Karpayı dağıtımı
Örnek
• Tekstil ürünleri üretim ve pazarlama
faaliyeti ile uğraşan ABC
A.Ş.''''nin nominal sermayesi:
4.000.000,00 TL olup 2.800.000,00 TL
kısmı ödenmiştir. Şirketin cari döneme
kadar ayırmış olduğu 1. Tertip yedek akçe
tutarı 280.000,00 TL''''dir.
KAR DAĞITIM TABLOSU
0
ÖDENMİŞ SERMAYE
1
DÖNEM KARI
2
KKEG
3
İNDİRİM VE İSTİSNALAR
500.000,00
0,00
- İştirak Kazancı
- Yatırım İndirimi
-Serbest Bölge Kazancı
-Yurt dışı müteahhitlik Kazancı
4
5
KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI (1+2-3)
HESAPLANAN KURUMLAR VERGİSİ
0,00
(Kurumlar vergisi matrahı x oran)
6
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (1-5)
7
1.TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE (Ödenmiş sermayenin yüzde 20'sine ulaşıncaya kadar Dönem Net
Karının %5'i
0,00
1.000.000,00
50.000,00
8
ÖDENECEK 1. TEMETTÜ (ödenmiş sermaye x %5)
25.000,00
9
DAĞITILACAK TUTAR (6-7-8)
925.000,00
10 II. TERTİP KANUNİ YEDEK AÇKE
11
Dağıtılacak Kar x %10)
ÖDENECEK II. TEMETTÜ (II. Temettü)
12 TOPLAM DAĞITILACAK TEMETTÜ (I. Temettü + II. Temettü)
13 TEMETTÜ GELİR VERGİSİ (Temettü gelir vergisi x oran) %15
14 ORTAKLARA DAĞITILACAK NET TEMETTÜ
92.500,00
832.500,00
857.500,00
128.625,00
728.875,00
Download

kar dağıtım tablosu