T.C.
AFYoNKARAHIsAR vu,iliGi
il vriui Elitim Miidiirtiilii
24.12.2015
Sayr : 34691520-774.08-E.133 13553
Konu: 2016 Yrh Mahalli Hizmetigi E[itim Plant
DAGITIM YERLERINE
itgi: a)MEB Hiznetigi E[itim Ydnetmelili.
b)20106/2007 tarihli ve 3279 (2007157 ) sayrh Genelge.
c)valilik Makamr'mn 18/1 Il20I5 tarihli ve 1 1848413 Sayrh Olurlan
Genelge esaslan ve Valilik Makamrmn ilgi(c)
yrh
Mahalli Hizmetigi E[itim Plam hazrrlanmtg ve
olurlair dogultusunda ilimizin 2016
ilgi (a) y6netmelik htikiimleri,itgi 1t;
MtidiirltiEtimtiz Web sitesinde (http:/iwww.affon.meb'gov.tr) yayrnlanmrqttr'
ilge Milli Elitim Miidtirliikleri ve Okul /I(urum Miidtirltikleri tarafindan llimiz 2016
Hianetigi Egitim plaru Mtidtirltigtimiiz Web sitesinden indirilerek 2016 Hizrnetigi Efitim
Plam uy gulama y6nergesi do[rultusunda hareket edilecektir.
Bilgilerinizi ve ilgiti ttim personele teblili ile uygulama yonergesi dikkate ahnarak
bagvurularda ve onayiama iglemlerinde herhangi bir aksamamaya meydan verilmemesini
dnemle rica ederim.
Metin YALQIN
Vali a.
it uitti Efitim Mudiiru
EKLER:
-Valilik Oluru (1 sayfa)
-Hizmetigi Elitim Plam (6 saYfa)
-HiE Uygulama Ydnergesi (1 saYfa)
DAGITIM:
-17 ilge KaymakamhPr
-Merkez ve Merkeze balh ttim OkuV Kurum Mtidiirltikleri
-Maarif Mtifettigleri B agkanltlt
-MiidiirlUEtimiiz Bdliimleri
-Yayrnlanmak tizere Mtidiirlii$imtiz Web sitesi
Afronkarahisar ll Milli Epitim MudUrlUEU
ihsan Kaynaklan Y0netimi Hizmetleri -2- (OzlUk)
Elektronik At:a$on.meb.gov.tr -e-posta: [email protected]
Bilgi igin: Ayqe KORKMAZ- Teknisyen
Tel
:(0 272)2137603 /153
Faks: (0272) 2137605
Bu ewak giivenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu meb gov tr adresinden0Sea-12a9-3eAc-905a-d45c todu ile teyit edilebilir'
T.C.
AFYoNKARAnis.q,n var,illGi
il vrilti E[itim Miidiirliilii
Sayr : 34691520-774.08-E.l 1848413
Konu: 2016 Mahalli Hizmetigi EpitimPlaru
L8,lrv20r5
V.NT,h,iT MAKAMINA
E[itim ihtiyaglarr ve Ziimre Olretmenler Kurulu, Mesleki Toplantrlar, Teftig ve
Ydnetici raporlan ile Personelin istekleri dikkate ahnarak Bakanhprmrzrn Standart E[itim
Programlan do$rultusunda hazrrlanan ilimize ait 2016 Yrh Mahalli Hizmetigi E[itim Plam
uygulamaya konulmak ilzere ekte sunulmugtur.
Makamlanntzca da uygun giiriildulU takdirde ekli plamn uygulanmasmr olurlannrzaarz
ederim.
Metin YALQIN
il vitti ESitim Mudiirri
EK:
-2016 Hizmetigi
Elitim
Plaru
OLUR
t8/tt/20r5
Kamil KICIROGLU
Vali a.
Vali Yardrmcrsr
Aryonkarahisar lt tvtitti Egitlm MUdurltigu
lnsan Kaynaklan Ydnetimi Hizmetleri -2- (OzlUk)
Elekhonik At:a$on.meb.gov.tr -e-posta: [email protected]
Bu ewak gilvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. htp://evraksorgu.meb.gov.tr
Bilgi igin: Ayge KORKMAZ- Teknisyen
Te
I
:
(0 272) 2137603 / 153
Faks: (0272) 2137605
adresinden4d8c-9e8c-39ca-bl8f-8fef toOu ile tevit edilebilir.
Download

il vriui Elitim Miidiirtiilii