DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Deloitte Values House
Maslak No1 34398 İstanbul
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
30 Aralık 2015
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2016/13
KONU
32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karara İlişkin Tebliğde
Değişiklik Yapılmıştır.
30 Aralık 2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmi Gazete’de “Türk Parası Kıymetini Koruma
Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ” yayımlandı.
Hatırlanacağı üzere, 11 Haziran 2015 tarihli ve 29383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
2015/7603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı
Karar”da değişiklikler yapılmış ve bu konu 2015/58 No.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştu.
Bu defa; anılan Kararda yapılan değişiklik paralelinde, “Türk Parası Kıymetini Koruma
Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)”de bazı değişiklikler
yapılmıştır.
Yapılan değişiklikler uyarınca:

Yolcu beraberi yapılan 25.000 TL’yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan
belge çıkışlarında gümrük idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan
nakit beyan formu ile beyanda bulunulacaktır.

Yolcu beraberi yapılan 25.000 TL’yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan
belge çıkışlarında beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda
bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu değerler gümrük idaresince muhafaza altına
alınacak ve durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına
bildirilecektir. Ayrıca, gümrük idarelerince 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının
Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem
yapılabilmesini teminen Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulacaktır.
2016Y/13

Gümrük idareleri, yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları karşılığını aşan Türk parası
çıkışlarına ilişkin bilgileri aylık olarak Merkez Bankasına bildireceklerdir.

Bankalar, ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki yurt dışına yapılan 50.000
ABD Doları ve eşiti dövizi aşan transferlere (Döviz tevdiat hesaplarından yapılan
transferler dâhil) ilişkin bilgileri, transfer tarihinden itibaren otuz gün içinde Merkez
Bankasına bildireceklerdir.”

Yolcu beraberi yapılan 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında gümrük
idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile
beyanda bulunulacaktır.

Yolcu beraberi yapılan 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında beyanda
bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz
konusu değerler gümrük idaresince muhafaza altına alınacak ve durum şüpheli kabul
edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilecektir. Ayrıca, gümrük
idarelerince Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin
birinci fıkrası uyarınca işlem yapılabilmesini teminen Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde
bulunulacaktır.

Gümrük idareleri, yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları veya eşitini aşan efektif
çıkışlarına ilişkin bilgileri aylık olarak Merkez Bankasına bildireceklerdir.

Tebliğin yurt dışına sermaye ihracına ilişkin 10 uncu maddesi kapsamında yapılan
işlemler, Hazine Müsteşarlığı yanı sıra Ekonomi Bakanlığına da bildirilecektir.
Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 200832/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından
ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız
muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet
sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade,
konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler,
oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına
gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri
(bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide
bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
2016Y/13
performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri
kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü
zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilme ktedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı,
(ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
3
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download

Sirküleri indirmek için tıklayın.