CHEMICAL
I
yiı
fsEI?
ISO 14001:2008
SERTİFİKASI
MARKA T E S C I L
OHSAS18001:2007
SERTİFİKASI
BEUSSSI
ISO 22000
SERTİFİKASI
MARKATESW II B E L G E S I
M u t x \ T E S I )L B E L G E S I
tı.ıv
IIILOX
VOLKİM
ISO 9001:2008
SERTİFİKASI
C H E M I C A L
H « m A UH Tl(_ LIÛ. STt
C I T Y
IB.
•r Tarihi
K«™rNı
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME UELGESİ
<tmw Xm U *
• ,dık>i| J-r-
31».» Hjık İ W (il
t ™ » »«90* 4 1 1 YWrn-AlUM 11 ItkUo* , « 4 * 1 T m ~ l ( H i
www.chemicalcity.com.tr
CHEMICAL
PRÍVATE
S A R F
CT
LABEL
GRUBU
HIJYEN V E DOZAJ
SISTEMELERI
CHEMICAL
Chemical City, 23 yılı aşkın uzman bilgi ve birikimimizi profesyonel, üstün hizmet anlayışıyla üretimden son
kullanıcıya varan sürecin her aşamasında uzman kimyagerleri, kalite k o n t r o l ö r l e r i , ar-ge laboratuarı,
ambalajlama ve sevkiyatında uzmanlaşmış bir kadroyla çalışmaktadır. İlk günkü heyecanımız her dem taze
tutarken s e k t ö r ü m ü z d e k i yeni bilgi ve teknolojileri de yakından takip ediyor, ürün geliştirme ve üretim
sürecine bu yeni bilgi ve teknolojileri uygulayarak dünya kalitesinde ürünler ü r e t i y o r u z .
İmalatını g e r ç e k l e ş t i r d i ğ i m i z 700' ün üzerindeki ürünümüzün tamamı titiz ve itinalı çalışmalarımızın
g ö s t e r g e s i ve tasdiki olmak üzüre '' ISO 9001:2008 / 14000:2004 / 22000 / OHSAS 18001 Kalite Güvence
Belgeleri, TSE ve TSEK Kalite Belgeleri '' ne haiz olarak Sağlık Bakanlığı Üretim Ruhsatına sahip üretim
tesislerimizde ü r e t i l m e k t e d i r . Türkiye'de e n d ü s t r i y e l temizlik ve hijyen ürünleri pazarındaki duruşu;
oluşturduğu bayilik ağı sistemi, profesyonel satış-pazarlama ekipleri, konusunda uzman teknik personeli ile
müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vizyonudur. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanınada g e r ç e k l e ş t i r d i ğ i
ihracaata deterjan ve ekipmanlar ile birlikte PRIVATE LABEL ve PACE markalı ürünler ile bir dünya markası
olmak için hedef y ü k s e l t m i ş t i r .
Çevre ve insan sağlığına uygun kaliteli ürün ü r e t m e y i ve sürekli i y i l e ş t i r m e y i bir hedef belirledik.
Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kalite seviyesini sağlamak anlayışından yola çıkarak,
bütün personelimizle birlikte kalite politikalarımızdan ödün vermeden ürün alanında s e k t ö r ü n lideri olmaya
kararlıyız.Çalıştığımız firmaların talepleri üzerine soruna ve ihtiyaça bağlı özel ürün geliştirilmesi ve
ürünlerimizin kullanımı ile alakalı t e c h i z a t ı n "promosyon" olarak tedarikide karşılıklı mütabakata bağlı
olarak t a r a f ı m ı z d a n yapılmaktadır.
t u r n i p
16kgx1
Ürün Kodu:
MATIK
A z Köpüren Katkılı T o z D e t e r j a n
LittleSparkle Powder Detergent Additive
' İçerdiği a k t i f m a d d e l e r , ağartıcılar, T E A D v e e n z i m yardımı i l e yalı, p r o t e i n , nişasta
l e k e l e r i n e karşı e t k i l i d i r .
'Kullanılan s u y u n sertliği v e m a k i n e n i n k a p a s i t e s i n e göre d o z a j miktarı değişir.
Tttııtı Edici
' T a m o t o m a t i k çamaşır m a k i n e l e r i n d e , b e y a z v e r e n k l i çamaşırlarda güvenle kullanılır.
' H a s t a n e , o t e l , y a t a k h a n e , r e s t o r a n v e m u t f a k çamaşırlarında h e r türlü
s u sıcaklığında e t k i l i d i r .
PACE
i
mm
i
Köpüğü Ayarlı A n a Yıkama M a d d e s i
Foam AdjustableHome Washing Agent
' içerdiği a k t i f m a d d e l e r , ağarttılar, T E A D v e e n z i m yardımı i l e yağ, p r o t e i n , nişasta
l e k e l e r i n e karşı e t k i l i d i r .
-Kullanılan s u y u n sertliği v e m a k i n e n i n k a p a s i t e s i n e göre d o z a j miktarı değişir.
' T a m o t o m a t i k çamaşır m a k i n e l e r i n d e , b e y a z v e r e n k l i çamaşırlarda güvenle kullanılır.
Tahrif Edici
' H a s t a n e , o t e l , y a t a k h a n e , r e s t o r a n v e m u t f a k çamaşırlarında h e r türlü
s u sıcaklığında e t k i l i d i r .
Köpüren Katkılı T o z D e t e r j a n
Foaming Detergent Additive Powder
' Yüksek a k t i f m a d d e y e s a h i p , o k s i j e n bazlı ağartıca içeren, l i p o s i s t e m l i
yan otomatik ve elde yıkama için geliştirilmiş kalıcı köpüklü toz deterjandır.
16 kg X1
DrünKodu:
COLORMATIK
1
IOOI 1
PACE
Hard Water Remover AuxiliaryWashing Agent
Sudaki sertliği bağlayıcı fosfatlar içeren, tüm su sertliğinde etkili
yardımcı yıkama maddesidir.
Formülündeki f o s f a t l a r s a y e s i n d e s u d a k i kireç y o k e d i l e r e k , d a h a a z
d e t e r j a n v e d a h a a z e n e r j i i l e e t k i l i yıkama sağlanır.
! u ürün a n a yıkama m a d d e l e r i i l e b i r l i k t e kullanılır.
T a m o t o m a t i k çamaşır m a k i n e l e r i n d e v e ön ıslatmada kullanılır.
• Çok kirli ve sorunlu çamaşırların temizliğinde ön yıkama yapılırken
a n a yıkama i l e b i r l i k t e kullanılır.
Formülündeki çözücüler a n a yıkama m a d d e s i n i n görevini d e s t e k l e r .
l—IOOl I
Tulle Whitening
S u d a k i sertliği bağlayıcı f o s f a t l a r içeren, tüm s u sertliğinde e t k i l i
yardımcı yıkama maddesidir.
Formülündeki f o s f o t l a r s a y e s i n d e s u d a k i kireç y o k e d i l e r e k , d a h a a z
d e t e r j a n v e d a h a a z e n e r j i i l e e t k i l i yıkama sağlanır.
' B u ürün a n a yıkama m a d d e l e r i i l e b i r l i k t e kullanılır.
X
10 kg X1
DrünKodu:
1
IOOI 1
X
Çamaşır S u y u
Bleach
5kgx4
20kgx1
DrünKodu:
' Yüksek m i k t a r d a a k t i f m a d d e , o p t i k beyazlatıcıya s a h i p , kumaşlarda oluşan
k i r v e l e k e l e r i r e n k l e r i n i s o l d u r m a d a n t e m i z l e m e özelliği o l a n , r e n k l i v e b e y a z
çamaşırlarda, ev temizliğinde tam güvenilir güçlü bir üründür.
' Güçlü formülü ve yumuşatma özelliği sayesinde çamaşırlarda statik
elektriklenmeyi önleyerek yumuşaklık sağlar.
' Dokuları k o r u r v e onarır, hoş v e kalıcı parfümü s a y e s i n d e
u z u n s i r e n b i r ferahlık sağlar.
^
C
2 3 4 5 6
7
I H I S O H
lOkgxl
DrünKodu:
O k s i j e n l i Ağarlatıcı, L e k e çıkarıcı Yardımcı Yıkama M a d d e s i
Anti - Stain BasicWashingAgent WintOxygen Bleacher Excluding Auxiliary Washing Agent
'içerdiği a k t i f o k s i j e n i l e güvenli b i r l e k e çıkarıcı v e ağarma m a d d e s i d i r .
60 C üstündeki sıcaklıkta optimum etki sağlar. Daha düşük sıcaklıklarda,
önerilen miktar artırılmalıdır.
' B e y a z v e r e n k l i , p a m u k l u , s e n t e t i k v e i k i s i n i n karışımı t e k s t i l için u y g u n d u r .
!OOD
1
^ ^ l o o n
BLEACH
TtfırtşEdM
OXY
PACE
5kgx4
L-3003
İrin Kodu:
Kıvamlı L e k e Çıkarıcı
1
Consistent Stain Remover
' Voğun formülü i l e b e y a z v e r e n k l i kumaşlarda (balı, k o l t u k v b . ) oluşan
k i r v e l e k e l e r i r e n k l e r i s o l d u r m a d a n t e m i z l e m e özelliğine s a h i p , e v
temizliğinde ve çamaşırlarda mükemmel hijyen sağlarken, tam
güvenilir bir üründür.
7 9 9 K) 11 E 13 14
PACE
X
1
9 İD H O U 14
Sıvı L e k e Çıkarıcı
Liquid Stain Remover
Tül Beyazlatıcı
TUırlf Edlol
L-3000
10 kg X1
Ürün Kodu:
TUL
1
Tahrif Edld
PACE
KorazIMr
1
l—IOOl 1
K l o r l u T o z Ağartıcı
Chlorine Bleach Powder
Bileşimindeki a k t i f k l o r v e r e n t o z o r g a n i k m a d d e l e r v e f o s f a t i l e
güvenli bir ağartıcı ve leke çıkartıcıdır.
Renkli çamaşırlar için önerilmez.
IOOI 1
1
Ürün Kodu:
KILEX
1
Heavy Dirt,Oil and Blood Remover
LOkgxl
S u Sertliği G i d e r i c i Yardımcı Yıkama M a d d e s i
lOkgxl
DrünKodu:
VATROL
Ağır K i r , Yağ v e K a n Sökücü
X
A N T I KİREÇ
16 kg X1
Ürün Kodu:
5kgx4
30kgx1
Örüı Kodu:
İOOD
Î
IOOI 1
X
"Mitf Edd
7 e 9 » fi 1! lî 14
PACE
Kıvamlı Çamaşır S u y u
Ultra Bleach
ULTRA
BLEACH
' Kıvamlı formülü s a y e s i n d e çamaşır v e e v h i j y e n i n d e
mükemmel temizlik sağlar.
' Güçlü k l o r bazlı yoğun formülü s a y e s i n d e b e y a z
çamaşırların üzerinde oluşan kir ve lekeleri sökerek
t e m i z l e r k e n d e z e n f e k s i y o n d a sağlar.
5kgx4
30 kg X1
Ürün Kodu:
a o o n
www.chemicalcity.com.tr
£au»ir<t
ACTION
5kgx4
İrün Kodu:
G r i l i k G i d e r i c i Yardımcı Yıkama M a d d e s i
1
Grayness Eliminating Auxiliary Washing Agent
mrıl 1
PACE
750 ml x 12
Ürün Kodu:
PUŞT R E M O V E P
P a s Çözücü
LaundrySoftener
- T e k s t i l üzerinde b i r i k e n k i r e ; v e m a d e n s e l t u z l a r d a n k a y n a k l a n a n
grileşmeleri g i d e r i c i e t k i n b i r yardımcı yıkama m a k i n e s i d i r .
• A l k a l i ürünler i l e b i r l i k t e k e s i n l i k l e kullanılmamalıdır.
Ta M» Edld
'fiOTninüzerindeki sıcaklıklarda izel yıkama ile kullanılır.
'fürfi
X
- L o k a l e t k i l i çamaşırda birikmiş p a s i z l e r i n i çözen,
pas sökücüdür.
D Tl İZ D 14
L i k i t S i s t e m Çamaşır Yıkama v e Yardımcı Ürünleri
EXPUAAA LIQUID
20kgx1
Örün Kodu:
A z Köpüren Sıvı A n a Yıkama M a d d e s i / L e s s F o a m i n g P r i m a r y L i q u i d W a s h i n g A g e n t
o c C
' T e k s t i l üzerinde b i r i k e n kireç v e m a d e n s e l t u z l a r d a n k a y n a k l a n a n grileşmeleri g i d e r i c i e t k i n b i r yardımcı yıkama m a k i n e s i d i r .
' A l k a l i ürünler i l e b i r l i k t e k e s i n l i k l e kullanılmamalıdır.
' 60°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda özel yıkama ile kullanılır.
D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 W 1 1 1 2 1 3 1 4
POWER
PLUS
Sıvı A n a Yıkama M a d d e s i /
20kgx1
Ürün Kodu:
Liquid HomeWashingAgent
OOP
' Endüstriyel çamaşırhanelerde o t o m a t i k d o z a j l a m a s i s t e m l e r i i l e kullanılmak üzere geliştirilmiş a n a yıkama deterjanıdır.
' H e r tür p a m u k l u çamaşırın temizliğinde kullanılabilir.
' Grileşmeyi v e k o r o z y o n u önleyici m a d d e l e r içerir.
0 1 2 3 4 5 6 7 S » W 1 1 1 2 1 3 1 4
NÖTR
A s i d l k Sıvı Nötrallzatör / A c i d i c L i q u i d N e u t r a l i z e r
' Çamaşırların özellikle a l k a l i ürünlerle yıkandıkdan s o n r a s o n d u r u l a m a d a a l k a l i t e y i nötralize e d e r .
' A l k a l i kalıntılardan dolayı m e y d a n a g e l e b i l e c e k sararmaları önler.
' S o n d u r u l a m a s u y u y a d a yumuşatıcı i l e b i r l i k t e d e kullanılabilir.
' Çok yumuşak s u l a r d a durulamayı sonlandırmada e t k i l i d i r .
20kgx1
Örün Kodu:
o c O
|S5
D 1 2
4 5 fi 7 S 9 10 11 12 13 M
NOTREPURE
20kgx1
Ürün Kodu:
Nötralize E d i c i Kireç v e D e m i r Bağlayıcı S l V I Katkı M a d d e s i / N e u t r a l i z e r L i m e a n d I r o n C o m b i n i n g A u x i l i a r y L i q u i d A g e n t
OOP
' Sıvı d o z a j s i s t e m l e r i i l e kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
' özellikle s u sertliğinin yüksek olduğu y e r l e r d e a n a yıkama m a d d e s i i l e b i r l i k t e kullanılır.
• S o n d u r u l a m a d a çamaşırdaki a l k a l i t e y i nötralize e d e r e k pH'ı 5 , 5 - 6 , 5 o l a r a k d e n g e l e r .
' S u d a k i s e r t l i k v e r e n iyonları b e r t a r a f e d e r e k a n a yıkama m a d d e s i n i n e t k i s i n i artırır.
a
ALCALI
Ağır K i r , K a n v e Yağ SÖkÜCÜ A l k a l i S l V I Yıkama M a d d e s i / S t r o n g D i r t , B l o o d a n d O i l R e m o v e r A l k a i L i q u i d W a s h i n g A g e n t
' Sıvı d o z a j s i s t e m l e r i i l e kullanılmak üzere geliştirilmiş a l k a l i sıvı yıkama m a d d e s i d i r .
Aşırı k i r l i , kanlı, h a s t a n e çamaşırlarında L e w i n a x - 6 3 0 i l e b i r l i k t e kullanılmalıdır.
' Yünlü, i p e k l i v b . n a r i n çamaşırlarda kullanılması önerilmez.
' Ağır k i r l i , yağlı, m u t f a k çamaşırlarının temizliğinde s o n d e r e c e e t k i l i d i r .
1
www.chemicalcity.com.tr
1 2 3 4 5 t
I
H fi 12 13 H
20 kg x 1
Ürün Kodu:
OOD
£auniry
Çamaşır Yumuşatıalan v e Parfümler
PACE
r =
^
3 A 3 Y
S O F T
HOOD
25kgxl/5kgx4
Ürün Kodu:
LL-U6B25/LL-116B5
Çamaşır Yumuşatıcı
Laundry Softener
• Güçlü formülü ve yumuşatma özelliği sayesinde çamaşırlarda statik elektriklenmeyi
önleyerek yumuşaklık sağlar.
• Dokuları korur ve onarır, hoş ve kalıcı parfümü sayesinde uzun süren bir ferahlık sağlar.
PACE
4
FRESH FLOWERS
S
PACE
5
6
5
6
10
11 12
13 14
7
8
9
10
11 12
7
8
9
10
13 14
loop
11 12
13 14
25kgxl/5kgx4
Ürün Kodu:
LL-116SL25/LL-116L5
• I
4
5
6
8
9
10
11 12
13 14
4.5 kg x 4
Ürün Kodu:
LL-117C4
• I
4
5
6
JASMINE
7
8
9
10
11 12
4
5
6
7
8
9
10
11 12
5
6
LESANYO
7
8
9
10
11 12
5
6
7
8
9
10
13 14
oop
4.5 kg x 4
Ürün Kodu:
LL-U7S4
4
13 14
oop
4.5 kg x 4
Ürün Kodu:
LL-U704
4
13 14
oop
4.5 kg x 4
Ürün Kodu:
LL-U7J4
OCEAN AAINT
Çamaşır Parfümü
Laundry Softener
• Çamaşırların uzun süre güzel kokmasını sağlar.
• Ortamdaki perde, döşeme ve halılara sıkıldığında kötü kokuları giderir.
• Özet ve kalıcı parfümü ite çamaşırlara güvenle uygulanır.
7
O O P
SPRING
Çamaşır Parfümü
Laundry Softener
• Çamaşırların uzun süre güzel kokmasını sağlar.
• Ortamdaki perde, döşeme ve halılara sıkıldığında kötü kokuları giderir.
• Özel ve kalıcı parfümü ile çamaşırlara güvenle uygulanır.
PACE
9
O O P
Çamaşır Parfümü
Laundry Softener
• Çamaşırların uzun süre güzel kokmasını sağlar.
• Ortamdaki perde, döşeme ve halılara sıkıldığında kötü kokuları giderir.
• Özel ve kalıcı parfümü ile çamaşırlara güvenle uygulanır.
PACE
4
LAVSOFT
c O N F O R T
8
25kgxl/5kgx4
Ürün Kodu:
LL-U6S25/LL-116S5
Çamaşır Yumuşatıcı
Laundry Softener
• Güçlü formülü ve yumuşatma özelliği sayesinde çamaşırlarda statik elektriklenmeyi
önleyerek yumuşaklık sağlar.
• Dokuları korur ve onarır, hoş ve kalıcı parfümü sayesinde uzun süren bir ferahlık sağlar.
Çamaşır Parfümü
Laundry Softener
• Çamaşırların uzun süre güzel kokmasını sağlar.
• Ortamdaki perde, döşeme ve halılara sıkıldığında kötü kokuları giderir.
• Özet ve kalıcı parfümü ite çamaşırlara güvenle uygulanır.
PACE
4
SENSITIVE
Çamaşır Yumuşatın
Laundry Softener
• Güçlü formülü ve yumuşatma özelliği sayesinde çamaşırlarda statik elektriklenmeyi
önleyerek yumuşaklık sağlar.
• Dokuları korur ve onarır, hoş ve kalıcı parfümü sayesinde uzun süren bir ferahlık sağlar.
PACE
7
HOOD
• Güçlü formülü ve yumuşatma özelliği sayesinde çamaşırlarda statik elektriklenmeyi
önleyerek yumuşaklık sağlar.
• Dokuları korur ve onarır, hoş ve kalıcı parfümü sayesinde uzun süren bi ferahlık sağlar.
•
6
25kgxl/5kgx4
Ürün Kodu:
LL-116FF25 / LL-116FF5
Çamaşır Yumuşatıcı
Laundry Softener
PACE
5
11 12
13 14
www.chemicalcity.com.tr
Kitchen
PACE
K-IOO
PACE
Endüstriyel Bulaşık Makinesi Deterjanı
Endüstriyel Bulaşık Makinesi Parlatıcısı
Hard Water Gloss IndustrialWashing Machine
Hard Water Gloss IndustrialWashing Machine
' Endüstriyel s a n a y i t i p i yaşıtı m a k i n e l e r i n e takılan d o z a j pompaları i l e kollanılır.
- Dozaj pompası sn sertliğine göre belirlenen kullanım miktarını aynı tutar. Böylece
yıkanan bulaşıklar hep aynı temizlikte çıkar.
' T a b a k l a r d a oluşan ağır k i r v e o r g a n i k yağların, donmuş yağlann v e k u r u m u ; l e k e l e r i n
temizlenmesinde kullanılan deterjandır.
Z 3 4 5 6 7 I
PACE
K-IOI
- içerdiği m a d d e l e r l e s e r t s u l a r d a b i l e bulaşıklar üzerinde kireç b i r i k i m i n i e n g e l l e r .
' A z köpüklü n o n i y o n i k m a d d e l e r içerdiğinden h e r t i p m a k i n e d e kullanıma u y g u n d u r .
' Bulaşıkların parlaklığını korur, çabuk kurumasını sağlar.
E H
) Il
I İZ I! K
K-llO
K-111
S e r t S u l a r Endüstriyel Bulaşık M a k i n e s i Deterjanı
S e r t S u l a r için Endüstriyel Bulaşık M a k i n e s i Parlatıcısı
Hard Water Gloss IndustrialWashing Machine
IndustrialWashing Machine Detergent with Hard Water
' Donmuş yağ v e y e m e k artıklarını, nişasta v e p r o t e i n l e k e l e r i n i e t k i l i biçimde t e m i z l e r .
- P o r s e l e n l e r i matlastırmaz.
- Çok s e r t s u l a r d a b i l e kireç b i r i k i m i n i e n g e l l e r .
- içerdiği m a d d e l e r l e s e r t s u l a r d a b i l e bulaşıklar üzerinde kireç b i r i k i m i n i e n g e l l e r .
' A z köpüklü n o n i y o n i k m a d d e l e r içerdiğinden h e r t i p m a k i n e d e kullanıma u y g u n d u r .
' Bulaşıklara parlaklığını korur, çabuk kurumasını sağlar.
E H
1 Z
PACE
3 4 S
K-120
Endüstriyel Bulaşık Makinesi Kireç Çözücüsü
IndustrialWashing Machine Scale Decoder
E H
PACE
5kgx4
ürün Kodu:
P r o t e i n v e Nişasta L e k e l e r i için ön daldırma M a d d e s i ( L i k i t )
For protein and starch stains, pre-dip Article (Liquid)
' Bulaşık m a k i n e l e r i , m u t f a k e k i p m a n v e gereçleri üzerindeki kireç b i r i k i m l e r i n i e t k i l i
şekilde çizer.
' M e t a l yüzeyler üzerinde oluşan o k s i t f i l m i n i t e m i z l e y e r e k , m e t a l i e s k i parlaklığına
kavuşturur.
9 10 W E
PACE
K-180
a
H
P o r s e l e n T a b a k l a r için M e t a l İzi G i d e r i c i
• F i n c a n , t a b a k çatal, bıçak v b . tüm bulaşıklarda oluşan çay, k a h v e , m e y v e s u y u , nişasta v e
protein kalıntılarını çıkarır.
'Yüksek o r a n d a a l k a l i v e k l o r içerir.
'Yalnızca profesyonel kullanım içindir.
m
cm
Z 3 4 5
PACE
5kgx4
ürün Kodu:
EMİ
a
PACE
Ell
COPEX
E X T R A
Sıvı Bulaşık Yıkama Maddesi
Liquid Dish Washing Agent
n
5kgx4
20kgx1
Ürün Kodu:
H
5kgx4
ZO kg x 1
Ürün Kodu:
Sıvı Bulaşık Yıkama Maddesi
Liquid Dish Washing Agent
'Güçlü temizleyici özelliği ile yıkanabilir tüm mutfak gereçleri üzerindeki
yağları v e k i r l e r i i z bırakmadan t e m i z l e r .
' Donmuş yağ v e y e m e k artıklarını, nişasta, p r o t e i n g i b i e n inatçı k i r l e r i
kolayca çözer.
• K o l a y durulanır v e l e k e bırakmaz.
O 1 Z 3 4 5
E
9 10 H E
7
'Güçlü temizleyici özelliği ile yıkanabilir tüm mutfak gereçleri üzerindeki
yağları v e k i r l e r i i z bırakmadan t e m i z l e r .
' Donmuş yağ v e y e m e k artıklarını, nişasta, p r o t e i n g i b i e n inatçı k i r l e r i
k o l a y c a çözer.
' K o l a y durulanır v e l e k e bırakmaz.
E H
COPEX
i
Liquid Dish Washing Agent
' P o r s e l e n l e r d e z a m a n l a oluşmuş m e t a l i z l e r i n i mükemmel b i r şekilde çıkarır.
- P o r s e l e n l e r d e k i d e s e n l e r sır altında olmalıdır.
9 10 W E
POWER
Sıvı Bulaşık Yıkama Maddesi
Trace Metal Removal for Porcelain Plates
PACE
K-140
13 14
I
E H
5kgx4
ZOkgxl
Ürün Kodu:
'Güçlü temizleyici özelliği ile yıkanabilir tüm mutfak gereçleri üzerindeki
yağları v e k i r l e r i i z bırakmadan t e m i z l e r .
' Donmuş yağ v e y e m e k artıklarını, nişasta, p r o t e i n g i b i e n inatçı k i r l e r i
k o l a y c a çözer.
' K o l a y durulanır v e l e k e bırakmaz.
9 9 W Ti E 13 14
I
PACE
QRILLOX
5kgx4
20 kg x 1
Ürün Kodu:
Yanmış Yağlar için Temizleme Ürünü
Cleaning Product Burned Oil
PACE
Heavy Dirt and Oil Remover
' Endüstiriyel mutfaklar için özel formüle edilmiş, ağır yağlann ve
k i r l e r i n çıkarılmasında e t k i l i d i r .
' Alüminyum g a l v a n i z , m e t a l , ahşap, l i n o l e u m v e boyalı yüzeylerde
kullanılmaz.
- M u t f a k , z e m i n , f a y a n s v e duvarların temizliğinde e t k i l i yüksek a k t i f
madde içeren bir yağ çözücüdür.
750 mix 12
5kgx4
Ürün Kodu:
P a s l a n m a z Çelik Yüzeyler için Bakım v e P a r l a t m a M a d d e s i t
Maintenance and Polish Agent for Stainless Steel Surfaces
PACE
iA A A
Scouring Powder
Mineral Liquid Cleaver
lOkgxl
Ürün Kodu:
- L e a l O v s i l M e k a n i k T e m i z l e m e T o z u ; b a n y o , t u v a l e t , m u t f a k , araç gereçleri v b . tüm
sert yüzeylerde güvenle kullanılır.
6kgx4
25 kg x 1
Ürün Kodu:
M i n e r a l l i Sıvı O v m a M a d d e s i
OVSIL
Mekanik Temizleme Tozu
P a s l a n m a z çelik, k r o m , n i k e l alışımı m e t a l yüzeylerin bakımı v e p a r l a t m a m a d d e s i d i r .
Metal yüzeyleri çizmeden bakımını yaparak padatır.
Otel, hastane, restoran, spor tesisleri vb. gibi yerlerdeki mutfak
e k i p m a n yüzeyleri ( b u z dolabı, fırın k a p a k l a n , d o n d u r u c u v b . g i b i ) ,
asansör kapıları vb. her türlü paslanmaz çelik yüzeylerin bakım
ve parlatmasını yapmak için kullanılır.
IIA!
Kireç Çözücü Yüksek A s i d i k T e m i z l e m e M a d d e s i
5kgx4
ZOkgxl
ürün Kodu:
Lime Solvent Migh Acidic Cleaning Agent
' K r e m s i özel formülü s a y e s i n d e e n inatçı k i r l e r i b i l e yüzeylere
zarar vermeden temizler.
' P l a s t i k boyalı yüzeyler, s e r a m i k , p o r s e l e n , e m a y e g i b i yüzeylerde
güvenle kullanılır.
- inatçı kireç, çimento birikintileri, pas lekeleri için kullanılan
e t k i l i k i r e ; çözme m a d d e s i d i r .
' Aside karşı dayanıklı tüm yüzeylerdeki kireçlenmeyi yok eder.
Z 3 4 5 i
K-500
M e y v e v e S e b z e Dezenfektanı
Disinfectant for Fruits and Vegetables
' Gıda i l e t e m a s e d e n yüzeyler d a h i l t i m yüzeylerde v e s e b z e l e r i n
d e z e n f e k s i y o n u n d a kullanılabilen k o n s a n t r e b i r t a b l e t t i r .
' Gıdanın t e m a s ettiği v e y a etmediği t i m yüzeylerde çok e t k i n
o l a r a k kullanılan k o n s a n t r e b i r t a b l e t t i r . D r i n s t a b i l i z e k l o r
t a b l e t t i r . S u d a k o l a y c a çizinir.
' Çok g e n i ; b i r m i k r o o r g a n i z m a y e l p a z e s i n d e heı s u sertliğinde
e t k i n b i r d e z e n f e k t a n o l a r a k kullanılır.
•Domates,salatagibisebzelerindezenfeksiyonundaetkiliolan
kloru tabletin yapısından kolaylıkla kullanım sahasına çıkaran
b i r m a d d e içerir.
' Çok g e n i ; b i r m i k r o o r g a n i z m a y e l p a z e s i n d e h i j y e n güvenliği sağlar.
'Düşük sıcaklıkta ve kısa sürede etkilidir.
' Alüminyum d a h i l t i m yüzeylerde kullanılabilir. H e r t i p s e b z e d e
hijyen sağlar.
www.chemicalcity.com.tr
D-9
Ağır K i r v e Yağ Çözücü
Ağır yağlı fırınların, ızgaraların temizlenmesinde kullanılır.
Alüminyum, galvaniz, metal, ahşap, linoleum ve boyalı yüzeylerde
kullanılmaz.
t e n c e r e , t a v a , fırın, o c a k , aspiratör v e d a v l u m b a z l a r d a e t k i l i b i r
t e m i z i k sağlar.
PACE
ATOX
I
5kgx1
Ürün Kodu:
10 H İZ B M
PACE
ANTI
SLIP
Kayganlık Önleyici Z e m i n M a d d e s i
5kgx4
Ürün Kodu:
Slip Proofing Product for Floor Surfaces
' M o t e l , o t e l , t a t i l köyü, s p o r t e s i s l e r i n i n ; m u t f a k z e m i n l e r i , kaplıcalar,
duşlar, b a n y o l a r , h a v u z kenarları g i b i y e r l e r d e ıslak o l a n f a y a n s
karo taşı vb. alanlarda kayganlığı önleyen bir üründür.
' Oluşturduğu film tabakası sayesinde yüzeydeki kayganlığı önler.
r
a s »
n ız a w
\ SİNA V E
Y E R SAKİM
HİJYENİ
f
i
ßina v e Yer
ßaktm
1
Hijyeni
PACE
Yüzey T e m i z l e y i c i
Surface Cleaner
JÎ^^r cafe ^ f ^ M p
OX-FEP
sunoj ^ r e s r ı
5kgx4
20 kg X1
Ürün Kodu:
PACE
A
' Tün yıkanabilir ve temizlenebilir yüzeylerin temizliğinde güvenle
kullanılır.
' Kıvamlı, yüksek aktif, güçlü yoğun formülüyle yüzeyleri çizmeden
temizleyip parlatır, matlaştırmaz.
Yüzey T e m i z l e y i c i
Surface Cleaner
5kgx4
ZOkgxl
Ürün Kodu:
OX-FEP
A
' Tüm yıkanabilir ve temizlenebilir yüzeylerin temizliğinde güvenle
kullanılır.
' Kıvamlı, yüksek aktif, güçlü yoğun formülüyle yüzeyleri çizmeden
temizleyip parlatır, matlaştırmaz.
M İ
PACE
Yüzey T e m i z l e y i c i
Surface Cleaner
OX-FEP
(avanta
' Tüm yıkanabilir ve temizlenebilir yüzeylerin temizliğinde güvenle
kullanılır.
' Kıvamlı, yüksek aktif, güçlü yoğun formülüyle yüzeyleri çizmeden
temizleyip parlatır, matlaştırmaz.
5kgx4
ZOkgxl
Ürün Kodu:
A
OX-FEP
pine
Extra Genel Temizlik Maddesi
ExtraGeneralCleanAgent
= _,
1
*Tğ
%JS
..
' T u r n yıkanabilir v e t e m i z l e n e b i l i r yüzeylerin temizliğinde güvenle
kullanılır.
• Kıvamlı, yüksek aktif, güçlü yoğun formülüyle yüzeyleri çizmeden
temizleyip parlatır, matlaştırmaz.
Armatür v e B a n y o T e m i z l e y i c i s i
Yüzey T e m i z l e y i c i
Surface Cleaner
5kgx4
ZOkgxl
Ürün Kodu:
A
ti
«fii
1kgx12
5kgx4
Ürün Kodu:
Armatüre a n d B a t h r o o m C l e a n e r
' Aside karşı dayanıklı tüm yüzeylerdeki kireç ve pas oluşumlarını
temizlemede güvenle kullanılır.
,
-Armatür, duş spreyleri üzerindeki kireç birikimini güvenle temizler.
^_.| i - K l o z e t f a y a n s , k a r o taşı g i b i yüzeylerin v e özellikle d e r z a r a l a n n d a k i
kirlerin temizlediğinde güvenilirdir.
Wood Cleaning and Maintenance Article
Hijyenik Klozet Temizleme Maddesi
Water Closet Clearning Agent With Hygienic
' i t C , p i s u a r , k l o z e t l e r i n i ; yüzey kıvrımlarındaki inatçı k i r ,
p a s , k i r e ; kalıntılarını y o k e d e r .
' B a k t e r i l e r i öldürür, W C , p i s u a r v e k l o z e t l e r d e h i j y e n sağlar.
'Kötü kokuları y o k e d e r .
Kireç Sökücü
Lime Remover
A
Ikgxl2
5kgx4
Ürün Kodu:
SIAS
' Aside dayanıklı yüzeylerde oluşan kireç birikintilerinin
temizliğinde güvenle kullanılır.
' M u s l u k l a r v e duşlar üzerinde b i r i k e n kireç kalıntılarını y o k e d e r .
3 4 5 67
5kgx4
ZOkgxl
Ürün Kodu:
• S a b u n bazlı yumuşak formülü v e c i l a içeren formülü s a y e s i n d e g e n i ;
ahşap yüzeylerin derinlemesine temizliği ve bakımı için özel olarak
geliştirilmiştir.
' K i r , i s v e l e k e l e r i ahşaba z a r a r v e r m e d e n temizliği sağlayan
d u r u l a m a v e k u r u l a m a y a g e r e k o l m a d a n u y g u l a n a b i l e n boş
k o k u l u özel t e m i z l i k ürünüdür.
9 10 11 B B H
1 kg X12
5kgx4
Ürün Kodu:
SANYO & WC
s 7 < 9 to n iî a H
Ahşap T e m i z l e m e v e Bakım M a d d e s i
M u r i
4 S 6 7
4
AHŞAP
A
' Tüm yıkanabilir ve temizlenebilir yüzeylerin temizliğinde güvenle
kullanılır.
' Kıvamlı, yüksek aktif, güçlü yoğun formülüyle yüzeyleri çizmeden
temizleyip parlatır, matlaştırmaz.
t 10 Tl B 13 M
umm
A P A A A T U P
GRANITTA
Mİ
ti
4 5 6 7
5kgx4
ZOkgxl
Ürün Kodu:
5kgx4
ZOkgxl
ürün Kodu:
CAM-SI L
Cam Temizleyici
Glass Cleaning Agent
B 9 Kl H B 13 H
- C a m t e m i z l e y i c i camların, aynaların, o t o m o b i l camlarının,
p a s l a n m a z çelik v e p l a s t i k l e r i n t e m i z l e n m e s i n d e kullanınız.
'Parlak ahşap yüzeylerde kullanmayınız.
- Elektrikli yüzeylerde kullanımından kaçınınız.
4 S 6 7
ASPEPON
Tüm T e m i z l i k t e T e k Çözüm
All cleaning Single Solution
Çamaşır makinelerinde ön yıkaması? programlarda kullanır. Makinenin deterjan gözüne bir su bardağı konulması yeterlidir.
Otomatik balı yıkama makinelerinde halı şampuanı olarak kullanılabilir.
Gömlek y a k a v e k o l k i r l e r i n e d i r e k uygulanır. P V C yüzeylerde v e p i m a p e n c a m l a r d a d i r e k uygulanır.
T i m k i r l i yüzeylerde m u t f a k l a r d a yağlı t a v a l a r d a o c a k l a r d a d a v l u m b a z v e aspiratörlerde güvenle kullanılır.
Halı v e k o l t u k temizliğinde 5 m i s l i , t i l v e p e r d e l e r d e ; 3 m i s l i , b a n y o , l a v a b o , f a y a n s , m e r m e r v e y e r temizliğinde, 3 m i s l i , ahşap v e c a m yüzeylerde 1 0 m i s l i sulandırılarak kullanılır.
Tamirhanelerde yüzeylerdeki ağır yağ ve kirlerin temizliğinde kullanılır.
5kgx4
ZOkgxl
Ürün Kodu:
y y
süiooa
AK
0 1 2 3 4 5 6 7
13
9 10 Tl B 13 M
II I İZ 13 H
www.chemicalcity.com.tr
f
I
i
Sina ve Yet
Sakım
|
Hijyeni
lloot cate
^ *
' '
Endüstriyel Z e m i n O v m a v e T e m i z l e m e Maddesi
industrial Floor Scrubbing and cieaning Agent
r
.
f
i
O
P
I
X
group
5kgx4
20 kg X1
Ürün Kodu:
• Yüksek aktif maddeye sahip, özel kir ve yağ çözücüler içeren köpüğü ayarlı,
otomatlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş özel bir üründür.
• Yeni formülü ile fabrika, hastane, yatakhane, ortak yaşam alanları, endüstriyel
alanlar, otel gibi mekanların sert zeminlerinde oluşan ağır kir, yağ, is ve mutfak
zeminlerindeki organik yağların temizliğinde mükemmel
sonuç verir.
D
1
Z
A m
3
4
5
6
7
8
9
H
5 | r n v 4
Yüksek aktif maddeye sahip, özel kir ve yağ çözücüler içeren köpüğü ayarlı,
otomatlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş özel bir üründür.
' Yeni formülü ile fabrika, hastane, yatakhane, ortak yaşam alanları, endüstriyel
alanlar, otel gibi mekanların sert zeminlerinde oluşan ağır kir, yağ, is ve mutfak
zeminlerindeki organik yağların temizliğinde mükemmel
sonuç verir.
o kg x 1
Ürün Kodu:
1
Epoksi Z e m i n T e m i z l e m e Maddesi
Epoxy Floor Cleaning Agent
O
LAA-PVC
1
5kgx4
ZOkgxl
Ürün Kodu:
ZX-3BO
L a s t i k İzi Yağ ve K ir Sökücü
Fat Tire Track and Dirt Remover
• Yağ. yakıt, g r e s , f o r k l i f t , a r a b a l a s t i k l e r i , k i r , yanmış yağ v e
inatçı l e k e l e r d e v e kalıntılarda e t k i l i d i r .
' O t o m a t c i l a m a k i n e s i v e y a r a s a n t s i s t e m l e v e h e r türlü
yıkama v e s i l m e m a k i n e l e r i n d e kullanılabilir.
'Güçlü bir endüstriyel temizleyicidir.
CAPPET- FOAM
3 4 5 6 7 B 9
5
A
A
Z 3 4 5 6 T
I 10 H I! H H
7
8
9
10 11 12 13
14
m
2
3
4
5
6
7
S
9
10 11 12 13
14
5kgx4
ZOkgxl
Örül Kodu:
CARPET-MAT
-Halı ve koltuk temizliğinde kullanılır.
'Halı yıkama makinelerinde güvenle kullanılan
köpüğü ayarlı b i r i r i n d i r .
I 1 9 M
20kgxi
Örün Kodu:
6
Halı Yıkama M a d d e s i
Carpet Cleaning Agent
A
01
5kgx4
' H a h v e k o l t u k temizliğinde kullanılır.
-Halı yıkama makinelerinde güvenle
kullanılan köpüğü ayarlı biı üründür.
www.chemicalcity.com.tr
PACE
tú
0 I í
Halı Şampuanı
4
A
m
5kgx4
20 kg x 1
Ürün Kodu:
1
Carpet Cleaner
3
Laminant, PVC, marley, linoleum, pur, sentetik lastik vb.
polimerik yapıdaki yüzeylerde yüzeyi yıpratmadan temizlik,
bakım ve hijyen sağlayan özel katkılı mükemmel bir üründür.
L a m i n a n t v e PVC T e m i z l e y i c i
Laminate and PVC Cleaner
PACE
2
2
12 13 14
2 3 4 S ( 7 8 9 U Tl B 13 14
5kgx4
Ürün Kodu:
CF-KURU KOPUK
Kuru Köpük Halı Şampuanı
Dry Foam Carpet Shampoa
• H e r t i r halı v e döşeme temlzlğlnde m i k e m m e l p e r f o r m a n s gösterir
•Yenidenkirlenmeyigeciktirir.
• K u r u d u k t a n s o n r a e l e k t r i k s i p i r g e s i i l e kolaylıkla alınır.
0 12
A
3 4 5
9 XI Tl 12 13 14
r
I
i
(Sina v e Y e t
(akım
\
Hijyeni
Floor
E X - M O P
AntistatikToz Toplama Maddesi
Antistatic Dust Collection Article
cate
group
'Antistatik özelliği ile kullanılan yüzeylerde
tozlanmayı geciktirir.
' P a s l a n m a z çelik yüzeylerde k o r u n m a v e
parlaklık sürelerini uzatır.
5 kg X 4
Ürün Kodu:
Am
1
2
3
4
5
6
T
Cilalı yüzeylerin günlük temizlik ve bakımı için geliştirilmiştir.
C i l a içeren, parfümlü y e r t e m i z l e m e v e bakım ürünüdür.
' O t o m a t m a k i n e l e r d e kullanıma u y g u n köpüğü ayarlıdır.
-
3
0
0
C i l a Katkılı T e m i z l i k v e C i l a Bakım M a d d e s i ( O t o m a t v e M a n u e l )
9
10
Tl
12
13 14
5kgx4
20 k g X 1
Ürün Kodu:
1
F
B
1
A
PolishAdded Cleaning and Polish Maintenance Agent (Vending Machines and Manual]
AH
1 Z
F
-
1
0
0
K i r v e C i l a Sökücü
3 4 5 6 7 a
• V i n i l taş g i b i a l k a l i l e r e dayanıklı s e r t z e m i n l e r d e n
k i r i n yanısıra c i l a tabakalarının çabuk v e e t k i n
sökülmesinde kullanılır.
5kgx4
20 k g X 1
Ürün Kodu:
A
Mm
Dirtand Varnish Remover
• I
PolimerCila
Polymer Polish
POLIAAEP
1
1
9 D H B 13 14
2
3
4
5
6
Dayanıklı yapısı i l e a s t a r a g e r e k k a l m a d a n u y g u l a n a n ,
parlaklık bırakan dirençli ciladır.
P V C , P V A , s e n t e t i k t a ş , a s f a l t , l a s t i k v e s u y a dayanıklı
tüm yüzeylerde güvenle kullanılır.
7
8
9
10
11 12
13 14
5 kg X 4
Ürün Kodu:
îMA
1
Kristalize Cila
Cristalized Polish
2
3
4
5
6
7 T i 15 9
Uygulandığı yüzeylere aşınmaya v e k a y m a y a karşı
direnç ve parlaklık kazandırır.
• M e r m e r , doğal taş, t r a v e r t e n , k a r o , taş v b . yüzeylerde
10 11 12
14
5 kg X 4
Ürün Kodu:
A
I
15
3
4
5
6
7
6
9
10
TITZ
13
H
www.chemicalcity.com.tr
OTOMOBİL B A K I M
OTO KUAFÖR
ÜRÜNLERİ
ÜRÜNLERİ
O T O TEKNİK B A K İ M
ÜRÜNLERİ
A U T O
C T I Y
Fırçasız Köpüklü Cilalı O t o Şampuanı
AuxiliaryWashing with Liquid Oxygen And Bleach
- Fırça v e süngere g e r e k k a l m a d a n k u r u köpük s a y e s i n d e araçlarda yüzeye
z a r a r v e r m e d e n t e m i z l i k v e parlaklık sağlar.
A U T O
5kgx4
20kgx1
Ürün Kodu:
A U T O
Köpüklü O t o Şampuanı
Grayness EliminatingAuxiliaryWashing Agent
- T i m m o t o r l u araçlara d i ; yüzey v e aksamlarının temizliğinde fırça i l e u y g u l a n a n
bol köpüklü oto şampuanıdır.
5kgx4
Ürün Kodu:
C T I Y
L a s t i k T e m i z l e y i c i v e Parlatıcı
C T I Y
A U T O
A U T O
C T I Y
Torpido Deri Vinil Koruma Parlatma Maddesi
J a n t T e m i z l e m e v e P a r l a t m a Sıvısı
Strong Oil and Dirt Demover Liquid Auxiliary Washing Agent
• Araç j a n t v e a k s a m l a r a z a r a r v e r m e d e n t e m i z l i k v e parlatılmasın sağlar.
'Köpüksizdür.
- t e k e bırakmaz.
• Her türtü araçlarda kullanılır
A U T O
5kgx4
ürün Kodu:
C T I Y
Ceiling and Floor Cleaner
' O t o m o b i l i n i z i n k o l t u k döşemeleri, t a v a n v e t a b a n temizliğinde kullanabileceğiniz a k t i f t e m i z l e m e köpüğüdür
' P o r t a k a l v e turunç k o k u s u s a y e s i n d e kötü kokuları d a absoıbe e d e r .
' K u m a ; , k a d i f e v e s u n i d e r i y e u y g u n olduğu g i b i , araç içi p l a s t i k v e alasjuı
yüzeylerde de kullanılabilir.
' T o r p i d o , p l a s t i k v i n i l a k s a m l a r için parlaklık sağlayan b i r üründür.
C T I Y
Antifirizli Konsantre C a m Suyu
Glass Juice Concentrate Antifreeze
A U T O
5O0mlx16
5kgx4
Ürün Kodu:
C T I Y
L a s t i k İzi G i d e r i c i v e P i s t T e m i z l i k M a d d e s i
Rubber Removal and Runway Cleaning Product
C T I Y
Lastik izi Giderici ve Pist Temizlik Maddesi
Rubber Removal and Runvvay Cleaning Product
5kgx4
A U T O
C T I Y
.,,
„ .
El Temizleme Krenm
Hand Cleaning Cream
500mlx24/4kgx4
.. .
Urun Kodu:
9
• Kirli ellerinizi süratle temizler. Silikon ve türevi yağlar
içermez. Alkali ve asetik madde içermez.
• Cildi nemlendirirve korur. Cilt üzerinde kaybolan nemi
tersine yağlandırma ile tamamlar.
• Formülü sayesinde elinizde oluşabilecek egzama ve
mantarlara karşı koruma yapar.
• Moş kokuludur, portakal ve limon aramalıdır.
• Antibakteriyel özellik tescil edilmiştir.
Dermotolojıktestlerden geçmiştir.
17
A U T O
Ürün Kodu:
• Ürün, yağ, yakıt, gres, forklift, araba lastikleri izleri, kir, yanmış
ve inatçı lekelerde ve kalıntılarda etkilidir.
• Otomat, cila makinesi veyarasantsistemle ve her türlü yıkama
ve silme makinelerinde kullanılabilir.
• Köpüğü ayarlı olduğu için su sarfiyatını önler. Güçlü bir endüstriyel
deterjanıdır. Hoş bir kokusu vardır.
• Cilalı ve hassas zeminlerde kullanılması önerilmez.
5kgx4
ZOkgxl
Ürün Kodu:
' Ürün, yağ, yakıl g r e s , f o r k l l f t , a r a b a l a s t i k l e r i i z l e r i , k i r , yanmış
v e inatçı l e k e l e r d e v e kalıntılarda e t l i d i r .
' O t o m a t , c i l a m a k i n e s i v e y a r a s a n t s i s t e m l e v e h e r türlü yıkama
v e s i l m e m a k i n e l e r i n d e kullanılabilir.
' Köpüğü ayarlı olduğu için su sarfiyatını önler. Güçlü bir endüstriyel deterjanıdır.
• Hoş b i r k o k u s u vardır.
• Cilalı v e h a s s a s z e m i n l e r d e kullanılması önerilmez.
C a m s i l e c e k l e r i için a n t i f i r i z e t k i l i , t r o p i k a l k o k u l u , k o n s a n t r e t e m i z l e y i c i sıvı.
Sulandırılmadan kullanıldığı t a k t i r d e - 3 0 ' C ' y e k a d a r d o n m a y a p m a z .
Cam üzerinde oluşan sinek, böcek, çamur ve yağ karışımlı yol killerini temizleyerek kristal berraklığında göıinti sağlar
İnceltilmiş d u r u m d a b i l e t e m i z l e m e gücü s o n d e r e c e yüksektir.
Örün içeriğinin, kütlesel olarak yansı yanıcıdır. Ateş ve yüksek ısı kaynaklarından uzak tutunuz,
ürünü kullanırken sigara içmeyiniz.
A U T O
5kgx4
ZOkgxl
Ürün Kodu:
T a v a n v e Döşeme T e m i z l e y i c i
AuxiliaryWashing with Liquid Oxygen And Bleach
A U T O
5kgx4
Ürün Kodu:
C T I Y
Grayness Eliminating Auxiliary Washing Agent
' A r a ; l a s t i k a k s a m l a r d a t e m i z v e p a d a k görünüm e l d e e t m e k amaçlı b i r üründür
5kgx4
ZOkgxl
Brün Kodu:
C T I Y
P a s l a n m a z Çelik Yüzey v e C i l a Köpük
•mm
A U T O
500mlx16
Ürün Kodu:
Polishing Stainless Steel Surface and Foam
• P a s l a n m a z çelik i n o k s , k r o m , alüminyum, pirinç, l a m i n e p l a s t i k , e m a y e v e s e r a m i k g i b i
yıkanabilir tüm yüzeylerde kullanılır.
• E v i n i z d e k i , o t e l l e r d e k i tüm b e y a z eşyalar, p a s l a n m a z çelik yüzeyler, a n k a s t r e fırınlar,
b u z d o l a p l a n , d a v l u m b a z l a r , g e m i v e y a t l a r d a b u l u n a n p a s l a n m a z çelik yüzeyler, t r a b z a n l a r ,
i n o k s asansörler v e b u n l a r g i b i tüm p a s l a n m a z yüzeylerdeki kireçleri t e m i z l e r v e parlatır.
- Yüzeyde i n c e b i r f i l m tabakası oluşturarak çizikleri g i z l e r , tozlanmayı v e p a r m a k i z i oluşturmasını azaltır.
500 mi x 24 / 4 kg x 4
C T I Y
El Temizleme Kremi
Hand Cleaning Cream
Ürün Kodu:
• Kirli ellerinizi süratle temizler. Silikon ve türevi yağlar
içermez. Alkali ve asetik madde içermez.
• Cildi nemlendirirve korur. Cilt üzerinde kaybolan
nemi tersine yağlandırma ile tamamlar.
• Formülü sayesinde elinizde oluşabilecek egzama ve
mantarlara karşı koruma yapar.
• Hoş kokuludur, portakal ve limon aramalıdır.
Antibakteriyel özellik tescil edilmiştir.
www.chemicalcity.com.tr
i
Personal
I
w
Hygiene
•
ZONEX
Sıvı E l Yıkama M a d d e s i
LiquidHand Washing Agent
5kgx4
ZOkgxl
Bilin Kodu:
5kgx4
ZOkgxl
Örün Kodu:
P r o v i t a m i n 1 - 5 v e C i l d i n Doğal n e m d e n g e s i n i k o r u y a n nötr c i l t t e m i z l i y i c e l e r i içerir.
' içerdiği 1 / 4 n e m l e n d i r i c i k r e m İle c i l d i n yumuşak v e pürüzsüz olmasını, t r i c l o s a n
s a y e s i n d e d e e t k i l i b i r h i j y e n sağlar.
C i l d e u y u m l u p H değeri s a y e s i n d e e l , yüz v e vücut temizliğinde güvenle kullanılır.
1
1
YELLOW
Sıvı E l Yıkama M a d d e s i
LiquidHand Washing Agent
' P r o v i t a m i n 1 - 5 v e C i l d i n Doğal n e m d e n g e s i n i k o r u y a n nötr c i l t t e m i z l i y i c e l e n İçerir.
' içerdiği 1 / 4 n e m l e n d i r i c i k r e m i l e c i l d i n yumuşak v e pürüzsüz olmasını, t r i c l o s a n
s a y e s i n d e d e e t k i l i b i r h i j y e n sağlar.
' C i l d e u y u m l u p H değeri s a y e s i n d e e l , yüz v e vücut temizliğinde güvenle kullanılır.
GREEN
Sıvı E l Yıkama M a d d e s i
LiquidHand Washing Agent
' P r o v i t a m i n 1 - 5 v e C i l d i n Doğal n e m d e n g e s i n i k o r u y a n nötr c i l t t e m i z l i y i c e l e n İçerir.
' içerdiği 1 / 4 n e m l e n d i r i c i k r e m i l e c i l d i n yumuşak v e pürüzsüz olmasını, t r i c l o s a n
s a y e s i n d e d e e t k i l i b i r h i j y e n sağlar.
' C i l d e u y u m l u p H değeri s a y e s i n d e e l , yüz v e vücut temizliğinde güvenle kullanılır.
LIGHT F O A M
Köpük Sıvı E l S a b u n u
LiquidFoam Soap
' K e n d i n d e n köpürerek d a b a a z s a b u n v e s u tüketimi sağlar.
' C i l d i k u r u t m a d a n k o l a y c a kurulanır.
' O k u l , b a s t a n e , r e s t o r a n , o t e l v b . y e r l e r d e kullanıma u y g u n d u r .
PEFHAIR
N e m l e n d i r i c i l i Saç Şampuanı
MoisturizingHair Shampoo
' Nemlendiricili şampuanın benzersiz protein bazlı formülü saçlarınıza nüfuz ederek,
k a y b e t t i k l e r i yapıtaşjarını k a z a n m a l a n n a yardımcı o l u r v e saçlarınızı güçlendirir.
'Sık kullanıma uygundur.
PACE
CONFORT SPRING
O d a Parfümü
Floom Perfume
' F e r a h k o k u s u i l e k o n s a n t r e o d a parfümüdür.
- H a v a y a spreylendiğinde u z u n v e e t k i l i hoş b i r k o k u sağlarken,
havanın şartlandırılmasında d a e t k i l i o l u r .
' U z u n süre e t k i l i b o ; v e kalıcı k o k u s u i s t e n m e y e n kokuları g i d e r i r .
www.chemicalcity.com.tr
Kitchen
C H E M I C A L ÖİTY K - I O O
C H E M I C A L ÖİTY
S e r t S u l a r İçin Endüstriyel Bulaşık M a k i n e s i Deterjanı
S e r t S u l a r için Endüstriyel Bulaşık M a k i n e s i Parlatıcısı
Hard Water Gloss IndustrialWashing Machine
Hard Water Gloss IndustrialWashing Machine
' Endüstriyel s a n a y i t i p i bulaşık m a k i n e l e r i n e takılan d o z a j pompaları i l e kollanılır.
- Dozaj pompası sn sertliğine göre belirlenen kullanım miktarını aynı tutar. Şöylece
yıkanan bulaşıklar hep aynı temizlikte çıkar.
' T a b a k l a r d a oluşan ağır k i r v e o r g a n i k yağların, donmuş yağların v e k u r u m u ; l e k e l e r i n
temizlenmesinde kullanılan deterjandır.
Z
3
4
5
6
7
- içerdiği m a d d e l e r l e s e r t s u l a r d a b i l e bulaşıklar üzerinde kireç b i r i k i m i n i e n g e l l e r .
' A z köpüklü n o n l y o n i k m a d d e l e r içerdiğinden h e r t i p m a k i n e d e kullanıma u y g u n d u r .
' Bulaşıkların parlaklığını korur, çabuk kurumasını sağlar.
O
9 10
II 12 lî 14
D İ Z
C H E M I C A L ÖİTY K - I I O
C H E M I C A L ÖİTY
Endüstriyel Bulaşık Makinesi Deterjanı
Endüstriyel Bulaşık Makinesi Parlatıcısı
4 5 e 7 S 9 n H I Z B H
K-111
Hard Water Gloss IndustrialWashing Machine
IndustrialWashing Machine Detergent with Hard Water
' Donmuş yağ v e y e m e k artıklarını, nişasta v e p r o t e i n l e k e l e r i n i e t k i l i biçimde t e m i z l e r .
- P o r s e l e n l e r i mantlaştırmaz.
- Çok s e r t s u l a r d a b i l e kireç b i r i k i m i n i e n g e l l e r .
I
2
- içerdiği m a d d e l e r l e s e r t s u l a r d a b i l e bulaşıklar üzerinde kireç b i r i k i m i n i e n g e l l e r .
' A z köpüklü n o n i y o n i k m a d d e l e r İçerdiğinden h e r t i p m a k i n e d e kullanıma u y g u n d u r .
' Bulaşıkların parlaklığını korur, çabuk kurumasını sağlar.
3 4 S
ID
C H E M I C A L ÖİTY K - 1 2 0
r rz a 14
C H E M I C A L ÖİTY
5kgx4
ürün Kodu:
Endüstriyel Bulaşık Makinesi Kireç Çözücüsü
IndustrialWashing Machine Scale Decoder
K-140
P r o t e i n v e Nişasta L e k e l e r i için ön daldırma M a d d e s i ( L i k i t )
For protein and starch stains, pre-dip Article (Liquid)
' Bulaşık m a k i n e l e r i , m u t f a k e k i p m a n v e gereçleri üzerindeki kireç b i r i k i m l e r i n i e t k i l i
şekilde çizer.
' M e t a l yüzeyler üzerinde oluşan o k s i t f i l m i n i t e m i z l e y e r e k , m e t a l i e s k i parlaklığına
kavuşturur.
• F i n c a n , t a b a k çatal, bıçak v b . tüm bulaşıklarda oluşan çay, k a h v e , m e y v e s u y u , nişasta v e
protein kalıntılarını çıkarır.
'Yüksek o r a n d a a l k a l i v e k l o r içerir.
• Yalnızca profesyonel kullanım içindir.
cmD İ Z
9 10 W E a H
C H E M I C A L ÖİTY K - 1 B O
C H E M I C A L ÖİTY
5kgx4
ürün Kodu:
P o r s e l e n T a b a k l a r için M e t a l İzi G i d e r i c i
3 4 5 S 7 8 9 B H U . 1 1 4
POWER
5kux4
20kgx1
Ürün Kodu:
Sıvı Bulaşık Yıkama Maddesi
Liquid Dish Washing Agent
Trace Metal Removal for Porcelain Plates
'Güçlü temizleyici özelliği ile yıkanabilir tüm mutfak gereçleri üzerindeki
yağları v e k i r l e r i i z bırakmadan t e m i z l e r
' Donmuş yağ v e y e m e k artıklarını, nişasta, p r o t e i n g i b i e n inatçı k i r l e r i
k o l a y c a çözer.
' K o l a y durulanır v e l e k e bırakmaz.
' P o r s e l e n l e r d e z a m a n l a oluşmuş m e t a l i z l e r i n i mükemmel b i r şekilde çıkarır.
' P o r s e l e n l e r d e n d e s e n l e r sır altında olmalıdır.
9
C H E M I C A L ÖİTY
K-IOI
COREX
ıo rı
E
rj 14
5kgx4
ZO kg x 1
Ürün Kodu:
Sıvı Bulaşık Yıkama Maddesi
Liquid Dish Washing Agent
D 1 Z 3
C H E M I C A L ÖİTY
i
COREX
Sıvı Bulaşık Yıkama Maddesi
S 6
ı
t n
1
C 11 H
5kgx4
ZOkgxl
Ürün Kodu:
Liquid Dish Washing Agent
'Güçlü temizleyici özelliği ile yıkanabilir tüm mutfak gereçleri üzerindeki
yağları v e k i r l e r i i z bırakmadan t e m i z l e r .
' Donmuş yağ v e y e m e k artıklarını, nişasta, p r o t e i n g i b i e n inatçı k i r l e r i
kolayca çözer.
• K o l a y durulanır v e l e k e bırakmaz.
™
O 1 Z 3 4 5
'Güçlü temizleyici özelliği ile yıkanabilir tüm mutfak gereçleri üzerindeki
yağları v e k i r l e r i i z bırakmadan t e m i z l e r .
' D o n m u ; yağ v e y e m e k artıklarını, nişasta, p r o t e i n g i b i e n inatçı k i r l e r i
k o l a y c a çözer.
' K o l a y durulanır v e l e k e bırakmaz.
_
9 10 ti II 13 14
9 9 W 11 B 13 14
www.chemicalcity.com.tr
Kitchen
C
H
E
M
I
C
A
L
ÖİTY
SRILLOX
Yanmış Yağlar için T e m i z l e m e Ürünü
Cleaning Product Burned Oil
5k
"
x4
20 kg x I
Driin Kodu:
H
E
M
I
C
A
L
O h 7
H
E
M
I
K-SOi
750 mix 12
5kgx4
Ürün Kodu:
P a s l a n m a z Çelik Yüzeyler için Bakım v e P a r l a t m a M a d d e s i t
Maintenance and Polish Agent for Stainless Steel Surfaces
H
E
M
I
C
A
L
Oil Y
C R E A M
M i n e r a l l i Sıvı O v m a M a d d e s i
Mineral Liquid Cleaver
C
H
E
M
I
C
A
L
ÖİTY
6kgx4
25 kg x 1
Üriin Kodu:
D - 9
5kgx4
ZOkgxl
Urun Kodu:
C
H
E
M
I
C
A
L
ÖİTY
9 9 10 11
OVSİL
T3 H
lOkgxl
Ürün Kodu:
Mekanik Temizleme Tozu
Scouring Powder
C
H
E
M
I
C
A
L
C.iî
3 İ A <
5kgx4
20kgx1
Driiı Kodu:
Kireç Çözücü Yüksek A s i d i k T e m i z l e m e M a d d e s i
- inatçı kireç, çimento birikintileri, pas lekeleri için kullanılan
e t k i l i k i r e ; çözme m a d d e s i d i r .
' Aside karşı dayanıklı tüm yüzeylerdeki kireçlenmeyi yok eder.
3 4 5 i 7 « 9 K ) n i £ B H
10 O 12 O M
C
5kgx1
Üriin Kodu:
M e y v e v e S e b z e Dezenfektanı
www.chemicalcity.com.tr
ÖİTY A T O X
Lime Solvent High Acidic Cleanlng Agent
K - 5 0 0
Disinfectant for Fruits and Vegetables
' Oıda i l e t e m a s e d e n yüzeyler d a h i l t i m yüzeylerde v e s e b z e l e r i n
d e z e n f e k s i y o n u n d a kullanılabilen k o n s a n t r e b i r t a b l e t t i r .
' Gıdanın t e m a s ettiği v e y a etmediği t i m yüzeylerde çok e t k i n
o l a r a k kullanılan k o n s a n t r e b i r t a b l e t t i r . D r i n s t a b i l i z e k l o r
t a b l e t t i r . S u d a k o l a y c a çizinir.
' Çok g e n i ; b i r m i k r o o r g a n i z m a y e l p a z e s i n d e b e r s u sertliğinde
l 3
e t k i n b i r d e z e n f e k t a n o l a r a k kullanılır.
•Domates,salatagibisebzelerindezenfeksiyonundaetkiliolan
kloru tabletin yapısından kolaylıkla kullanım sahasına çıkaran
b i r m a d d e içerir.
' Çok g e n i ; b i r m i k r o o r g a n i z m a y e l p a z e s i n d e h i j y e n güvenliği sağlar.
'Düşük sıcaklıkta ve kısa sürede etkilidir.
' Alüminyum d a h i l t i m yüzeylerde kullanılabilir. H e r t i p s e b z e d e
hijyen sağlar.
L
- L e a l O v s i l M e k a n i k T e m i z l e m e T o z u ; b a n y o , t u v a l e t , m u t f a k , araç gereçleri v b . tüm
sert yüzeylerde güvenle kullanılır.
' K r e m s i özel formülü s a y e s i n d e e n inatçı k i r l e r i b i l e yüzeylere
zarar vermeden temizler.
' P l a s t i k boyalı yüzeyler, s e r a m i k , p o r s e l e n , e m a y e g i b i yüzeylerde
güvenle kullanılır.
012
A
Ağır K i r v e Yağ Çözücü
P a s l a n m a z çelik, k r o m , n i k e l alışımı m e t a l yüzeylerin bakımı v e p a r l a t m a m a d d e s i d i r .
Metal yüzeyleri çizmeden bakımını yaparak padatır.
Otel, hastane, restoran, spor tesisleri vb. gibi yerlerdeki mutfak
e k i p m a n yüzeyleri ( b u z dolabı, fırın k a p a k l a n , d o n d u r u c u v b . g i b i ) ,
asansör kapıları vb. ber türlü paslanmaz çelik yüzeylerin bakım
ve parlatmasını yapmak için kullanılır.
C
C
Heavy Dirt and Oil Remover
' Endüstiriyel mutfaklar için özel formüle edilmiş, ağır yağlara ve
k i r l e r i n çıkarılmasında e t k i l i d i r .
' Alüminyum g a l v a n i z , m e t a l , ahşap, l i n o l e u m v e boyalı yüzeylerde
kullanılmaz.
- M u t f a k , z e m i n , f a y a n s v e duvarların temizliğinde e t k i l i yüksek a k t i f
madde içeren bir yağ çözücüdür.
- Ağır yağlı fırınların, ızgaraların temizlenmesinde kullanılır.
• Alüminyum, g a l v a n i z , m e t a l , ahşap, l i n o l e u m v e boyalı yüzeylerde
kullanılmaz.
' T e n c e r e , t a v a , fırın, o c a k , aspiratör v e d a v l u m b a z l a r d a e t i l b i r
t e m i z i k sağlar.
C
C
H
E
M
I
C
A
L
ÖİTY A N T I
SLIP
Kayganlık Önleyici Z e m i n M a d d e s i
5kgx4
Ürün Kodu:
Slip Proofing Product for Floor Surfaces
4 5 i
I
' M o t e l , o t e l , t a t i l köyü, s p o r t e s i s l e r i n i n : m u t f a k z e m i n l e r i , kaplıcalar,
duşlar, b a n y o l a r , h a v u z kenarları g i b i y e r l e r d e ıslak o l a n f a y a n s
k a r o taşı v b . a l a n l a r d a kayganlığı önleyen b i r i r i n d i r .
' Oluşturduğu film tabakası sayesinde yüzeydeki kayganlığı önler.
1
5 « T B 9 10 11 12 B 14
Laundry
jókgxl
Ürün Kodu:
C H E M I C A L CITY M A T I K
A z Köpüren Katkılı T o z D e t e r j a n
LittleSparkle Powder Detergent Additive
' içerdirji a k t i f m a d d e l e r , ağarttılar, T E A D v e e n z i m yardımı i l e yağ, p r o t e i n , nişasta
l e k e l e r i n e karşı e t k i l i d i r .
'Kullanılan s u y u n sertliği v e m a k i n e n i n k a p a s i t e s i n e göre d o z a j miktarı değişir.
' T a m o t o m a t i k çamaşır m a k i n e l e r i n d e , b e y a z v e r e n k l i çamaşırlarda güvenle kullanılır.
Ttfırtı Edici
' H a s t a n e , o t e l , y a t a k h a n e , r e s t o r a n v e m u t f a k çamaşırlarında h e r türlü
s u sıcaklığında e t k i l i d i r .
i
mm
i
Köpüren Katkılı T o z D e t e r j a n
' Yüksek a k t i f m a d d e y e s a h i p , o k s i j e n bazlı ağarttı içeren, l i p o s i s t e m l i
yan otomatik ve elde yıkama İçin geliştirilmiş kalıcı köpüklü toz deterjandır.
COLOPJSAATIKjJj^
Köpüğü Ayarlı A n a Yıkama M a d d e s i
Foam AdjustableHome Washing Agent
' içerdiği a k t i f m a d d e l e r , ağarttılar, T E A D v e e n z i m yardımı i l e yağ, p r o t e i n , nişasta
l e k e l e r i n e karşı e t k i l i d i r .
-Kullanılan s u y u n sertliği v e m a k i n e n i n k a p a s i t e s i n e göre d o z a j miktarı değişir.
' T a m o t o m a t i k çamaşır m a k i n e l e r i n d e , b e y a z v e r e n k l i çamaşırlarda güvenle kullanılır.
Tahrif Edici
' H a s t a n e , o t e l , y a t a k h a n e , r e s t o r a n v e m u t f a k çamaşırlarında h e r türlü
s u sıcaklığında e t k i l i d i r .
1
IOOI 1
C H E M I C A L CITY
Hard Water Remover AuxiliaryWashing Agent
'Sudaki sertliği bağlayıcı fosfatlaı içeren, tüm su sertliğinde etkili
yardımcı yıkama maddesidir
' Formülündeki f o s f a t l a r s a y e s i n d e s u d a k i kireç y o k e d i l e r e k d a h a a z
d e t e r j a n v e d a h a a z e n e r j i i l e e t k i l i yıkama sağlanır.
' B u ürün a n a yıkama m a d d e l e r i i l e b i r l i k t e kullanılır.
T a m o t o m a t i k çamaşır m a k i n e l e r i n d e v e ön ıslatmada kullanılır.
• Çok kirli ve sorunlu çamaşırların temizliğinde ön yıkama yapılırken
ana yıkama İle birlikte kullanılır
Formülündeki çözücüler a n a yıkama m a d d e s i n i n görevini d e s t e k l e r .
S u d a k i sertliği bağlayıcı f o s f a t l a r İçeren, tüm s u sertliğinde e t k i l i
yardımcı yıkama maddesidir
Formülündeki f o s f o t l a r s a y e s i n d e s u d a k i kireç y o k e d i l e r e k , d a b a a z
d e t e r j a n v e d a h a a z eneği İle e t k i l i yıkama sağlanır.
' B u ürün a n a yıkama m a d d e l e r i i l e b i r l i k t e kullanılır
1
10 kg X1
Dilin Kodu:
1
IOOI 1
Bleach
) H Tl İZ 13 H
!OOD
Anti -Stain BasicWashingAgent WintOxygen Bleacher Excluding Auxiliary Washing Agent
1
5kgx4
ZOkgxl
Dilin Kodu:
' Yüksek m i k t a r d a a k t i f m a d d e , o p t i k beyazlatıcıya s a h i p , kumaşlarda oluşan
k i r v e l e k e l e r i r e n k l e r i n i s o l d u r m a d a n t e m i z l e m e özelliği o l a n , r e n k l i v e b e y a z
çamaşırlarda, ev temizliğinde tam güvenilir güçlü bir üründür.
' Güçlü formülü ve yumuşatma özelliği sayesinde çamaşırlarda statik
elektriklenmeyi önleyerek yumuşaklık sağlar.
' Dokuları k o r u r v e onarır, hoş v e kalıcı parfümü s a y e s i n d e
u z u n s i r e n b i r ferahlık sağlar.
^
C
7
lOkgxl
Dilin Kodu:
O k s i j e n l i Ağarlatıcı, L e k e çıkarıcı Yardımcı Yıkama M a d d e s i
C H E M I C A L OETY
İriin Kodu:
Kıvamlı L e k e Çıkarıcı
1
Consistent Stain Remover
' Yoğun formülü i l e b e y a z v e r e n k l i kumaşlarda (balı, k o l t u k v b . ) oluşan
k i r v e l e k e l e r i r e n k l e r i s o l d u r m a d a n t e m i z l e m e özelliğine s a h i p , e v
temizliğinde ve çamaşırlarda mükemmel hijyen sağlarken, tam
güvenilir biı üründür
5kgx4
30kgx1
Örül Kodu:
İOOD
Î
5kgx4
L-3003
7 9 9 W Tl 12 13 W
Çamaşır S u y u
2 3 4 5 6
C H E M I C A L CITY O X Y
X
BLEACH
TdırişEdM
'içerdiği a k t i f o k s i j e n i l e güvenli b i r l e k e çıkarıcı v e ağarma m a d d e s i d i r .
60 C üstündeki sıcaklıkta optimum etki sağlar. Daha düşük sıcaklıklarda,
önerilen miktar artırılmalıdır.
' B e y a z v e r e n k l i , p a m u k l u , s e n t e t i k v e i k i s i n i n karışımı t e k s t i l için u y g u n d u r .
B O O D
C H E M I C A L CİÎY
X
1
Tahrif Edld
Liquid Stain R e m o v e r
1—IOOI 1
Tulle Whitening
9 10 H O lî H
Sıvı L e k e Çıkarıcı
10 kg X1
Dilin Kodu:
Tül Beyazlatıcı
X
C H E M I C A L 0ETY L - 3 0 0 0
Koroziftk-
C H E M I C A L CITY T Ü L
Ttfııts Edlol
K l o r l u T o z Ağartıcı
Chlorine Bleach Powder
Bileşimindeki a k t i f k l o r v e r e n t o z o r g a n i k m a d d e l e r v e f o s f a t i l e
güvenli bir ağartıcı ve leke çıkartıcıdır
Renkli çamaşırlar için önerilmez.
IOOI 1
1
lı—IOOI 1
C H E M I C A L SEÎY KÍLEX
1
Heavy Dirt, 011 and Blood Remover
1
LOkgxl
Dilin Kodu:
S u Sertliği G i d e r i c i Yardımcı Yıkama M a d d e s i
lOkgxl
Dilin Kodu:
VATROL
Ağır K i r , Yağ v e K a n Sökücü
X
C H E M I C A L SEÎY A N T İ KİREÇ
B O O D
Foaming Detergent Additive Powder
X
C H E M I C A L CITY
16 kg X1
Ürün Kodu:
C H E M I C A L GÍTY
IOOI 1
X
Taırtf Edd
7 9 9 H Tl 12 13 14
C H E M I C A L CIT.
Kıvamlı Çamaşır S u y u
Ultra Bleach
^ T * *
BLEACH
• Kıvamlı formülü s a y e s i n d e çamaşır v e e v h i j y e n i n d e
mükemmel temizlik sağlar
' Güçlü kloı bazlı yoğun formülü sayesinde beyaz
çamaşırların üzerinde oluşan kir ve lekeleri sökerek
t e m i z l e r k e n d e z e n f e k s i y o n d a sağlar.
5kgx4
30 kg X1
Dilin Kodu:
a o o n
www.chemicalcity.com.tr
JJaundty
5kgx4
C H E M I C A L Ûi!Y A C T I O N
İıün Kodu:
G r i l i k G i d e r i c i Yardımcı Yıkama M a d d e s i
1
mrıl 1
C H E M I C A L Ci i Ï
P a s Çözücü
Laundry Softener
Grayness Eliminating Auxiliary Washing Agent
- T e k s t i l üzerinde b i r i k e n k i r e ; v e m a d e n s e l t u z l a r d a n k a y n a k l a n a n
irileşmeleri g i d e r i c i e t k i n b i r yardımcı yıkama m a k i n e s i d i r .
• A l k a l i ürünler i l e b i r l i k t e k e s i n l i k l e kullanılmamalıdır.
Tahılı Edld
'fiOTnlnüzerindeki sıcaklıklarda izel yıkama ile kullanılır.
X
10
RUST
1 kg x 12
R E M O V E R Dilin Kodu:
• L o k a l e t k i l i çamaşırda birikmiş p a s i z l e r i n i çözen,
pas sökücüdür.
n ız B u
L i k i t S i s t e m Çamaşır Yıkama v e Yardımcı Ürünleri
C H E M I C A L Cİlf E X P U M A L I Q U I D
20kgx1
Ürün Kodu:
A z Köpüren Sıvı A n a Yıkama M a d d e s i / L e s s F o a m i n g P r i m a r y L i q u i d W a s h i n g A g e n t
OOP
' T e k s t i l üzerinde b i r i k e n kireç v e m a d e n s e l t u z l a r d a n k a y n a k l a n a n grileşmeleri g i d e r i c i e t k i n b i r yardımcı yıkama m a k i n e s i d i r .
' A l k a l i ürünler i l e b i r l i k t e k e s i n l i k l e kullanılmamalıdır.
' 60°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda özel yıkama ile kullanılır.
01234567891011121314
C H E M I C A L ÖİÎY P O W E R P L U S
Sıvı A n a Yıkama M a d d e s i /
20kgx1
Ürün Kodu:
Liquid HomeWashingAgent
OOP
' Endüstriyel çamaşırhanelerde o t o m a t i k d o z a j l a m a s i s t e m l e r i i l e kullanılmak üzere geliştirilmiş a n a yıkama deterjanıdır.
' H e r tür p a m u k l u çamaşırın temizliğinde kullanılabilir.
' Grileşmeyi v e k o r o z y o n u önleyici m a d d e l e r içerir.
0 1 2 J 4 5 6 7 S » W H 1 2 1 3 1 4
C H E M I C A L ÖITY N Ö T R
A s i d l k Sıvı Nötrallzatör / A c i d i c L i q u i d N e u t r a l i z e r
' Çamaşırların özellikle a l k a l i ürünlerle yıkandıkdan s o n r a s o n d u r u l a m a d a a l k a l i t e y i nötralize e d e r .
' A l k a l i kalıntılardan dolayı m e y d a n a g e l e b i l e c e k sararmaları önler.
' S o n d u r u l a m a s u y u y a d a yumuşatıcı i l e b i r l i k t e d e kullanılabilir.
' Çok yumuşak s u l a r d a durulamayı sonlandırmada e t k i l i d i r .
20kgx1
Ürün Kodu:
|S5
D 1 2
OOP
4 5 fi 7 S 9 10 Tl 12 13 14
C H E M I C A L ÖITY N Ö T R E P U R E
20kgx1
Ürün Kudu:
Nötralize E d i c i Kireç v e D e m i r Bağlayıcı S l V I Katkı M a d d e s i / N e u t r a l i z e r L i m e a n d I r o n C o m b i n i n g A u x i l i a r y L i q u i d A g e n t
OOP
' Sıvı d o z a j s i s t e m l e r i i l e kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
' özellikle s u sertliğinin yüksek olduğu y e r l e r d e a n a yıkama m a d d e s i i l e b i r l i k t e kullanılır.
• S o n d u r u l a m a d a çamaşırdaki a l k a l i t e y i nötralize e d e r e k pH'ı 5 , 5 - 6 , 5 o l a r a k d e n g e l e r .
' S u d a k i s e r t l i k v e r e n iyonları b e r t a r a f e d e r e k a n a yıkama m a d d e s i n i n e t k i s i n i artırır.
0
C H E M I C A L ÖITY A L C A L İ
Ağır K i r , K a n v e Yağ SÖkÜCÜ A l k a l i S l V I Yıkama M a d d e s i / S t r o n g D i r t , B l o o d a n d O i l R e m o v e r A l k a i L i q u i d W a s h i n g A g e n t
' Sıvı d o z a j s i s t e m l e r i i l e kullanılmak üzere geliştirilmiş a l k a l i sıvı yıkama m a d d e s i d i r .
Aşırı k i r l i , kanlı, h a s t a n e çamaşırlarında L e w i n a x - 6 3 0 i l e b i r l i k t e kullanılmalıdır.
' Yünlü, i p e k l i v b . n a r i n çamaşırlarda kullanılması önerilmez.
' Ağır k i r l i , yağlı, m u t f a k çamaşırlarının temizliğinde s o n d e r e c e e t k i l i d i r .
1
www.chemicalcity.com.tr
12
14
5 6 7
n i ç i n
20 kg x 1
Ürün Kodu:
OOP]
taundu)
CHEMıCAL CITY
Çamaşır Yumuşatıcıları v e Parfümler
3 A 3 Y
SOFT
HOOD
25kgxl/5kgx4
Ürün Kodu:
LL-116B25/LL-U6B5
Çamaşır Yumuşatıa
Laundry Softener
• Güçlü formülü ve yumuşatma özelliği sayesinde çamaşırlarda statik elektriklenmeyi
önleyerek yumuşaklık sağlar.
• Dokuları korur ve onarır, hoş ve kalıcı parfümü sayesinde uzun süren bir ferahlık sağlar.
4
FRESH FLOWERS
CHEMıCAL CT
ıYÇamaşır
Yumuşatıa
7
8
9
10
11 12
13 14
HOOD
• Güçlü formülü ve yumuşatma özelliği sayesinde çamaşırlarda statik elektriklenmeyi
önleyerek yumuşaklık sağlar.
• Dokuları korur ve onarır, hoş ve kalıcı parfümü sayesinde uzun süren bi ferahlık sağlar.
4
CHEMıCAL CITY SENSITIVE
5
6
7
8
9
10
11 12
4
LAVSOFT
5
6
7
8
9
10
13 14
loop
25kgxl/5kgx4
Ürün Kodu:
LL-116S25/LL-U6S5
Çamaşır Yumuşatıa
Laundry Softener
• Güçlü formülü ve yumuşatma özelliği sayesinde çamaşırlarda statik elektriklenmeyi
önleyerek yumuşaklık sağlar.
• Dokuları korur ve onarır, hoş ve kalıcı parfümü sayesinde uzun süren bir ferahlık sağlar.
11 12
13 14
O O P
Çamaşır Yumuşatıa
Laundry Softener
• Güçlü formülü ve yumuşatma özelliği sayesinde çamaşırlarda statik elektriklenmeyi
önleyerek yumuşaklık sağlar.
• Dokuları korur ve onarır, hoş ve kalıcı parfümü sayesinde uzun süren bir ferahlık sağlar.
C O N F O S T
6
25kgxl/5kgx4
Ürün Kodu:
LL-116FF25 / LL-116FF5
Laundry Softener
CHEMıCAL CITY
5
25kgxl/5kgx4
Ürün Kodu:
LL-116SL25 / LL-116L5
•I
4
5
6
•I
4
5
6
4
5
6
11 12
7
8
9
10
11 12
13 14
7
8
9
10
4
5
6
7
8
9
10
11 12
5
6
7
8
9
10
13 14
oop
11 12
13 14
oop
4.5 kg x 4
Ürün Kodu:
LL-U7S4
4
13 14
oop
4.5 kg x 4
Ürün Kodu:
LL-U704
CHEMıCAL GtTY LESANYO
Çamaşır Parfümü
Laundry Softener
• Çamaşırların uzun süre güzel kokmasını sağlar.
• Ortamdaki perde, döşeme ve halılara sıkıldığında kötü kokuları giderir.
• Özel ve kalıcı parfümü ile çamaşırlara güvenle uygulanır.
10
4.5 kg x 4
Ürün Kodu:
LL-U7J4
CHEMıCAL GtTY OCEAN MINT
Çamaşır Parfümü
Laundry Softener
• Çamaşırların uzun süre güzel kokmasını sağlar.
• Ortamdaki perde, döşeme ve halılara sıkıldığında kötü kokuları giderir.
• Özel ve kalıcı parfümü ile çamaşırlara güvenle uygulanır.
9
4.5 kg x 4
Ürün Kodu:
LL-117C4
CHEMıCAL GtTY JASMINE
Çamaşır Parfümü
Laundry Softener
• Çamaşırların uzun süre güzel kokmasını sağlar.
• Ortamdaki perde, döşeme ve halılara sıkıldığında kötü kokuları giderir.
• Özel ve kalıcı parfümü ile çamaşırlara güvenle uygulanır.
8
O O P
S P R I N G
Çamaşır Parfümü
Laundry Softener
• Çamaşırların uzun süre güzel kokmasını sağlar.
• Ortamdaki perde, döşeme ve halılara sıkıldığında kötü kokuları giderir.
• Özel ve kalıcı parfümü ile çamaşırlara güvenle uygulanır.
7
11 12
13 14
www.chemicalcity.com.tr
ßina v e Yer
ßakim
1
Hijyeni
CHEMıCAL HTV
Yüzey T e m i z l e y i c i
Surface Cleaner
OX-FEP
A
' Tün yıkanabilir ve temizlenebilir yüzeylerin temizliğinde güvenle
kullanılır.
' Kıvamlı, yüksek aktif, güçlü yoğun formülüyle yüzeyleri çizmeden
temizleyip parlatır, matlaşfırmaz.
CHEMıCAL OfTV O X ~ F E R
c
s u ,r tİ aSc e ırı eı a«n™e rr ' ^ ' ^ '
5kgx4
20 kg X1
Ürün Kodu:
sunoyffiresh
5kgx4
ZOkgxl
Ürün Kodu:
Lavanta
A
' * y ı k a » * »Î t e m i z l e n e b i l i r yüzeylerin temizliğinde güvenle
u
m
• Kıvamlı, yüksek aktif, güçlü yoğun formülüyle yüzeyleri çizmeden
t e m i z l e y i p parlatır, m a t l a s t a a z .
OX-FEP
Extra Genel Temizlik Maddesi
Surface Cleaner
A
til «fii
1
1kgx12
5kgx4
Ürün Kodu:
ARMATÜR
Armatür v e B a n y o T e m i z l e y i c i s i
Armatüre a n d B a t h r o o m C l e a n e r
' Aside karşı dayanıklı tüm yüzeylerdeki kireç ve pas oluşumlarını
temizlemede güvenle kullanılır.
,
-Armatürdü; s p r e y l e r i üzerindeki kireç b i r i k i m i n i güvenle t e m i z l e r .
^ _ . | i- K l o z e t f a y a n s , k a r o ta;ı g i b i yüzeylerin v e özellikle d e r z a r a l a n n d a k i
k i r l e r i n temizlediğinde güvenilirdir.
• • Ü H
CHEMıCAL HTV
Ahşap T e m i z l e m e v e Bakım M a d d e s i
Wood Cleaning and Maintenance Article
AHSAP
T I
5kgx4
ZOkgxl
Ürün Kodu:
A
M u r i
4 5 6 7
Tüm T e m i z l i k t e T e k Çözüm
All cleaning Single Solution
CHEMıCAL CITY BANYO & WC
Hijyenik Klozet Temizleme Maddesi
Water Closet Clearning Agent With Hygienic
' W C , p i s u a r , k l o z e t l e r i n i ; yüzey kıvrımlarındaki İnatçı k i r ,
p a s , k i r e ; kalıntılarını y o k e d e r .
' B a k t e r i l e r i öldürür, W C , p i s u a r v e k l o z e t l e r d e h i j y e n sağlar.
'Kötü kokuları y o k e d e r .
CHEMıCAL C!TV
Ikgxß
5kgx4
Ürün Kodu:
BIAS
Kireç Sökücü
' Aside dayanıklı yüzeylerde oluşan kireç birikintilerinin
temizliğinde güvenle kullanılır
' M u s l u k l a r v e duşlar üzerinde b i r i k e n kireç kalıntılarını y o k e d e r
3 4 9 6 7 B 9 K I 1 I I Z I J M
CHEMICAL ¡¡¡TV
Cam Temizleyici
Glass Cleaning Agent
5kgx4
ZOkgxl
Brün Kodu:
CAM-SİL
- C a m t e m i z l e y i c i camların, aynaların, o t o m o b i l camlarının,
p a s l a n m a z çelik v e p l a s t i k l e r i n t e m i z l e n m e s i n d e kullanınız.
• Parlak ahşap yüzeylerde kullanmayınız.
- Elektrikli yüzeylerde kullanımından kaçınınız.
T
9 10 n C 1î M
5kgx4
20 kg XI
Ürün Kodu:
ASPERON
Çamaşır m a k i n e l e r i n d e ön yıkaması? p r o g r a m l a r d a kullanır. M a k i n e n i n d e t e r j a n gözüne b i r s u bardağı konulması y e t e r l i d i r
Otomatik balı yıkama makinelerinde balı şampuanı olarak kullanılabilir
Gömlek y a k a v e k o l k i r l e r i n e d i r e k uygulanır. P V C yüzeylerde v e p i m a p e n c a m l a r d a d i r e k uygulanır.
T i m k i r l i yüzeylerde m u t f a k l a r d a yağlı t a v a l a r d a o c a k l a r d a d a v l u m b a z v e aspiratörlerde güvenle kullanılır.
Halı v e k o l t u k temizliğinde 5 m i s l i , tül v e p e r d e l e r d e ; 3 m i s l i , b a n y o , l a v a b o , f a y a n s , m e r m e r v e y e r temizliğinde, 3 m i s l i , a h ; a p v e c a m yüzeylerde 1 0 m i s l i sulandırılarak kullanılır.
Tamirhanelerde yüzeylerdeki ağır yağ ve kirlerin temizliğinde kullanılır.
yy
BOOD
AK
0 1 2 3 4 5 6 7
www.chemicalcity.com.tr
9 10 Tl B B H
1 kg X12
5kgx4
Ürün Kodu:
« S i
CHEMıCALÖTV
A
k[|||a|||||r
' Kıvamlı, yüksek aktif, güçlü yoğun formülüyle yüzeyleri çizmeden
temizleyip parlatır, matlastırmaz.
9 D II İZ O H
• S a b u n bazlı yumuşak formülü v e c i l a içeren formülü s a y e s i n d e g e n i ;
ahşap yüzeylerin derinlemesine temizliği ve bakımı için özel olarak
geliştirilmiştir.
' K i r , i s v e l e k e l e r i ahşaba z a r a r v e r m e d e n temizliği sağlayan
durulama ve kurulamaya gerek olmadan uygulanabilen bo;
k o k u l u özel t e m i z l i k ürünüdür.
Mİ
cs n ur f ırı lt raı c« ™e i u^ e' ^ a n e r ' * J * ™ * v e t e m i z l e n e b i l i r yüzeylerin temizliğinde güvenle
Lime Remover
5kgx4
ZOkgxl
Ürün Kodu:
A
' Tüm yıkanabilir ve temizlenebilir yüzeylerin temizliğinde güvenle
kullanılır.
' Kıvamlı, yüksek aktif, güçlü yoğun formülüyle yüzeyleri çizmeden
temizleyip parlatır, matlastırmaz.
CHEMICALCÎTV GRANITTA
4
t
OX-FER
t 10 Tl B 13 14
5kgx4
ZOkgxl
Ürün Kodu:
pme
ExtraGeneralCleanAgent
..
' T u r n yıkanabilir v e t e m i z l e n e b i l i r yüzeylerin temizliğinde güvenle
kullanılır.
Kıvamlı, yüksek aktif, güçlü yoğun formülüyle yüzeyleri çizmeden
temizleyip parlatır, matlastırmaz.
CHEMıCAL CHV
Yüzey T e m i z l e y i c i
til nri
4 5 6 7
CHEMıCAL MTV
CHEMıCAL CİTV
5kgx4
ZOkgxl
Ürün Kodu:
Í
W Tl E B 14
r
ı
i
B i n a v e Yer
Bakım
|
Hijyeni
C H E M I C A L SİTY
Floor
PROFIX
Endüstriyel Z e m i n O v m a v e T e m i z l e m e Maddesi
industrial Floor Scrubbing and cieaning Agent
care
group
D
C H E M I C A L 01TV
EPOKSI
Epoksi Z e m i n T e m i z l e m e Maddesi
Epoxy Floor Cleaning Agent
5kgx4
20 kg x 1
Ürün Kodu:
Yüksek aktif maddeye sahip, özel kir ve yağ çözücüler içeren köpüğü ayarlı,
otomatlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş özel bir üründür.
• Yeni formülü ile fabrika, hastane, yatakhane, ortak yaşam alanları, endüstriyel
alanlar, otel gibi mekanların sert zeminlerinde oluşan ağır kir, yağ, is ve mutfak
zeminlerindeki organik yağların temizliğinde mükemmel
sonuç verir.
1
Z
3
A m
4
5
6
7
LAA
PVC
ZX-350
U
Driiı Kodu:
L a s t i k İzi Yağ v e K i r Sökücü
Fat Tire Track and Dirt Remover
• Yağ. yakıt, g r e s , f o r k l i f t , a r a b a l a s t i k l e r i , k i r , yanmış yağ v e
inatçı l e k e l e r d e v e kalıntılarda e t k i l i d i r .
•t•-'
' O t o m a t c i l a m a k i n e s i v e y a r a s a n t s i s t e m l e v e h e r türlü
•f p ='_.n ı
yıkama v e s i l m e m a k i n e l e r i n d e kullanılabilir.
-Güçlü bir endüstriyel temizleyicidir.
4 5 6 7 8 9
FC OA ARAPA E T
Halı Şampuanı
Carpet Cleaner
Halı Yıkama M a d d e s i
Carpet Cleaning Agent
0 1 1 3
C
Hf E
CA
OÎT
\.n
e ıM
v ıIı w
/ AL
i.w
ıY
ı
C H E M I C A L CLTY
*ZOkgxl
*
1 B 1! i
4
5
8
9
A
m
10 11 12 13
14
A
7
S
9
10 11 İZ
13
14
C A R P E T [fljj
flrûn
Kodu
j
-t
•
0 1 Z 3 4 5 Î T 9 9 1 ) f l 1 2
13 14
KÖPÜK BKodu:-
1 4
Kuru Köpük Halı Şampuanı
• H e r tür halı v e döşeme temizliğinde mükemmel p e r f o r m a n s gösterir
•Yenidenkirlenmeyigeciktirir.
• K u r u d u k t a n s o n r a e l e k t r i k süpürgesi i l e kolaylıkla alınır.
01
Z 3 4 5 6 T
6
-Halı v e k o l t o k temizliğinde kollanılır.
'Halı yıkama makinelerinde güvenle kullanılan
köpüğü ayarlı b i r i r i n d i r .
İSifuCF
~i
CM
3
M A T
:S.ffjjl
Dry Foam Carpet Shampoo
•Halı v e k o l t o k temizliğinde kollanılır.
- Halı yıkama makinelerinde güvenle
kullanılan köpüğü ayarlı bir üründür.
Z
C H E M I C A L ÇITI KCJPU
5kgx4
Z0kgx1
Örfin Kodu:
7
14
m
1
C H E M I C A L Cif Y
I I 12 13
5kgx4
20 kg x 1
Ürün Kodu:
Laminant, PVC, marley, linoleum, pur, sentetik lastik vb.
polimerik yapıdaki yüzeylerde yüzeyi yıpratmadan temizlik,
bakım ve hijyen sağlayan özel katkılı mükemmel bir üründür.
L a m i n a n t v e PVC T e m i z l e y i c i
Laminate and PVC Cleaner
9
5kgx4
20 kg x 1
Ürün Kodu:
. Yüksek aktif maddeye sahip, özel kir ve yağ çözücüler içeren köpüğü ayarlı,
otomatlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş özel bir üründür.
• Yeni formülü ile fabrika, hastane, yatakhane, ortak yaşam alanları, endüstriyel
alanlar, otel gibi mekanların sert zeminlerinde oluşan ağır kir, yağ, is ve mutfak
zeminlerindeki organik yağların temizliğinde mükemmel
sonuç verir.
6
C H E M I C A L ÛÎTY
8
A
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tl B 13 14
I 10 H 11 H H
www.chemicalcity.com.tr
Personal
C H E M I C A L ÛlïY
ZONEX
Sıvı El Yıkama Maddesi
5kgx4
20 kg x 1
Ürün Kodu:
Liquid Hand Washing Agent
* P r o v i t a m i n B - 5 v e C i l d i n Doğal n e m d e n g e s i n i k o r u y a n nötr c i l t t e m i z l i y i c e l e r i içerir.
• İçerdiği 1 / 4 n e m l e n d i r i c i k r e m i l e c i l d i n yumuşak v e pürüzsüz olmasını, t r i c l o s a n
s a y e s i n d e d e e t k i l i b i r h i j y e n sağlar.
* C i l d e u y u m l u p H değeri s a y e s i n d e e l , yüz v e vücut temizliğinde güvenle kullanılır.
C H E M I C A L CITY
Sıvı El Yıkama Maddesi
ORKIDE
Liquid Hand Washing Agent
• P r o v i t a m i n B - 5 v e C i l d i n Doğal n e m d e n g e s i n i k o r u y a n nötr c i l t t e m i z l i y i c e l e r i içerir.
• İçerdiği 1 / 4 n e m l e n d i r i c i k r e m i l e c i l d i n yumuşak v e pürüzsüz olmasını, t r i c l o s a n
s a y e s i n d e d e e t k i l i b i r h i j y e n sağlar.
C i l d e u y u m l u p H değeri s a y e s i n d e e l , yüz v e vücut temizliğinde güvenle kullanılır.
a
C H E M I C A L ÛIlY
Sıvı El Yıkama Maddesi
GREEN
Liquid Hand Washing Agent
• P r o v i t a m i n B - 5 v e C i l d i n Doğal n e m d e n g e s i n i k o r u y a n nötr c i l t t e m i z l i y i c e l e r i içerir.
İçerdiği 1 / 4 n e m l e n d i r i c i k r e m i l e c i l d i n yumuşak v e pürüzsüz olmasını, t r i c l o s a n
s a y e s i n d e d e e t k i l i b i r h i j y e n sağlar.
• C i l d e u y u m l u p H değeri s a y e s i n d e e l , yüz v e vücut temizliğinde güvenle kullanılır.
a
C H E M I C A L CITY
Köpük Sıvı El Sabunu
LIGHT
F O AAA
Liquid Foam Soap
• K e n d i n d e n köpürerek d a h a a z s a b u n v e s u tüketimi sağlar.
• C i l d i k u r u t m a d a n k o l a y c a kurulanır.
* O k u l , h a s t a n e , r e s t o r a n , o t e l v b . y e r l e r d e kullanıma u y g u n d u r .
C H E M I C A L CITY
PEFHAIP
Nemlendiricili Saç Şampuanı
Moisturizing Hair Shampoo
• Nemlendiricili şampuanın benzersiz protein bazlı formülü saçlarınıza nüfuz ederek,
kaybettikleri yapıtaşlarını kazanmalarına yardımcı olur ve saçlarınızı güçlendirir.
•Sık kullanıma uygundur.
C H E M I C A L İflY
Oda Parfümü
Room Perfume
CONFORT
SPRING
• F e r a h k o k u s u i l e k o n s a n t r e o d a parfümüdür.
• H a v a y a spreylendiğinde u z u n v e e t k i l i hoş b i r k o k u sağlarken,
havanın şartlandırılmasında da etkili olur.
• U z u n süre e t k i l i hoş v e kalıcı k o k u s u i s t e n m e y e n kokuları g i d e r i r .
www.chemicalcity.com.tr
Koroziftir
Hygiene
C H E M I C A L Oİ) V
R U B Y HAND
Sıvı El Yıkama Maddesi
Liquid Hand Washing Agent
SOAP
5kgx4
20 kg x 1
Ürün Kodu:
YENİLİKÇİ
HİJYEN '
DÜNYaMİZ
EKONOMİK ÜRÜN G R U B U
ç a M a ş ı r
MUTFAK
H I J Y E N I
HİJYENİ
K İ Ş İ S E L b A K I M HİJYENİ
a l N A V E Y E R b A K I M HİJYENİ
innovative
5kgx4
30kux1
Ürün Kodu:
ZONEX
Sıvı E l Yıkama M a d d e s i
Liquid Hand Washing Agent
Sıvı E l Yıkama M a d d e s i
Liquid Hand Washing Agent
Sıvı E l Yıkama M a d d e s i
Liquid Hand Washing Agent
5kgx4
30kgx1
Drün Kodu:
- P r o v i t a m i n B - S v e C i l d i n Doğal n e m d e n g e s i n i k o r o y a n nötr c i l t
temizliyicileri içerir.
' içerdiği 1 / 4 n e m l e n d i r i c i k r e m i l e c i l d i n yumuşak v e pürüzsüz olmasını,
t r i c l o s a n s a y e s i n d e d e e t k i l i b i r h i j y e n sağlar.
' C i l d e u y u m l a p H değeri s a y e s i n d e e l , yüz v e vücot temizliğinde güvenle
kollandır.
1 3 4
Liquid Dish Washing Agent
Köpük Sıvı E l S a b u n u
LiquidFoam Soap
Ahşap T e m i z l e m e v e Bakım M a d d e s i
Wood Cleaning and Maintenance Article
5kgx4
30kgx1
üriiı Kodu
- K e n d i n d e n köpirerek d a h a a z s a b u n v e s u tüketimi sağlar.
' C i l d i k u r u t m a d a n k o l a y c a kurulanır.
' O k u l , h a s t a n e , r e s t o r a n , o t e l v b . y e r l e r d e kullanıma u y g u n d u r
1 1 2 3 4
S! «SI
POWER
Sıvı Bulaşık Yıkama Maddesi
Liquid Dish Washing Agent
M
1 1 11 D *
5kgx4
30kux1
Ürün Kodu:
'Güçlü t e m i z l e y i c i özelliği i l e yıkanabilir t i m m u t f a k gereçleri üzerindeki
yağlan v e k i r l e r i i z bırakmadan t e m i z l e r .
' Donmuş yağ v e y e m e k artıklarını, nişasta, p r o t e i n g i b i e n inatçı k i r l e r i
• K o l a y durulanır v e l e k e bırakmaz.
5kgx4
30kux1
Drün Kodu:
A
' T i m yıkanabilir v e t e m i z l e n e b i l i r yüzeylerin temizliğinde güvenle
kullanılır
' Kıvamlı, yüksek aktif, güçlü yoğun formülüyle yüzeyleri çizmeden
temizleyip parlatır, matlaştırmam.
AHŞAP
30kux1
Urun Kodu:
' P r o v i t a m i n B - 5 v e C i l d i n Doğal n e m d e n g e s i n i k o r u y a n nötr c i l t
temizliyicileri İçerir.
' içerdiği 1 / 4 n e m l e n d i r i c i k r e m İle c i l d i n yumuşak v e pürüzsüz olmasını,
t r i c l o s a n s a y e s i n d e d e e t k i l i b i r h i j y e n sağlar.
' C i l d e u y u m l u p H değeri s a y e s i n d e e l , yüz v e vücut temizliğinde güvenle
kullanılır.
5kgx4
30 kg X1
Ürün Kodu:
'Güçlü temizleyici özelliği ile yıkanabilir tüm mutfak gereçleri üzerindeki
yağları v e k i r l e r i i z bırakmadan t e m i z l e r .
' Donmuş yağ v e y e m e k artıklarını, nişasta, p r o t e i n g i b i e n İnatçı k i r l e r i
PINE
Kıvamlı G e n e l T e m i z l i k
HAND s o a p
FOAM SOAP
' K o l a y dorolanır v e l e k e bırakmaz.
Consistent General Cleaning
R U B Y
55 6İ7 1 1 II I E 13 *
COREX
Sıvı Bulaşık Yıkama Maddesi
4#
5kgx4
' P r o v r t a m i n B - 5 v e C i l d i n Doğal n e m d e n g e s i n i k o r u y a n nötr d i l
temizlikçileri içerir.
' içerdiği 1 / 4 n e m l e n d i r i c i k r e m i l e c i l d i n yumuşak v e pürUzsüz olmasını,
t r i c l o s a n s a y e s i n d e d e e t k i l i b i r h i j y e n sağlar.
' C i l d e u y u m l a p H değen s a y e s i n d e e l , yüz v e vücot temizliğinde güvenle
kollandır.
ORKIDE
Hygiene
5kgx4
30kgx1
Drün Kodu:
' Sabun bazlı yumuşak formülü ve cila içeren formülü sayesinde geniş
ahşap yüzeylerin derinlemesine temizliği ve bakımı için özel olarak
geliştirilmiştir.
' K i r , i s v e l e k e l e r i ahşaba z a r a r v e r m e d e n temizliği sağlayan
d u r u l a m a v e k u r u l a m a y a g e r e k o l m a d a n u y g u l a n a b i l e n boş
k o k u l u özel t e m i z l i k ürünüdür.
A
Yüzey T e m i z l e y i c i
Surface Cleaner
5kgx4
30kgx1
Drün Kodu:
5kgx4
30kgx1
Drün Kodu:
LAVANTA
Yüzey T e m i z l e y i c i
Surface Cleaner
A
' T i m yıkanabilir v e t e m i z l e n e b i l i r yüzeylerin temizliğinde güvenle
kullanılır
' Kıvamlı, yüksek aktif, güçlü yoğun formülüyle yüzeyleri çizmeden
temizleyip nallatır, matlaştırmaz.
- T i m yıkanabilir v e t e m i z l e n e b i l i r yüzeylerin temizliğinde güvenle
kullanılır
' Kıvamlı, yüksek aktif, güçlü yoğun formülüyle yüzeyleri çizmeden
temizleyip parlatır, matlaştırmaz.
A
0 1 2 3 4 S
5kux4
30kgx1
Drün Kodu:
ASPERON
Tüm T e m i z l i k t e T e k Çözüm
All cleaning Single Solution
k
' Çamaşır m a k i n e l e r i n d e ön yıkamasız p r o g r a m l a r d a kollanır. M a k i n e n i n d e t e r j a n gözüne b i r s o bardağı konulması y e t e r l i d i r .
' Otomatik halı yıkama makinelerinde balı şampuanı olarak kullanılabilir.
' Gömlek y a k a v e k o l k i r l e r i n e d i r e k uygulanır P V C yüzeylerde v e p i m a p e n c a m l a r d a d i r e k uygulanır.
• Tüm k i r l i yüzeylerde m u t f a k l a r d a yağlı t a v a l a r d a o c a k l a r d a d a v l u m b a z v e aspiratörlerde güvenle kullanılır.
• Halı v e k o l t u k temizliğinde 5 m i s l i , tül v e p e r d e l e r d e : 3 m i s l i , b a n y o , l a v a b o , f a y a n s , m e r m e r v e y e r temizliğinde, 3 m i s l i , ahşap v e c a m yüzeylerde 1 0 m i s l i sulandırılarak kullanılır.
' Tamirhanelerde yüzeylerdeki ağır yağ ve kirlerin temizliğinde kullanılır.
X X
ı^^ioon
X X
512
www.chemicalcity.com.tr
à\
3 4 5 6 7 6
10 II İZ 13 14
mm
30
innovative
5kux4
30 kg X1
Ürün Kodu:
BLEACH
Çamaşır S u y u
' Güçlü formülü ve yumuşatma özelliği sayesinde çamaşırlarda statik
elektriklenmeyi önleyerek yumuşaklık sağlar.
.
' Dokuları k o r u r v e o n a n r , loş v e kalıcı parfümü s a y e s i n d e
tS\
u z u n s i r e n b i r ferahlık sağlar.
»
I
H
Bleach
Hygiene
4#
ULTRA
Kıvamlı Çamaşır S u y u
Ultra Bleach
5kgx4
30kgx1
Dıiiı Kodu:
BLEACH
' Kıvamlı formülü s a y e s i n d e çamaşır v e e v h i j y e n i n d e
mükemmel temizlik sağlar.
'Güçlü klor bazlı yoğun formülü sayesinde beyaz
çamaşırların üzerinde oluşan kir ve lekeleri sökerel
t e m i z l e r k e n d e z e n f e k s i y o n d a sağlar.
D 1 2 3 4 5 6 T
Çamaşır Yumuşatıcı
Laundry Softener
5kux4
30 kg X1
Drün Kodu:
SENSITIVE
' Güçlü formülü ve yumuşatma özelliği sayesinde çamaşırlarda
statik elektriklenmeyi önleyerek yumuşaklık sağlar.
- Dokuları k o r u r v e o n a n r , boş v e kalıcı parfümü s a y e s i n d e
u z u n s i r e n b i ferahlık sağlar.
Laundry Softener
5kgx4
30kgx1
Ürün Kodu:
5kgx4
30kux1
Ürün Kodu:
ATOX
Heavy Dirt and Oil Remover
' Endüstiriyel mutfaklar için özel formüle edilmiş, ağır yağların ve
k i r l e r i n çıkarılmasında e t k i l i d i r .
- Alüminyum g a l v a n i z , m e t a l , ahşap, l l n o l e u m v e
boyalı yüzeylerde kullanılmaz.
' M u t f a k , z e m i n , f a y a n s v e duvarların temizliğinde K o r o z i f t i r
e t k i l i yüksek a k t i f m a d d e içeren b i r
yağ çözücüdür.
Mineral Liquid Cleaver
ES
6kgx4
30kgx1
Drün Kodu:
C R E A M
M i n e r a l l i Sıvı O v m a M a d d e s i
GPILLOX
Cleaning Product Burned OH
' K r e m s i özel formülü s a y e s i n d e e n inatçı k i r l e r i b i l e
yüzeylere z a r a r v e r m e d e n t e m i z l e r .
' P l a s t i k boyalı yüzeylerseramik, p o r s e l e n , e m a y e
gibi yüzeylerde güvenle kullanılır.
5kgx4
30 kg X1
Drün Kodu:
' Güçlü formülü ve yumuşatma özelliği sayesinde çamaşırlarda
statik elektriklenmeyi önleyerek yumuşaklık sağlar.
- Dokuları k o r u r v e o n a n r , boş v e kalıcı parfümü s a y e s i n d e
u z u n s i r e n b i ferahlık sağlar
Yanmış Yağlar İçin Temizleme Ürünü
' Güçlü formülü ve yumuşatma özelliği sayesinde çamaşırlarda
statik elektriklenmeyi önleyerek yumuşaklık sağlar.
' Dokuları k o r u r v e o n a n r , boş v e kalıcı parfümü s a y e s i n d e
uzun süren bi ferahlık sağlar.
Ağır K i r v e Yağ Çözücü
Çamaşır Yumuşatıcı
Laundry Softener
T A Z E CİCEK
Çamaşır Yumuşatıcı
LAVANTA
5kgx4
30kgx1
Ürün Kodu
' Ağır yağlı fınnlann, ızgaraların temizlenmesinde kullanılır
' Alüminyum, g a l v a n i z , m e t a l , ahşap, l l n o l e u m v e boyalı
yüzeylerde kollanılmaz.
' T e n c e r e , t a v a , fırın, o c a k , aspiratör v e d a v l u m b a z l a r d a
e t k i l i b i r t e m i z i k sağlar.
L-3003
5kgx4
30kgx1
Drün Kodu:
O k s i j e n l i Ağartıcı, L e k e Çıkarıcı Yardımcı Yıkama M a d d e s i
A n t i -S t a i n B a s i c W a s h i n g A g e n tW i n tO x y g e nB l e a c h e r E x c l u d i n g A u x i l i a r yW a s h i n g A g e n t
' içerdiği a k t i f o k s i j e n i l e güvenli b i r l e k e çıkarıcı v e ağarma m a d d e s i d i r .
' 60°C üstündeki sıcaklıkta optimum etki sağlar. Daha düşük sıcaklıklarda,
önerilen miktar artırılmalıdır.
' B e y a z v e r e n k l i , p a m u k l u , s e n t e t i k v e i k i s i n i n karışımı
t e k s t i l için u y g u n d u r .
•
CAM-SIL
Cam Temizleyici
Glass Cleaning Agent
ıo n c lî M
5kux4
30kgx1
Drün Kodu:
' C a m t e m i z l e y i c i camların, aynaların, o t o m o b i l camlarının,
p a s l a n m a z çelik v e p l a s t i k l e r i n t e m i z l e n m e s i n d e kollanınız.
-Parlak ahşap yüzeylerde kullanmayınız.
' Elektrikli yüzeylerde kullanımından kaçınınız.
Z 3 4 5 t I
mm
31
www.chemicalcity.com.tr
www.chemicalcity.com.tr
YENİ
HİJYEN
DÜNYANIZ
KAĞIT ÜRÜNLERİ
r
I
%
Kağıt Havlu Rulosu 6'lı Rulo
Z Katlama Havlu 12'B Paket
lumboWC Kağıdı 12'li Rulo
VVCKağıM Dikey DdGKitjtli
WC Kağıtlık Dikey İkili Kilitli
Hijyenik Ped Poşet Dağması
Muayene Masa Örtüsü 6'b Paket
]umbo Kağıt Havlu Dağıtın
Klozet Kapak Örtüsü 18'li Paket
Ortadan Çekme INC Kağıt Vericisi
L r
|umboln7CKağnnk,Küllüklü
Paslanmaz Çelik Klozet Kağıt Aparatı
>
Paslanmaz Çeh'k Jumbo
WC Kağıt Aparatı
Paslanmaz Çeh'k Mi
WC Kağıt Aparatı
I
—
,j
^^^^^
Paslanmaz Çeh'k İkili Yatay
WC Kağıttık
Paslanmaz Çelik WO'lü Z Katlama
Kağıt Aparatı
Paslanmaz Çelik
WC Kağıttık, Kapaklı
WW
K
İM
' /
Paslanmaz Çelik Fotoselli
Kağıt Havlu Makinesi
Z Kanama Kağıt Havluluk
1
1
1
—
•
Paslanmaz Çelik Teldi Yatay
WC Kağıttık
AK Plastik Kutu
Dağıtıcısı
Paslanmaz Çelik 200*10 Z Katlama
Kağıt Aparatı
ABS Plastik Hijyenik
Ped Poşet Dağıtıcısı
İ
Fotoselli Kağıt Havlu Makinesi
Fotoselli Kağıt Havlu Makinesi
I
Masa Üstü Peçeteb'k
www.chemicalcity.com.tr
Masa Üstü Peçetelik
Fotoselli Köpük
Sabun Dispensen
Fotoselli Snn
Sabun Dispensen
Paslanmaz Krom
Sabun Dispensen
S A R F
MALZEMELERI
H İ J Y E N
NemlMop
5 A P F
Orlon Mop
M A L Z E M E L E R İ
Evsel Atık
Hastane Cam Atık
Chemical Ctiy Endüstriyel Temizlik Ürünleri A.Ş.
G E B O S B 3 . Cad. 3 2 . S o k . A - 5 B l o k N o : 2 1 Gebze/ Kocaeli
[email protected] - www.chemicalctiy.com.tr
Download

PACE