Karar Tarihi
KararNo
: 24.12.2015
10
ilkogrelirn vc Orlaogretirn kururnlannda paraslz yatlhhk, burs vc sosyal yard,mlar yonetrneligi 8. rnaddesi geregi 26.11.2015 [arih vc
12143121 sayJ11 Vahhk Olllruyla olll~tllmlan komisyon 24.12.2015 tarihinde saat 15.30' da Ogretrnenevi loplanll salonunda toplanarak
~ag,daki kararlan aid •.
1- Lokman Ilekim Mesleki ve Tekn.And. Lisesi I IfD Sin, f, ogreneisi Merve DoGAN'mn
relim Kurumlannda
S.NO
OKULU
Mustafa GOrkan Anadolu
ADI SOYADI
PUANI
CiNSiYETi
Liscsi
Aleyna SOYLU
370,518
K
9
001 Meslckl
t
Paraslz Yatlll11k, Ours vc Sosyal Yardlmlar
Y6nclmeliginin
pansiyon degi~ikhgi talebinin,
Gnat>
22.maddcsi
SINIFI
ilkogretirn vc
gcregincc uygun olrnadlglna,
YERLE~TiRiLDiGiPANSiYON
ve Tckn.And.Lis.Pansiyonu
Mustafa Gurkan Anadolu
2
Lisesi
Melike ONSAL
370,137
K
9
Gul Mesleki ve Tckn And.Lis Pansiyonu
3
Mlir.~lde Ennumcu
Mes vc Tek. A L
Mlir~ide Ennunlcu
Serife Nur IJULUT
369,326
K
9
SOleyman Dcmirel Fen Lisesi Pansiyonu
4
Mes.veTck i\.L
Ilulya AVSAR
365,156
K
9
SOleyman
7A:hraKAVAK
363,059
K
9
Gfll Mesleki ve Tekn And. Lis. Pansiyonu
Vesile ERASLAN
362,118
K
9
GOzel Sanallar
Fatime VURAL
359,9543
K
9
Gazi Sosyal Bilimlcr
Demirel
Fcn Lisesi Pansiyonu
Mustafa G(irkan Anadolu
5
Liscsi
Mustafa GOrkan Anadolu
6
Lisesi
Liscsl Pansiyonu
MUr$ldC ErmumclI
7
Mes,ve Tck. AL.
Liscsi Pansiyonu
MUr$IOC tnnumcu
8
Mes. vc Tek. A L
Huriye KAYA
358,799
K
9
Mustafa
9
MUr$lde Ermulllcu
Mes ve Tck. A L.
Gul,in GOLGQNUI.
354,813
K
9
Giizel Sanallar Lisesi Pansiyonu
Kal(lk~ And.Lis.Pansiyonu
MUr$ldC Ennumctl
10
Mes. ve Tek. A. L.
Zeyncp Sude O(YILDIZ
354,107
K
9
GOzel Sanatlar Liscsi Pansiyonu
11
Muslafa Giirkan A.L.
Ulviye Beyza DALGI(
366,673
K
10
GliZcl Sanallar Lisesi Pansiyonu
/
Download

: 24.12.2015 10