T.C. MU~ VALiLiGi 1I Milli Egitim MiidOrliigu SaYl :32026198-200-E.13283032
Konu : B~ Degerlendirme SmaVl
24 12.2015 iLKOKUL VE ORTAOKUL MUnORLUKLERiNiN DiKKAT
29 Arabk 2015 Salt giinii ilimiz genelinde 2. B~an Degerl dirme Smavl
~ubesinden
yapIlacaktu. Smav evraklanmn 28.12.2015 Pazartesi giinii Temel Egiti
almmasl hususunda;
Geregini rica ederim.
~erif
URAN
M' Ora.
Milli Egiti ~ube Miidiirii
Bu evrak gOvenh elektronik imza He imzalanml~lr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden414d-96af-3177-a76b-O fe kodu He teyit edilebilir.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız