; haberler, ihale duyurularý, günlük duyurular, kültür ve sanat etkinlikleri, nöbetçi eczaneler, hizmet birimleri, projeler, otobüs hareket
saatleri ve bilgi edinme sayfalarýna kolay eriþim saðlanýyor.
Vergi ve harçlarýn ödenmesinden, Sungurlu’da ki
çalýþmalarýn günlük bilgilerine, kent rehberinden, günlük yaþam için önemli bilgilere, belediye yayýnlarýndan
haberlere ve duyurulara kadar, þehir hayatýna iliþkin her
türlü bilginin yer aldýðý sitede, Sungurlu Belediyesi’ne
dair istenilen her konuya ulaþýlabiliyor.
Güvenliðin üst seviyede tutulduðu web sitesinde
ilçe sakinleri, su, vergi ve harçlarýný da online ödeyebiliyor. Bu sistem sayesinde vatandaþlara kuruma olan borcunu anlýk görüp, kredi kartý ile web üzerinden ödeme
kolaylýðý saðlanýyor.
Milletvekillerinden Erayhan’a
hayýrlý olsun ziyareti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyon üyesi Kadim Durmaz
ve CHP Amasya Milletvekili ve KÝT komisyon üyesi Mustafa Tuncer, CHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ali
Erayhan'ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileðinde bulundu.
CHP Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðýna seçilen Ali
Erayhan'ý tebrik eden ve yeni görevinde baþarýlar di-
leyen Milletvekilleri Kadim Durmaz ve Mustafa
Tuncer , “Kongrede seçilen ilçe baþkanýmýz ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eder, bundan sonra birlik
ve beraberlik içinde mücadele etmek dileðiyle baþarýlar dilerim" dedi. CHP Ýlçe Baþkaný Ali Erayhan da
hayýrlý olsun ziyaretinde bulunan Milletvekilleri Kadim Durmaz ve Mustafa Tuncer'e bu ziyaretlerinden
dolayý teþekkür etti.(ÝHA)
Cezalar, protokol ile hizmete dönüþüyor
Çorum'un Sungurlu ilçesi Cezaevinde bulunan hükümlülerin Denetimli Serbestlik Hizmetleri Mevzuatýna göre kamu hizmetinde ücretsiz olarak görevlendirilmesi için Sungurlu
Belediyesi ve Cumhuriyet Baþsavcýlýðý arasýnda protokol imzalandý.
Sungurlu Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ile
Sungurlu Belediyesi
arasýnda, kamuya yararlý iþte ücretsiz çalýþtýrýlmaya iliþkin iþbirliði
protokolü bugün imzalandý. Topluma yararlý
bir iþte çalýþtýrýlacaklar
Mahkemeler tarafýndan
toplum yararýna kamuya yararlý bir iþte ücretsiz olarak çalýþtýrýlma
tedbiri olan hükümlülerin çalýþtýrýlmasýna yö-
Sungurlu Belediyesi ve Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, denetimli serbetlikten
yararlanan hükümlülerin hizmet ptorokolünü izmaladý.
nelik imzalanan protokol, Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir Þahiner ve Denetim Serbestlik Müdürlüðü personeli arasýnda imza al-
týna alýndý.
Söz konusu protokol denetimli serbestlik
cezasý alanlarýn rehabilitasyonunu amaçlýyor.
Buna göre denetimli
serbestlik sisteminde
bulunan kiþilerin kamu
kurum ve kuruluþlarýnda yardýmcý iþlerde çalýþtýrýlmasý öngörülüyor.(ÝHA)
Sungurlu MYO’da bilgilendirme toplantýsý
Hitit
Üniversitesi
Sungurlu
Meslek
Yüksekokulunda, gençlerin ilçemizde yapabilecekleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle ilgili bilgilendirme programý düzenlendi.
Programda Sungurlu Gençlik ve Spor
Müdürlüðü ile Sungurlu Gençlik Merkezi yetkilileri
tarafýndan öðrencilere yönelik bu merkezlerde hedeflenen faaliyetler anlatýldý. Sungurlu MYO
Konferans Salonunda düzenlenen programa
Sungurlu Gençlik ve Spor Ýlçe Müdürü Halil Yurt,
Sungurlu Gençlik Merkezi Müdürü Esat Buðdaylý,
Halk Eðitim Merkezi Müdürü Ahmet Refik Þahin,
Sungurlu MYO Müdür Yardýmcýlarý Öðr. Gör. Hamit
Aksoy, Öðr. Gör. Kerim Aktaþ ve Sungurlu Meslek
Yüksekokulu öðrencileri katýldý.
Programda Sungurlu Ýlçe Gençlik ve Spor
Müdürü Halil Yurt ve kurum personeli tarafýndan
ilçede gençlerin faydalanabilecekleri spor faaliyetleri, Sungurlu Gençlik Merkezi Müdürü Esat
Buðdaylý ve Gençlik Lideri tarafýndan gençlik
merkezlerinin faaliyetlerinin neler olduðu, öðrencilerin bu faaliyetlerden nasýl yararlanabilecekleri ve
bu etkinliklerin öðrencilerin sosyal ve kültürel
geliþimlerine katkýlarýnýn neler olabileceði konusunda bilgiler verdi. Gençlik merkezinin yapmýþ olduðu
faaliyetler Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan
hazýrlanan videodan izletildi. Halk Eðitim Merkezi
Müdürü Ahmet Refik Þahin Halk Eðitim Merkezi
bünyesinde açýlan ve
açýlacak olan kurslar
ve öðrencilerin bu
kurslara nasýl baþvurmalarý
gerektiði
konusunda bilgiler
verdi.
Program
öðrencilerin yönelttiði sorularýn cevaplanmasý ile son
buldu.(ÝHA)
Öðrencileri ‘müze ev’i gezdi
Hitit Üniversitesi
Sungurlu Meslek Yüksekokulu Çocuk Geliþimi Programý 2. Sýnýf
öðrencileri Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Kerim Aktaþ koordinatörlüðünde Sungurlu’da
Emekli Öðretmen Hüseyin Çelik’in büyük
bir özveriyle kurduðu
müze evi gezdiler.
Hüseyin Çelik,
öðrencilere müzede sergilenen eserlerin hangi
döneme ait olduðu,
eserlerin neyi ifade ettiklerini ve o dönemin
özellikleri hakkýnda bilgiler verdi. Sungurlu
MYO Çocuk Geliþimi
Programý öðrencileri
“Sanat ve Yaratýcýlýk”
dersi kapsamýnda müze
eðitimi konusunu yerin-
Emekli Öðretmen Hüseyin Çelik, büyük bir özveriyle
kurduðu Müze Evi’nin kapýlarýný öðrenciler için açtý.
de görerek Hüseyin Çelik’in eserleri tanýtmasýný merakla izlediler
Emekli Öðretmen
Hüseyin Çelik Sungurlu’da
öðrencileriyle
müze evini ziyaret eden
ilk grubun Sungurlu
Meslek Yüksekokulu
Çocuk Geliþimi öðrencileri olduðunu, bundan
gurur duyduðunu ve
çok mutlu olduðunu
ifade etti.
Ziyaret sonunda
Öðr. Gör. Kerim Aktaþ
ve öðrenciler, Sungurlu’da böyle güzel bir
müze evini gezme
imkâný tanýyan Hüseyin
Çelik’e emek ve gayretlerinden dolayý teþekkür ettiler.(ÝHA)
CUMARTESÝ 2 OCAK 2016
www.corumhakimiyet.net
Baþkan Karataþ KYK
öðrenci yurdunu ziyaret etti
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, KYK
Osmancýk öðrenci yurdunu ziyaret etti. Öðrenci Yurdu'nu ziyaret eden Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza
Karataþ, Yurt Müdürü Þevket Anar’dan öðrenci yurdu
hakkýnda bilgi aldý.
Ziyarette yurt binasýný gezen ve yurtta kalan öðren-
cilerle sohbet eden Baþkan Karataþ, Osmancýk Belediyesi olarak öðrenci yurdu hizmete girdiði günden beri
hizmete giren öðrenci yurdunun birçok ihtiyaçlarýnýn giderilmesinde yardýmcý olduklarýný ve bundan sonrada
yurdun ilçe adýna ilçe dýþýndan gelen öðrencilere en iyi
hizmeti vermesi noktasýnda her zaman yardýmcý olacaklarýný belirtti.
Yurt Müdürü Þevket
Anar'dan yurtla ilgili bilgi
alan Baþkan Karataþ, “Biz
yerel yönetimler olarak ilçemize misafir olarak gelen öðrencilerimizin tüm
sorunlarý ile yakýndan ilgilenmek için gereken hassasiyetimizi gösteriyoruz.
Onlarýn rahat ve güvenli
bir yerde kalmasýný saðlamak için yurt müdürlüðümüz ile sürekli olarak irtibat halindeyiz ve böyle devam edecek. Geleceðimizi
emanet edeceðimiz gençlerimizin en iyi þartlarda
barýnmasýný saðlamak ve
onlarýn topluma faydalý bireyler olarak yetiþmesini
saðlamak toplum olarak
Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, yurt hakkýnda bilgi aldý.
Osmancýk'a Osmancýklý yeni diþ hekimi
Osmancýk Devlet Hastanesine atanan Diþ Hekimi Esra Yücel görevine baþladý.
Osmancýk Devlet Hastanesi'ne yine Osmancýklý
olan bir doktor atandý. Gazi Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesinde eðitimini tamamlayan Esra Yücel,
Diþ Polikliniðinde görevine baþladý.
Osmancýk Genel Meclis Üyesi Mehmet Yücel'in kýzý olan Esra Yücel, 1991 yýlýnda Osmancýk'ta doðdu. Ýlk öðrenimini Atatürk Ýlköðretim okulunda, liseyi Osmancýk Anadolu Lisesi'nde tamamladý.
2010 yýlýnda Gazi Üniversitesi Diþ Hekimliði
Fakültesi'nde eðitim hayatýna devam eden Yücel,
2015 yýlýnda mezun oldu.
Osmancýk Devlet Hastanesine atanan Yücel,
Diþ Polikliniðine görevine baþladý.
Diþ Hekimi Esra Yücel, memleketinde
hizmet vermekten mutluluk duyduðunu fade etti.
Osmancýk’ta 308 bin 851
kiþiye saðlýk hizmeti verildi
Çorum’un Osmancýk ilçesinde 2015 yýlýnda 308 bin 851 kiþiye s
aðlýk hizmeti verildi.
Edinilen bilgilere
göre, Devlet Hastanesinde 2015 yýlý içerisinde 232 bin 770 kiþi poliklinikler servisinde
muayene edilirken, acil
serviste ise 76 bin 81 ki-
þiye müdahale edildi.
Ýlçede 163 hastaya
evde bakým hizmeti verilirken, Diþ polikliniðinde 24 bin 239 hasta
tedavi edildi. 4 bin 568
hasta yataklý serviste tedavi görürken yatak doluluk oraný yüzde 49,8
oranýnda oldu.
5 bin 38 hastanýn
ameliyat edildiði hastanede yoðun bakým ünitesinde 384 hasta yatýþý
yapýldý. Yoðun bakým
doluluk oraný yüzde
66,5 olurken, hemodiyaliz ünitesinde 112
hastaneye 6 bin 852 seans, fizik tedavi ünitesinde 870 hastaya 8 bin
199 seans tedavi uygulandý. Hastanede gerçekleþen doðum sayýsý
71, ölen sayýsý 61 oldu.
Hastanede yatan hastalara ziyaret eden kiþi sayýsý ise 2 bin 83 olarak
gerçekleþti.(ÝHA)
Samsun'dan Ýskilip'e inceleme gezisi
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Hayat Boyu Öðrenme Þube Müdürlüðü’nce Ýskilip Metin Alkan Halk
Eðitim Merkezi’ne inceleme gezisi gerçekleþtirildi.
Geziye Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Hanife Öztürk Erdin, 19 Mayýs Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Nihat Mert, Samsun Olgunlaþma Enstitüsü Müdürü Fatma Arslan ile 15 ilçenin halk eðitim merkezi
müdürleri ve mesleki eðitim merkezi müdürleri katýldý.
Metin Alkan Halk Eðitim Merkezince yürütülen
faaliyetler ve elde ettiði baþarýlar hakkýnda merkez
müdür yardýmcýsý Ahmet Faruk Ýmal tarafýndan
açýklamalarda bulunuldu. Ziyaretçiler, daha sonra
ayakkabý ve deri ürünleri, mobilya ve ahþap el sanatlarý atölyelerinde incelemelerde bulunuldu.
Erdin, bu tür ziyaret, inceleme ve kurumlar arasýndaki bilgi alýþveriþinin bundan sonra da devam
edeceðini söyledi.(AA)
Samsun Milli Eðitim yetkililerinin yer aldýðý heyet, Ýskilip HEM’de inceleme yaptý.
7
Öz Orman Ýþ yetkilileri, üyelerini ziyaret ederek, yeni yýl hediyesi verdi.
Kargý Öz Orman Ýþ’ten
üyelere yeni yýl hediyesi
Öz Orman Ýþ Sendikasý, Kargý Orman Ýþletme
Müdürlüðü’nde görev yapan üyelerine yeni yýl hediyesi verdi.
Öz Orman Ýþ Sendikasý Kargý Orman Ýþletmesi Ýþyeri Temsilcisi Ahmet Yýlmaz, iþletmedeki üyelere sendikaya ait yýlbaþý promosyon ürünlerini vererek yeni yýllarýný kutladý.
Yeni yýlda ufak bir hediyeyle de olsa üyelerini
hatýrlamak istediklerini belirten Yýlmaz, "Yeni yýl
dolayýsýyla sendikamýz tarafýndan gönderilen hediyelerimizi üyelerimize daðýtarak yeni yýlda saðlýk
mutluluk, kazasýz bir iþ ve bol kazanç diledik" dedi.
Orman iþçilerinin zor þartlarda çalýþtýklarýný dile getiren Yýlmaz, yeni yýlda orman iþçilerinin çalýþma þartlarýnýn iyileþtirilmesi temennisinde bulundu.(ÝHA)
Çorum’un Kargý
ilçesinde 2015 yýlý asayiþ bakýmýndan sakin
geçti. Ýlçede hýrsýzlýk
olaylarý yüzde 84 oranýnda azalýrken diðer
suçlarýn iþlenme oranlarýnda ise düþüþ yaþandý.
Kargý'da 2015 yýlý
boyunca 155 asayiþ
olayý meydana geldi.
Bu olaylarla ilgili olarak gerçekleþen 19 kasten yaralama olayýnda
30 þahýs yakalanarak
adli makamlara teslim
edildi. Ýlçede meydana
gelen 5 dolandýrýcýlýk
olayýnda 3 þahýs, 2 hýrsýzlýk olayýnda ise 4 þahýs ilçe Emniyet Amirliði ekiplerince yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Geçtiðimiz
yýla oranla ilçede tüm
suç oranlarýnda düþüþ
meydana geldiði gözlenirken, en büyük suç
oraný düþüþünün yüzde
84 oranýyla hýrsýzlýk
olaylarýnda olduðu gözlendi.
Yýl boyunca gerçekleþtirilen trafik denetleme uygulamalarýnda 87 sürücüye toplam
29 bin 365 lira trafik ce-
zasý uygulandý, 59 araç
ise trafikten men edildi.
Bu uygulamalarda hakkýnda yakalama kararý
bulunan 25 þahýs yakalandý. Adli makamlara
teslim edilen bu þahýslardan 8’i tutuklanarak
ceza evine gönderildi.
Ýstatistiklere göre yýl
boyunca ilçede 12 trafik
kazasý meydana geldi.
Bu kazalarda ise 27 kiþi
yaralanýrken 3 kiþi ise
hastanede yaþamýný yitirdi.
Yýl boyunca kabahatler kanununa göre
31 þahýsa toplam 38 bin
121 lira para cezasý uygulandý.(ÝHA)
üzere toplam 10 bin
538. Ýlçenin köylerle
birlikte toplam nüfusu
ise 15 bin 801 olarak
kayýtlara geçti.(ÝHA)
Kargý 2015 yýlýný
sakin geçirdi
Kargý’da 2015 yýlýnda 100 bebek doðdu
Kargý’da 2015 yýlý içerinde 100 bebek
doðdu, 137 kiþi de hayatýný kaybetti.
Edinilen bilgilere göre ilçede 2015 yýlý içerisinde 100 kiþi
doðdu, 137 kiþi öldü.
62 çiftin evlendiði ilçede 14 çift ise boþandý. Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi
(ADNKS) verilerine
göre ise, 2015 yýlý içerisinde ilçe nüfusu
merkezde 2 bin 684
kadýn, 2 bin 579 erkek
olmak üzere toplam 5
bin 263, köylerin nüfusu 5 bin 524 kadýn, 5
bin 14 erkek olmak
Taner Ýsbir, Yükselen Ses
2016 Takviminde
Ankara'da yayýn yapan Yükselen
Ses Gazetesi Türkiye'nin baþarýlý belediye baþkanlarýnýn yer aldýðý 2016 takvimini hazýrladý. Takvimde Ortaköy
Belediye Baþkaný Taner Ýsbir'de yer aldý. Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, Ankara Büyükþehir
Belediye Baþkaný Melih Gökçek, Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü gibi isimlerin yer aldýðý takvimde Ortaköy Belediye Baþkaný Taner
Ýsbir'e de yer verildi. Türkiye'nin baþarýlý belediye baþkanlarý arasýnda yer almanýn gururunu yaþadýklarýný ifade
eden Baþkan Taner Ýsbir, Ortaköy halkýna bir gururu ve baþarýyý daha yaþatmýþ olmaktan dolayý mutlu olduðunu
belirtti.
8
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 2 OCAK 2016
Çorumlu üniversite öðrencisinden dikkat çeken araþtýrma:
‘Leblebi sektörü
gerileme sürecinde’
RECEP MEBET
saðlanan bulgular ürünlerini
kolaylýkla pazarlayan, dýþ
KTÜ Ýktisat Bölümü Öðrencisi
Karadeniz Teknik
ticaret baðlantýlarýný
hemþehrimiz Arzu Mebet,
Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari
geliþtiren merkezlerin bu
‘Leblebinin Gýda Sektöründeki
Bilimler Fakültesi (ÝÝBF)
rekabet sürecinde dayanýklý
Yeri’ni araþtýrdý.
Ýktisat Bölümü Öðrencisi
olabileceðini gösteriyor.
hemþehrimiz Arzu Mebet,
‘Leblebinin Gýda
Ham madde temini ise
Sektöründeki Yeri’ konulu
rekabet sürecinde ürün
tez çalýþmasýný tamamladý.
kalitesi üzerinde etkili bir
faktör. Üretimde
Çorum baþta olmak
standardizasyonun
üzere leblebi sektörünün
saðlanmasý ve kayýplarýn
Türkiye genelindeki
azalmasý leblebi üretimine
durumunu inceleyen Arzu
uygun, kaliteli nohut
Mebet, hazýrladýðý
kullanýmýna baðlý. Bunun için sertifikalý tohum
araþtýrmada Denizli, Kütahya ve Erzincan gibi illerde
kullanýmýnýn
yaygýnlaþmasý
gerekiyor. Leblebi
yapýlan imalat çalýþmalarýný da ele aldý.
ihracatýnýn artýrýlmasý standart üretimle mümkün
Prof. Dr. Ersan Bocutoðlu’nun danýþmanlýðýný
olabilir. Standart üretim için ise standart hammaddenin
yaptýðý araþtýrmada nohutun leblebiye dönüþüm
saðlanmasý gerekiyor. Tüccarlar yerine borsalar
sürecini mercek altýna alan Mebet, üretim aþamasýna
aracýlýðý ile alýmlarýn yaygýnlaþmasý leblebi sektöründe
iliþkin detaylý bilgiler verdi.
ürün kalitesini artýrmaya yardýmcý olacaktýr.
Leblebi imalatýnda kullanýlan gereçlerin yaný sýra
Türkiye’de faaliyet gösteren leblebi üreticileri
‘Leblebi nasýl saklanýr?’ sorusuna da cevap arayan
ulusal ölçekte temsil edilecek kurumsal bir
Çorumlu öðrenci, araþtýrmasýnda sektörün ihracat ve
yapýlanmaya sahip deðil. Yerel olarak ise Çorum’da
istihdama katkýsýna da dikkat çekti.
leblebi üreticilerinin mesleki örgütlenmesi
Sektörde yapýlanma ve üretim alanýndaki
bulunmazken, Tavþanlý’da Leblebiciler Odasý,
sorunlara da iþaret eden Mebet, “Çalýþmamda
Serinhisar’da da Leblebi Kooperatifi bulunuyor.
günümüzde dünyaya tanýtýlmasý amaçlanan, kimi
Sektörde daðýnýk ve küçük çaplý imalathanelerde
yerlerde ise geçmiþe oranla önemini kaybeden bir
gerçekleþen üretim yapýsý egemen. Küçük iþletmelerin
sektör olan leblebinin gýda sektöründeki payýný
sýnýrlý finansman ve üretim olanaklarý, yerel ölçekte
araþtýrdým” dedi. Mebet, tez çalýþmasýnýn sonuç
organize olmayan bir üretim yapýsý nedeniyle büyük
bölümünde þu açýklamalara yer verdi:
talepler kýsa sürede karþýlanamadýðýndan ihracat
olanaklarý sýnýrlanýyor. Leblebi üreticilerin kooperatifler
‘LEBLEBÝ SEKTÖRÜ
yoluyla üretim ve pazarlama iliþkilerini düzenlemeleri,
GERÝLEME SÜRECÝNDE’
genel olarak aile iþletmelerinin egemen olduðu leblebi
“Araþtýrmamda ele aldýðým yerler 500’den fazla
sektörüne büyük destek saðlayacaktýr. Kooperatif
iþletme ile Türkiye’nin leblebi üretiminin üçte ikisini
örgütlenmesi ile üretimin ortak bir çatý altýnda
saðlýyor. 293 iþletme ile en fazla imalat yeri
saðlanmasý, uzmanlaþmayý destekleyerek, kaliteyi
Tavþanlý’da. Ýncelenen alanlarda 15’ten fazla iþçi
yükseltecek, iþletme verimliliðini artýracaktýr.
çalýþtýran, modern tesislere sahip büyük iþletmelerin
Genellikle leblebi imalathaneleri yerleþim dokusu içine
oraný yüzde 20. Ancak sektörde küçük aile iþletmeleri
daðýlmýþ bir düzene sahip.
‘ÜNÝVERSÝTEDE
LEBLEBÝCÝLÝK
PROGRAMI
AÇILABÝLÝR’
Leblebi üretimi ve
pazarlanmasý amacýyla
oluþturulacak sanayi siteleri
ve gýda toptancý sitelerine
gereksinim var . Böylece
sektörde gýda güvenliði ve
tüketici saðlýðý gibi
konularda da ilerleme
saðlanacaktýr. Sektörün
gelecekte karþýlaþmasý olasý
sorunlardan biri de
geleneksel üretim
tekniklerine vakýf ustalarýn
yeterince yetiþmemesi.
Meslek Yüksekokullarý’nda
leblebi ustasý yetiþtirecek
programlarýn açýlmasý bu
bakýmdan önemli yararlar
Çorumlu üniversite öðrencisi leblebi sektörünün Türkiye genelindeki durumunu inceledi. saðlayacaktýr. Leblebinin
ulusal ve uluslararasý
etkinliklerde tanýtýmý geliþtirilerek sürdürülmeli.
egemen. Ýncelenen alanlardaki araþtýrma sonuçlarý
Serinhisar ve Tavþanlý’da leblebi tanýtýmý için ulusal
Tavþanlý ve Çorum’da leblebi sektörünün gerileme
düzeyde festivaller ve bir þenlik düzenleniyor. Bu tür
sürecinde olduðunu; Serinhisar’da ise geliþme ve
etkinlikler leblebinin tanýtýmý ve yeni pazarlar elde
ilerleme içinde bulunduðunu ortaya koyuyor.
etmesine katkýda bulunuyor. Günümüzde koruma katký
Tavþanlý’da leblebi ticareti zamanla zayýflayarak,
maddeleri içeren ve insan saðlýðýna zararlý birçok çerez
üretim baþka illerdeki iþletmeler için yapýlan birincil
türüne karþý leblebinin iyi bir alternatif olduðunu
üretime ya da fason üretime kaymýþ durumda. Böylece
vurgulayan tanýtýcý kampanyalar leblebinin yeni
Tavþanlý’da leblebi ticareti geçmiþe kýyasla büyük
pazarlar bulmasýný kolaylaþtýracaktýr. Bu nedenle
düþüþ kaydederken; üretimde teknolojiyi ve kooperatif
uluslararasý fuarlara, yarýþmalara Türkiye leblebilerinin
örgütlenmesini baþarýlý þekilde kullanan, ihracata
katýlýmý artýrýlmalý. Günümüzde geliþmiþ ülke
yönelik pazarlama seçeneðini geliþtiren Serinhisar’da
toplumlarýnýn saðlýklý beslenme alýþkanlýklarýna, doðal
leblebi ticareti geliþmesini sürdürüyor.
ürünlere artan ilgisi, çeþitli nedenlerle ihmal edilmiþ
Çorum’da ise leblebicilik, önemli yollarýn
bazý geleneksel besinlerin üretiminde yeniden canlanma
kavþaðýnda bulunmasýnýn avantajýný iyi kullanarak
saðlamaktadýr. Yapýmý geleneksel tekniklere dayanan
rekabet sürecinde bu iki yerleþmenin arasýnda yerini
leblebi de proteince zengin besleyici özellikleri ile
alýyor. Doðal bir aparatif yiyecek olarak leblebi, her
dünya ölçeðinde ilgi ve talep görebilecek aperatif bir
geçen gün uluslararasý pazarlarda daha fazla tanýnmakta
yiyecektir.”
ve talep edilmekte. Ancak bu süreçte Türkiye’de leblebi
sektörünün ihracat potansiyelini geliþtirmeye yönelik
herhangi bir çalýþma bulunmuyor. Öncelikle yapýlmasý
gereken, sektöre yönelik desteklerin ve stratejinin
belirlenmesi. Diðer yandan Türkiye leblebilerinin
coðrafî iþaret tescilinin de bu süreçte tamamlanmasý
gerekir. Leblebinin üretim sürecinde kaliteli nohut
üretiminden baþlayan, ambalaj ve mutfak sanayi gibi
birçok alt sektöre uzanan faktörler etkili olmakta.
Bunun yaný sýra üretilen leblebinin dýþ pazarlarda
tanýtýmý ve ihracý da yine birçok faktörün etkili olduðu
bir süreç. Sektörde mesleki örgütlenmenin yetersizliði,
küçük iþletmelerin sektöre egemen oluþu gibi yapýsal
özellikler dýþ pazarlara açýlmayý güçleþtirmekte,
sektörün sorunlarý ile baþ etmesini olanaksýz hale
getirmekte. Sektörün ihracat potansiyeli, istihdam
yapýsý ve tarýmsal iliþkileri düþünüldüðünde bütüncül
bir yaklaþým ile desteklenmesinin gereði ortaya çýkýyor.
‘YENÝDEN YAPILANMA
ve DESTEÐE ÝHTÝYAÇ VAR’
Bu amaçla ülkemizde leblebi sektörünün ele
alýnarak yapýlandýrýlmasý ve yönlendirilmesi gerekli.
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlýðý, Ticaret Bakanlýðý, Dýþ Ticaret
Müsteþarlýðý, Ýhracatçý Birlikleri, Ticaret Borsalarý,
mevcut leblebici örgütleri ve kooperatifleri, yerel
yönetimler gibi ilgili kurum ve kuruluþlarýn ortak
katýlýmýyla belirlenecek destekler ve alýnacak kararlar
sektörün geleceðini güçlü bir hale getirecektir. Leblebi
sektöründe ulusal pazar rekabeti de artýyor. Bu süreçte
pazar olanaklarý için örgütlenmeye, teknolojik
yenilenmeye, markalaþmaya, kaliteye önem veren
yerleþmeler kalýcý olabilecektir. Çalýþma kapsamýnda
Leblebinin üretim aþamasýna iliþkin detaylý bilgiler de verildi.
Kamu-Sen Ýl Temsilciliði, 2016 yýlýna Çorum’daki Türkmen çocuklarýný sevindirerek girdi.
Kamu-Sen’den yeni yýla anlamlý baþlangýç
Türkmen çocuklarýný
sevindiren ziyaret
RECEP MEBET
Türkiye KamuSen Ýl Temsilciliði,
2016 yýlýna
Çorum’daki Türkmen
çocuklarýný
sevindirerek girdi.
Kamu-Sen Ýl
Temsilcisi Selim
Aydýn’ýn
öncülüðündeki sendika
yöneticileri önceki
akþam Kunduzhan
Mahallesi’nde ikamet
eden Türkmen aileleri
ziyaret ettiler.
Yaðmur Damlasý
Sendika yöneticileri hediyeleriyle Türkmen çocuklarý sevindirdi.
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði
de gýda yardýmýnda bulunduklarýný açýkladý.
Çorum Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru’nun da hazýr
Musul ve Telafer bölgelerinden gelerek
bulunduðu ziyarete Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi
Çorum’a sýðýnan 11 Türkmen ailenin bulunduðunu
Sekreteri Gökçer Öðünç ve Denetleme Kurulu
belirten Selim Aydýn, “Þehrimize misafir olan
Baþkaný Orhan Tosik de katýldý.
Türkmen kardeþlerimize yýl boyunca elimizden
Yeni yýla anlamlý bir etkinliðe imza atarak giren
geldiðince yardýmda bulunmaya devam edeceðiz”
sendika yöneticileri, gerçekleþtirdikleri ziyaretlerde
dedi.
hediyeleri ile 30’u aþkýn Türkmen çocuðu
Ýç savaþýn sona ermesi ve Türkmenler’in
sevindirdiler.
huzurlu bir þekilde yeniden topraklarýnda yaþamalarý
Sendika üyelerinin katkýlarýyla hazýrlanan,
dileðinde bulunan Aydýn, düzenlenen programa
kýyafet ve oyuncaklardan oluþan hediye paketlerini
katýlan ve gerçekleþtirdikleri yardýma katký saðlayan
daðýtan Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Selim Aydýn, ailelere
tüm sendika üyelerine þükranlarýný ifade etti.
Sendika yöneticileri önceki akþam Kunduzhan Mahallesi’nde ikamet eden Türkmen aileleri ziyaret ettiler.
Makine Mühendisleri Odasý 61 yaþýnda
Makina Mühendisleri Odasý (MMO) 61’inci yýlýný
kutladý.
Samsun’da gerçekleþen kutlama programýna
MMO Þubesi Çorum Temsilciliði’nden de katýlým oldu.
MMO Samsun Þubesi üyeleri geleneksel gecede
buluþtu. Meslek yaþamlarýnda 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 55 ve 60. yýllarýný dolduran makine mühendislerine
plaket verildi.
Makine Mühendisleri Odasý Samsun Þubesi plaket
töreni ve 61. yýl kutlamasýný Fuar Ýçi Neco Tesislerinde
düzenledi. Geceye, Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaþ
ve Kemal Zeybek, Samsun Vali Yardýmcýsý Mehmet Ali
Yýldýrým, Samsun Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Coþkun Öncel, SASKÝ Genel Müdürü Kamil Demircioðlu, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Genel Müdür
Yardýmcýsý Dursun Türk, Manisa Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreter Yardýmcýsý Yýlmaz Gençoðlu, Orta
Karadeniz Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Mevlüt
Özen, KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu, SAMGAZ Genel Müdürü Yýlmaz Kolsan, Mimarlar Odasý
Samsun Þubesi Baþkaný Ýshak Memiþoðlu, Ýnþaat Mühendisleri Odasý Samsun Þube Baþkaný Cevat Öncü,
Makina Mühendisleri Odasý Amasya Temsilcilik Ýl Yürütme Kurulu Baþkaný Ahmet Gökhan Erdem, Makina
Mühendisleri Odasý Tokat
Temsilcilik Ýl Yürütme Kurulu Baþkaný Vedat Yaþar,
Makina Mühendisleri Odasý Ordu Temsilcilik Ýl Yürütme Kurulu Baþkaný
Mehmet Onur, Makina
Mühendisleri Odasý Sinop
Temsilcilik Ýl Yürütme Kurulu Baþkaný Ahmet Soysal, Makina Mühendisleri
Odasý Merzifon Ýlçe Temsilcilik Yürütme Kurulu
Baþkaný Sabri Helvacý, oda
üyeleri ve aileleri katýldý.
Geleneksel gecede
konuþma yapan Makine
Mühendisleri Odasý Sam-
sun Þube Baþkaný Kadir Gürkan, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop, Tokat ve Samsun’u kapsayan MMO Samsun
Þubesinin 2 bin 76 üye, 510 öðrenci üyeye ulaþtýðýný,
üyelere ve halka vermekte olan hizmetlerin 15’i makine
mühendisi olmak üzere 25 kiþilik kadro ile sürdürüldüðünü söyledi. Gürkan, yasal mevzuat deðiþiklikleri, hizmet alanlarýmýza yabancý ve yerli özel sektör kuruluþlarýnýn girmesiyle daralan gelir bütçesini birlikte düþünen,
birlikte karar veren, birlikte uygulamaya geçerek süreci
birlikte deðerlendiren inovatif ve katýlýmcý yönetim anlayýþýyla sürdürülebilir bir yapýya getirdiklerini söyledi.
Kadir Gürkan, köklü bir geçmiþe sahip olan odanýn ve
þubenin üyelerimizle el ele bu süreci de baþarýyla atlatarak üreten, sanayileþen, kalkýnan ve demokratikleþen
Türkiye için çalýþmalarýna devam edeceklerini hatýrlattý.
Samsun Vali Yardýmcýsý Mehmet Ali Yýldýrým, 61.
yýlýný kutlayan odayý tebrik ederek, meslekte hizmet yýllarýný doldurarak plaket almaya hak kazanan oda üyelerini çalýþma yaþamlarýnda baþarýlar diledi. Geleneksel
gecede konuþma yapan Samsun Milletvekili Fuat Köktaþ da üyelere tebriklerini iletti.
Plaket töreninin ardýndan devam eden müzik dinletisinde sanatçý Cansu Çebi ve Yonca Lodi sahneye çýktý.(ÝHA)
Meslek yaþamlarýnda belirli dönemleri geride býrakan üyelere plaket verildi.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 2 OCAK 2016
9
TBB'den Ortaköy'e
itfaiye aracý
M.BURAK YALÇIN
Türkiye Belediyeler
Birliði, itfaiye hizmetlerinde kullanýlmak üzere
Ortaköy Belediyesi'ne,
2015 model itfaiye aracý
hibe etti. Hibe edilen itfaiye aracýnýn teslim töreni,
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ýn da katýlýmýyla gerçekleþtirildi.
Belediye
binasý
önünde gerçekleþen törene AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Ýl
Genel Meclisi Baþkaný
Halil Ýbrahim Kaya, AK
Parti Gençlik Kollarý
Baþkaný Ünal Yýldýrým,
AK Parti Ortaköy Ýlçe
Baþkaný Mustafa Uysal
ve çok sayýda vatandaþ
katýldý.
Törende AK Parti
Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Ortaköy Belediye Baþkaný
Taner Ýsbir birer konuþma
yaptý.
1 Kasým seçimleri
öncesi Türkiye'nin istikrara kavuþmasý gerektiðini söyleyen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, Çorum ve
ilçeleri için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti. Ceylan
Türkiye'nin genel gündemini ele aldýðý konuþmasýnda, Ortaköy'e dair yap-
týklarý çalýþmalar hakkýnda da bilgi verdi. Ceylan
konuþmasýna þöyle devam etti; "1 Kasým seçimleri Türkiye'nin istikrara kavuþmasý gerektiðini söyledik. Türkiye'nin 7
Haziran'dan sonra bu fetret dönemini atýp, yeniden harekete geçirelim
dedik. Sizin gözünüzün
içine bakabilmek için,
elimizden geldiði kadar
Çorum ve bütün ilçelerimiz için çalýþacaðýmýzdan kimsenin þüphesi olmasýn, bunun taahhüdünü veriyorum. Birbirimize karþý samimi olalým ve
güvenelim. Çorum-Ortaköy arasý ilk 35 km'lik
yolun proje çalýþmasý bit-
ti, ikinci kalan 25 km'lik
yolun proje çalýþmasý var.
Oda bitince Çorum-Ortaköy yolunu birlikte açmak nasip olur. Bir belediye baþkanlýðý seçimi
geçirdik. Eski dönem belediyesi, yýllardýr o içme
suyu þebeke borularýný
deðiþtirmemiþ. O borulardan sular içildi. Þimdi
o borular deðiþti. Tertemiz su içiyorsunuz. Bu
sene bitmeden kilit taþý
sorunu kalmayacak. Ayný
þekilde futbol sahasýný da
yýlsonunda açmayý planlýyoruz. Vekil olduktan
sonra ilk geldiðim ilçe
Ortaköy oldu. Gelirken
de boþ gelmek istemedik.
Ortaköy ilk defa itfaiyeye
kavuþuyor. 300 milyar
deðerindeki bu itfaiye
aracý Ortaköy'e hayýrlý olsun."
'ORTAKÖY ÝLK
DEFA ÝFTAÝYE SAHÝBÝ OLDU'
AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum ve ilçeleri
için her türlü gayreti göstereceklerini ifade etti.
Milletvekili Ceylan, Ortaköy Belediyesi personeli ile birlikte toplantý yaptý.
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Milletvekili
Ceylan’a teþekkürünü, alnýndan öperek yaptý.
Ortaköy Belediyesi'nin tarihinde ilk defa itfaiye aracý sahibi olduðunu dile getiren Ortaköy
Belediye Baþkaný Taner
Ýsbir, "Ýlk defa bu topraklar bir vatan evladýný, bir
Ortaköylümüzü bir milletvekili yaptý ve ilk defa
Ortaköy itfaiye aracý sahibi oldu. Hizmetlerimiz
artarak devam edecektir.
Ýtfaiyenin gelmesinde
emeði geçen vekilimiz
Ahmet Sami Ceylan'a teþekkür ediyorum." dedi.
Ýtfaiye aracý teslim
töreninden sonra da Ahmet Sami Ceylan ve Taner Ýsbir Belediye konferans salonunda Toplum
Yararýna Çalýþan iþçilere
hitap etti.
Toplantýda göreve
geldiði iki yýllýk süreci
deðerlendiren Baþkan Ýsbir, Ortaköy'ü Çorum'un
en güzide ilçesi yapacaklarýný söyleyerek, konuþmasýnda þu ifadelere de
yer verdi:
'OY VEREN, VERMEYEN HERKESE
HÝZMET ETTÝK'
"Göreve geleli 2 yýl
oldu. Önümüzde 3 yýllýk
bir süre kaldý. Bu 3 yýl
içerisinde Ortaköy'ü öyle
bir ilçe haline getireceðiz
ki Çorum'un en güzide ilçesi olacak. Göreve geldiðimizden bu yana alt
yapý çalýþmalarýnýn yüzde
95'ini tamamladýk. Kilit
taþlarýmýz 1 trilyon 100
milyara mal oldu. Kanserojen içeren asbest borularýný deðiþtirdik. Göreve
geldiðim günden sonra
parti kimliðimi bir kenara
býraktým ve oy veren vermeyen herkese hizmet ettik. Görevinin ehli olan
hem hizmet eder hem de
vatandaþýnýn yüzünü güldürür. Biz bunu yapýyoruz."
Milletvekili Ceylan
ise 7 Haziran'da Türkiye'nin duraklama dönemine girdiðini vurgulayarak, 1 Kasým'da milletin
duraklama dönemine dur
dediðini söyledi. Yapacak
çok iþlerinin de olduðunu
belirten Ceylan, "Türkiye
7 Haziran'da duraklama
dönemine girdi. Türkiye'nin bu milletin duraklamaya, yerinde saymaya
bile tahammülü yok demiþtik. Yapacak çok iþimiz vardý. Hedefimiz öncelikle 2023, sonra 2053
daha sonra da inþallah
bizden sonraki nesillerle
beraber 2071. Dünyanýn
ilk en büyük 10 ekonomisine gireceksek durmamýz deðil, koþmamýz gerekiyor dedik. Çok þükür
sizlerde 1 Kasým gecesi
bizleri iktidara getirdiniz." diye konuþtu.
Diriliþ Osmanlý Çorum Ýl Baþkanlýðý, Mekke'nin Fethi'nin
1385'inci yýl dönümü nedeniyle Ulu Camii’nde emvlit okuttu.
Diriliþ Osmanlý'dan fetih mevlidi
M.BURAK YALÇIN
Diriliþ Osmanlý
Çorum Ýl Baþkanlýðý,
Mekke'nin Fethi'nin
1385'inci yýl dönümü
nedeniyle önceki gün
yatsý namazý öncesinde
mevlid-i þerif okuttu.
Kulaksýz Cami'de
düzenlenen mevlid
programýna Diriliþ Osmanlý Ýl Baþkaný Adem
Yücel, yönetim kurulu
üyeleri ve vatandaþlar
katýldý.
Kuran-ý Kerim tilavetiyle
baþlayan
programý izleyenlere
Diriliþ Osmanlý Ýl Baþkanlýðý üyesi gençler
tarafýndan gül suyu ve
þeker ikram edildi.
Programla ilgili
açýklama yapan Diriliþ
Osmanlý Ýl Baþkaný
Adem Yücel, Mekke'nin fethedilmesinin
hem Ýslam tarihinde
hem de dünya tarihinde önemli bir olay olduðunu söyledi.
"Noel kutlamalarýnýn Ýslam dininde ve
kültürümüzde
yeri
yok" diyen Adem Yücel, açýklamasýný þöyle
sürdürdü:
"Önderimiz,
Efendimiz (S.A.V.)'in
kumandasýndaki Ýslam
ordusunun 1385 yýl evvel 1 Ocak 630 tarihinde sefere çýkýp, 10-11
Ocak 630 tarihinde
kutlu þehir Mekke'yi
fethetmesi hem Ýslam
tarihinde hem de dünya tarihinde þerefle ve
dikkatle yad edilmesi
çok önemli bir olaydýr.
Mekke'nin fetih
gecesi olan bu müstes-
Cemaat cami giriþinrde mevlüt ikramýyla karyþýlandý.
na gece tüm inanan
kardeþlerimize ve Ýslam dünyasýna farkýndalýðýn
bereketiyle
mübarek olsun.
Etkinliðimizde
desteklerini esirgemeyen Çorum Müftülüðü
ve Kulaksýz Camii hocalarýmýz ile cemaatimize þükranlarýmýzý
sunuyoruz.
Girdiðimiz yeni
miladi yýlýn ve tüm vakitlerin akýbetinin milletimiz ve ümmetimi-
zin selameti için hayýrlara vesile olmasý diliyoruz."
Ýlahi ve kasidelerle devam eden program, yapýlan dua ile
sona erdi.
Ýskilip MYO binasý temeli bugün atýlacak
Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu
yeni hizmet binasýnýn temel atma töreni bugün yapýlacak.
Bin 550 metrekare
alana inþa edilecek okulun
temel atma töreni hakkýnda açýklama yapan Ýskilip
Belediye Baþkaný Recep
Çatma, "2 Ocak 2016 Cumartesi günü saat 12.30'da
gerçekleþtirilecek olan bu
tarihi eserin temel atma törenine tüm hemþerilerimi
davet ediyorum. Bu süreçte bizlere her zaman desÝskilip MYO binasýnýn temel atma töreni bugün saat 12,30’da gerçekleþtirilecek.
tek olan AK Parti Çorum
Milletvekillerimize, Hitit
Derneði yönetimine, basýnýmýza, Ýskilipli iþ adamlaÜniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayýn Reha Metin Alrýmýz ile hemþerilerime þükranlarýmý sunuyorum. Ýskan'a, Kaymakam Sayýn Þuayib Gürsoy'a, Ýskilip
kilipimiz'e hayýrlara vesile olsun" dedi.
Yüksek Öðretim Kurumlarý Yaptýrma ve Yaþatma
Eþini öldüren adam cezaevinde ölü bulundu
Çorum'da, boþanmak
isteyen eþini býçakla öldürüp müebbet hapis cezasýna
çarptýrýlan koca, Samsun'daki cezaevinde ölü bulundu.
Olay, Çorum'un
Bahçelievler mahallesinde
bir evde 2008 yýlýnda meydana geldi. Aydýn Ocak,
kendisinden boþanmak isteyen ve bir aydýr ayrý yaþayan eþi, iki çocuk annesi 55
yaþýndaki Gülendam Ocak'ý
býçakla öldürdü. Aydýn
Aydýn Ocak
Ocak (63), Çorum Aðýr Ceza
Mahkemesi tarafýndan müebbet hapis cezasýna çarptý-
rýldý. Samsun'daki Bafra
Kapalý Cezaevinde kalan
Aydýn Ocak, dün akþam
cezaevinde ölü bulundu.
Aydýn Ocak'ýn ölümü
þüpheli bulundu ve savcý
tarafýndan olayla ilgili
soruþturma baþlatýldý. Sekiz yýldýr cezaevinde bulunan Aydýn Ocak'ýn kendisini kimsenin arayýp
sormamasýndan dolayý
uzun süredir bunalýmda
olduðu ileri sürüldü. AyGülendam Ocak
dýn Ocak'ýn kesin ölüm
sebebinin otopsi sonucu belli olacaðý öðrenildi. (ÝHA)
10 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
2 OCAK 2016
2015’de ÇORUM
Hazýrlayan: ENÝSE AÐBAL
8 Nisan
partisinin
Çorum’da
düzenlediði
açýkhava
mitingine katýldý. Abide Meydaný’nda
düzenlenen mitingde konuþan Devlet
Bahçeli, “7 Haziran 2015 tarihinde
yapýlacak genel seçimde Çorumlu
seçmen iktidara gereken dersi verecek”
dedi.
SÝYASET
* 7 Haziran
2015 tarihinde
yapýlacak
Milletvekilliði Genel Seçimlerine
katýlacak partiler aday listelerini
netleþtirdi. Partilerin YSK'ya teslim
ettiði aday listelerinde AK Parti’de
Salim Uslu, Cahit Baðcý, Lütfiye Ýlksen
Ceritoðlu Kurt, Ahmet Sami Ceylan;
CHP’de Tufan Köse, Muharrem
Bozdoðan, Dinçer Solmaz, Saim
Topgül; MHP’de Vahit Kayrýcý, Aybuke
Topçubaþý Ekici, Sami Çam, Ali Akcan;
Merkez Parti’de Ahmet Ünal, Gülay
Ayan, Engin Erenler, Erol Gürbüz ve
HDP’de Muharrem Özünel, Ümit
Küçükbayatlý, Meliha Üþüdür ve
Hasibe Beyaz isimleri yer aldý.
13 Nisan
* 7 Haziran Milletvekili
seçimlerine ittifak yaparak girmeyi
tercih eden Saadet Partisi ve Büyük
Birlik Partisi'nin milletvekili adaylarý
açýklandý. Ýttifak listesi Ahmet
Bölükbaþ, Yusuf Yýldýz, Mehmet
Baloðlu ve Osman Tavlý'dan oluþtu.
* AK Parti’nin
reklam organizatörü
hemþehrimiz Erol
Olçak, milletvekili
aday listesinde yer
almayan en popüler
isimler arasýnda
gösterildi.
Erol Olçak
11 Mayýs
* CHP Genel Baþkaný Kemal
Kýlýçdaroðlu, Çorum mitinginde
Çorumlular'dan CHP'ye oy vermemiþ
bir kiþiyi CHP'ye oy vermeye ikna
etmelerinin sözünü isterken, kendisi de
vaatlerini sýraladýðý konuþmasýnda,
"Sözüm sözdür yapacaðým, sadece 4
yýllýk bir yetki istiyorum." dedi.
21 Mayýs
* AK Parti Genel Baþkaný
Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu,
Çorum mitinginde iki müjde verdi.
Hýzlý trenin Çorum’dan geçerek
Güney’e ineceðinin altýný çizen
Baþbakan, Amasya-Merzifon
Havaalaný’na Çorum isminin ilâve
edileceðini açýkladý.
* Baþbakan Davutoðlu’nun
Çorum mitinginde konuþan Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü, Aydýn Doðan
medyasýnýn, %52 ile seçilen
Cumhurbaþkaný'na idam manþetini
hatýrlattý ve isim vermeksizin, þantaj
suçlamasýyla mahkemeye verdiði
ÇRT'yi kast ederek, "Bunun aynýsýndan
Çorum'da da bir tane var, belediye
seçimlerinden önce kamerayý alýp
Çorum'u gezdiler, bunlarýn dili var
doðruyu söylemez, kulaðý var doðruyu
duymaz. Fakat 30 Mart'ta bu millet
onlarýn kafasýný yere eðdi, þimdi
2 Mayýs
* Gazetemiz ‘Leblebi Keyfi’
mizah sayfasý editörü Erdoðan Oruç,
‘Ýzmir Kuþ Cenneti ve Kuþ
Gözlemciliði’ konulu karikatür
yarýþmasýnda üçüncülük ödülü
kazandý.
Ç
E
V
R
E
yaþatmak için fes takýp, beyaz
gömlek ve yelek giyerek mahalleleri
dolaþan ramazan davulcularý,
vatandaþlarý sahura ‘Mehter Marþý’
ile kaldýrdý.
25 Haziran
-
v
e
* Nesimi Yetik’in yazýp
yönettiði ‘Toz Ruhu’ adlý sinema
filmi seyircisiyle buluþtu. Çorumlu
yönetmenin ilk uzun metrajlý filmi
olan Toz Ruhu, Altýn Koza
Festivali’nde aldýðý ödülle de dikkat
çekti. Dikkat çeken bir diðer husus
ise Çorumlu yönetmenin filminin
Çorum’daki sinema salonlarýnda
gösterilmemesi oldu.
6 Mayýs
18 Mayýs
21 Nisan
* Çorum Belediyesi tarafýndan
* Hitit Üniversitesi Alaca
Meslek Yüksek Okulu Gýda Ýþleme
Bölümü öðrencileri, Hititler
döneminde tüketilen ve yüksek bir
besin deðerine sahip olan, o dönem
‘NýndaGurra’, ‘NýndaPurpurave’ ve
‘Mulati’ adý verilen ekmekleri üretti.
* Hitit Üniversitesi rektörlük
seçimleri, Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn tek
adaylýðý ile gerçekleþtirildi. Rektör Alkan,
181 oyla rakipsizliðini ilan etti. Seçim, aksi
ispatlanana kadar Türkiye'de, bir adaylý
yapýlan tek seçim olarak deðerlendirildi.
29 Nisan
Erdoðan Oruç
* Ýskilip Belediyesi Kent Arþivi
ve Araþtýrma Merkezi, 1545 yýlýnda
Þirazlý Ataullah bin Fazlullah el
Hüseyni tarafýndan kaleme alýnan 3
ciltten oluþan manevi deðeri son
derece yüksek bir eseri daha kayýt
altýna aldý.
26 Mayýs
* Çorum ve yerel basýný tanýtým
için hazýrlanan kamu spotu, gala
töreniyle gösterime girdi. Çorumlu
Yönetmen Mustafa Ortatepe
tarafýndan hazýrlanarak gösterime
giren Çorum tanýtým filmi ve basýn
spotu ile yerel basýn kuruluþlarý ve
çalýþmalarý tanýtýldý.
20 Haziran
* Çorum'da, Osmanlý geleneðini
birincisi oldu.
31 Temmuz
* Nüfusu iki binin altýnda
olduðu için kapatýlan Çorum'un
Alaca ilçesine baðlý Alacahöyük
Belediyesi’nin hizmet binasýnýn bir
bölümü çevre köylülerin de
yararlandýðý halk kütüphanesine
dönüþtürüldü.
* Güzel Sanatlar Lisesi Resim
Heykel Öðretmeni hemþehrimiz
Mustafa Oktay, Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi'nin
düzenlediði Antalya Olimpos
International Art Workshop
organizasyonunda Türkiye’yi temsil
etti. Etkinlikte 5 heykeltýraþýn
katýlýmýyla Ahþap Yantum yapýldý.
4 Aðustos
30 Haziran
* Leblebi Tozu (Ali Dolap) adlý
sinema filminin çekimleri Çorum’da
baþladý. Film ekibi, Belediye Taþ
Bina ve dünyanýn en dar çarþýsý
olarak nitelendirilen Dikiciler
Arastasý'nda çekimler yaptý.
20 Temmuz
* Din Görevlileri arasý Hutbe
Okuma Bölge Yarýþmasý Finali’nde
Çorum’dan Bekir Sayýn bölge
18 Mayýs
* Alaca'da
yapýmý tamamlanan
12 tesisin açýlýþý
gerçekleþtirildi. Eski Adalet Bakaný Bekir
Bozdað’ýn katýlýmýyla açýlýþý yapýlan
tesislerin deðeri 15,7 Milyon TL.
20 Mayýs
* Ahlatcý Grup Yönetim Kurulu
Baþkaný Ahmet Ahlatcý’nýn kamuoyuna
duyurduðu eski tahýl pazarý alanýnda Forum
Çorum Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi’nin
hafriyatý baþladý.
23 Mayýs
grubu tarafýndan yaklaþýk 8 ayda üretimi
tamamlandý.
8 Mayýs
* Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik
Uygulama ve Araþtýrma Merkezi
(HÜBTUAM)'nin açýlýþ töreni Bilim Sanayi
Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ýn da katýldýðý
törenle hizmete açýldý. Katýlýmcýlardan tam
not alan merkezle ilgili konuþan Bakan Iþýk,
Çorum'dan teknolojik üretim bekliyoruz."
dedi.
* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný
Fikri Iþýk’ýn katýlýmýyla Osmancýk’ta 300
kiþilik yüksek öðrenim öðrenci yurdu,
gençlik merkezi, Ýmam Hatip Lisesi
Öðrenci Yurdu, Anadolu Lisesi Pansiyonu
ve Osmancýk Belediyesi alt yapý
yatýrýmlarýnýn açýlýþý yapýldý. Dereoðazý
Ýçme Suyu Göleti ve Osmancýk Taþkýn
Koruma Projesi ile Gecek Köyü Kiren
Deresi Taþkýn Koruma Projesinin de temel
atma töreni gerçekleþtirildi.
15 Mayýs
* Ýþadamý Ahmet Ahlatçý, eski buðday
pazarýnýn bulunduðu arsayý satýn aldý.
Çorum'a 71 milyon Avroluk AVM yatýrýmý
yapacaðýný açýklayan Ahlatcý, AVM'nin 1214 ay içerisinde tamamlanarak,
Çorumlular'ýn hizmetinde olacaðýný söyledi.
* Osmancýk ve Dodurga ilçelerinde
üretim yapan Newtex Tekstil, Çorum
Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir
yatýrým yaptý. 3F Tekstil adýyla üretime
baþlayan tekstil fabrikasýnda, dünyanýn
önde gelen birçok hazýr giyim markasýna
üretim yapýlýyor.
* Ali-Hasan Pakkan ve Murat
Yitmen'in sahibi olduðu, Çorum bölgesinde
matba sektöründe benzeri olmayan Çorum
Ofset Matbaacýlýk törenle hizmete açýldý.
25 Mayýs
* Çorum Belediyesi'nin yapýmýný bir
süre önce tamamladýðý 3
milyon lira maliyetli
Kamyon Garajý törenle
hizmete açýldý.
26 Mayýs
* Emniyet Müdürü
Salih Erkan Tarancý'nýn
Murat Kolcu Emniyet Genel Müdürlüðü
Özel Güvenlik Denetleme
Baþkanlýðý emrine atanmasýnýn ardýndan
Siirt Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO)
Müdürlüðü görevinden Çorum Emniyet
Müdürlüðü görevine atanan Murat Kolcu,
göreve baþladý.
30 Mayýs
* Çorum Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk,
Denizli Ýl Müftülüðü’ne atanýrken, Çorum Ýl
Müftülüðü’ne ise Din Hizmetleri Müþaviri
TOPLUMSAL OLAYLAR
4 Mart
Hristiyanlarý’nýn sorun ve taleplerini dinledi.
* Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi’nde bulunan ameliyathane
bekleme salonu, vatandaþlardan gelen
þikâyetler üzerine yeni bir uygulamaya
baþladý. Hasta mahremiyetinin esas alýndýðý
yeni düzenlemede, yoðun bakýmda yer alan
hastalarýn görüntüleri, bundan böyle sadece
ilgili hastanýn yakýnlarý tarafýndan izlenecek.
12 Mart
* Çorum’un tanýnmýþ,
sayýlan ve sevilen
þahsiyetlerinden Ticaret
Borsasý eski Baþkaný
Mahmut Özdemir, kendisine
ait çiftlikte çalýþan iþçisi
tarafýndan býçaklanarak
Mahmut Özdemir öldürüldü.
28 Nisan
* Kargý ilçesinde düðün yemeðinden 40
kiþi zehirlendi. Osmancýk, Tosya ve Kargý
Ahmet Akpýnar Devlet Hastaneleri’nde
tedavi altýna alýnan vatandaþlarýn mideleri
yýkanarak serum takýldý.
9 Mayýs
* Çorum'da, 13 yýl önce eþinden ayrýlan
iki çocuk annesi Nejla Demirel (42),
çevresinin olumsuz tepki vermesine raðmen
aldýðý mikrokrediyle çeyiz atölyesi kurarak 4
kadýna da istihdam saðladý. Demirel,
“Babamýn hediye ettiði basit dikiþ makinesi
ile iþe baþladým 'yapamazsýn' demelerine
raðmen mikrokredi ile iþimi büyüttüm.” dedi.
28 Mayýs
25 Mart
* Çorum’dan bir kiþinin þikâyeti
üzerine büyük bir dolandýrýcýlýk ortaya
çýkarýldý. Çorum ve Konya emniyet
birimlerinin ortak operasyonu sonucunda
yaklaþýk 40 bin kiþinin kredi kartý, adres ve
nüfus kaðýdý bilgilerini çalarak, internet
üzerinden alýþveriþ yapan 6 kiþilik çete
yakalandý.
27 Haziran
* Atlas Dergisi özel
koleksiyonlarý arasýnda yer alan
‘Pedalla Türkiye’, bisiklet tutkunlarý
için 45 muhteþem rotayý bir kitapta
topladý. Derginin son sayýsýyla
birlikte okurlarýna hediye ettiði
kitapta tanýtýlan bisiklet parkurlarý
arasýnda ‘Hitit Yolu’ da yer aldý.
* Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer
Derindere Meslek Yüksekokulu’nun
ürettiði ‘Hititray’ isimli tramvayýn tanýtýmý
yapýldý. Güneþ enerjisiyle þarj olan ve akýllý
telefonlarla da kontrol edilebilen 20 kiþilik
Hititray’ýn, Osmancýk Ömer Derindere
MYO Elektronik ve Otomasyon
Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Bilge Han
Tozlu danýþmanlýðýnda 9 kiþilik öðrenci
9 Mayýs
7 Mayýs
4 Mayýs
* ‘Leblebi
Keyfi’ mizah sayfasý
editörümüz Erdoðan
Oruç, ‘Amasyalý
Strabon ve
Coðrafya’ konulu
yarýþmada ikincilik
ödülü kazandý.
16 Nisan
* Milli Piyango þans
oyunlarýný Ankaralý ERG
ile Ahmet Ahlatçý'nýn
kurduðu Ortak Giriþim
Grubu’nun iþleteceði
belirtildi. Milli Piyango
þans oyunlarýný iþletmek
için lisans sözleþmesini
Ahmet Ahlatcý
imzalamak üzere 15
Nisan'a kadar ek süre alan Net Holding’in
sözleþmeyi imzalamamasý üzerine ihaleye
ikinci olan Ankaralý ERG ile Çorum'da
kuyumculuk da yapan Ahlatçý'nýn kurduðu
Ortak Giriþim Grubu ile devam edilmesine
karar verildi.
* Çorum Belediyesi ve yumurta
üreticileri kooperatifi, hayvan gübresinden
enerji üretimi için çalýþma baþlattý. 15
Milyon liralýk yatýrým için düðmeye basýldý.
* Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Genel Baþkaný Devlet Bahçeli,
S
A
N
A
T
EKONOMÝ ve ÇALIÞMA HAYATI
sürdürülen Kent Meydaný Projesi'nde devir
teslim töreni düzenlendi. Vilayet Meydaný
Projesi kapsamýnda kalan Özel Ýdare hizmet
binasý ve arkasýnda bulunan otopark, Özel
Ýdare tarafýndan 20 yýllýðýna Kent Meydaný
olmak üzere Çorum Belediyesi'ne tahsis
edildi.
14 Mayýs
K
Ü
L
T
Ü
R
17 Mart
* Çorumlu
hemþehrimiz AS
Ýnþaat'ýn yapýmýný
üstlendiði Türkiye'nin gururu ASELSAN
Harp Teknolojisi Merkezi'nin açýlýþý
görkemli bir törenle gerçekleþtirildi. Açýlýþa
AS Ýnþaat adýna iþadamlarý Uður Barlýk,
Levent Barlýk ve Atilla Dikci katýldý.
(2)
27 Mart
* Hitit Üniversitesi tarafýndan
hazýrlanan ‘Boðazköy Yaz Okulu’
projesiyle dünyada ilk kez Türk ve
yabancý uyruklu öðrenciler, uzmanlar
eþliðinde orijinal belgelerden
yararlanarak eskiçað dili olan
‘Hititçe’ üzerinde bilimsel çalýþma
yaptý.
* Türkiye'nin tanýnmýþ foto
muhabirlerinden Mustafa Abadan,
Çorum Fotoðraf Kulübü'nün (ÇFK)
davetlisi olarak Çorum'a geldi. 27
yýldýr sürdürdüðü meslek hayatýndaki
tecrübelerini fotoðraf severlerle
paylaþan Abadan, Bülent Ecevit ile
ABD eski Baþkaný Clinton'ý birlikte
gösteren, çok konuþulan o fotoðrafýn
* Çorum Valiliðince Dünya Ormancýlýk
Günü ve Orman Haftasý nedeniyle Gönül
Elçileri Projesi kapmasýnda Bereket Ormaný
ile ve Cumhurbaþkanlýðý Hatýra Ormaný
oluþturuldu.
1 Nisan
* Türkiye genelinde dün elektrikler
kesildi. Enerji kesintisi ile Çorum’da da
jeneratörü olmayan iþyerlerinde hayat durdu.
Saat 12.40 civarýnda diðer illerle birlikte
Çorum’a enerji verildi.
25 Nisan
* Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
açýlýþýný gerçekleþtirdiði Gýda Bankasý
uygulamasýyla, ihtiyaç sahiplerine
süpermarketten alýþveriþ yapar gibi
ihtiyaçlarýný karþýlama imkaný tanýdý.130
çeþit ürünün yer aldýðýný açýklayan Baþkan
Külcü, "Bu iþ bir gönül iþidir. Açta açýkta
kimseyi býrakmama yolundaki kararýmýzý,
Gýda Bankasý'yla alýþveriþ ortamýna
dönüþtürdük. Kimin ne ihtiyacý varsa gelip
alabilecek." dedi.
3 Haziran
* Berat Gecesi nedeniyle TRT 1’de
ekrana gelen ‘Kandil Özel’ programý
* ABD Detroit Keldani Piskoposu
Francis Kalabat ve Papaz Fodi Hobib,
Suriyeli Keldani Hristiyanlarý için Çorum’a
geldi. Piskopos Kalabat ve Papaz Hobib,
Çorum'da yaþayan Suriyeli Keldani
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 2 OCAK 2016
Takvim Yapraðý
22 Rebî’ul - Evvel 1437
Hicri Þemsi:1394 Rûmi:20 Kânûn-i Evvel 1431 Kasým:56
2016
2
OCAK
Bu dün-ya ça-lýþ-ma ye-ri-dir. Üc-ret alý-na-cak
yer, ahi-ret-tir. Ýmâm-ý Rab-bâ-nî “Rahmetullahi
aleyh”
:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
05.23
06.56
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
11.50 AKÞAM 16.31
14.09 YATSI
17.57
Ýspanya’da Endülüs Devleti’nin sonu (1492)
Gönenli Mehmet Efendinin vefâtý (1991) - Fýrtýna
Bir Mustafa Özsoy Vardý 1
Yýllar yýllarý kovaladý ve kovalýyor...
"Gelen gider, giden gelmez.."
Tefekkür
Öyledir dünya...
Dünyamýz
Kimler geldi-kimler geçti?
Bir Mustafa Özsoy vardý.
Mütebessim bir sima...
Ýstanbul beyefendisi bir
lisan...
Yýlarca yorulmadan usanmadan devam eden bir irade ve
gayret...
Raþit Yücel
Üstadýmýzý defalarca ziyaret
rasityücel@
edip þevk alan bir bahtiyar...
corumhakimiyet.
net
Bediüzzaman hazretlerinin
vefatý ile günlerce gözyaþý döken
bir göz...
Ancak üstadýmýzý rüyada görüp teselli edinceye kadar...
Yýllarca beraber olduk Özsoy aðabeyimle...
Kah biz Konya’ya gittiðimizde, kah onun
Çorum'a geldiði zamanlarda...
Kalýn hapishane duvarlarý, hayatýn çekilmez
çileleri onu yolundan ayýrmadý.
Merhum Halil Uslu aðabeyimle muhabbetleri
harika idi.
Öyle derdi:
"Yaz olsun kýþ olsun, Halil ile beraber olduðumuz müddetçe fark etmez" derdi.
Yýllar oldu onu ebedi aleme uðurlayalý.
Bundan üç -dört gün sene kabrini ziyaret
etmiþtik Osman Zengin ile...
Dost insan, samimi insan.
1993 yýlýnda hacda beraberdik.
Konya’dan hac kafilesi getiriyordu.
Yýllarca bu vazifeyi ifa etti.
Tentur aracýlýðý ile...
Çoðu zaman Tentur idaresindeki Mekke dershanesinde beraber olurduk.
Taifte mukim Alaaddin Köseoðlu aðabeyim de
hac döneminde orada bulunuyordu.
Yeni Asya kafilesi ile seksen küsür kiþi idik.
Kimler yoktu ki ?
Hilmi Doðan, Mustafa Köleoðlu, Ali
Çetinkaya, Ýhrahim ve Numan Toprak, Abdulkadir
Selvi, Ýbrahim Kaya, Mustafa Yücetürk, Ýsmail
Mermer, hocamýz Hüseyin Kýymýk, Nusret
Þekerdað, Necdet Þimþek ve daha niceleri...
Latifeler ve hac fýkralarý...
O zaman yemekleri otelde yapardýk.
Bizim Çorum mantýsýndan yapardým.
Merhum Hilmi aðabey sýk sýk gelir odamýzýn
misafiri olurdu.
Çok feyizli anlar yaþýyorduk.
Geceleri tavafa Mustafa Özsoy aðabey ile
beraber gidiyorduk.
Bembeyaz giyinirdi.
Gerçi o Konya’da da beyaz giyinirdi.
Sarýðý kaç metre idi bilemiyorum ?
(Sürecek)
Fikri ve Ýrfaný Hür Aydýn - Þair: Mehmet Akif Ersoy
Konumuz, Milli þairimiz Mehmet Akif Ersoy'un sanatkarlýðý.
Akif'i tanýmak, her yönüyle milletimizi, medeniyetimizi ve kültürel deðerlerimizi tanýmak, anlamak demektir.
Her önemli sanatçý, nitelikli bir aydýndýr öncelikle.Zihnen ve kalben bu
DEÐÝNMELER
özelliði kazanamayan kiþilerin kalem çalýþmasý yapmýþ olmaktan öte bir üreMehmet Akif, ilim irfan þairidir.Bir sanatçý olarak onun duygu ve
timleri yoktur.
düþünce dünyasýný oluþturan bütün deðerler þiirlerinde ifadesini bulmuþtur.
Bunlar milletimizin ve insanlýðýn hayati deðerleriyle örtüþmektedir. BuraAkif, hakiki manada aydýn bir þahsiyettir. Bu özelliði onun sanatkarlýdaki
ana
temalar: Allah'a inanç,hak, hukuk, hakkaniyet, hürriyet,kul hakký,
ðýný besleyen deðerli taraflarýndandýr. Onun sanatkar duruþunu anlamak insavatan sevgisi, millet sevgisi, kahramanlýk, þehitlik, baðýmsýzlýk, cesaret, inný derinden etkiliyor. Sýrat-ý Müstakim Dergisi'nin yazar ve þairinin bu süreksana saygý,cehaletle mücadele, israftan kaçýnma, kötülüklerden uzak durlilik arzeden çizgisi onun ilminin, irfanýnýn ve ayný zamanda vicdanýnýn gür
ma.. þeklinde sýralanabilir. Her mýsrasý sanki, milli bir deðerimizin en gübir sese dönüþen üslubunun da göstergesidir.
zel anlatýmýdýr.
Akif, kararlýdýr, tutarlýdýr, ilim ve irfan kaynaklarýyla donanmýþtýr. KenO, böylece, döneminde içeriðinin zayýfladýðýný düþündüðü sosyodi iç dünyasýnýn diliyle konuþan, nefsine ait konularý anlatmaya baðlamýþ bir
kültürel hayatýmýzýn yeniden canlanmasý için þiirleriyle çalýþmalarýný sürsanatçý deðildir. O, bir medeniyetin, bir kültür cografyasýnýn sesidir bütün sýdürür.
kýntýlar, sorunlar sözkonusu olduðunda.
*
*
Safahat, modern dünyanýn eleþtirisi gibidir bir bakýma.
Sanatkarlýkta donanýmlý olmak, hayat boyunca hep ayný nitelikte eserler üretmek kolay deðildir. Sanatýn konusu olan insan ve hayat sürekli deðiþMehmet Akif'in kitabýný okumak, onun duyarlýlýðýný,fikirlerini anlamektedir çünkü.
mak insana yeni ufuklar açar. O, bu eleþtirilerinde sadece eksiði, yanlýþý belirtmez; doðrunun, iyinin, gereklinin de altýný çizer. Gelecðe umutla bakar. Ýrfanýyla konuHayatý anlamak ve yorumlamak adýna yapýlan çalýþmalar her zaman zordur. Çünkü,haþurken, aklýyla düþündüðünü anlarýz. Akif, iyi bir kültür, medeniyet ve bu ikisinin eþliðinde
yat çok yönlü, çok boyutlu bir özellik taþýr. Yapýlan deðerlendirmelerin zamaný, zemini ve
tarih okuru ve yorumlayýcýsýdýr.Eserlerini okuyan kiþiye güven verir, kendi iç zenginliðini,
bu baðlamda kullanýlan veriler sonucu derinden etikler. Durum, insana bakýþ için de aynýkültürel deðerlerini, milletiyle olan baðlarýnýn kanallarýný hatýrlatýr uygun bir üslupla.
dýr. Hayatý ve insaný merkeze alarak eser üreten yazar ve þairlerin uzun soluklu eserler yazabilmeleri de onlarýn fikri tutarlýlýðýna, geleneði ve geleceði hakkýyla deðerlendirmelerine
*
baðlýdýr. Aksi halde eserleri, kýsa sürede gündemden düþer, fikri ve edebi açýlardan geçerliMehmet Akif Ersoy, hürriyet þairidir. "Ýstiklal ve hürriyet", temalarý milli marþýmýzýn
liklerini, deðerlerini kaybetme tehlikesiyle karþý karþýya kalýrlar.
iki önemli kavramýdýr:
*
"Hakkýdýr, hür yaþamýþ, bayraðýmýn hürriyet;
Ýlimsiz sanat olmaz.
Hakkýdýr, Hakk'a tapan milletimin istiklal."
Akif, bilim adamý donanýmýna sahiptir. Sistematik bir düþünüþ tarzý vardýr. Bilimin geMehmet Âkif Ersoy'un eserleri her dönemde okumaya elveriþli metinlerdir. Eserlerireðine inanýr. O, araþtýrýcý bir zekadýr.
ni okunduðumuzda heyecanlanýrýz. Bizi canlandýrýr; düþünmeye,çalýþmaya, mücadele etmeSanatçý için ilim gereklidir.En azýndan dünyanýn gidiþatýný, evrenin genel durumuye,üretmeye, kaynaþmaya, anlamaya, anlatmaya, anlaþmaya sevk eder.Düþünce ve inanç yanu,insanýn yaratýlýþýnýn gereklerini, insanýn insanla ve tabiatla iliþkisini kavrayacak kadar bipýsý saðlamdýr. Kötümser ve yýlgýn deðil, iyimser ve kararlýdýr.TembelliKten nefret eder.Ýdealim. Ýlmiyle oluþan fikri yönü sanatkarý sanatýnda güçlü kýlar. Ýrfanýyla süslediði tavrý ise,
listtir,gençlere güvenir, yeniliklere açýktýr. Bakýþ açýsýnda inanmýþlýða dayanan ilmi bir özelona gerçek bir sanatçý üslubu kazandýrýr.
lik vardýr. Hayatta olduðu devrin iç ve dýþ olaylarýný, geliþmelerini tutarlý bir biçimde kavra*
mýþ ve sorunlarla ilgili nitelikli görüþler ifade etmiþtir.Ýnsaný kamil noktada geliþtiren ahlaki
Ýrfandan yoksun olanýn sanatý yürümez.
tutumlarý daima yüceltmiþtir.
Hür bir vicdanýn hiç susmayan; yerine göre aðlayan,inleyen, ancak hep kendi özgün*
lüðünü koruyan çok hassas bir vicdanýn sesi iþitilir Safahat'ta.Eseri, her mýsrasýndaki Akif'in
Safahat, bir kültürün, bir medeniyetin, bir irfanýn þiiridir.
bu iç sesini duymadan okumak mümkün deðildir.
Akif, her þeyden evvel inanmýþ ve bu inanmýþlýðýyla sanat eserlerini üretmek için, durAkif, bizim medeniyetimizin kültürümüzün özünü oluþturan irfanýmýzýn þairidir. Geçimadan okumuþ ve araþtýrmýþ, kalemi elinden hiç býrakmamýþ bir sanatkardýr. Akif, okuyan,
ci olaný deðil, kalýcý olan deðerleri öne alýr.M. AKÝF Ersoy'u yakýndan tanýdýðýmýzda, onun
yazan, düþünen,devamlý araþtýran, medeni cesareti yüksek bir aydýn þairdir. O, halk içinde,
hayatýnda ve eserlerinde doðruluðun dürüstlüðün, mertliðin, kahramanlýðýn, fedakarlýðýn,
halk için yaþayan ve geleceðe de eser býrakan milli þairimizdir.
kardeþliðin, komþuluðun, cömertliðin fazlasýyla önemsendiðini görürürüz. Bir anlamda
Þahin ERTÜRK
Dereden Tepeden
Dedi: Kalk gidelim be arkadaþ / Seninle alalým birelleþ bilet / Gerçi
Dedi: Olan hýzlý teknolojiyle oldu
gülmedi, yine gülmez þans / Ama olsun bir iki hafta hayal et / Dedim: Hayýr
*
gelmez bu düþünceyi terk et / Geçmiþte kime çýktýysa iyice takip et / Sonu
Kimine hayat dokunur kimine yanlýþ ilaç / Biri iyi bir dosta, diðeri iyi
mutlaka olmuþtur felaket / Dedi: Vazgeçtim, Allah'ým eskileri affet
bir doktora muhtaç
*
*
Ýsterdi bir oðlum olsun / Lakin beþ kýzý oldu üst üste / Handan, Hande,
Ana bir, baba bir öz kardeþiz / Üç gün haber alamazsak özleriz / GeleHanife, Hamide, / Sonuncusuna da dedi Kader Gülümse /...duasý kabul oldu
cek telefonlarý gözleriz / Ya çocuklarýmýza ne deriz? / Belli ki gözlerinde bü/ Dört tane de oðlan geldi peþ peþe / Dedi Hasan, Hüseyin, Hakan, Hayri /
yükler biraz deðersiz / Üç yýl görmese bile önemsiz / Bir gün hak vaki olduÞükrederim Allah'a, istemem gayri / Dedim: Biraz daha isteseydin heri / Deðunda / Olacaklar þimdilik belirsiz / Niye mi kardeþ? / Görüyorsun ya, zaten
di: Ya baþa dönerse geri / Ýste Anadolu erkeðinin hali / Çok þükür mazide kalyaþarken gönülsüz / Dedim: Vah vah / Dedi: Ah ah / Ama günah
dý bunlar, bari
*
Mahir ODABAÞI
*
Hayal meyal ilk aþkýmýz / Hatýrasý bile yabancý gelir / Ya dolaþtýðýmýz o
Milli Eðitim Müdürlüðü
Allah der, Kitabýnda der 'Fesabrun cemil' / Lakin biz kullar çok acelekuytu sokaklar / Þimdi gökdelenlerin gölgesindedir
Sivil Savunma Uzmaný
cidir
0536 568 11 41
*
*
Her yazýya mutlak bulunur bir sebep / Sebepsiz yazý yazýlmaz elbet
Dedi: Ne olur veriver Allah'ým / Hastalara þifa, dertlilere deva, borçlu*
lara / Yazýnda helal yerlere seyrü sefa / Böyle duaya herkes âmin der vallaha
Sözde vatan diyoruz, millet diyoruz / lakin düþünmeden ne zararlar veriyoruz
*
*
Dedi: O günah bu günah / Allah büyüktür affeder inþallah / Dedim: Gerçek helal
Heybesi dolu olan adam / Boþaltmak ister durmadan / Gel sende gönül kabýný doldairesinde felah / Lakin yanlýþ düþünüyorsun vallah / Dedi: Dediklerini öðretmediler ba- dur / Fani dünyadan kaybolmadan
na ah, ah / Dedim: Vah, vah! Lakin ümit var ol / Yeni imam hatip nesli geliyor inþallah
*
*
Evladým,
Ecdatta edep vardý, hayâ vardý / Edep maf oldu, hayâ kayboldu / Bulmak için bir
Þimdi gençsin anlamazsýn / Belki de yarýn geç kalýr bulamazsýn / Ne olur, bir selaEbubekir aranýr oldu / Ya mülkün temeli olan adalet? / Onun için de Hz Ömer lazým ol- ma muhtaç eyleme beni / Aðlatma, bir ayaðý çukurda olan anneni / Bu son ikazýmdýr, lütdu / Peki, anneye babaya vefa / Boþ ver be dostum sorma / Memleket huzureviyle dol- fen anla artýk gayri
du / Çocuklarý ise kaçar oldu / Dedim: Biz böyle deðildik / Sahi bize böyle ne oldu? /
NÖBETÇÝ ECZANELER
CUMARTESÝ
ERAY ECZANESÝ
AYLA KÜÇÜKER
(TEL: 213 72 74)
ÝNÖNÜ CAD. 26/E EMNÝYET SARAYI YANI
GÖKMEN ECZANESÝ
HAMDÝ ERAY GÖKMEN (TEL:
777 04 77)
ULUKAVAK MAH. 8.TARAKÇI
SOK. NO :18/20 - PAZARTESÝ
PAZARI ÝÇÝ - ÝLÝM YAYMA
CEMÝYETÝ KARÞISI
DEVA ECZANESÝ
GÜLÞEN TERLEMEZ (TEL:
222 06 07)
BAHÇELÝEVLER MAH.
DUMLUPINAR 5.SOK.
NO:4/B - ÖZEL ELÝT PARK
HAST. KARÞISI
UYSAL ECZANESÝ
SEDAT UYSAL
(TEL: 213 21 79)
GÜLABÝBEY MAH. ATA
CAD.NO:35 - ATA SAÐLIK
OCAÐI YANI
ELÝF ECZANESÝ
MÝNE BAÞARANHINCAL
(TEL: 224 57 42)
GAZÝ CAD. 11/B BELEDÝYE KARÞISI
ÝPEKLÝ LOZAN ECZANESÝ
ADÝLE ÖZKAN
(TEL: 225 03 49)
BAHABEY CAD. NO:156/34 BAÐLARA GÝDEN YOL
ÜZERÝ 225 03 49
METEOROLOJÝ
3,1667
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
2,9173
2,9184
ALIÞ
99,64
SATIÞ
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
PAZAR
3,1692
Gram
11
99,72
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bp
ilgilerini alýnýz.
Yýl:27 Sayý: 7388
2 OCAK 2016
CUMARTESÝ
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Fatih AKBAÞ
M. Burak YALÇIN
Sayfa Editörleri
Barýþ SOL
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
3,00 ¨
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . : 60,00 ¨
Toplantý ilanlarý (Maktu)............................................................................: 75,00 ¨
Tam sayfa....................................................................................................: 600,00 ¨
Birinci sayfa (maktu) ilan (3 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 150, 00 ¨
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . : 20 ,00 ¨
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi
: 140 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý: 300 Euro
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 75 ¨
Yurtiçi
: 160 ¨
Yurtdýþý
: 150 Euro
Tel: 224 24 00 (pbx) - Faks: 213 50 24
Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 19030
email: [email protected] [email protected]
Baský
ÝLKADIM
BASIMEVÝ
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Mrk. Bodrum Kat No:4 ÇORUM
Tel&Faks: 213 68 04 - 0 541 620 59 54
12 CUMARTESÝ 2 OCAK 2016
www.corumhakimiyet.net
Müftülük gençlere yönelik
projeler yapacak
Ýl Müftülüðü 'Cami
Gençlik Proje
Koordinatörleri
Çalýþtayý' düzenledi.
Çalýþtayda,
"Çorum'da yaþayan
gençler için din adýna
neler yapýlabilir?"
sorusunun cevabý
arandý.
Büyük Otel'de
yapýlan çalýþtaya
Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý Program
Geliþtirme Daire
Baþkaný Cafer Tayyar
Doymaz, Ýl Müftüsü Dr.
Ahmet Akýn, Müftü
Yardýmcýsý Selahattin
Bozkurt, Ýlçe Müftüleri,
Ýl ve Ýlçe Vaizleri,
Müftülük Þube Müdürü
ve Müftülük Saymaný,
Müftülük Þefleri,
Koordinatör Din
Görevlileri ve
Koordinatör Kur'an
Kursu öðreticileri
katýldý.
Çalýþtay, Fatih
Sultan Mehmet Camii
Müezzin Kayyýmý
Ýsmail Þanal'ýn Kur'an-ý
Kerim tilaveti ile
baþladý. Ýl Müftü
Yardýmcýsý Selahattin
Bozkurt'un, çalýþtayla
ilgili verdiði bilgilerin
ardýndan açýþ
konuþmasýný Ýl Müftüsü
Dr. Ahmet Akýn yaptý.
Gençliðin hayatýn
en önemli
dönemlerinden birisi
olduðunu dile getiren
Ahmet Akýn,
"Kimliðinin þekillendiði
bu dönemdir. Bir millet
için gençlik, iman
vücudumuza hayat
veren kan gibi tasavvur
edilir. Allah'ýn en büyük
armaðanýdýr gençlik.
Asr-ý Saadette Sahabe-i
Kiramý oluþturan kadro
ekseri gençlerden
olduðu gözlemlenmiþtir.
Yine Hz. Peygamber
(s.a.v.) 'Gençliðin
Büyük Otel’de düzenlenen çalýþtayda, gençlerle ilgili proje fikirleri masaya yatýrýldý.
Çalýþtayl üyeleri, molalarda Büyük Otel’in ikramlarýyla aðýrlandý.
Ýlçe yetkililerinin yanýsýra, koordinatörlerinde hazýr bulunduðu çalýþtayda önemli kararlar alýndý.
Grup çalýþmalarýnda, her bölge için ayrý deðerlendirmeler yapýldý.
tehlikelerinden
sakýnýnýz' buyurarak
onun tehlikelerine iþaret
etmiþtir. Gençliðimizi
kötü, zararlý
alýþkanlýklar ve
davranýþlardan korumak
için seferber olmalýyýz.
Teþkilatýmýzý
gençlerimizin dini
eðitimleri içinde
adanmýþ bir teþkilat
haline getirmeliyiz. Bu
düþüncelerle onlarý
kucaklayýp
geleceklerine ýþýk
olmalýyýz. Hem bu
dünyalarý hemde ahiret
hayatlarý için onlara
birer rehber olmalýyýz.
Gençlere ve gençliðini
bilenlere ne mutlu.
Gençlere sahip çýkýp
onlara rehber olanlara
selam olsun" dedi.
Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý Program
Geliþtirme Daire
Baþkaný Cafer Tayyar
Doymaz ise
konuþmasýnda, Hz.
Peygamber
zamanýndaki gençlerden
ve sahabeden örnekler
vererek gençliðe sahip
çýkýlmasý gerektiðini
söyledi.
Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý olarak
gençlerle ilgili birçok
plan ve program
düzenlendiðini
kaydeden ve Çorum'da
da bu tür çalýþmalar için
uygun ortamýn
olduðunu görmekten
memnun olduðunu dile
getiren Doymaz, Çorum
Müftülüðü tarafýndan
gençlikle ilgili böyle bir
çalýþtayýn
düzenlenmesinde emeði
geçenlere teþekkür
ederek sözlerini
tamamladý.
Cafer Tayyar
Doymaz'ýn sunumunun
ardýndan Ýl ve Ýlçe
Gençlik Koordinatörleri
gruplara ayrýlarak
atölye çalýþmalarý
yaptýlar. Öðle öncesi ve
sonrasý olmak üzere iki
bölümde
gerçekleþtirilen çalýþtay
da daha sonra atölye
çalýþmalarýnýn sonuçlarý
ve genel
deðerlendirmeler
yapýlarak rapor haline
getirildi.
Grup sözcüleri
tarafýndan öneri ve
teklifler 5'er dakikalýk
sürede tüm katýlýmcýlara
anlatýldý.
Ýl Müftülüðü
Saymaný Abdullah
Sanar, 37 farklý projeyi
içeren Hizmette
Verimlilik Projesi ve
Cami Öðrenci Evi
Projesi'ni detaylý bir
þekilde anlattý.
Çalýþtay sonunda Ýl
Müftü Yardýmcýsý
Selahattin Bozkurt,
çalýþtayýn çok verimli
geçtiðini ifade ederek
katýlýmcýlara teþekkür
etti.
Büyük Otel'de yapýlan çalýþtaya Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Program
Geliþtirme Daire Baþkaný Cafer Tayyar Doymaz da katýldý.
ÇOFSAD'ýn þimdiki
duraðý Ordu oldu
Çorum Fotoðraf Derneði (ÇOFSAD) üyeleri, Ordu’ya düzenlediði gezidre, birbirinden güzel karelere imza attý.
Çorum Fotoðraf
Derneði (ÇOFSAD),
etkinliklerine devam
ediyor. Daha önce
farklý illere gezi düzenleyen ÇOFSAD'ýn
bu seferki duraðý Ordu oldu. Fotoðrafseverler Ordu gezisinde
kentin tarihi ve doðal
güzelliklerini fotoðrafladýlar.
ÇOFSAD Basýn
Sözcüsü Demet Ahýskalýoðlu gezi hakkýnda verdiði bilgide,
Anadolu'yu dolaþmaya devam edeceklerini dile getirerek, Çorum'un gönüllü sanat
elçisi olarak þehrin
adýný her yere taþýyacaklarýný, farklý þehir
ve kültürleri fotoðraflarý ile Çorum'da tanýtmaya devam edeceklerini söyledi.
ÇOFSAD ÜYELERÝ YARIÞMALARDAN ÖDÜLLERLE DÖNDÜLER
Ankara Ticaret
Odasý'nýn düzenlediði
Kare Kare Ankara Fotoðraf yarýþmasýnda
ÇOFSAD
üyeleri
Gürkan Yaðmur 2 ve
Onur Tataroðlu ise 1
tane derece alýrken,
Orman ve Su Ýþleri
Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar
Genel
Müdürlüðü
Samsun Kýzýlýrmak
Deltasý Fotoðraf yarýþmasýnda Þükrü Aðbal 1 tane derece elde
etti.
Dernek Baþkaný
Þükrü Aðbal yaptýðý
açýklamada fotoðraf
sanatýný Çorum'a sevdirirken ayný zaman-
Sahilde yapýlan çalýþmada, denizin ve kumsalýn güzellikleri gözler önüne serildi.
Gün batýmý ile bütünleþen deniz, ÇOFSAD üyelerinin objektiflerine böyle yansýdý.
da ulusal ve uluslararasý fotoðraf yarýþmalarda ÇOFSAD adý ile
Çorum'un fotoðraf sanatýnda ve marka þehir olarak tanýnmasýný
da saðlayacaklarýný
kaydetti.
'2015 saðlýk çalýþanlarý için
kayýp bir yýl oldu'
Tüm Saðlýk-Sen Genel
Baþkaný hemþehrimiz Okay
Erözgün, hem Türkiye'de hem
de dünyada 2015 yýlýnýn acýlarla anýlacaðýný belirterek, 2016
yýlýnýn ülkemize ve tüm dünyaya barýþ getirmesi temennisinde bulundu.
Erözgün, yeni yýl nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda 2016
yýlýnýn saðlýk çalýþanlarýna, ülkenin tüm fertlerine mutluluk,
huzur ve refah getirmesini,
özelliklede bölgeye de kan ve
gözyaþýna boðulan, sömürülen
milletlerin kurtuluþuna vesile
olmasýný, dünyaya barýþ getirmesini diledi.
2016 yýlýnda çalýþanlarýn
sorunlarý çözüme kavuþur ve
milletimiz inþallah bu tür acýlar yaþanmaz. Sözde demokrasi, barýþ ve insanlýk havarisi
kesilenler uygulamada bütün
dünyadaki mazlum milletlere
kan ve gözyaþý döktürmektedir. Vatanlarýný yaðmalamaktan, topraklarýný iþgal etmekten, zenginliklerini sömürmekten, canlarýný almaktan hiçbir
zaman çekinmemiþlerdir. Bunlardan kurtuluþun reçetesi bütün dünyadaki mazlum milletlere öncülük edecek Sivil Toplum Örgütlerin özgür, baðýmsýz ve baskýlardan uzak olarak
Okay Erözgün
faaliyet göstermesidir.
Bu duygu, düþünce ve teErözgün mesajýnda þöyle dedi:
mennilerimle birlikte 2016 yýlýnýn ülkemize, Ýslam
âlemine
ve
insanlýða
hayýrlar,
güzellikler ve barýþ
"2015 yýlý hem ülkemiz saðlýk çalýþanlarý için
getirmesini, saðlýk çalýþanlarýnýn sorunsuz bir çasorunlarla kayýp bir yýl olarak geçti, hem coðrafyalýþma
hayatýna
kavuþmasýný
temenni
ederim."
mýz hem de dünyamýz için büyük acýlarla geçti.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 2 OCAK 2016
13
‘Eðitim yap boz
tahtasýna dönmesin'
Anadolu Eðitim Sendikasý (AES) Ýl
ra baðlanan ve aylýk 98 TL olan nöbet
Eðitim Sekreteri Kenan Taþkýn 2015 yýlýný
ücreti yapýlan görevin karþýlýðý olmamýþeðitim öðretim açýsýndan deðerlendirdi.
týr. Tutulan saat kadar ücret verilmelidir.
Taþkýn yaptýðý açýklamada "2015 yýlý soAyrýca nöbet isteðe baðlý olmalýdýr. Senrunlarýmýzýn azaldýðý bir yýl olmadý" dedi.
dikamýzýn hukuki mücadelesi sürmektedir.
Ülkenin eðitim durumunun iyileþmemesi ve kýsa sürelerle sistem deðiþikliðine
-HAFTA SONU YETÝÞTÝRME
gidilmesinin eðitimi yap boz tahtasýna çeKURSLARI SORUNLUvireceðini iddia eden Kenan Taþkýn 2015
Sýnav sisteminde okullarýn ön plana
yýlýnda da, idarecisi, öðretmeni, memuru,
çýkarýlmasý giriþimleri olumlu bir yaklahizmetlisi, atama bekleyen öðretmeni ile
þým olmakla beraber hafta içi ve sonu
eðitim sorunlarýnýn farklýlaþarak devam ethazýrlýk kurslarý istenilen verimliliðe hetiðini belirtti.
nüz ulaþamamýþtýr. Talep edilen her dersEðitim sisteminin yeniden þekillenditen kurs açýlmasý yönünde gerekli tedKenan Taþkýn
ði 4+4+4 sisteminde plansýz yapýlan uygulabirlerin alýnmalýdýr. Öðrencilerin tercih etmalar neticesinde dönüþen okullardaki öðretmenlerin
tikleri öðretmenle kurs açýlmasý için yeterli sayýya
norm kadro sýkýntýlarýnýn hala devam ettiðini dile geulaþýlamamýþsa, kurs açýlabilecek öðretmen sayýsýnýn
tiren Taþkýn,"Düz liseden Anadolu Liselerine dönüþen
birden fazla olmasý durumunda öðrencinin tercihi yeokullarda Bakanlýðýn sýnava giren ve kazanan öðretniden alýnmalýdýr. Gerekli araçlar saðlanmalýdýr. 2015
menleri kendi okulunda kadroya almamasýndan dolayýlý içinde okullarda yaþanan en büyük sýkýntýlardan
yý öðretmenler her norm güncellemesinde mahkeme
biri de okullarda kaynak kullanýmý ile ilgili yapýlan sokapýlarýnda kalmaktadýr. Kendi okulunda Anadolu
ruþturmalardýr. Sistemin doðru iþlememesi neticesinkadrosu vermediði öðretmeni bir baþka Anadolu Lisede baþvurulan kaynak kitaplarýn sorumlusu öðretmensine atamaktadýr. Bu atama da sýnava dayalý olmadýðý
miþ ve öðretmen bundan gelir elde ediyormuþ gibi bir
için sýnav kazanan öðretmen orada da norm fazlasý
havanýn oluþturulmasý, þikâyetlerin yapýlmasý kabul
durumuna düþmekte ve göçmen kuþlar gibi her sene
edilemez. Kaldý ki sendikamýzýn 2186 öðretmenle
kendine yer aramaktadýr. 2007 yýlýnda yapýlan ve bir
yaptýðý ankete göre öðretmenlerin %56'sý ders kitapladaha yapýlmayan uzman öðretmenlik sýnavý aradan
rýný yetersiz buluyor. %64'ü bu yüzden kaynak kitaba
geçen onca yýla raðmen hala yapýlmadý. O tarihte çeihtiyaç duyduklarýný ifade ediyor.
þitli gerekçelerle sýnava giremeyenlerin hakký onlara
-BAZI OKULLARDA ÝKÝLÝ EÐÝTÝM HALA
verilmedi. Bu zamana kadar uzman öðretmenin maaþ
DEVAM EDÝYORfarkýndan yararlanamadýlar ve bu büyük adaletsizlik
Yaþadýðýmýz çaðda ikili eðitimin ortadan kalkokullardaki çalýþma barýþýný da bozdu" dedi.
masý eðitim açýsýndan en önemli unsurlardan biridir.
-MEMUR GÜVENCESÝ ORTADAN KALDI- Sabahýn yedisinde derse baþlamak akþamýn yedisinde
RILMAK ÝSTENÝYORdersten çýkmak eðitimin kalitesi açýsýndan hiç de iç
"2015 yýlýnda hazýrlanan yeni 657 DMK 'da yaaçýcý bir durum deðildir.
pýlmak istenen deðiþiklik memurun iþ güvencesi deðil
-ÜCRETLÝ ÖÐRETMENLÝK SON BULMALImemur güvencesi tehdit altýndadýr" Taþkýn açýklamaÜcretli öðretmenlik adý altýnda öðretmenin emesýnda þu ifadeleri kullandý:
ðinin sömürülmesi maalesef 2015 yýlýnda da giderile"Devlette memur olmadan ve memurun güvenmemiþtir. Ayný emeði ve fedakârlýðý gösteren öðretcesi olmadan devlet iþlerinin saðlýklý yürütülmesi
melerimizin bu durumu en kýsa zamanda giderilmeli
mümkün deðildir.
mesleki kazanýmlarý verilmelidir. 2015'de 320 bin ata-MAAÞ ZAMLARI VERGÝ DÝLÝMÝNE KUR- namayan öðretmenin var olduðu bir ülkede eðitim poBAN GÝTTÝlitikalarýnýn düzenli olmadýðý açýktýr. Okullarda 120
25 Aralýk 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlabin öðretmen ihtiyacýnýn olduðu düþünüldüðünde öðnan Gelir Vergisi Genel Tebliði (Seri No:290) ile verretmen yetiþtirme stratejisinin olmadýðý gayet açýktýr.
gi matrahý 2016 yýlý için 12 000 liradan12 600 liraya
Zorunlu hizmet affýyla baþlayan, sistem ve alan deðiyükseltilmesi ile çalýþanlar % 20'lik vergi dilimine bir
þikliði ile artan norm sorunu hem ilk atama hem de
ay daha önce girecek. Böylece maaþ zamlarý her yýl
yer
deðiþtirme bekleyen öðretmenleri mutsuz etmiþtir.
olduðu gibi bu yýl da vergi dilimi karþýsýnda eriyecek
Ayrýca hala bir araya gelemeyen eþler parçalanmýþ ai. Eðitimciler hak ettikleri maaþý almak þöyle dursun
leler vardýr. Aile birliðinin korunmasý çeþitli gerekçeellerindekini de koruyamayacaklar.
lere kurban edilmemelidir.
-ÖÐRETMENE ÞÝDDET ARTTIEðitim çalýþanlarýnýn bir bütün olduðu eðitim
2015 yýlý içinde öðretmenin itibarsýzlaþtýrýlmasý,
hizmetinin her sýnýftaki arkadaþýmýz tarafýndan yürükýyafeti yüzünden toplum içinde azarlanmasý ve kentüldüðü unutulmamalýdýr. Bu kapsamda her eðitim
di güvenliðini saðlayamaz duruma gelmesi ile uðradýöðretim yýlý baþlangýcýnda öðretmenlere verilen eðitiðý þiddette hatta ölümle sonuçlanan saldýrýlarda artýþ
me hazýrlýk ödeneði 2015 yýlý bütçesine konmadýðýnoldu. Öðretmenler gerek öðrenci gerekse velilerin saldan memur ve hizmetli arkadaþlarýmýza verilmemiþtir.
dýrýlarý ile karþýlaþtýlar. Alo 147 þikayet hatlarý ile öðBu adaletsizliðe son verilmelidir."
retmenin hedef haline getirildiði bir eðitim ortamýnda
istene verim elde edilemez. Toplu sözleþmelerde kara-
Ýþitme engellileri ve alfabelerini anlattý
Ýþitme engellilere
yönelik farkýndalýk oluþturmak isteyen Cumhuriyet Anadolu Lisesi, iþaret
dili hakkýnda konferans
düzenledi.
Yapýlan açýklamada
okulun konferans salonunda gerçekleþtirilen
programa konuþmacý olarak iþitme engelli eðitmeni Ömer Albayrak'ýn katýldýðý belirtildi.
Ömer
Albayrak
konferansta öðrenci ve
öðretmenlere iþitme engelliler ile alfabeleri hakkýnda bilgi verdi. Konferans sonrasýnda ise Albayrak öðrencilerin soru-
Ömer Albayrak, iþitme engellilerin hayatý için vazgeçilymez olan iþaret dilini tanýttý.
larýný yanýtladý.
Okul Müdürü Þule
Toksoy da verdiði bilgilerden dolayý konferans
sonunda Ömer Albayrak'a teþekkür etti.
Toplantý sonunda bir araya gelen öðrenciler, kendi lisanlarýnda teþekkürlerini ifade etti.
Satranç Turnuvasý sona erdi
2015-2016 yýlý Yýldýzlar Þampiyonasý Ýl Birinciliði Satranç Turnuvasý tamamlandý.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan organize edilen ve Satranç Ýl Temsilciliðinin
2015-2016 yýlý faaliyet programýnda yer alan Yýldýzlar Türkiye Þampiyonasý Ýl Birinciliði 19-20 Aralýk
2015 tarihlerinde Tevfik Kýþ Kapalý Spor Satranç Salonunda düzenlendi. Toplam 78 yarýþmacýnýn katýldýðý turnuvada ilk dört dereceye giren sporculara,
Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan madalya
verildi.
13-14-15-16-17-18 yaþ kategorilerinde yapýlan
turnuva tamamlayan tüm sporcular 23 Ocak-29 Ocak
2016 tarihlerinde Antalya'da Manavgat Starlight
Convention Center Thalasso & SPA Hotel'de yapýlacak olan Türkiye Yýldýzlar Þampiyonasýna katýlma
hakký kazandýlar. Konaklama ve yolluk giderlerini
sporcular kendi imkanlarý ile karþýlayacaklar.
Turnuvada yaþ gruplarýna göre derece kazanan
yarýþmacýlar þunlar:
"13.Yaþ Erkekler Kategorisi: 1.Talha Tahtacý,
2.Adil Mert Baltacý, 3.Muhammed Eren Erdoðan,
4.Bahadýr Þimþek.
13. Yaþ Kýzlar Kategorisi: 1.Rüya Nur Özdemir,
2.Deryanur Topuz, 3.Sýla Mansuroðlu, 4.Sýla Bozkurt.
14.Yaþ Erkekler Kategorisi: 1.Ertan Kaplan,
2.Utku Hazýmlý, 3.Mustafa Kayman,
4.Muhammed Emin Biçici.
14.Yaþ Kýzlar Kategorisi: 1.Aleyna Hardal,
2.Zeynep Ýrem Numan, 3.Gizem Çetin,
4.Hayrünnisa Köse.
15.Yaþ Erkekler Kategorisi: 1.Melih Tokan,
2.Sefa Göbel, 3.Musa Sefa Özübek,
4.Oðuz Toðrul.
15.Yaþ Kýzlar Kategorisi: 1.Buse Kaya, 2.Beyza
Nur Terlemez, 3.Nisanur Destebaþ,
4.Berivan Külçek.
16.Yaþ Erkekler Kategorisi:1.Samet Ýþsever,
2.Muhammet Ali Selçuk, 3.Nihat Mecidiyeli.
16.Yaþ Kýzlar Kategorisi: 1.Zehra Mert.
17.Yaþ Erkekler Kategorisi: 1.Ýbrahim Samed
Mumucu, 2.Serdar Sakýzcý, 3.Ahmet Kara."
Alaca Anadolu ÝHL
satrançta birinci
2015-2016 Yýlý Yýldýzlar Satranç Çorum Ýl Birinciliði Turnuvasý sonuçlandý.
Alaca Anadolu Ýmam Hatip
Lisesi il birinciliðini elde etti.
Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürlüðünce organize edilen Yýldýzlar Türkiye
Þampiyonasý Çorum Ýl Birinciliði geçtiðimiz hafta 1920 Aralýk 2015 tarihlerinde
Tevfik Kýþ Spor Satranç Salonunda düzenlenen, 13-18
Yaþ Kategorilerinde yapýlan
Satranç Turnuvasý sonuçlandý. Turnuvada 13 yaþ kateBaþarýlý öðrenciler, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü
gorisinde Alaca Anadolu
Kadir Þimþek tarafýndan da ödüllendirildi.
Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi
Rüya Nur Özdemir Çorum
tarihlerinde Antalya'da yapýlacak olan Türkiye Yýlbirincisi, Bahadýr Þimþek ve Nihat Mecidiyeli de Çodýzlar Þampiyonasýna katýlma hakký kazandý.
rum üçüncüsü oldu. Madalyalarý Gençlik ve Spor Ýl
Turnuvada Çorum birinciliði ve Çorum üçüncüMüdürlüðü tarafýndan verildi.
lüðü derecelerini elde eden öðrenciler Anadolu Ýmam
Yapýlan açýklamaya göre, turnuvayý tamamlayan
Hatip Lisesi Müdürü Kadir Þimþek tarafýndan da
tüm sporcular kendi imkânlarý ile 23-29 Ocak 2016
ödüllendirildi.
Ziraat Bankasý personeline
yeni IPARD destekleri anlatýldý
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörlüðü, Ýl merkezi ve
ilçelerinde faaliyet gösteren Ziraat Bankasý personeline IPARD-1 ve
IPARD-2
yatýrýmlarý
hakkýnda bilgi verdi.
Ziraat Bankasý Bölge Yöneticiliðinde yapýlan toplantýya Ziraat
Bankasý Çorum Bölge
Yöneticisi Halil Yüksel,
Ziraat Bankasý Çorum
Bölge Satýþ ve Performans Yöneticisi Vehbi
Uzun, Çorum Merkez ve Ýlçe Þube Yöneticileri
ile þubelerin tarýmsal konularda görevli personeli katýldý.
TKDK Ýl Koordinatörlüðü Proje Baþvuru
Yönetim Birim Amiri Ahmet Kuyulu, Tarým ve
Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu tarafýndan IPARD-1 de verilen hibe destekleri ve yatýrýmlar hakkýnda bilgi aktararak, IPARD 2 programýnda verilecek hibe destekleri hakkýnda bilgiler verdi.
Kuyulu ayrýca, IPARD 2 yatýrýmlarýnýn toplam miktarýnýn1milyar 045 milyon Euro olacaðýný dile getirerek tamamýnýn kullanýlmasýnýn hedeflendiðini kaydetti.
Toplantýda; Et Üretimi ve Kesimhanesi, Kanatlý Et Üretimi, Süt Ýþleme ve Üretme Tesisleri,
Meyve Sebze Ýþletmeleri, Su Ürünleri Ýþletmeleri, Yumurta ve Yumurta Tavukçuluðu, Kýrsal Tu-
rizm, Yeme Ýçme Tesisleri, Bitkisel Ürünler (Süs
bitkileri, sera fidan vb.), Arýcýlýk, Makine Parklarý El Sanatlarý, Yenilenebilir Enerji Üretimi ve
daha birçok alanda %50 ile %70 arasýnda hibe
verildiðini ve TKDK kapsamýnda verilen hibelerde gelir vergisi, kurumlar vergisi ve KDV
alýnmadýðýnýn altý çizen Kuyulu,
aðýrlýkta et ve süt üretimi ile çiftlik faaliyetlerinin yer aldýðý yatýrýmlarýn en fazla Çorum
Merkezi, Alaca ve Sungurlu ilçesinde olduðu
açýklandý.
Toplantýda; Ziraat Bankasý yetkilileri özellikle tarýmsal alanlara yapýlan yatýrýmlar konusunda yýllardýr faaliyet gösteren bir banka olarak
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumunun kullandýrdýðý ÝPARD fonlarýnýn Türkiye
için çok önemli bir fýrsat olarak deðerlendirildiðini ifade ettiler.
Amatör’de 6. hafta heyecaný
14 CUMARTESÝ 2 OCAK 2016
www.corumhakimiyet.net
1. Amatör Küme’de gerek þampiyonluk gerekse ligde kalma mücadelesi adýna her
puanýn önemli olduðu altýncý hafta maçlarý yarýn oynanacak. Lider Ortaköy
Belediye Þapinuvaspor Ýl Özel Ýdarespor’a konuk olacak.
Çorum’da ki Türkiye Serbest Güreþ
Þampiyonasý programý açýklandý
Ýl Özel Ýdarespor yarýn grup lideri Ortaköy Belediye Þapinuvaspor önünde puan mücadelesi verecek
8-11 Ocak tarihlerinde Çorum Atatürk Spor Salonu’nda yapýlacak olan Büyükler Türkiye Serbest Güreþ Þampiyonasý programý açýklandý.
Güreþ Federasyonu’ndan yapýlan
açýklamaya göre 8 Ocak cuma günü saat
15’de yapýlacak hakem toplantýsý ile baþlayacak Türkiye Serbest Güreþ Þampiyonasý ayný gün akþam saat 17’de yapýlacak teknik toplantý ile devam edecek.
9 Ocak cumartesi günü baþlayacak
müsabakalarda ilk gün 57, 70 ve 97
Kg’larda sabah saat 10’da eleme ve re-
pesaj müsabakalarý yapýlacak. Ayný gün
saat 17’de açýlýþ serenomisinin ardýndan
saat 17’da bu üç sýkletin bronz madalya
ve final müsabakalarý yapýlacak.
10 Ocak pazar günü ise 61, 74 ve
97 Kg’larda sabah eleme ve repesaj akþam ise madalya maçlarý yapýlacak. Türkiye Þampiyonasý 11 Ocak pazartesi günü 65 ve 86 Kg’larda yapýlacak müsabakalar ile sona erecek. Çorum’da ilk kez
düzenlenecek bu büyük þampiyonaya
Türk milli takýmýnýn tüm sporcularý katýlacaklar.
U 19 liginde dördüncü haftada bugün iki maç oynanacak. Ligden çekilen
takýmlar nedeniyle iki maçýn oynanacaðý
haftada A grubu maçý Alaca ilçe sahasýnda saa 13’de baþlayacak.
Ýlk üç haftada iki galibiyet ve bir
maðlubiyet alan Osmancýkspor iki maçta bir galibiyet alan Alaca Belediyespor
deplasmanýnda puan arayacak. Grupta
ilk iki mücadelesi veren iki takým arasýn-
daki maçta kazanan takým bu yolda büyük avantaj yakalayacak.
B grubundaki mücadele ise bugün 1
nolu sahada Eti Lisesi Gençlikspor ile
HE Kültürspor arasýnda saat 13’de baþlayacak. Ligde oynadýðý iki maçýda kazanarak altý punala lider durumda bulunan
Kültürspor iki maçta bir galibiyet alan
Eti Lisesi arasýndaki maç ilk iki mücadelesi açýsýndan büyük önem taþýyor.
1. Amatör Küme’de altýncý hafta maçlarý yarýn oynanacak. Ligde gerek þampiyonluk gerekse ligde kalma
mücadelesinin kýyasýya devam etmesi nedeniyle her
maç ve her puan çok önemli.
Ligin ilk beþ maçý sonunda tek namaðlup takým
olarak zirveye oturan Ortaköy Belediye Þapinuvaspor,
tehlikeli bölgeden uzaklaþmak için þiddetle ihtiyacý olan
Ýl Özel Ýdarespor deplasmanýnda liderliðini devam ettirmek için galibiyet arayacak. Yarýn saat 13’de baþlayacak
maç 1 nolu sahada oynanacak.
Ýkinci sýrada bulunan Eti Lisesi ise geçen hafta aldýðý sürpriz maðlubiyet ile üçüncü sýraya inen Ýskilipgücüspor deplasmanýna çýkacak. Sezona genç bir kadro ile
baþlayan ve ilk dört haftada büyük baþarýlara imza atan
Ýskilipgücüspor bu çýkýþýný geçen hafta aldýðý maðlubiyet ile bitirdi. Mavi siyahlý takým sezonun þampiyonluk
mücadelesi veren takýmlarýndan Eti Lisesi önünde yeni
bir çýkýþ yakalamak için galibiyet arayacak. Eti Lisesi
ise liderlik hesaplarý için kazanmak isteyecek. Maç saat
13’de Ýskilip’te baþlayacak.
Geçen hafta son dakika golüyle üç puan alan ve sýralamada dördüncü sýraya yükselen Osmancýk Belediyespor ise kötü gidiþe geçen hafta son veren Ulukavakspor’u konuk edecek. Sezona iddialý giren ancak ilk dört
haftada galibiyet alamayan Ulukavakspor geçen hafta
Çorumspor önünde aldýðý galibiyetle moral buldu. Ýki
moralli takýmýn maçýnda kazanan takým üst sýralar için
devam edecek. Maç saat 13’de Osmancýk’ta baþlayacak.
Ligde alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren ve
ayný puana sahip iki takým Çorumspor ve Hitit Gençlikspor zorlu bir maça çýkacaklar. Saat 11’de 1 nolu sahada
baþlayacak maçta kazanan takým ateþ hattýndan uzaklaþmak adýna büyük avantaj yakalayacak.
Yine alt sýralarý yakýndan ilgilendiren maçta Bayat
Belediyespor ile Çimentospor Bayat ilçe sahasýnda karþýlaþacak. Henüz puaný bulunmayan Bayat Belediyespor
ilk galibiyetini alarak umutlanmak istiyor. Çimentospor
ise geçen hafta aldýðý maðlubiyeti bu deplasmanda telafi ederek tehlikeli bölgeden uzaklaþmak amacýnda.
U 19’da bugün iki maç var
Liseli Gençler Voleybol’da
hafta sonu sekiz maç var
Liseli Gençler Voleybol il birinciliðinde hafta sonu bayanlarda sekiz
maç oynanacak. Atatürk Spor Salonu’nda bugün ve yarýn oynanacak Liseli Genç Kýzlar voleybol il birinciliðinin
programý þöyle:
Bugün: Saat 10.00 Baþöðretmen
Anadolu Lisesi - Fen Lisesi. Saat 11.30
Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Mecitözü Anadolu Lisesi. Saat 13.00
Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi -
Osmancýk Ýsmail Karataþ Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi. Saat 14.30 Ýnönü Anadolu Lisesi - Buhara Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.
Yarýn: Saat 10.00 Eti Anadolu Lisesi - Hasanpaþa Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi. Saat 11.30 Çamlýca
Metem Lisesi - Spor Lisesi. Saat 13.00
Ýskilip Sakine Hatun Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi- Bahçelievler Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi.
Geliþim Liginde U 17’nin
konuðu Konya Selçukluspor
Bölgesel Geliþim Ligi’nde Çorum Belediyespor U 17 takýmý
yarýn Konya Anadolu Selçukluspor ile saat 12’de Mimar
Sinan sahasýnda karþýlaþacak.
Bölgesel Geliþim Liginde Çorum
Belediyespor Bölgesel Geliþim Liginde
yarýn Konya Anadolu Selçukluspor ile
Mimar Sinan sahasýnda karþýlaþacak.
Grupta ilk on hafta maçlarý sonunda
Konya Anadolu Selçukluspor puanla
dördüncü sýrada yer alýrken Çorum Belediyespor puanla altýncý sýrada yer alýyor.
Yarýn saat 12‘de Mimar Sinan sahasýnda baþlayacak maçta Çorum Belediyespor rakibini yenerek puan sýralamasýnda üst sýralarda kendine yer bulmak
amacýnda. Karþýlaþmayý Gökhan Yumlu
yönetecek. Yardýmcý hakemleri ise Mehmet Zeki Sevim ve Onur Alagöz. Maçýn
dördüncü hakemi ise Berkant Arman.
Öte yandan pazar günü oynanmasý
gereken U 19 liginde 14. hafta maçlarý
ise 13 Ocak’a ertelendi. Çorum Belediyespor’un yarýn Mimar Sinan sahasýnda
konuk etmesi gereken Darýca Gençlerbirliði maçý 13 Ocak çarþamba günü saat
13’e alýndý.
Çorum Masterlar ilk
yarýyý deðerlendirdi
Çorum Veteranlar ve Masterlar takýmý ligin ilk yarýsýný kayýpsýz lider kapattý. Hedef ikinci yarýda da ayný baþarýyý tekrarlayarak Antalya’ya gitmek
Bu sezon ilk kez Masterlar ve Veteranlar Ligine katýlan Çorum takýmý ilk yarýdaki tüm maçlarýný
kazanarak açýk ara lider devre arasýna girdi. Ýlk yarýdaki maçlarla ilgili olarak takýmýn idareci ve
oyuncularý ile takým kaptanlarý ilk yarýyý deðerlendirdiler. Herkesi ortak görüþü belli bir yaþtan sonra
yeniden böyle bir heyecan yaþamanýn verdiði mutluluk ve Çorum’u en güzel þekilde temsil etmek.
Þimdiden gözler Antalya’da yapýlacak final grubunda da ayný baþarýyý sürdürmek.
Çorum Masterler, ilk yarýnýn deðerlendirmesini yaptý. Türkiye
Masterler & Veteranlar Futbol Ligi Federasyonu tarafýndan bu yýl ilk
kez düzenlenen Batý Karadeniz Ligi ile ilgili yönetim ve teknik heyet
deðerlendirmelerde bulundu.
Takým yöneticilerinden Haluk Aþkýn, Dursun Burcu, Ahmet
Yakar, Ömer Altýkardeþ ve takým kaptanlarýndan Remzi Karahan ile
Salih Öztürk ilk yarýyý deðerlendirdiler. Çorum Masterler yönetici ve
kaptanlarýnýn ilk yarý ile ilgili düþünceleri þöyle:
RUHUMUZDAKÝ FUTBOL ATEÞÝ YENÝDEN YANDI
Çorum Masterler takýmýnýn hem oyunculuðunu hem de yöneticiliðini yapan Haluk Aþkýn: "Türkiye Master ve Veteranlar liginin
düþünülüp bu organizasyonun hayata geçirilmesinde emeði geçenleri
kutlayarak sözlerime baþlamak isterim. Masterler ve Veteranlar ligi yýllardýr belki görüþmediðiniz çocukluk, gençlik arkadaþlarýmýzý yeniden
görme, geçmiþteki anýlarýn canlanmasý ve ayný zamanda aktif spor
ortamýnýn içinde tekrar bulunmak, takým olmak, bir ekibin parçasý
olmak, ruhunuzdaki o futbol ateþinin yeniden yanmasý kadar güzel bir
duygu yoktur herhalde. Çorum Master ve Veteranlar'a baktýðýmýzda ilk
yarýda ilimizi en iyi þekilde temsil ettiðimizi düþünüyorum. Hem sonuç
hem de sportmenlik duruþuyla. Emeði geçen tüm arkadaþlarýmý da bu
vesile ile bir kez daha kutluyorum."
BÝRÝNCÝ OLARAK ANTALYA'YA GÝTMEK ÝSTÝYORUZ
Çorum Masterler takýmýnýn hem oyunculuðunu hem de yöneticiliðini yapan Dursun Burcu ise: "2015 -2016 yýlý TMVFL Veteranlar
Futbol Ligi bizim gibi 40 yaþ ve üzeri spora gönül verip sevenler için
amatörce yapýlan güzel bir etkinlik. Çorum veteranlarý olarak çok da
iddialý baþlamadýk lige. Ama baktýk biz ekip olarak iyi takýmýz güzel
sonuçlar aldýk ve kendimize bir hedef belirledik. Grubumuzdan birinci
olarak Antalya'ya Türkiye finali maçlarýna gidip orda da en güzel
sonuçlarý almaktý. Yönetim ve takým arkadaþlarýmýzla güzel dostluk ve
birliktelik oluþtu. Bunun sonucunda da ilk yarýda ki tüm maçlarýmýzý
galibiyetle kapatarak ligi namaðlup lider bitirdik. Ýkinci yarý 13 Þubat
da baþlayacak ve ilk maçýmýz Bartýn'da. Bu son deplasman maçýmýz.
Diðer kalan tüm maçlarýmýz kendi sahamýz da. Amacýmýz ikinci yarýyý
da namaðlup bitirip Antalya'ya bu þekil de gitmek. Futbolda her türlü
sonuç var. Bizler yönetim ve takým arkadaþlarýmýz olarak ilimizi bu lig
de en güzel þekilde temsil etmek istiyoruz."
40 YAÞINDA DA SPOR YAPMA FIRSATI YAKALADIK
Çorum Masterler takýmýnýn hem oyunculuðunu hem de yöneticiliðini yapan bir baþka isim de Ahmet Yakar "TMVFL, Türkiye Masterlar
ve Veteranlar Futbol Liginin ilk yarýsýný Çorum Masterlar ve Veteranlar
olarak lider kapattýk. TMVFL Federasyon Baþkaný Kenan Gürsu'nun
öncülüðünde 40 yaþ üstü turnuvalarda sosyal iliþkilerin daha da geliþeceðini ve her yaþta spor yapýlabileceðini bu sene ligimizde fazlasýyla
görme fýrsatý yakaladýk. Çorum Masterlar ve Veteranlar takýmýnda
oynamaktan ve yönetici olarak içinde bulunmaktan dolayý memnuniyetimi belirtmek isterim. Batý Karadeniz Ligi grubunda ki diðer
takýmlara ikinci yarýda baþarýlar dilerim. Her zaman dostluk ve
kardeþliðin kazanmasýný temenni ederim."
LÝDER OLMAK ÇOK GÜZEL
Çorum Belediyespor U 17 takýmý yarýn sahasýnda Konya Anadolu Selçuklu ile karþýlaþacak
Çorum Masterler
takýmýnýn kaptanlarýndan Remzi Karahan:
"Yýllarca profesyonel olarak hem oyuncu hem de yöneticilik yapmýþ
birisi olarak Veteranlar Liginin oluþturulmasýndan çok mutlu oldum. Ýlk
yarý da kaybetmeden ve rakiplere puan vermeden lider olmak çok
güzel. Oynadýðýmýz maçlarýn sadece birinde kalemizde gol gördük ve
her maçta mutlaka gol attýk. Gruplarda yer alan diðer takýmlarda
olmayan bir özellik. Takým ruhu ve birlikteliðimiz en üst seviyede.
Çorum'u ilk yarýda baþarýlý þekilde temsil eden Çorum Masterler, ikinci yarýda da bu baþarýsýný sürdürecektir."
ANTALYA'DA ÇOK ZORLU RAKÝPLER BÝZÝ BEKLÝYOR
Çorum Masterler takýmýnýn kaptanlarýndan Salih Öztürk ise:
"Türkiye Masterlar ve Veteranlar Ligi'ne bu yýl ilk kez katýlan Çorum
Masterler takýmý olarak grubumuzdaki ilk yarýdaki dört maçý da kazanarak devreyi lider olarak tamamladýk. Ligin ilk yarýsýnda oynadýðýmýz
dört maçtan üçünü deplasmanda oynamamýza raðmen puan kaybetmeden ilk yarýyý lider tamamladýk. Beþ takýmýn bulunduðu Batý
Karadeniz Grubunda mücadele ediyoruz ve ilk kez katýldýðýmýz bu
ligde ilk yarýda elde ettiðimiz baþarý bizim için çok anlamlý oldu. Ýlk kez
bir araya gelmiþ isimlerden kurulu olan kadromuz her hafta biraz daha
iyiye giderek çok iyi bir takým ortamý oluþtu. Bu güzel ortam sonucunda da elde edilen baþarýlar bunu pekiþtirdi. Ýlk yarýda elde ettiðimiz
baþarý ve ortaya koyduðumuz futbolun üzerine koyarak ikinci yarýda da
ayný baþarýyý tekrar etmek istiyoruz. Gruptan çýktýðýmýz takdirde
Antalya'da mücadele edeceðimiz final grubunda çok daha zorlu
rakiplerle oynayacaðýz. Bu nedenle çalýþmalara ara vermeden devam
ederek ilk kez katýldýðýmýz Veteranlar ve Masterlar Liginde Çorum'u en
güzel þekilde temsil etmenin çabasý içindeyiz."
ÇORUM'U EN ÝYÝ ÞEKÝLDE TEMSÝL ETMEYE ÇALIÞTIK
Çorum Masterler takýmýnýn hem oyunculuðunu hem de yöneticiliðini yapan bir baþka isim de Ömer Altýkardeþ : "40 yaþýnda faal futboldan uzaklaþmýþ oyuncu arkadaþlarý bir araya getirmek ve deplasmanlarda bu mücadeleyi sergileyebilmek fikri ilk baþlarda beni ve
arkadaþlarýmý epey düþündürdü. Geçen süre gösterdi ki arkadaþlarla
çok doðru karar vermiþiz. Yaptýðýmýz her antrenmanda oynadýðýmýz her
maçta takýmýn performansý ve uyumu hep geliþerek devam etti.
Yönetim olarak þehrimizi en güzel þekilde temsil etmeye çalýþýyoruz.
Ýlk yarýda deplasman maçlarýmýzý Bartýn maçý hariç tamamladýk.
Arkadaþlarla takýmýmýzýn her türlü ihtiyacýný ilk yarýda eksiksiz olarak
yerine getirdik.
Ýkinci yarýda bazý hedeflerimiz var. Bunlar, takýmýmýzdaki birlikteliðin devam etmesi ve Mayýs ayýnda Antalya'da yapýlacak Türkiye
finallerine daha güçlü bir kadro ile gidebilmek. Bu güç hem takým
içinde ki uyumun en üst seviyeye çýkarýlmasý hem de uygun takviyelerle takýmý daha da baþarýlý yapabilmek. Takým içerisinde bu güce ulaþabilirsek baþarýlý olacaðýmýzý düþünüyorum. Çorum olarak basýnýmýzdan
ve taraftarlarýmýzdan ikinci yarýda da destek bekliyoruz.
Bu yýl ilk kez katýldýðýmýz bu ligde Çorum Masterlar takýmýna
destek veren baþta Ticaret ve Sanayi Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve
Yönetim Kurulu üyelerine, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ve
tüm takým arkadaþlarýma ligin ilk yarýsýndaki performanslarý ve
mücadeleleri nedeniyle teþekkür ediyorum. Grubumuzda yer alan diðer
takýmlara da ikinci yarýda baþarýlar diliyorum."
CUMARTESÝ 2 OCAK 2016
www.corumhakimiyet.net
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Çorum merkez
Yavruturna Mah. Emek 1.
Sokak Yener Apt. No 5/1
adresinde bulunan 746
ada, 32 parsel no, bodrum
katýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
35.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 11.00-11.05
***
5 OCAK
Hitit Üniversitesi Yapý
Ýþleri ve Teknik Daire
Baþkanlýðý
Hitit Üniversitesi Alaca
Avni Çelik Meslek
Yüksekokulu revizyonu
yapým iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Rektörlüðü
Saat: 10.00
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Online su kalitesi izleme
istasyonu satýn alýmý iþi.
***
13 OCAK
Elektrik Üretim A.Þ.
Genel Müdürlüðü
(EÜAÞ) Obruk HES
Ýþletme Müdürlüðü
503 sefer yapýlarak
EÜAÞ Obruk HES
Ýþletme Müdürlüðü ile
Çorum ili merkez
güzergahýna 18
sözleþmeli memur
personelin 2 yýl süre ile
taþýnmasý hizmet alýmý iþi.
***
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
2016 yýlý temizlik ve týbbi
sarf malzeme alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
14 OCAK
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Ýskilip
ilçesinde Meydan Mah.
Belediye Kooperatif
Evlerinde daire satýmý iþi.
Muhammen bedel:
75.000
Saat: 10.00
18 OCAK
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
Üçdutlar Mahallesi 2357
Ada no, 69 Parsel no’da
yer alan 4 baðýmsýz
bölüm sayýlý dükkan
vasýflý taþýnmazýn 1/2
hissesinin satýþý iþi.
Muhammen bedel:
37.500
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
26 OCAK
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
57 DV 236 plakalý, 2014
model, Yýldýz marka, YT3DYR tipli, gri renkli yan
römork açýk kasa taþýtýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
50.000
Yer: Mimar Sinan Mah.
Erzurum Dede Sok No:7
Çorum merkez Dalyanlar
Yediemin Otoparký
Saat: 14.30-14.40
***
2 ÞUBAT
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Ýskilip ilçesi Bahabey
Mah. Çorum Cad.
numara 63/5 adresinde
bulunan dairenin satýþý iþi.
***
Çorum merkez 537 ada
no, 156 parsel no
Karakeçili Mahallesi Ilýca
Sokak NO: 18/20
adresinde bulunan
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
140.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
19 OCAK
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
***
11 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez 206 ada
no, 88 parsel no,
Yavruturna Mah. Telek 1.
Sokak Özsaraç Apt.
numara 1/2 adresinde
bulunan taþýnmazýn satýþý
iþi.
* 1.5 metrelik 5x10
* 2,50 metrelik
tabliye direði
Ahmet Süngü
0 533 621 40 01
Saat: 14.30-14.40
Çorum ili, merkez ilçe,
3311 ada no, 14 parsel,
Ulukavak Mahallesinde
bulunan taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
180.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.00-14.10
ELEMAN
ARANIYOR
Sima Otomotiv kaporta biriminde çalýþtýrýlmak
üzere eleman arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasýný rica
ediyoruz.
Sima Otomotiv San. Tic. ve A.Þ.
Ankara Yolu 4. Km. No: 180
Tekin Karo Sanayi
Adres: Çevre Yolu Buluz Yolu Sok. No: 16
Tel: 0 364 213 63 92
Satýlýk Ducato
(Ç.HAK:11)
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM
7.50¨
PERSONEL ALINACAKTIR
Þirketimiz bünyesinde
görevlendirilmek üzere;
. Tercihen Meslek Lisesi mezunu,
. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,
. Otomotiv, Bakým - Onarým
konularinda tecrübeli,
. Daha önce benzer iþ deneyimi
bulunan,
Mekanik Bakým Personeli alýnacaktýr
Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM
0364 224 01 44
ÞOFÖRLER ARANIYOR
E SINIFI EHLÝYETLÝ SRC BELGELÝ AÐIR TÝCARÝ
ARAÇ TECRÜBESÝ OLAN ESNEK ÇALIÞMA
SAATLERÝNE UYUM SAÐLAYABÝLECEK
ÞOFÖRLER ARANIYOR
MÜRACAATLAR ÞAHSEN YAPILACAKTIR
CAN OTO KURTARMA HÝZMETLERÝ
ÇEPNÝ MH FEN LÝSESÝ CD NO 33
(ÇORUM FEN LÝSESÝ KARÞISI)
TEL :0 364 224 18 19
Bayan
Muhasebe
Elemaný
1000 m2
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere part time
motosikleti olan Daðýtým Elemaný
Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
7¨
Aktif çalýþabilecek
1997 model sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 535 410 10 80
Çorum il merkez ilçesi,
1.885 m2 Küçük Sanayi Sitesi
12 cadde Dura Lazer Yaný.
TEL : 0 532 635 23 04
Hamsi Izgara
(Milli Eðitim Bakanlýðý onaylý)
Baðcýlar caddesi üzerinde Çemrek Tuhafiye
yurt dýþýna gitmem sebebiyle devren satýlýktýr.
(Ç.HAK:3142)
12 OCAK
Günün menüsü 3 çeþit
8¨
Aþçý
Devren Satýlýk
Tuhafiye Dükkaný
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Ýskilipli Atýf Hoca Kýz Yurdu
(Ç.HAK:3491)
***
T. Þiþ
Bay-Bayan
Ustalýk Belgesi olan
Satýlýk
SATILIK Villa Arsasý
ARSA
0 535 0 112 666
Saat: 14.30-14.40
9¨
Lahmacun
3¨
ALO PAKET
213 18 50
Az Kullanýlmýþ Ýnþaat
Çam Kerestesi
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
***
T. Bonfile
9¨
Uygun Fiyatla
Satýlýk
Muhammen bedel:
150.000
26 ÞUBAT
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Kýymalý Pide
10¨
Izgara Köfte
Adres: Gülabibey Mah. Uður Mumcu Cd. No: 8 (Hocazade karþýsý)
Firmamýzýn sekreterya bölümünde
çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe bilgisi olan
BAYAN eleman alýnacaktýr.
Saat: 14.30-14.40
***
Saat: 14.30-14.40
Et Döner
6¨
Muhamen bedel: 110.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Ýskender
12¨
Çorum merkez 4160 ada
no, 78 parsel no,
Ulukavak Mah.
Söðütevler 2. Sokak
numara 12/3 adresinde
bulunan taþýnmazýn satýþý
iþi.
ELEMAN
ARANIYOR
Yer: Ýskilip Belediyesi
Encümen Toplantý Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
***
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
11 OCAK
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Muhammen bedel:
85.000
Saat: 14.00
Saat: 14.00
2016 yýlý 75 kalem
kýrtasiye malzemesi alýmý
iþi.
Çorum merkez 2579 ada
no, 149 parsel no,
Ulukavak Mah.
Köprübaþý 48. Sok.
numara 12/1 adresinde
bulunan taþýnmazýn satýþý
iþi.
Yer: Mehmet Dede
Obruðu Köyü
Dodurga/Çorum
Saat: 10.00
***
***
20 OCAK
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Saat: 14.00-14.10
Yer: Belediye Hizmet
Binasý 5. kat Ýhale Odasý
7 OCAK
Kamu Hastaneleri Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
Saat: 14.30-14.40
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
***
10 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
(Ç.HAK:2325)
Çorum 2. (Sulh Hukuk
Mah) Satýþ Memurluðu
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Muhammen bedel:
110.000
Saat: 14.00-14.05
(Ç.HAK:3393)
***
“Lezzeti sunmak sanat, tatmak ise mutluluktur” Burhan BALCI
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
(Ç.HAK:2387)
Saat: 10.00
Muhammen bedel:
45.000
LEZZET SARAYI
Muhammen bedel:
56.000
(Ç.HAK:3112)
Yer: Ýl Özel Ýdaresi
konferans salonu
Çorum Ýl, Merkez Ýlçe,
661 Ada No, 41 Parsel
No, Ýbrahim Çayýrý
Mahallesi, Ayarýk Çayý
Kenarý Mevkii, ana
taþýnmaz niteliði bað olan
taþýnmazýn satýþý iþi.
Çoraklýk Mah. 587 ada
(yeni ada no: 3599), 162
parsel (yeni parsel no: 4),
bodrum kat, 2 nolu
baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
(Ç.HAK:3493)
Silahsýz özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
(Ç.HAK:3383)
4 OCAK
Çorum Ýl Özel Ýdaresi
Ýnsan Kaynaklarý ve
Eðitim Müdürlüðü
15
Mimar Sinan Mah. 38. Sokak
(Erzurum Dede) yaný No: 5 ÇORUM
Tel: 0 549 293 55 08
Ýkinci yarý programý açýklandý
Çorum Belediyespor ikinci yarýda 12 maçý pazar, üç maçý cumartesi, iki maçý
çarþamba ve bir maçýda cuma günü oynayacak. Kýrmýzý Siyahlý takým grup lideri
Son koþu kumsalda
Çorum Belediyespor’da 14 günlük devre
arasý kampý sona erdi. Kýrmýzý Siyahlý takým dün sabah yaptýðý antrenmanýn
ardýndan saat 10’da kamptan ayrýldý ve iki günlük
izne çýktý.
19 Aralýk cumartesi
günü öðlen otelde toplanan Çorum Belediyespor
ayný gün akþam yaptýðý antrenmanla ikinci yarýnýn
hazýrlýklarýna baþladý. Kýrmýzý Siyahlý takým kampý
dün sabah yaptýðý kros ile
tamamladý. Sabah saat
07.45’de otelin kumsalýnda yaklaþýk yarým saat bir
koþu yaptýlar. Bu koþunun
ardýndan otele geçen ve
kahvaltý yapan Çorum Belediyespor devre arasý
kampýný tamamlayarak iki
gün izni ayrýldý.
Teknik Direktör
Serdar Bozkurt pazartesi günü saat
13’da Çorum’da yapacaklarý antrenmanla ikinci yarýnýn ilk haftasýnda Dersimspor ile deplasmanda
oynayacaklarý maçýn hazýrlýklarýna baþlayacaklarý-
Futbol Federasyonu 3. ligde ikinci yarý maç takvimini açýkladý. Çorum Belediyespor ikinci yarýda oynayacaðý 18 maçtan 12’sini pazar günü, üçünü Cumartesi
günü, ikisini çarþamba günü birini ise cuma günü oynayacak.
10 Ocak pazar günü oynanacak maçlarla baþlayacak olan 3. ligde Çorum Belediyespor ilk yedi hafta
maçlarýný pazar günü oynanacak. Dersimspor deplasman, Manavgatspor iç saha, TKÝ Tavþanlý Linyitspor
deplasman, Dardanelspor içeri, Sandýklýspor deplasman
ve Çatalcaspor ile pazar günü karþýlaþacak olan Çorum
Belediyespor 20 Þubat cumartesi günü Çine Madranspor ile deplasmanda oynayacak.
24 Þubat çarþamba günü Batman Petrolspor ile sahasýnda karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor ardýndan
iki hafta önce Bergama Belediyespor deplasmaný ardýndan sahasýnda Van Büyükþehir Belediyespor maçlarýný
pazar günü oynayacak. Kýrmýzý Siyahlý takým grup lideri Kastamonuspor ile 11 Mart cuma günü deplasmanda
karþýlaþtýktan sonra 19 Mart’ta oynanacak haftada bay
geçecek.
27 Mart pazar günü sahasýnda 24 Erzincanspor ile
karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor 2 Nisan cumartesi günü Bayburtspor deplasmanýna çýkacak ve ardýndan
6 Nisan çarþamba günü ise sahasýnda Gölcükspor önünde puan mücadelesi verecek. Bu maçtan sonra üç hafta
pazar günleri deplasmanda Niðde Belediyespor sahasýnda Darýca Gençlerbirliði ve Beylerbeyispor ile deplasmanda karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor sezonun
son maçýnda ise 30Nisan cumartesi günü sahasýnda
Körfez Ýskenderun maçý ile sezonu tamamlayacak.
CUMARTESÝ 2 OCAK 2016
Güreþ il birinciliði bugün baþlýyor
Gençler Güreþ Ýl birinciliði bugün baþlýyor. Güreþ Ýl Temsilciliðinin
faaliyet programýnda yer alan Ýl birinciliðinde serbest stilde mücadele edecek sporcularýn tartýlarý dün akþam
yapýldý.
Bugün saat 10.00’da Adil Candemir Spor Salonu’nda baþlayacak
olan müsabakalara il merkezi ve ilçe-
lerden güreþçilerin katýlmasý bekleniyor, Ýl birinciliðinde yarýn saat 10’da
ise ayný salonda grekoromen stil müsabakalarý yapýlacak.
Ýki gün sürecek müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya verilecek. Þampiyon olan güreþçiler grup ve Türkiye Þampiyonasý’nda Çorum’u temsil edecek.
Buðra Düzyurtspor ile anlaþtý
bonservisinde indirim bekliyor
Çorum Belediyespor’da yollar ayrýlan isimlerden Buðra Erdoðan’ýn sözleþmesinin
feshi için pazarlýk sürüyor. Tecrübeli futbolcudan 25 bin lira istenirken,
Düzyurtspor ile anlaþan Buðra 20 bin liraya anlaþtýðýný belirterek bu rakamý
veriyor. Bu tranferde son nokta pazartesi günü konulacak.
Buðra Erdoðan
Çorum Belediyespor’da devre arasýnda ayrýlan isimlerden Buðra,
Düzyurtspor ile anlaþtý,
tecrübeli futbolcu kulübüyle sözleþmesini fesh
etmek için pazartesi gününü bekliyor.
Buðra’nýn Düzyurtspor ile anlaþmasý yönündeki dünki haberimizle il-
gili olarak yanlýþ anlamalar olduðunu öðrendik.
Konunun taraflarýndan
gelen bilgilendirmeler
doðrultusunda bu görüþmenin perde arkasýný kamuoyuyla paylaþmak istedik.
Sakatlýðý nedeniyle
ikinci yarýnýn ilk üç haftasýnda forma giyemeyeceði açýklanan Buðra’ya
kampta Genel Kaptan
Hamit Iþýk tarafýndan bir
teklif yapýlýyor. Peþinat
olarak aldýðý ve 15
Ocak’ta ödenecek olan
41 bin liralýk evraktan 20
bin lirasýný iade etmesi
bu para ile sað beke yeni
bir isim transfer edilmesi
ve kim iyi olursa onun
oynamasý.
Bu teklif üzerine
Buðra kamptan ayrýlýyor
ve kendisine kulüp arýyor. Tecrübeli futbolcu
yaptýðý görüþmeler sonunda Düzyurtspor ile
prensipte anlaþýyor. Çorum Belediyespor ile olan
sözleþmesini fesh etmek
için Baþkan Yardýmcýsý
ve Mali As Baþkan Mustafa Özbayram ile görüþüyor.
Bu görüþmede Öz-
bayram, A. Buðra’ya diðer giden futbolcular gibi
aldýðý peþinatý getirmesi
karþýlýðýyla serbest kalacaðýný bildiriyor. Rakam
olarak son 30 bin lira
söyleniyor sonra devreye
girilerek 25 bin lirada anlaþma saðlanýyor.
Buðra ise kendisine
20-25 bin lira getirip ser-
disine yardýmcý olunmasýný istiyor.
Tüm bu görüþmeler
sonunda kesin bir sonuç
alýnamadý. Buðra pazartesi günü Kulüp Baþkaný
Zeki Gül ile görüþerek
sözleþmesini fesh ettikten
sonra Düzyurtspor ile
sözleþme imzalamayý
amaçlýyor. Geliþmeler
Ýki hakem Klasman düþtü Judo’da ilk Ulusal hakemler
Çorum’un ilk ulusal hakemleri (soldan saða) Savaþ Taþtan, MHK BaþkanýFikret Popur
Nadir Solak ve Abdullah Kýyýxkan Ankara’daki Kurs’ta birlikte görülüyor
MHK devre arasý deðerlendirmesi sonucunda Bölgesel
hakemimiz Mehmet Tuðluk ve Bölgesel Yardýmcý hakem
Burak Þahinkara klasman düþtüler. Diðer hakemlerimizden
yükselen olmadý yerlerini korudular.
Klasmandaki iki
hakemimiz düþtü. Futbol
Federasyonu Merkez
Hakem Komitesi bu yýl
yeni uygulamaya baþladýðý devre arasýnda klasman yenilemesinin sonuçlarýný açýkladý. Bu
açýklamaya göre Çorum’un bir bölgesel hakemi ve bir bölgesel yardýmcý hakemi klasmandan düþtüler.
Merkez
Hakem
Kurulundan
yapýlan
Ýskilipgücü - Eti Lisesi
maçý Ahmet Ecevit’in
Ahmet Ecevit
best kalacaðýnýn söylendiðini belirterek, 20 bin
lira için Düzyurtspor ile
anlaþtýðýný bu rakama
sözleþmesinin fesh edilmesini istiyor. Buðra, bu
kulübün antrenmanýnda
sakatlandýðýný ve ilk yarýda zaten maç baþý alamadýðýný maðdur olduðunu
belirterek bu konuda ken-
1. Amatör Küme’de ikinci sýrada bulunan Eti
Lisesi ile üçüncü sýradaki Ýskilipgücüspor’un yarýn
Ýskilip ilçe sahasýnda oynayacaðý maçý ilimiz genç
hakemlerinden Ahmet Ecevit yönetecek.
Ýl Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya
göre Çorum amatör futbolunda bugün ve yarýn oynanacak maçlar ve yönetecek hakemler þöyle:
U 19 LÝGÝ: Eti Lisesi Gençlikspor - HE Kültürspor: Mehmet Ali Cýrýl, Furkan Alagöz, Okan
Baykara. Alaca Belediyespor - Osmancýkspor: Barýþ Karakuþ, Mahmut Bozkýl, Berkant Arman.
U 14 LÝGÝ: Gençlerbirliði - Çimentospor:
Muharrem Okumuþ. HE Kültürspor- 1907 Gençlikspor: Özkan Kaya. Mimar Sinan Gençlikspor Alaca Belediyespor. Emre Uðurcan.
U 1. AMATÖR KÜME: Çorumspor - Hitit
Gençlikspor: Özcan Genel, Seyfettin Erten, Mevlüt Burak Çelik. Ýl Özel Ýdarespor - Ortaköy Belediye Þapinuvaspor: Celal Bayraklý, Mert Kaan Orbay, Murat Onur Kindar. Ýskilipgücüspor - Eti Lisesi Gençlikspor: Ahmet Ecevit, Emre Alagöz, Sedat Serhat Tataroðlu. Osmancýk Belediyespor Ulukavakspor: Yüksel Basar, A. Oðuzhan Dede,
Tarýk Bozkurt. Bayat Belediyespor - Çimentospor:
Mehmet Tuðluk, Ömür Soytemiz, Erdoðan Yandým.
açýklamaya göre bu sezon baþýnda Bölgesel
Hakem olarak görev almaya hak kazanan Mehmet Tuðluk ile Bölgesel
Yardýmcý hakem olarak
görev yapan Burak Þahinkara ligin ikinci yarýsýnda il hakemi olarak
görev yapacaklar.
Yeni düzenleme ile
Klasman deðiþtiren hakemler olmasýna karþýn
Çorum hakemlerinden
yükselen olmadý. Celal
Bayraklý Ulusal hakem,
Gökhan Yumlu ve Özcan Genel ise Ulusal
Yardýmcý hakem olarak
görev yapmaya devam
edecekler.
Mehmet Tuðluk
Bölgesel Lig’de ise
Mehmet Ali Cýrýl bölgesel hakem olarak Yüksel
Basar, Furkan Alagöz,
Ahmet Ecevit, Emre
Alagöz ve Seyfettin Erten, ise bölgesel yardýmcý hakem olarak ligin
ikinci yarýsýnda görev
alabilecekler.
Ligin ilk yarýsýnda
Ulusal Gözlemci olarak
görev yapan Recai Kuzey bve Kahraman Ölçer
ile Bölgesel Gözlemciler
Mustafa Alagöz, Mustafa Býçakcý ve Durmuþ
Buyruk ise ikinci yarý
içinde yerlerini korudular. Bu isimlerde ikinci
yarýda görev yapacaklar.
Burak Þahinkara
Sportif alanda bir çok baþarý kazanan Çorum Judosu artýk
Ulusal hakeme sahip. Ankara’da yapýlan terfi sýnavýnda baþarýlý
olan Nadir Solak, Savaþ Taþtan ve Celalettin Kýyýþkan
Çorum’un ilk ulusal judo hakemleri oldular.
Çorum’un Judo’da Ulusal hakemleri var. Ankara’da yapýlan hakem kursu ve
terfi sýnav sonuçlarýna göre üç Çorumlu
hakem Ulusal olurken iki aday hakem ise
il hakemi oldu.
20-22 Kasým tarihleri arasýna Ankara’da yapýlan Hakem Kursu ve Terfi Sýnav sonuçlarý Judo Federasyonu Merkez
Hakem Komitesi tarafýndan açýklandý.
Yapýlan açýklamaya göre Ýl hakemi olarak bu sýnava katýlan Nadir Solak, Savaþ
Taþtan ve Celalettin Kýyýþkan Çorum’un
ilk Ulusal Judo hakemleri oldular.
Bu kursa aday hakem olarak katýlan
Ahmet Rufai Özdemir ve Hakan Taþtan
ise Ýl hakemliðine yükseldiler.
Kulüplü Gençler Basketbol baþlýyor
Kulüplü Gençler Basketbol bayanlarda altý erkeklerde dört
takýmýn katýlýmý ile baþlýyor. Ýl birinciliðinde bugün
bayanlarda iki maç oynanacak.
Kulüplü Gençler Basketbol Ýl birinciliði bugün baþlýyor. Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen’in verdiði bilgiye
göre il birinciliðinde kýzlarda altý erkeklerde ise dört takým mücadele edecek.
Kýzlarda altý takýmýn iki grupta yapacaðý
maçlar çift devreli lig statüsünde mücadele edecekler ve ilk iki sýrayý alan takýmlar çarpraz olarak yarý finalde karþýlaþacaklar.
Genç kýzlarda çekilen kura sonucunda A grubunda HE Kültürspor A,
Basketbol Ýhtisas ve Görkemspor takýmlarý yer alýrken B grubunda ise Beden
Eðitimi Öðretmenleri, Ýl Özel Ýdarespor
ve HE Kültürspor B takýmlarý mücadele
edecek. Bu akþam oynanacak maçlarla
baþlayacak olan grup birinciliðinde müsabakalar 22 Ocak cuma günü sona erecek. Müsabakalar 24 Ocak pazar günü
oynanacak final maçý ile sona erecek.
Erkeklerde ise Ýl Özel Ýdarespor,
Yazý Çarþý Gençlikspor, Genç Ülker Basketbol ve Beden Eðitimi Öðretmenleri
kulüpleri mücadele edecek. Erkeklerde
tek grupta oynanacak maçlar 4 Ocak pazartesi günü baþlayacak. Çift devreli lig
statüsüne göre oynanacak maçlar 14
Ocak perþembe günü sona erecek.
Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen
Download

02 Ocak 2016 Cumartesi - Çorum Hakimiyet Gazetesi