5 TDB ALLAHA
İMAN BULMACA
Rabbimizi
Tanıyalım
Önce cevapları, sonra
da boşta kalan
harflerle gizli ifadeyi
bul
S
R
E
Z
Z
A
K
E
M
İ
A
E
S
İ
M
M
T
S
Ü
M
M
H
A
R
İ
E
Z
M
M
A
E
A
M
R
D
A
İ
A
İ
N
D
D
E
A
T
R
A
Ü
T
A
K
H
İ
A
M
T
L
Ş
L
E
E
R
E
İ
E
H
R
A
Ş
V
D
N
T
A
V
Ü
A
F
L
E
T
U
N
H
H
S
H
İ
A
Ü
B
A
V
İ
İ
N
M
R
H
Ü
D
H
E
M
D
A
A
A
S
R
A
H
İ
M
R
N
U
M
U
H
Y
İ
R
Ş
A
H
F
H
A
L
İ
K
D
B
B
A
R
“Kim Rab olarak Allah’ı,
din olarak İslam’ı,
peygamber olarak
Muhammed’i kabul edip
hoşnut oldum derse
mutlaka cennete girer.”
Hadis-i Şerif
1- “Allah’ın ve Peygamberimizin getirdiklerini kalben bilip tasdik etme, dil ile söyleyip tekrar etme, yaşantısıyla da
inancının gereği işler yapmak” ____________________________
2- Allah’a inancın bir gereği de onu “____________” olarak kabul etmektir. ______________ kavramı terbiye eden,
uyulması için kurallar koyan anlamlarına gelir. Buna göre Allah bize doğru yolu gösterir, bizim için kurallar koyar.
3- Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.Fakat her şey O’na muhtaçtır. ___________________________
4- Allah her şeyin yaratıcısıdır. _______________________
5- Herkesi türlü nimetlerle rızıklandıran, herkesin rızkını veren O’dur _________________________
6- Hastalıklara şifa veren Allah’tır. ______________________
7- Hayatı veren O’dur. __________________________
8- Ölümü yaratan da Allah’tır. ________________________
9- Allah Çok merhamet eden, insanları yükümlü tutmada pek müsâmahalı ve yumuşak davranandır._____________
10- “Dünya hayatında, mü’min-kâfir gözetmeksizin, mahlukatın hepsine merhametle muamele eden.”_____________
11- “Verdiği nimetleri iyi kullananlara daha büyük ve ebedî nimetler veren.Ahiret hayatında sadece mü’minlere ihsan ve
ikram eden.”________________________
12- Allah cömert, kerem sahibi; muktedir iken affeden, cömertlik duygusunu veren, va'dini yerine getirendir.__________
13- Son 3 ayetinde Allah’ın bazı güzel isimlerinin anlatıldığı sure __________________ suresi
14- Allah’ın en güzel isimleri _______________________________
15- Sadece Allah’ta bulunan O’na has olan, O’ndan başkasında bulunmayan sıfatlar .___________sıfatlar
16- Allah’ın mükemmelliğini ifade eden sıfatlardır. Allah bu özelliklerden yarattıklarına da dilediği şekil ve miktarda
vermiştir.Mesela Allah her şeyi işitir ve bilir.İnsanlara da bu özellikler Allah tarafından değişik oranlarda verilmiştir.
Böylece Allah’ı tanımamız daha kolay olur. _________________sıfatlar
17- İmanın şartlarını içeren dua ____________________
18- Allah’ın bir olduğunu kabul etmek._______________________________
19- Allah’ın birliğine, Hz. Muhammedi’in peygamberliğine şahitlik etmek için söylediğimiz ifade. Kelime-i _____________
ALLAH’IN SIFATLARI
Zâtî Sıfatlar: (Sadece Allah’a özgü sıfatlar)
Subûtî Sıfatlar: ( Allah’ın, diğer varlıklarda benzeri olan sıfatları)
1-Hayat: Allah, diri ve dâimdir. Hayy’dır, hayat sahibidir, hayat
1-Vücud: Allah vardır.
verendir.
2-Kıdem: Allah’ın varlığı için bir başlangıç söz konusu
2-İlim: Her şeyi bilendir. Bilgisi her şeyi kuşatır. Olmuş ve olacak ne
varsa hepsi hakkında bilgiye sahiptir. Onun bilgisinin dışında hiçbir
değildir. O, her şeyden önce var olandır, ezelîdir.
olay meydana gelmez.
3-Bekâ: O bâkidir, ebedîdir. Onun varlığının sonu yoktur.
3-Semi’: O, işitendir, içeriğini anlayamayacağımız bir şekilde her şeyi
duyar.
4-Vahdaniyet: Allah birdir. Eşi, benzeri, ortağı yoktur.
4-Besar: Her şeyi görendir.
5-Kıyam bi Nefsihî: O, kendiliğinden var olandır. Var
5-İrade: İstediğini yapandır. Ne dilerse onu yapar. Bir şey yapmak
istediği zaman ona yalnızca “ol” der, o da hemen oluverir.
olmak için başkasına ihtiyacı yoktur.
6-Kudret: Onun her şeye gücü yeter, Kâdir’dir. Kudret, güç, otorite
6-Muhâlefetün li’l-havâdîs: Başka varlıklara benzemez.
sahibidir. Kudretinin bir derecesi, sınırı yoktur.
7-Kelam: Konuşandır, söz söyleyendir. Peygamberlerinden dilediğiyle
O, her şeyden farklıdır.
konuşur. Onlara ilâhî kitaplar göndermiştir.
8-Tekvin: Âlemlerin tek yaratıcısı odur ve sürekli yaratma hâlindedir.
Herhangi bir şeyi önceden örneği olmadan ilk defa o yaratır. Her şey
onun eseridir.
Download

S A M E D A L Ş L A H S M H R E H A D K E V E Ü Ü