T.C,
遭墨壷
一三事案 ̄「「
DiNARKAYMAKAMLIGI
IleeMilliEgitimM龍dtlrlt嶋tl
拙継続縄詣艦船
農高il と1鉦覆
Sayl:82203202−903・03・01−E・13311397
24.12.2015
Konu:3.D6nemTopluS6zleSme
28.Md.lDereceVerilmesi.
MUDURLUGUNE
DINAR
okulu。uZd。/Kurumuzundag6revli6菖retmenvepersOnelden15/01/2005tarihindensonra
g6revebaSlayanve2182S・K・,458S・K・H・K・ile5289S・K・h址誼mlerindenyararlanmamlSOlanlara
ait bilgilerin(AyllksIZizinde olanlar dahil)ekte g6mderilen tabIoya,平Celromatlnda
doldurularali22/12/2015tarihimesaibitimime kadarMndLnrl蝉m批Insan KaynakLarl
e−POStaadresineg6nderilmesihususunda;
Bilgilerinizivegereglniricaederim・
HasanTAHTAOGLU
I19eMilliEgitimMtidtirti
Ek:ExcelTablo(1adet)
Da副tlm:
_TtimOkulveKurumMtidtlrmklerine・
BqewtmIn5070sayllはanungeregillCe
dm暮す鵬ImzdandieltaidikoIuhur
(ileeMEM)82203202−jnsanKaymklar,Sb・
AdliyeMah・AdIiyeCad・HummetKonagI03400DiNAR
叩OSta:dinarO3@meb・gOV・tr−KurumKodu:115605
1dariBirimKlmlikKodu;79038795
BuevTakguVenlielektroniklmZallelmZalanmi$tlr
Ayr…t,tIbitgi,eI
D.CANTeknisyen
1:02723536020(1205)
Faks:02723534577
11ttP′′evraksorguinebgovtradreslnden9084−2af7−315aヴd69−882ckodu−leteyltedileblllr
T.C.
AFYONKARAHISARVALILIGI
ILMilliEgitimMiid組rl噂ti
綾
「二二三ふ惣一TT
A書靖霜献論調臥R
illl
til賃▲i
24.12.2015
Sayl:34691520/903.03.01/13273125
Konu:3.D6nemTopluS6zleSme
28.Md.lDereceVerilmesi.
DAGITIMYERLERINE
IlCenizde g6revli 6gretmen ve personelden15/01/2005 tarihinden sonra g6reve
baSlayanve2182S.K.,458S.K.H.K.ile5289S.K.htikumlerindenyararlamamlS01amaraait
bilgilerin(ayllksIZizinde olanlar dahil)ekte g6nderilen excel fbmatlnda doldurularak
31/12/2015tarihimesaibitiminekadarM屯dth・lt嶋timtizeg6nderilmeslgerekmektedir.
Bilgilerinizivegereglnlricaederim・
MetinYALqN
Valia.
nMilliEgitimMtidtmi
EKLER:
−ExcelTablo.
DAGITIM:
工7IlCeKaymakamllgma.
IIMllllEgitlmMtld蘭luguMerkezIAFYONKARAHISAR
ElektronlkAg.a&onmebgovtJ
e−POSta OZlukO3@mebgovtr
AyrlntlllbllgiiCin CemalDAMCITeknlSyen
Tel.(0272)2137603−155
Faks.(0272)2137603−333
Buevrakguve山elektronlklmZallelmZalamlStlrhttp〟evl−aksorgumebgovtradreslndene24b−e220−3cd4−89ca−aO18kodulleteyltedlleblllr
”電 撃 > 蓉 …○ ○
INVANn
IHINIS
葛 ト 。 〔/〕 亀
ONXI¶NIXOJ
ONBJIS
N
B
−
班&ツ
lc
X
oO
薬
⊂⊃
●ヾ
8
「
寸
ネ
"
Download

3.Dönem Toplu Sözleşme 28.mad. 1 Derece Verilmesi