ANLATIM
KAZ
AN
VE
IM
KAVRAMA
ST
TE
10.
D
TEST
10
SINIF Öyküleyici Anlatım - İsim
1. “-ler, -lar” çoğul eki, varlıkların sayıca birden çok olduğunu bildirmekle beraber cümleye farklı anlamlar da
katar.
4. Hasta eskisi gibiydi. Zayıflamış, yüzü hummanın ateşiyle kızarmıştı. Dudaklar çatlak ve gergindi; zaman
zaman diliyle onları ıslatmaya çalışıyordu. Artık eski
İhsan değildi; belki onun bir hatırası olmaya doğru gidiyordu. O kadar ki onu böyle görmek, mukadder olanı
yolun yarısında karşılamaya benziyordu.
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ler, -lar” eki cümleye abartma anlamı katmıştır?
A) Seni öyle görünce benim oldu dünyalar
B) Erimiş ruhlarımız bir derdin potasında
C) Kulaklarımda türküdür geride kalan
D) Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık
E) Bir kuş sesi gelir dudaklarından
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) “adımdın” sözcüğü türemiş isimdir.
B) “ömrümüzse” sözcüğü iyelik eki almış soyut bir isimdir.
C) “Samanyolu” birleşik yapılı özel isimdir.
D) “birindeyim” sözcüğü topluluk ismidir.
E) “avuçlarımızdan” sözcüğü; somut, çoğul, bir tür adıdır.
3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, gerçekte
somut iken soyut anlam kazanmıştır?
A) Dünyamızı nasıl insansız düşünemezsek insanı da
kitapsız düşünemeyiz.
B) Kahvaltıdan sonra derin bir nefes alarak kalkmış.
C) Çarpıcı güzellikteki parkta kısa bir gezinti yaptı.
D) Başkalarının kapısını zorlayan, sarmalayan rüzgâr,
bu kapıyı açık buluyor.
E) Böyle bir kararı almak yürek ister, unutma.
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Dünyanın dışına atılmış bir adımdın sen
Ömrümüzse karşılıksız sorulardı hepsi bu
Şu Samanyolu hani avuçlarımızdan dökülen
Kum taneleri var ya onlardan birindeyim
A) Öyküleme tekniğinden yararlanılmıştır.
B) Kahraman anlatıcının bakış açısına göre anlatılmış
isim soylu sözcükler vardır.
C) Yüklem görevinde kullanılmış isim soylu sözcükler
vardır.
D) Betimleyici ögelere yer verilmiştir.
E) Benzetmeye başvurulmuştur.
5. Bu sabah, tren düdüklerinin büsbütün başka korkularla kanattığı uykusundan, Mümtaz gene bu üzüntü ile
uyandı. Saat dokuza yaklaşıyordu. Bir müddet yatağının kenarına oturup düşündü. Doktor, onda geleceğini
söylemişti; ancak bugün bir yığın işi vardı. Bu yüzden
onu bekleyemezdi.
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Soyut isimlere yer verilmiştir.
B) Öyküleme tekniğiyle yazılmıştır.
C) Olay, kişi, zaman ögelerine yer verilmiştir.
D) Görme ve işitme duyularına ait ayrıntılara yer verilmiştir.
E) Topluluk isimleri kullanılmıştır.
6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi hem çoğul ada hem de topluluk adına örnek
gösterilebilir?
A) Bu meyveler, henüz olgunlaşmamış.
B) Sınıflar, bayram için süslendi.
C) Komisyonlar, ortak bildiri yayımlayacak.
D) Öğrenciler, disiplinli olmak zorundalar.
E) Şehirler, insanın ruhunu bunaltıyor.
TEST
10
Öyküleyici Anlatım - İsim
7. Kız der ki: Ulu Hakan,
I
II
Ben de sevdim bir zaman
10. Artık gelince biliyorum, önceleri korkardım
I
şöyle ufak bir şey sudan kaçmış ay ışığı
II
III
otuz beş bin atlının dağdan gelen yankısı
IV
V
Vaktiyle genç bir çoban
III
Sevgilimdi, eşimdi;
IV
Yalnızım, fakat şimdi
V
Bu dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi
türü bakımından ötekilerden farklıdır?
B) II.
C) III.
D) IV.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği
yoktur?
B) Tekil isim
D) Topluluk ismi
9. ‟-cık” eki eklendiği sözcüğe genellikle küçültme anlamı
katarken bazen somut bir varlık adı türetir.
Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya örnek
bir kullanım vardır?
EST
AT
KAZAN
C) III.
D) IV.
E) V.
11. Bir yolcu dağların doruklarında, kalın kar tabakasıyla
kaplı az kullanılan bir patikada tek başına yürüyordu.
Kar giderek daha derinleşiyor, yol giderek daha tehlikeli olmaya başlıyordu. Sonunda yolcu soğuğa dayanamayacak hâle geldi ve yere yığıldı.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
ağır basmaktadır?
A) Öyküleme
B) Betimleme
C) Açıklama
D) Tartışma
E) Karşılaştırma
12. Aşağıdaki parçalardan hangisi gözlemci anlatıcının
bakış açısıyla söylenmiştir?
A) Karşı tepelerden birinin kenarı kızarmıştı. Sonra
ince bir parıltı göründü. Bir masal meyvesinin yarım
dilimine benziyordu.
B) Gece saat on ikiyi on geçiyor. Taksimʼde saatin altında tramvayı bekliyorum. Öyle olmasa, bu kadar
ince eleyip sık dokumaya lüzum görmez; vakit gece
yarısını geçmiş, derdim.
C) İlerideki balıkçı lokantasında yine o berbat şarkı.
Alıştım artık, rahatsız olmuyorum. Üstelik sevmeye
de başladım. Ara ara burnuma iyot kokusuyla karışık zakkum kokusu geliyor.
D) O, yıpranmamış insanlıktı. İnceliklerini kendisinde
bulurdu. Şimdi de cins bir horoz gibi lokantanın dibinde kendi kendine kibirleniyordu.
E) Eve geldiği zaman saat on bire yaklaşıyordu.
Kapının önünde bu gecenin münasebetsizliğini düşüne düşüne anahtarını ararken kapı açıldı.
A) Bir nefescik dinlenmeden yola çıkamam.
B) Karşıdaki tepecikte çocuklar oynuyordu.
C) Babacığım törene son anda katıldı.
D) Bahçedeki gelincik susuzluktan kurumuş.
E) Maymuncuk, çocukların ilgisinden rahatsızdı.
KAVRAM
IM
B) II.
E) V.
8. Karadenizliler, denizin durgunluğunu anlatmak için,
“Deniz o kadar durgun, o kadar durgun ki karıncalar su
içerdi.” derlermiş.
A) Birleşik isim
C) Özel isim
E) Çoğul isim
A) I.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) I.
Bu dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi
türü bakımından ötekilerden farklıdır?
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Download

10.TEST