:r
|',
o ıı4
, ,,
\r'
::}
a,
T.C
.,,
",u
.ri'
ERGANİ KAYMAKAMLıĞı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
'l
,ir
Sayı
:26181 800-l60.01-E.
1
21 .|2.20
3 1 1 7234
1
5
Konu : Bilim ve Sanat Merkezi Oğrenci Seçimi
(l .ve 2. Sınıflar Tanılama Süreci)
MUDURLÜĞÜXP
ERGANİ
İlgi: Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün l711212015 tarih ve
1 301 5678 sayılı yazısı.
ilgl ya^
Yılı Bilim ve
Sanat Merkezi Ögrenci Tanılama
planlanan
aday gösterilen ve gözlem
Kılavuzuna göre |0.12,2015 tarihinde yayınlanması
formu doldurulan |. ve 2. sınıf öğrencilerinin isim listeleri yayımlanmayacak olup, bu
süreçten önce aday gösterip gösterilmediğini sistemden görmek isteyen adaylar örgün eğitim
gördükleri okullara başvurarak e-okul sistemi üzerinden bilgilerini öğrenebilirler.Konu ile
ilgili gerekli duyurunun ivedi olarak yapılması hususunda;
gereği; 2015-2016
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ahmet
ATABrY
Ilçe Milli rğitim Müdürıi
LK:
Bakanlık yazısı (1 sayfa)
I
DAĞITIM
Tüm İll<okul Müdürlüklerine
JR
ıo
t?§,Jy eı.ıf§
ffiiekfrşnğk $şnşş
ff}::f,öffi,İh
üwmww{i
§vnşk
Bu evrak güvenli e|ektronik iınza ile imzalanmıştır, Iıttp://evraksorgu.meb,gov.tr
adresindenfb44-39dd-38aO-bee4'2bac
t
{J§,
kodu ile teYit edilebilir
"."
". ,
T.C.
?,
MiLLi pĞiriv BAKANLIĞI
:!
Özeü Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
\"
a
'\-i
{.: |
4-A+
,-
*;-:
*i.,r,
.,
ü"
.iIğ
Sayı
*g
.
+@
l3l]33- l60.01.06-E. l30l 5678
Konu: Bilim v,e Saı-ıat Merkezi Ögrenci Seçimi
( 1 .ve 2. Sııııflar Taı,ıılaına Siireci)
|7 .12.20 l 5
:7|
VALiLİĞİNr
1iı
2015-2016
ııııııı Eğitim Müdürlüğü)
Yı|ı Bilim ve
Sanat Merkezi Ögrenci Tanılama Kılavuzıına göre
ve gözlem formu doldurulan
10.12,201.5 tarihinde yayın|anması planlanan aday gösterilen
1 . ve 2. sınıf öğrencilerinin isim listeleri yayımlanmayacaktır.
Adayların sınav giriş bilgileri İlinizde sınav merkezlerinin alt yapısı ve sınav saatleri
oluşturulduktan sonra duyurulacaktır. Duyuru sonrası grup taramasına katılacak adaylar,
doğrudan sınav giriş belgelerine ulaşabileceklerdir.
Bu süreçten önce aday gösterip gösterilmediğini sisteınden görınek isteyen adaylar
örgün eğitim gördükleri okullara başvurarak e-okul sistemi üzerinden bilgilerini
öğrenebilirler.
Bilgilerinizi
ve
söz konusu konu ile ilgili gerekli duyurunun
iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.
iliniz
ilkokullarına
Oktay,KILrÇ
Bakaır a.
Daire Başkaııı
DAĞITIM
81 ll Valiliği'ne
Atatürk Blv. 06648 KızılaylAN[(ARA
Elektronik Ağ: www. meb.gov.tr
e
-posta: adso,vad(Oı-ııeb. gcıv tr
.
Ayrıntılı bilgi içiıı: Acl SOYAD ÜnvAn
Tel: (0 3l2) XXX XX XX
I'-aks: (0 3l2) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik iıı,ıza i]e iıızaIaıııııştır, http://eıraksorgıı.ın9b.gov.tr adresindene6a8-bla1-3d0O-a5b2-8
l79 locl,ı
ile leyit edıIebılir
Download

Yazı - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü