ILI
TARIH
: GENEL
: 01.01.2016
liinii sevmek ve ona gciniilden
gibi dosdofiru, emin ve yiice
r.
'i.|6'ta[h V+ ni2;;6 r
+,,*' At-rytii
Srr6t-r mi.istakimde, hayrr .ve gi.izelliklere anahtar.
olug vardrr. SrrAt-r mtistakimde insanr
$erre
kilit
o'U
:r,ift#+.#ejei++;
:{i.n,,*i'ti;:iu
RAnsiMiz t nizi nosnoGnu yoLA
AzizKardeglerim!
ilnr
Yiice Yaratanrn bir ayeti olarak telakki etmek vardrr.
SrrAt-r mi.istakimde yalan, hile ve tiirlii desiseler defil;
dtiriistltik, erdem ve istikamet tizere olmak uu.Jr..
giddet, zuliim, tercir de$il; gefkat,
vardrr. BdtrI ve beyhude davalann
I
defil, hak ve hakikate tdbi olmak
vardrr.
Allah'rn yolundan uzaklagtlnr. igte gtinahtan
korunmanlz igin Allah size biiyle iifiit verdi."2
Kardeglerim!
Rabbimizin dosdolru yolu olan ve dualanmrzdan
hi9 eksik etmedi[imiz srrAt-r miistakimi, Efendiler
Efendisi bizlere b6yle takdinr ediyordu. Bu yolun
yolcusu olmanrn, geksiz giiphesiz miimin olmayr, Allah
ve Peygamberinin mesajlarrnt her daim sadakat ve
tesl imiyetle dikkate almay r gerektirdi[ini bildiriyordu.
Efendimiz, higbir egrilik ve sapkrnh[rn bulunmadrfr
bu yola koyulan yolcunun, di.inya ve ahirette huzur ve
Kardeglerim!
Qafrmrzda bi.irttin bu anlannlarr ifade eden srrAt_r
mi.istakimden uzaklagrldr[r igin, dtinyada ve goniil
cofrafyamrzda korku, au, gdzyay, huzursuzluk kol
geziy or. SrrAt-r miistakirnden uz:aklagrldr$r igin bugtin
semamlz nice mLerhametsizliklere, arzrmrz nice
vicdansrzhklara gahitlik ediyor. SrrAt-r miistakimden
uzaklagrldrfr igindir ki; dtinyada milyonlarca insan
evinden, barkrndan, yurdundan kagryor, aghk ve
sefaletten hayatrnr kaybediyor. StrAt-r miistakirnden
uzaklagrldrgr igindir ki; bugtin ayrrhk-gayrrhk ve
tefrikaya diigiili.iyor:; kardeglik, muhabbet, adalet, hak
ve hakikat gafrrlarr cirz ve kargrhksrz kahyor" Oyle ki,
mezheplere, megreplere, dillere, rrklara, co[rafyalara
mensubiyet, kimilerince islAm'a ve iimmete
mensubiyetin cjniine gegiriliyor. Allah,rn insana
Ititfettigi saygrnhk, haysiyet ve dokunulmazhk,
dUnyanrn pek gok yerinde giin
ber
giin gi[neniyor.
Kardeglerim!
ki; kurtulugumuz, huzur ve
mutlulufumuz Rabbimizin bizlere Kitabr ve
Peygamberi aracrhfryla o[retmig oldugu srrAt-r
Unutmayahm
uzaklagtrraca$rnr haber veriyordu.
Krymetli Kardeglerim!
Srrdt-r miistakim, Kur,an,ln
yoludur.
Peygamberlerin yoludur. Allah,a verdikleri scjzden bir
an olsun ayrrlmayan, sadakatle sembolleqen srddrklann
yoludur. SrrAt-r mi.istakim, qiihedanrn, salih amel
igleyenlerin, ilahi liituf ve nimetlere talip olanlarrn
yoludur, Bu yol, ('siizlerin en dofrusu Allah,ln
Kitabrdrr. Rehberlifin en giizeli Muhammed'in
rehberlifidir." 3 hadisini hayatrnda de[igmez ilke
olarak kabul edenlerin yoludur. Srr6t-r mUstakim
drgrndaki yollar ise geytanrn davet ettifii yollardrr. Bu
yollar, gayr-l me$ru atzu ve isteklerin, hrrslann, kin ve
dligmah[rn, fitne ve fesadrn, aynhk ve gaynh[rn,
bencilli[in adreslerine uzanan yollardrr.
Kardeqlerim!
Srr6t-r miistakimde sadece bir olan Allah,a kulluk
vardrr. Hayai O'nun emir ve yasaklarma gore tanzim
mtistakiminde, dosclo[ru yolda sapmadan, yrlmadan
yiirtimekle miimki.indi.ir. Efenclimiz (s.a.s)'in egsiz
ornekli$inden aynlmamak ve onun bize dfrettigi yiice
deferlere srmsrkr sanlmakla miinrktindiir.
Hutbemi her gi.in namazlarrmrzda okudufumuz,
Rabbimize teslimiyet ve niyazrmrzr dile getirdilimiz
FAtiha suresindeki $u Ayet mealleriyle bitiimek
istiyorum: "Rabbirniz! Ancak sana kulluk eder ve
yalnru senden yarchm dileriz. Bizi dosdofru yola
ilet. Nimet verdiklerinin yoluna; gazaba
u$ramlglartn ve sapmrqlarrn yolunu defil!"a
I En'am, 6/153.
Darimi, Mukaddime, 23.
3
Nesdi, Salatu'l-ideyn, 2.2.
2
a
F?fiiha, ll5-7.
H azr r I ay a n : D i n Hizm
e
tIe r
i G e n e I M ii rl iir I ii { ii
Download

01.01.2016 cuma hutbesi