T.C.
DINARKAYMAKAMLIGI
一一一一卒一一一
IleeMilliEgitimMtidurlugti
線議競議議縦線
常総当主星信治向膏
Sayl:90872454−160.01.06−E.13109996
21.12.2015
Konu:BilimveSanatMerkeziOgrenciSe9imi
(1.ve2.SlnlnarTanllamaSth・eCi)
……………………………………MUDURLUGUNE
IJg油MilliEg誼mMt・dnr申tin血17・12・2015tarihve35096851−160.01.06−E.13039645saylll
yaZISL
Ilgl yaZl ekinde allnan,BakanllglmlZ Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Mudtirl鴨untin17・12・2015tarih ve71131733−160・01.06−E.13015678 saylll,BiIim ve Sanat
MerkeziOgrenciSeeimi(l・Ve2・SmmarTanllamaS前eci)ileilgiliyazISlyaZlmlZekinde
g6nderilmiStir・
Bllgilerinizi,yaPllacakiS VeiSlemlerin ekte gOnderilen yazlda belirtilen aelklamalar
dogrultusundaytirtittilmesihususundagereglnlricaederim・
HasanTAHTAOGLU
IIceMilliEgitimM屯dtim
EKLER
l)Yazl(lsayfa)
DAGITIM
−MudilrlugtimtizebagllTtimIlkokulMd・
−Mtidtirl噌timtizWebsayfaslna・
諾諾諸藍嵩蕊蕊胆Md s.F_B.。ZTURK
BuevrakIn5070say血ka…ngereginCe
AdL一yeMahAdliyeCadHL一kumetKonaglO3400DlllarK…mKodul15605
IelO2723536020(1204)Faks−02723534577
E・imzaileimzaiandlgltaSdikelurIur
CやOSta・dlllarO3@mebgovtr−
引…/..I.告/ZOl.妄
BLIeVrakgLlVellllelektrOnlkimZa lleimZalanmLStirh叫〟evraksorgumebgovtradreslildend7f4−dec6−3bcO−abd6−lc
kodulleteyItedilebllIr
AFYONKARAHSARVALILid
IIMilliEgitimMudurlu鄭
17.122015
sayl・35096851−160・Ol・06−B・13039645
Konu:BilimveSanatMerkeziOgrenciSeeimi
(1.ve2・SlnlnarTanllamaSureci)
…………………………mYMAKAMLIe・ⅢA
(垂eMilliEgitimM蹴rl騨)
……………………….M静d証1時iine
Ilgi:M・E・B・Ozel軸mveRehberlikHizmetleriGene皿mrlugdmn17・12・2015tarihve
71131733−160・0106−E・13015678saylllyaZISl・
BakanllmlZ Ozel軸im ve Rehberlik HizmetleriGenelMdur圃nun
17.12.2015tarihve71131733−160・01・06−E・13015678saylll・BilimveSanatMerkezi
o担CiSecimi(1・Ve2・SmlnarTanllamaSiimi)ileilgiliyazISlyaZlmlZekinde
Bilgilerinizl,yaPllacaklS VeislemlerinilgiyazJa beli融n aelklamalar
dogruhusundayurutulmesihususundagereglniricaederim・
MetinYALCIN
Valia.
IIMilliE重itimMudurti
EKi:
−ilgiYazl(lsayra)
塾生亘理王坦
重工連
−17119eKaymakamllglna
_MerkezveMerkezebaglltumreSmiezel主lkokulMd・
−MudurlugumuzBilgiiSlemveE帥ekn・Sb・(Websay的ndayaylmlanmasl)
一AydlnDoganBilimveSanatMerkeziMd・
−DumluplnarBilimveSaanatMerkeziMd・
_RehberlikveArastlrmaMerkeziMd・
IIMllllEgidmMudurl囲/AFYONKARAHSAR
El。kt.onikAg:WWW的′Onmebgovtr
e−POStaOZelegltlmrehberllkO3@mebgovtr
Ayrlntulbllgl191nNurayEMiROGLU−Memur
Tel(0272)2137603−162
Faks(0272)2137605
T.C.
園閉園
MILLiE6両MBAKANLIGI
ozelEgihmveRehberlikHizmetleriGenelMudurl頓
17.12.2015
sayl:71131733−160・01・06−E・13015678
Konu:BilimveSanatMerkeziO菖renciSeeimi
(1.ve2・SlnlnarTanllamaSureci)
.….VAHHGiNE
GlMilliEgitimMudurl頓)
2015−2016YlllBilimve SanatMerkeziOgrenciTanllamaKllavuzunagere
lO.12.2015tarihindeyaymlanmasIPlanlananadaygOsterilenvegezlemfbrmudoldurulan
l.ve2.slnlfOgrenCilerininisimlistelerlyaylmlanmayacaktlr・
AdaylarlnSlnaVglrisbllgileriilinizdeslnaVmerkezlerininaltyapISIVeSlnaVSaatleri
olu叫lduktmsomaduyurulacaktlr・DuyuruSOnraSlgruPtaramaSlnakatllacakadayar,
dogrudanslnaVglrisbelgelerineulasabileceklerdir・
BusnreetenenceadaygOsterlPgOsterllmedigihsistemdengermekisteyenadaylar
OrgunegitimgOrdukleriokullarabasvurarake一〇kulsistemiuzerindenbilgilerini
BilgilerinizivesOzkonusukonuileilgiligerekliduyurumnilinizilkokullarlna
iletilmesihususundagereglniricaederim・
0虹ayKIHC
Bakana.
DaireBaSkanl
DAGITM
81IIValiligilne
Ayrlntnlbllgl191nAdSOYADUnvan
AtaturkBlv.06648KIZllay仏NKARA
ElektronLkAg wvWmebgovtr
叩OSta・adsoyad@mebgov・tr
Tel(0312)ⅩXXXXXX
Faks(0312)XXXXXXX
Download

Konu ile ilgili yazımız ve ekleri için tıklayınız.