T.C.
ASKALEKAYMAKAMLIGI
IleeMilliEgitimM前d批I慣gti
鈷掴蠍朝粥
say‖86942420−772.0314438
Konu言2015/4,UeAyllk
Yu函iBursUcretleri
…‥MUDURLUGtJNE
ASKALE
MilIiE垂直mBakaImglTemelBgitimGenelMnd融tigtin批2015佑UeAyllkYu函i
BursUcretleriileilgili14/12/2015tarihve12830739saylllyaZllanektegBnderiImiStir.
Bilgilerinizevegereginiricaederim.
,生玉
KeZ,ZibanBiTLisLi
Mtid慣ra.
SubeM心dum
(2Adet)
D禎Itlm;
OrtaokulM櫨dnrlt址Ierine
23/12/2015V.H.K.i, M.DELiBAS
YeniMnhl気anbuICod Yl的1皿I肌metPInasl
KaIlTei o4421038IO442415109e
Fax O4424151038
opo的場kale25@mcbgovtr
AymtiiiblJel MLISaDELtBASIvHKl
繭臨醜聞
醍蹴国
頭瞳睡頭
甘.C.
ERzURUMVALHLIGI
IlM粗目海猫mM朋軸!噂髄
SayIi67269960/772.03/13003495
17.12.2015
Konu:2015/4.UeAyllkYurti9i
BursUcretleri
DAGITIMYERLERiNE
Ilgi:MilliEgitim BakanhglTemelEgitimGenelM茸durl鴎uinun14/12/2015tarimive
12830739gayllly紘lSl.
MilliEi帝mBakanl噌ITemelEgitimGenelMnd批1慣gu’ntm一’2015/4.UeAyllkYurtiei
Burs Ucretlerii−nin6denmesiileilgiliilgiyazISlekte g6nderilmiS Olup,gereklii$Ve
坤emlerin Bakanl噌lmlZ yaZllarl do rultusunda hiebir aksakllga meydan verilmeden
yapllmaslhususunda;
Bilgilerinizivegereglnlricaederim.
SamihKIR
Valia.
IIMilliEgitimM融軸YardlmCISl
Ek:Yazl(lsayfa)
Daかtlm:
20IleeKaymakamlBlna
(主19eMilliEgitimMud融Iti郵)
ErzummllMilliEgitimMtldtil・lugtiY6netimCad.2500/Erzurum
AyrlntlIIBiIgiIcin:Ay将帥lKORAN
EIektronikAg:www.eIZumm.meb,gOV.tr
Tel:(0442)2344800−113
Posta:temelegitim25@meb.gov.tr
F水S:(0442)2351032
Buewakguvcnl−eleldronlkm2,allelmZalanmlStけhttp・〟evraksorgumebg°Vtradreslndenb3d3383ejdal−an8−237ekodulleteyltedliebIIIr
甘.C.
MI棚田EGITIM遜AKANLHGI
TemelE師imGeme員M鍋肌晦厳
Sayli23508695/772.03/12830739
14.12.2015
Konu;2015/4.UeAyllkYurtiei
BursUcretleri
…VALiLIGmE
何MilliEgitimM融url髄ti)
耶gi 詳1kGgretimveOrta6gretimKurumlanndaParasIZYatlllllk,BursveSosyalYardlmlar
Y6netme鳴i.
ilinizmerkezvedi菖erileelerdekiortaokullarda6grenimg6renburslu6grencilerin,
2015Y1114tincti的ayllkyurtieibursncretleri;1990(bursgOstergesi)rakamlnln,0,083084
01an memurmaaikatsaylSlile earPmlSOnuCu3ayllkhesaplanmliVe bir6grenclye net
496,01 TL 6denmek
nzere, 2015 Ylll
Merkezi
Y6netim
BiitCeSinin
13.01.31.00−09.1.2.00工05.4tertibinden Genel Mnd翫1龍gtimtlze bagllOkullarda6grenim
g6renbursu6grencilerlein14/12/2015tarihli6denekg6ndemebelgesiileokullarlnbagll
bulunduklansaymanlIkIarag6nderilmiStir.
BursIu 噌rencisi bulunan okul mud聞合壇 httpJ佑egm.meb.gov血 adresindeki
”DUYURULAR’’b61timundeyaymlanan2015/4tinctitie ayllk6denekg6ndemeyazISlile
e−Bursmod融慣ndenald噌1“2015/4龍nctid6nem6denekdagltImCetVelinde belirtilen6grenci
SaylSIVeOkulunatahsisedilen6denekmiktarlkadar6demeemribelgesidnzenIeyip,burslu
噌rencilerin Ekim,Kaslm Ve Arallk2015 aylarnna ait yurtiei buS ticretlerininiIgili
Saymanllklardan allnmaSlnl Ve“2015/4mc慣d6nem burslu6grencilistesindeisimleri
bulunan繕rencilere6denmesinisa軌ayacaklardlr.
ilveIleeMilliEgitimM的url故leri6demeyapacakokulmud批1陳lerinerehberlikte
bulunarak,6grencilerin magdur olmamalarl Ve yurtiei burs ucretlerinin geciktirilmeden
6denmesllelngerekentedbirlerialacaklardlr.
Gere菖iniricaederim.
FundaKOCABIYIK
Bakana.
GenelMnd批・
DAGITIM:
BP恰m
AtattlrkBIv.06648KIZllay/ANKARA
ElektronikAg:www.meb.gov.tr
e−pOSta:SC紬@meb.gov血
Ayrmtlllbilgiiein:SlddlkCAN Sef
T鉦(0312)4131343
Faks:(0312)4177108
Buevmkguvenllelek的nlklm弘一IclmZalanm函rh呼〟ev闘kSorgumeb.gov,tradresindencO70−2922−393c−beOb−79cckodu=eteyTted胸痛
Download

2015/4 üç aylık yurtiçi burs üçretleri