Te. U~AK VALiLioi il MillT Egitim MUdUrlUgii 23.12.2015
SaYI :90856831-135~E.13258193
Konu : Destekleme vc Yetl~tirme Kurslan
Ogretmen ve 6grenci Anketleri
,
.'
i>AGITIM YERLERiNJ~
Mill)' Egitim Bakanllgl Olymc, Dcgerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel MUdUrlUgU
koordinesinde yUrGtGl mektc olan Dcstekleme ve Yeti~tjrme Kurslanna ili~kin gorU~ ve
onerilerin almmasl amaclyla geli~tirilen Destekleme ve Yeti~tinne Kurslan Ogretmen Anketi
ve Destekleme ve Yeti~lirme Kurslan Ogrenci Anketi MEBBis ana sayfasmda yer alan Milll
Egitim Bakanllgl Anket Programl aractilglyia http://anket.meb.gov.tr/adresinde
yaYlmlanml~t1r.
Soz konusu anketleri, Desteklcme vc Yeti~tirme Kurslarmda gorev yapan kadrolu
ogretmenlerin T.C. kimlik' nUmi:lri:1SI ve MEBBiS ~ifresi ile, resml/ozel ortaokul ve
ortaogretim kurumlannda ogrenim gormekte olan ve Destekleme ve Yeti~tirme Kurslarma
devam eden ogreneilcrin ise T.e. kimlik numaraSI ile giri~ yaparak 8 Ocak 2016 Cuma gUoU
8aat 17.00'ye kadar doldurmasl gerekmektedir.
Anketlerin belirtilen tarihc kadar ogretmen ve ogrenciler tarafmdan doldurulmasl ve
gerekli hassasiyetin gosterilmesi huslisunda,
BilgiJerinizi ve geregini ()nemlc rica ederlm.
BUlent $AHiN
Yali a.
Milli Egitim MUdUrU
DAGITIM:
TUm Te~kilata
Oh;me, De~erlendirme ve
II
SlnllV
Hizmetleri ~ube Mlldilrlilgll
Milli Egilim MOdOrIOgU-Merkc:dU$AK
Elektronik Ag:usak.meb.gov.tr
e-posta:[email protected]
Aynnllit bilgi iyin:B.KA YA-VHKI/M.E~MELI-VHKI
Tel: (0 276) 2233990-159-161
Faks: (0276) 223 3989
Download

Destekleme ve Yetiştirme Kursları Öğretmen ve Öğrenci Anketi