iJ
T.e.
USAK V ALILIGJ M i Iii Egitim Miidiirliigii Sayl : 23374746-903.99-E. 13344949
Konu : Ders Saatleri.
25.12.2015
.
DAGITIM YERLERINE
~
Okulunuzdaki mesiek dersleri ogretmenlerinin kac;ar saat derse girdiklerine dair
bilgiye ihtiyac; duyulmu;;tur.
Mesiek dersi ~gretmenlerinin ayn ayn ohnak iizcre girdikieri ders saatlerini gosterir
bilgilerini acil olarak Insan Kaynaklan Hizmetler Subesine gonderilmesini riea ederim.
Ya.:>ar AKYAY Miidiir a. Miidiir Yardlmelsl DAGITIM:
Fatih Sultan Mehmct Mesleki ve Tcknik And.Lis.Miid.ne
Kanuni Sultan SiiIcyman Mesieki ve Teknik And.Lis.Miid.ne
Sultan Halil Yigit Mesleki ve Teknik And.Lis.Miid.ne
U;;;ak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Miidiirliib,riine
Vala Gcdik Ozcl Egitim Mesicki Egt.Mrk.(okulu)Miid.nc
,.
O\')IC"
('(~)0(, k)l'J
tel ~t-"\J"~ (I~'(
:y'v '\
Bu cvruk gilvcnli clcklronik imza tic imznlantm~t1r. hHp.llcvraksnrgu.meb.gov.tr adresindcn
400f:66a6-3c77-8650-bdab kodu
ire lcyil cdilcbilir.
Download

Ders Saatleri Hakkında Acele ve Günlü