--Ğ
T.C
rRGANi rayMAKAMLıĞı
İ
İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü
ı
:2338719a-903 .99-E. 13 1 l 248l
Konu : Mebbis Engelilik Durumu Bitgileri
Say
21 .12.20 l 5
Günçelleme
MUDURLI-JGLJNE
ERGANi
Okulunuzda görev yapan tüm engelli öğretmen ve personellerin Mebbis e-personel
modülündeki engelilik durumu bilgilerin hatalı ve eksik olan adı soyadı, görevive görev yeri
belirtilen isim listesi ekte gönderilmiştir.
Adı
ve personellerin Mebbis e-personel engelilik durum bilgileri eksik
ve hatalı kayıtların güncellenmesinin sağlanması için Özürlü Sağlık Kurulu Raporu örneği ve
göreve ilk atama kararnamesi örneğini Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Özlük Şubesine
gönderilmesi hususunda;
geçen öğretmen
Gereğini rica ederim.
Alıınet ATABEY
İlçe M illi Eğitiııı M üdürü
EKLER:
l-
İsim Listesi (1 Adet)
DAGITlM:
-İlgili Okul ve bağlı kuruffı ılıüdürlLiklerine
ffi
gjveni§
,İ"i"n),
ffi
ğektrçg? ğk
ğrş.şaş*
,'.'İff;;İh
rw*WMo#-,
ıd
C
Ir ,,
uJ
't.ıJ
i''-)
a
w
ı
-
C 7
J /^-
ıt
-
L.l.j
l.fi
(rJ
^ N 0
2
,-]
4J)
L
z
lrJ
(, (,
\C co
7
7
\
.\*
=
^
J= \J
a z üJ) C
7
\*
-
r1]
^
2
-. {.n
§
NJ N) N) NJ N) t\) N) t\) N) I\)
(Jı
(,
\l C\
N 1
,/\
2
1
l>ı
z
-
-
C.n
7
,>
f1-1
t-İ
l*l
\=']
1 =
^ ^
z.
\J
|
}+(
\./.
o
Fl..
N
lF)
'_)
o
o
o
lo o
c+ lF+
e+
ı
J..
lFİ
rD
N
;J
lO,
lOQ(
lFİ
lCD
;) l(+
ltr
CD
lı'
l_)
-)
lo
N
N
-a
F)
-
t_..
{n
,_]
J
zz
e:
"o
,_]
U)
r
l-.
t
l<
,_]
iI]
a!
\J
F
l_r O,
^ "a ^
P
"o
7(
-]
t]r
V)
rİ
z
\^/
o rn a
F - aN a1 tt,İ
z \U
f
la w
aI]
,-]
-
a
LrJ
-_]
,-]
{] ı\ N
^ ^ t-ü]
^
^ r* {]
= F
^ t)
z
z
r
H
C\
§
(.,İı
7
v
l>
z t7 lcıı ı§
aİ
|-(
1-1
L
r.J
i.-t
.\)
a
1\
F-
t_...
^
E
{]
r r o
(a
u) t\)
İn
H
FJ<
7
Frt
F
rf]
,_>
,_]
?
-_]
rf]
-J -] 1\
E
lt
ı9
rfr
?
ğ
FJ.
aİ
--]
\-J
l-r
t
o
.\)
^
a
z
\J
-lt z z z aif] t zİİ Av
z lr7 p İ
7
\J
,J
z
\./
z
N
afr
|+(
l-El
\JJ
al
rl
>l
l.i
zl
z
|
,
*
CD
= =
l;J
J
z
z
l<
= rİ
--]
Ft
a
{
H
N
o o
H
aü,]
^
1-1
a!
7(
[1j
lJ.r
\O oo
N)
F F F
E
7 lO, lO, lO, lO, lA.
-L Tr T )J.r
Fl
*r lO, l.r'
Fl. F>
l\<
l l/. \J. 7 lO, l \J. J. lO,
(o
-\ 0Q( nQ( N loQ( bQ( N
loQ( 0Q( mQ( 0Q( (D
§, N N N N N 0Q(
N o 0Q(
l.t loQ(
llFr
lE
N
lts l-r l|- iJ lFt
lEa
P
-a |_) ) 3 lJ lo
o
lCD lCD lo lo
i-a
J
lCD
lcD
-a lCD
(+ lCD
lı.+ F
l ..+ l ...+ lc+ lt+ l(+ iJ
l .-+
l .-.+ l F{.
(- lEi lo
llt
o f+
o o
o
o
o
o
Ea lı)
l ,_) lı)
ı)
CD
l-)
o
liJ
(+ (+ .+ ı.+ ;J
-) CD
iJ
.+ l3 l!)iJ
'.ir (+ ı-t
.+ (.+
l ,-) lı)
;J
lF)
l;J
Fş
(D lo lo
CD
CD
o
I
I
CD
7 l>
rı lrr
F>
I
§ (,
o\ (^
Ft-
üJ)
Fİ
t-.
,__]
t-(
0Q( 0Q( 0Q(
Fİ
o
İİ
z
a z"-] {]İ Cz
İ- C İİr (- z
a
(: -r
İr
"a
(r)
,-]
ü
,_>
,_]
L)
lJr
7
a ı İ>
? i>7 F]
J \ ,İ
E
l*(
\J
IJ
T]
fıJr
l<
s l<
lin rrj
!
\O oo
§.)
-
İ-l
a
la
)
o
F)
N
ı0
lF)
ı)
lr)
a
İi
la
lo
o o
E)
CD
lEJ
A
ll
A.
\J.
iır
'a+,)
ış
o
15
O
^
F(o
,üJ)
(D
ı
l
o
la la
la
LrJ lıı
lo
lo a
cD lo
ı,5 l"O ı,ö- "O lrı
l-İ l^ lö
lN
lo 1-tı
lo lo 0.()
lo
lo
lo lo o loa }a İtrc
l§ lıo 3
pş
lnş F0 ıP
7 l-J
ış
o
ı< ı<
l<
lJ.
l< ı< lz
l l_. l<
..+
lİ-: ı=
İIr ı_
Fa 7
ı= lıı= |ı- lş ;-, ı=
ıı
=
FJ
F0
lo lıı l rl,] ır, af] l rr: E]
lg U)o l=
ıN
l3
lo
l+
ıf
1-c>
CD
F.t
lş
|§ l"O
|§ "(f;)
lF
ls lo
Ii
l§ l§
l§
|=
F0
a-
)-l
|§
ıg aİ l=
la,
o ıCD
la
Ln
|1
E k
ış: |ııı
|
!ü
lOQ( loQ(
l .-+- l,-+.
l.+
|5 ıE, |3
cn lE
n Iz
I l-- l<
l<
lO- lo.
|.,r
OQ(
lOQ( OQ( lOQ( OQ( l ..+
l.+
(+
c..+ l
-+l ;.r
loQ(
ıŞ
ıo.
l- lç:
e
ş
oQ(
lOQ( OQ(
|tr:
l
ı3 l3
l<
ı<
lE:
lş
iJ
l>
lğ
|;J
lç:
lo- lo- o.
)_.
O- O-
l-
l.
ba(
[tQ« 0Q( OQ(
lg,
?
i--t lğ
F)
I
=
ı
oQ(
lE
CD
/\
:,
o
--]
|ş
CD
>ll3
Jl
F9
a-l
ı§, ol
lc,
l
ış cl
İl
ıılç: al
ol
al |ıı
l
l-l
lrı
lEr l alr
l- l- l-
ma Ioq loq
lpD
lno
lJ
lıJ
l3
l s,)
|=
ı, l}
IJ
l9ş
ı§
OlO.
o l3 |§ lo
ış l= l--r.
rr
l=
a ış
g
ıFü
t0
a l3
CD
ln
lnD
ı§
'-)
;J
;J
lş
Fö
lİ- lr..
a
lF+
lE
rİ
lrı lr
F0
ln0
l-)
ğD EE w
o o o
2i
-t l0q oa 0a ıoa
;J
lt F]H
|3
lı
l a|r
FT,,,
ı.6 E
lg
l> ı>
|,F0 ı5
00
lFş
O- a- lOo o loı_ı
-İ
a
F)
|
ltr
F\)
Fa
Fğ
;J
l3
lg
l
|-
l,-r
,l.
cö
l
,-.l-.ı
§ö
§ş
t-
-
ı)
f.
r5 ,ğ
E
t_,
lıo
lı-
,_]
F
i-r
ı;
l5
lO.
ca- lo |§
,-... l=
l-)
) ı3
ıD
Fş
-{. l=
-l
iJ
tğ
lı lı
§ lıo ıP
F)
{
s0
ğ
(A
la
U)
a
la
lCD lCD
CD
o CD o
l3. la a a a 2.
r7r
=
Jr
FD
Ii
ı+. lr+
(J
İa aİ
b
lıt
X
-
o a
o lo
U)
l
çı,ı
lrn
C
?lt
...+
l3
lo
^,/
lJ
l7
l>
ı
cD
?
I
I
o
o
,__]
CD
FD
a.
o
r.
a
o
a
I
l
ı
İ
\J
H
Download

Yazı - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü