142
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden6400-fdf2-3be0-8e7a-6453 kodu ile teyit edilebilir.
1彎
teven十 Mahallesi sakay!kti Sokak No 3
90 212 284 3243 pbx―
Fel ●
出
2
"鳳
Levent 34330 3e,ilけ as― lsPanbul‐ Tむ rkiye
Fax ,902122822851
attgeo.pro‐ infoeattgell pro
iTiM BAKAN日 こ:NA
MiLLi Eこ
{Venllik Ve Eこ
i‖
m TeknOloil:e‖ Gene!Mttdu‖ 苗こ麟}
ALgen Prole Ybneumi Olarak′ 丁OBiTAK ile isbi‖ 嗜i kapsaminda′ Tifrkye genelinde resmi
ёzeltum ilkOkul′
ortaokul′ lise ve dengi okul ёЁrencilerinin gё rmekte olduklarl,Hayat B‖ gisi′ Fen ve Teknoloji′ Teknoloji
ve Tasattm ve Fen Derslettne(Fizik′ Kimya′ Bivololi)deStek sa慧 lanmasina yё nelik′ “
Gezgin Bilimciler
Tiirklye Yo‖
ar:nda"temal:′ 81i‖ miz kapsavam ve her‖ de bir hafta sure ile serg‖ enecek iicretsiz:lGezici
Bilim 5enlitti"PrOiesi planlamaktay!z.
PrOie kapsam!nda kurumsal desteЁ
in yan:s:ra′
Promosyon Amacll Yay:n Desteこ
kura‖ e Abonelik Destetti Ve″ Bilim Ku10b0 0yelik″
Bilim senlitti′ nin
her‖ deki
eЁ ttime sa言 layacaЁ
a9111§
し‖baz:nda
″
Bilim coCuk Dergisi″
desteklett verecekun
yap!lacak genis katillmll protokol ile sa言 lanaCak Olup′
:katk:S!nedenivle ilgili Beledive Ba5kanllklarlndan′
tu‖ u101istik destettin SaЁ
i′
basta ulas:m olmak uzere′
her
lanmas:beklenilmektedin
″
Gez」 n Bilimdler ttrkive Yolね 日nda″ Gezに i日 lim senl嗜 i PrOlemi4
er:91n tamamen ticretsizdir.
1.
Kat:l:rnc!lar ve ogrenc‖
2.
81 il rnerkezimizde yerle,ik stand formunda ve heri:irnizde l hafta sure‖
3.
B‖ imsel deney gё ster‖ eri ve etkin‖ k
01acaktin
organ:zasyonu konularinda uzman ekiplerimiz taraf:ndan
2 avr: rota ha‖ nde mob‖ ize konvoy sek‖ nde planlanan sen‖ Ё
imiZ 41 hafta stirecek bir
etkinliktin
4.Dunyada bu capta yap:lm:5 ilk ve tek Bilim Senltti olacak prolenin′ en yOksek katll!mh Bilim
Senli言
i OlaCattl dusunolmektedin
Bu nedenie′ prolenin tum Oku‖ ara duyuruiarak′ her ilde bir hafta boyunca devam edecek B‖ im
zellikle Hayat BilgisL Fen ve Teknoloil′ TeknOloji ve Tasattm ve Fen Dersleri(Fizik′ Kimya′
5enl嗜 ne ё
i′
Bivololi)ders
ёttretmenlett ve ёこrencilettn
aktr katllimlattyla′
her tu‖ u10iistik destettin sa言 lanmaS:
hususunda gereЁ :ni arz edettm.
Savg!larlrn:zla′
ALTIGEN Proje Yё netimi
PrOduksivOn EЁ ium tticaret Ltd.5ti.
pR000xsiyoN EdlTlN rlcARET LIHITED ginxrrl
9〓
一
ALTIGEN PROJE YONET:Mi
Download

Ulaşmak İçin Tıklayınız.