ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARI
Atık Yönetimi
Tesiste atıklar tehlikeli atık, geri dönüşebilir atıklar ve evsel atıklar olarak kaynağında
ayrıştırma yapılmaktadır.
Atıklar kaynağında ayrı toplandıktan ve geçici atık depolama alanında, mevzuatın ön
gördüğü sürelerde depolandıktan sonra lisanslı firmalar aracılığı ile bertaraf/ geri
kazanımı sağlanmaktadır.
Her yıl düzenli olarak ocak ayında tehlikeli atık beyanı Bakanlık Sistemine
yapılmaktadır. Sistem kapsamında tüm atıklar izlenmekte, ilgili formlar kullanılarak
kayıt altına alınmakta ve faaliyetler bu kapsamda planlanmaktadır. Tüm atık
minimizasyon hedefler izleme sonuçlarına göre belirlenmektedir.
Yeni yatırımımızla ile birlikte bu yerleşkede Tehlikeli Atık Geri Kazanımı faaliyetlerine
başlanacak ve bu yatırımla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Tesisin tehlikesiz atık
toplama ayırma lisansı vardır.
Ambalaj atıkları ile ilgili olarak piyasaya süren şifremiz mevcut olup, yılda üç bin kg
altında piyasaya ambalaj sürdüğümüzden dolayı belgelendirilmeden muaftır.
Prosesten kaynaklanan ilgili yönetmelik kapsamında muhtelif tehlikeli atık sınıfındaki
atıklar akredite ve Bakanlık yeterliği olan laboratuvarlar tarafından örnekleme, ölçüm
ve analizleri yapılmıştır. Muhtelif tehlikeli ve tehlikeli atıklar için bu raporlar dikkate
alınarak depolama, bekletme ve bertaraf/gerikazanım işlemleri yürütülmektedir.
Atık kum minimizasyonu kapsamında mekanik ve termal reklamasyon sistemleri
kullanılmaktadır. Atık kumlar önce mekanik reklamasyon ünitesine aktarılıp işlem
gördükten sonra, termal reklamasyon ünitesine gönderilen kumlar burada işlem
gördükten sonra tekrar kullanılmak üzere üretime verilmektedir. Mekanik
reklamasyonda verim %60, termal reklamasyonda %90 olarak belirlenmiştir. Bu döngü
sonucunda kullanılan kumların özelliklerinin kaybolması sonucu atık kum Sincan
Çadırtepe mevkiinde kurulmuş olan İTC firmasına ait düzenli depolama alanına
gönderilmektedir.
Evsel atıklar OSB Bölge Müdürlüğüne ait konteynırlarda toplanıp, Bölge Müdürlüğü
kamyonlarınca alınmaktadır.
Ambalaj atıkları ayrı bir şekilde toplanıp ITC firmasına verilmektedir.
Revirlerde ilgili yönetmelik kapsamında toplanan tıbbi atıklar Büyükşehir Belediyesi
Tıbbi Atık Toplama Sistemine verilmektedir.
Atıksu Yönetimi
Tesiste proses kaynaklı atıksu oluşumu yoktur. Yardımcı faaliyetlerden kaynaklanan
atıksular ve evsel nitelikli atıksular Organize Sanayi Bölgesi atıksu
kanalına
verilmektedir.
Parsel içinde ve tüm Organize Sanayi Bölgesi Altyapısı genelinde atıksu ve yağmur suyu
kanalları ayrı olup, yağmur suyu atıksu ile karışmadan alıcı ortama verilmektedir.
Tesisimizin atıksu noktalarından periyodik olarak örnekleme yapılarak, deşarj kriterleri
ve deşarj sınırları kapsamında kontrol edilmektedir. Örnekleme, analiz ve ölçümler
akredite ve Bakanlık Yeterliliği olan laboratuvarlar tarafından yapılmaktadır.
Emisyon Yönetimi
Tesis genelinde oluşan emisyonların kontrol edilmesi amaçlanmıştır.
Emisyon noktalarımız ve kullanılan emisyon sistemleri aşağıdaki gibidir;
Kaynak Bölümü: Kaynak yapılan bölümlerde lokal filtre ile oluşan emisyonun
dağılmadan kaynağında toplanması amaçlanmıştır.
Ergitme Ocakları: Ergitme ocakları üzerinde, ergimiş maden üzerinde oluşan
emisyonların davlumbazlar sayesinde toplanmakta ve filtre edildikten sonra alıcı
ortama verilmektedir.
Mikserler: Mikserlerinden kaynaklanan emisyonların, mikserlere bağlı toz toplama
sistemleri ile toplanarak ortama yayılmasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir.
Oksijenli Kesim Bölümü: Oksijenli kesim bölümünde, kesilecek olan malzemeler için,
kesimhane kabini ve buna bağlı filtre ile, oksijenli kesimden kaynaklanabilecek
emisyonun en aza indirgenmesi amaçlanmıştır.
Kumlama Makinesi: Kumlama makinesinden kaynaklanan tozlar için, makineye bağlı
toz toplama filtresi bulunmakta olup, emisyonların ortama yayılması engellenmiştir.
Termal/Mekanik Reklamasyon Sistemleri: Fabrika dış alanında kurulu olan mekanik ve
termal reklamasyon ünitelerinden oluşabilecek emisyon engellemek amacı ile bu
sistemlerde toz toplama filtreleri bulunmaktadır.
Tesislerimizde düzenli olarak çevre mevzuatının belirlemiş olduğu periyotlarda,
Akredite ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan Laboratuvarlara ölçümler
yaptırılmaktadır.
Sera Gazı Emisyon Yönetimi
Tüm tesislerde The Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) Tier-1 yaklaşımı
kullanılarak, sera gazı emisyon değerleri hesaplanmaktadır. Mevzuat kapsamında eylem
planlarının hazırlanması için ön çalışmalara başlanmıştır ve en üst doğruluk seviyesinde
hesaplama yapabilmek amacıyla yetkilendirilmiş kurumlarla çalışılacaktır.
Karbon Ayak İzi Hesaplaması
Kuruluşları iklim değişikliği ve karbon yönetimine yönelten etkenlerin başında enerji
maliyetleri, karbonun artan maliyeti, marka değeri ve enerji tedariki riskleri
gelmektedir.
Ürün karbon ayak izi, bir ürünün yaşam döngüsü boyunca oluşan tüm sera gazlarının
hesaplanmasıdır.
Hammaddelerin çıkartılması, üretimi ve taşınması, ürünün üretimi, dağıtımı, kullanımı
ve bertarafına kadar tüm aşamaları içermektedir. Bu kapsamda karbon ayak izi
hesaplaması tesisler ve ürün bazlı yapılmaktadır.
Doğal Kaynakların, Enerjinin Tasarruflu Kullanılması ile İlgili Yapılan Faaliyetler ve
Sonuçları
Tesiste gün ışığından faydalanabilmek için çatı aralarında şeffaf malzeme ile
kapatılmıştır. Bu sayede gün ışığından oldukça fazla yararlanılmaktadır.Ayrıca
fabrikalarımızda otomasyon sistemleri planlanmış ve çalışmalarımız devam etmektedir.
ISO 50001 yönetim sistemi kapsamında, yetkili firmalar ile görüşülerek, enerji etüdü
yaptırılmış ve proje uygulama planları oluşturulmuştur.
Çevre Mevzuatı ve İlgili Tüm Mevzuatlara Uygunluk Belgeleri,
Mevzuat Değerlendirme ve Takip Çalışmaları
Çevre mevzuatı kapsamında, hava emisyon konulu Çevre İzni için GFB süreci devam etmektedir.
Deşarj ve gürültü konularında muafiyetler bulunmaktadır.
ÇED kapsamında 2006 tarihli “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” kararı bulunmaktadır. Mevzuat gereği
yeni bir uygulama yapılacağında bu kapsamda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü‘ne bilgi
verilmektedir.
Atıklar ile ilgili Lisanslı firmalar ile çalışılmakta olup, her yıl tehlikeli atık beyanı ve atık yağ
beyanları düzenli olarak yapılmaktadır.
Kimyasal Yönetimi Çalışmaları
Tesis içerisinde kullanılan kimyasallar sürekli denetimlerle kontrol edilmektedir. Kullanılan
kimyasalların malzeme bilgi güvenlik formları mevcuttur. Çalışanların kimyasalları tanıyabilmesi
açısından malzeme güvenlik bilgi formlarının özet formatı oluşturularak kimyasal kullanılan
bölgelere asılmaktadır.
Satın alınan kimyasallar diğer malzemelerden ayrı bir şekilde depolanması sağlanmaktadır.
Kimyasal kullanılan bölümlerde patlamadan korunma dokümanı hazırlatılarak, gelen rapor
doğrultusunda bölümlerde exproof malzeme kullanımı sağlanmıştır.
Tesisler genelinde kimyasalların yönetimi; kimyasal risk etmenleri, tehlikeli kimyasalların
kullanılması, tehlikeli kimyasalların nakliyesi, tehlikeli kimyasalların depolanması, patlamadan
korunma dokümanı, tehlikeli kimyasallar yönetmeliği, bilgi güvenlik formu yönetimi, kimyasal
kodlanması, kimyasal gruplanması, emniyet mesafeleri, etiketlenmesi, kazalar, ISO 14001
uygulaması, ISO 18001 uygulaması ana başlıklar altında sağlanmaktadır.
İç Kontrol Mekanizmaları
Tesiste çevre mevzuatı gereği aylık ve yıllık değerlendirmeler yapılarak raporlanmaktadır. Ayrıca
yönetim sistemleri kapsamında günlük aylık ve yıllık denetimler yapılarak kontrol
sağlanmaktadır. Denetimler sonucunda görülen uygunsuzluklar raporlanarak ilgili sorumlular ile
çözümü sağlanmaktadır.
İyileştirme faaliyetleri uygulamaları ve etkinliği
Çalışan personele düzenli olarak çevre yönetim sistemi, mevzuat, çevre bilinci konuları başta
olmak üzere çeşitli eğitimler verilerek, bilincin yükseltilmesi ve uygulamalarda iyileştirmeler
hedeflenmektedir.
Çevre Yönetim Birimi olarak sürekli içerideki mevcut durum izlenerek, eğitimlerin
tekrarlanmasının gerekliliği değerlendirilmektedir.
Çevre Yönetimi İyileştirme Faaliyetleri
Kurum İçi ve Dışı Çevre Eğitimi Çalışmaları
Tüm tesisler bünyesinde çevre eğitimleri birimiyle koordineli çalışılarak yıllık olarak
planlanmaktadır. Kurum içi ve dışı uzman Personellerimiz tarafından eğitimler verilmektedir.
Çevre yönetim birimi olarak, yapılan denetimler sonuncu gerekli görüldüğü takdirde
eğitimlerimiz tekrarlanarak çevre bilinci çalışanlarımıza aşılanmaktadır.
Ar-Ge Çalışmaları
Ar-Ge bölümü kurulması yönünde çalışmalara başlanmış olup konu ile ilgili süreç devam
etmektedir.
Sürekli İyileştirme Projeleri
Tesiste; düşük atık üreten teknolojilerin kullanımı, daha az zararlı maddelerin kullanımı,
proseste üretilen ve kullanılan maddelerin geri kazanılmasını ve geri dönüşümünü artırmak,
endüstriyel ölçekte başarı ile denenmiş olan karşılaştırılabilir faaliyet proseslerinin tespiti ve
uygulanması, teknolojik ilerlemeler ve bilimsel bilgi ve anlayıştaki değişikliklerin takibi, ilgili
emisyonların özellikleri, etkileri ve hacmi takibi ve kontrolü, yeni ve mevcut faaliyetlere ilişkin
güncel verilerin takibi ve kontrolü, mevcut en iyi teknikleri (BAT) uygulamaya konulması için
gerekli kaynak ve zaman planlaması, proseste kullanılan ham maddelerin (su da dahil olmak
üzere) tüketimi ve kontrolü, ayrıca bunların enerji verimliliklerinin takibi, emisyonların çevre
üzerindeki genel etkilerini önleme veya en aza indirme ihtiyacı ve bunun risklerinin
belirlenmesi, takibi ve kontrolü, kazaları önleme ve bunların çevreye olası etkilerini en aza
indirme ihtiyacının belirlenmesi faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.
Temiz Üretim Uygulamaları
Kullanılan Hammadde, Yardımcı Madde, Katkı Maddelerin Daha Verimli
Kullanılması ile İlgili Çalışmalar
Tesis genelinde kullanılan malzemelerin ve ekipmanların uygunluğu sistem kapsamında iç
gözlem, ölçüm, analiz yada dış gözlem, ölçüm, analiz ile değerlendirilmekte ve kayıt altına
alınmaktadır. Tüm iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri bu bilgiler referansı ile planlanmakta ve
uygulanmaktadır. Yeni yatırla birlikte VOD/VD ünitesi devreye alınması planlanmıştır. Bu ünite
sayesinde, ergimiş metal içerisindeki istenmeyen gazların vakumlanması sonucu, daha temiz
maden elde etmek amaçlanmıştır.
Kullanılan Hammadde, Yardımcı Madde, Katkı Maddelerin veya Elde Edilen
Ürünün Çevre Kirliliğine Etkisini Önleme Açısından Yapılan Faaliyetler
Malzeme alımı yapılırken, hazırlanan teknik şartnamelerde çevre ile ilgili mevzuata ve ilgili
standartlara uygunluk değerlendirilerek ve malzeme güvenlik bilgi formları inceleyerek satın
alım işlemi gerçekleştirilmektedir. Çevre Yönetim Birimi tarafından prosesler ve yardımcı
faaliyetler kapsamında tüm girdi ve çıktıların düzenli peryodlarda çevresel etkileri gözden
geçirilip, raporlanmakta ve gerekli faaliyetler yapılmaktadır.
Download

Poster - WordPress.com