T. C.
Resmî Gazete
Kuruluş tarifai: 7 M k n 1336 - 1920
r
Yönetim
Başbakanlık
ve yazı işleri içim
Neşriyat
Genel
ve
26 T E M M U Z 1965
Müdevvenat
Müdürlüğüne
Sayı: 12058
PAZARTESİ
başvurulur.
J
KANUNLAR
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurları
Kanununun bazı maddelerini değiştiren 4258 sayılı kanunun
2 nci maddesi ile 4862 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelde değişiklik yapılmasına dair Kanun
No:
Kanun
M a d d e 6 — B u k a n u n u n hükümlerini M a l i y e ve Sağlık ve S o s y a l
Y a r d ı m Bakanları yürütür.
21/7/1965
[1]
Kabul tarihi: 15/7/1965
665
D.
SAYILI
CETVEL
M e m u r i y e t i n adı
Aded
Aylık
M a d d e 1 — 3 0 1 7 s a y ı l ı K a n u n a 4258 s a y ı l ı K a n u n u n 2 n c i m a d d e s i
i l e e k l e n e n « e k m a d d e ( 1 ) » aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir.
E k Madde 1 —
MERKEZ
Müsteşarın katılmadığı toplantılara, toplantı k o n u s u
o l a n h i z m e t l e görevlendirilmiş Müsteşar M u a v i n i Başkanlık eder.
Müsteşar m u a v i n l e r i
m e r k e z teşkilâtı i l e k o r u y u c u ,
tedavi
Atanmaları Bakanın seçmesiyle ve k a r a r n a m e i l e olur.
Kuru­
luş v e M e m u r l a r ı K a n u n u n u n 3 ü n c ü m a d d e s i n d e y a z ı l ı k u r u l u ş l a r a N ü ­
fus Plânlaması G e n e l Müdürlüğü ile A n a ve Çocuk Sağlığı
Nüfus
Plânlaması
Genel
s u n d a k i a r a ş t ı r m a , plân, p r o g r a m
Müdürlüğü, nüfus plânlaması
denetlemekle,
A n a v e Çocuk Sağlığı Müdürlüğü, a n a v e çocuk sağlığını k o ­
r u m a k için p l â n l ı v e p r o g r a m l ı ç a l ı ş m a y ı d ü z e n l e m e k , g e r e k
r i n i n devamı müddetince v e gerekse
sağlığını t a k i p
3
gebelikle­
doğumdan sonra a n a ve çocuğun
etmekle,
Görevlidirler.
İdari İlimler mezunları)
Danışma
ve İnceleme
Üye
1 500
Sağlık
İşleri
Genel
MüdÜlrMğü
Piş Tabibi
Sağlık
1
Propagandası
istatistikçi
ve Tıbbi
İstatistik
(istatistik dersi okutan
Genel
fakülte
950
MüdKlrkiğü
veya
yüksek o k u l mezunları)
bu k a ­
1
950
1
1 100
ilişik 1, 3, 4, s a y ı l ı c e t v e l l e r d e
çıkarılmıştır.
Meslekî
girdiği tarihte Sağlık v e
(1) sayılı c e t v e l d e k i
kadrolara yeniden
ata­
nırlar.
Y e n i a t a n m a l a r yapılıncaya k a d a r b u memurların a l m a k t a
ları aylıkların ödenmesine d e v a m
olduk­
o l u n u r . Y e n i a t a n m a l a r yapıldığı t a ­
Genel
Müdürlüğü
Müdür ( T a b i p )
S o s y a l Y a r d ı m Bakanlığında çalışan m e m u r l a r d a n b u k a n u n a bağlı (2)
sayılı cetvelle kadroları kaldırılanlar (Kazanılmış hakları saklı t u t u l m a k
öğretim
Y ü k s e k o k u l l a r v e s a ğ l ı k k o l e j l e r i şubesi
yazılı k a d r o l a r eklenmiştir.
Geçici M a d d e — B u k a n u n u n yürürlüğe
mezunu b u ­
lunması şarttır. )
M a d d e 4 — 4862 s a y ı l ı K a n u n a b a ğ l ı ( 1 ) s a y ı l ı c e t v e l e b u k a n u n a
u
1
Sağlık
Müdür (Tabip, Yüksek
Okulları
Sağlık Okulları
mezunları
ile fakülte v e y a yüksek o k u l l a r m e z u n u öğretmen)
1
950
Şef
1
700
1
950
1
950
(Asgari ortaokul mezunu)
Sağlık
Teknisiyten
OküHari
Şubesi
Müdür (Tabip, Yüksek Sağlık
bulunmıyanlardan işe başlama kaydı
ile fakülte v e y a yüksek o k u l l a r m e z u n u öğretmen)
B u kanunun
aranmaz.
(1), (2) v e (3) üncü m a d d e l e r i
ile k a ­
n u n a bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı k a d r o l a r y a y ı m ı t a r i h i n d e ; (3) s a ­
y ı l ı c e t v e l d e y a z ı l ı k a d r o l a r 1/3/1966 v e ( 4 ) sayılı c e t v e l d e y a z ı l ı k a d r o ­
l a r d a 1/3/1967 t a r i h i n d e y ü r ü r l ü ğ e g i r e r .
950
Şubesi
r i h t e geçici görev, i z i n v e hastalık g i b i k a n u n i sebeplerle görevi başında
Madde 5 —
1 500
Kurulu
rından b i r i s i n i b i l m e s i v e a s g a r i lise
n u n a b a ğ l ı ( 2 ) sayılı c e t v e l d e y a z ı l ı k a d r o l a r
b u k a n u n a bağlı
1
Müsteşar M u a v i n i ( H u k u k , İktisat, S i y a s a l B i l g i l e r
Mütercim (ingilizce, Fransızca ve A l m a n c a lisanla­
M a d d e 3 — 4862 s a y ı l ı K a n u n a b a ğ l ı ( 1 ) s a y ı l ı c e t v e l d e n
kaydiyle)
1 500
fakülteleri i l e v e y a O r t a - D o ğ u T e k n i k Üniversitesi
v e eğitim f a a l i y e t l e r i n i düzenlemek,
programların uygulanmasını yürütmek v e
B)
konu­
3
İdari
Müdürlüğü
katılmıştır.
A)
Müsteşar M u a v i n i ( T a b i p )
edici
v e y a s o s y a l a m a ç l ı k u r u m v e k u r u l l a r ı n f e n n i v e i d a r i işlerini y ü r ü t ü r l e r .
M a d d e 2 — 3 0 1 7 sayılı S a ğ l ı k v e S o s y a l Y a r d ı m B a k a n l ı ğ ı
3
KURULUŞU
Genel
Müdür (Tabip, Y ü k s e k
Eğitim
Okulları mezunları
Şubesi
Sağlık Okulları mezunları
ile fakülte v e y a yüksek o k u l mezunları)
Sahife 2
(Resmî Gazete)
-
D.
M e m u r i y e t i n adı
8
Şef ( A s g a r i o r t a o k u l m e z u n u )
Donatım
5
Aded
Genel
D e p o Müdürü ( A s g a r i lise
okullar
1
Aylık
veya muadili
mezunları)
1
1 100
>
>
>
>
>
>
3
950
7
>
>
>
»
>
»
»
3
800
4
9
rehabilitasyon
m/er*kesi
Müdür ( R e h . alanında yetişmiş t a b i p )
S o s y a l H i z m e t l e r Müte. ( A k a d e m i
mezunu)
10
»
11
>
»
Ankara
>
Kreş
>
ve Gündün
t
7
1 260
10
500
11
450
600
yardımcı)
1
950
9
öğretmen (öğretmen okulu mezunu)
2
600
Çocuk
Sağhğı
4
Müdür (Tabip
mütehassıs)
1
1 250
Müdür Yardımcısı ( T a b i p )
1
1 100
6
T a b i p ( N i s a i y e ve çocuk mütehassısı)
2
950
1
700
1
500
1
500
8
B ü r o Şefi ( A s g a r i o r t a o k u l m e z u n u )
İstatistik M e m u r u ( A s g a r i o r t a o k u l
10
Memur
Nüfus
mezunu)
mezunu)
Plântaması
Genel
Müdürlüğü
3
G e n e l Müdür (Tabip, N i s a i y e ve H a l k Sağlığı M ü ­
S,
tehassısı)
Genel Müdür Yardımcısı
3
10
1
1 500
Ş«f (Lise m e z u n u )
1
1
1 100
700
Memur
1
500
0
1
950
(Tabip)
( A s g a r i ©rtaekul m e 2 u n u )
Program
Etüt
ve
Araştırma
6
Müdür
( T a b i p , misaiye
Refik
4
Saydam
besin
6
Hıfsıssihha
Kontrol
Şubesi
Mühendisi
1
950
>
>
2
800
>
>
1
500
1
600
( F e n Fakülte»! mezunu)
Lisansiye
>
>
Bakteriyoloji
Tabip
700
»
»
»
>
»
»
40
9
»
>
>
>
>
>
»
»
»
50
600
65
500
>
>
>
'»
75
450
10
»
>
>
11
»
»
TahlO
Hıfsıssihha
Enstitüsü
700
K i m y a Y ü k s e k Mühendisi v e y a K i m y a g e r
Diyarbakır
Hıfsıssihha
Sağlık
6
Enstitüsü
700
Ocakları
Tabip
7
8
»
12
Hemşire
12
Sağlık
14
Köy
11
S o s y a l Y a r d ı m c ı ( M e s l e k î k u r s g ö r m ü ş lise v e d e n g i
Memuru
Ebesi
Çocuk
Bakım
ve Kontrol
5
e
450
»
»
7
400
18
>
>
»
»
»
»
»
e
350
[2] S A Y I L I
CETVEL
Kaldırılan
kadrolar
Müsteşar
Muavini
1
Merkes
1 100
kuruluşu
Yüksek okullar
1 100
5
Müdür
4
öğretmen
1 250
1 100
S
960
»
6
Sağlık
kolejleri
1
800
4
öğretmen
3
1 250
600
5
>
6
1 100
1
600
6
Müdür
2
950
6
öğretmen
1
950
17
700
2
800
Sağlık
Memurları
Okulu
2
1 100
3
950
800
12
»
7
8
500
450
9
400
11
>
E>epo v e A m b a r M e m u r u ( A s g a r i o r t a o k u l m e z u n u )
s
>
»
7
700
8
Müdür
2
700
»
1
350
8
>
>
>
»
2
300
11
meslekî öğretim v e r e n o k u l l a r
7
z
8
mezunu)
veya sağlık
>
>
*
13
Müdürlüğü
öğrenimi
mezunları)
»
950
Okulu
700
>
(Tabip
- Hemşire
400
600
>
O k u l Müdürü
Laborant
600
11
Müdür
*
Genel
öğretmen
8
1
1
öğretim
Yardımcı
Ebe,
5
Meslekî
e
9
>
(Asgari ortaokul
1 500
kuruluşu
Müdür
S
Memur
300
1
Dispanserleri
Tabip.
İ»
14
400
410
»
4
İS
400
180
»
>
u
600
90
»
7
9
80
»
mezunu)
7
6
10
700
Yuvaları
İLLER KURULUŞU
Savaş
800
70
»
okullar
Şubesi
(Bakteriyolog)
Verem
37
1»
1 250
>
>
800
>
>
8
vete­
>
>
13
»
İller
»
Eazaeı v e y a K i m y a
0
950
7
»
Meslekî ö ğ r e t i m G e n e l Müdürlüğü
>
7
7
»50
»
Fizikçi
1 100
6
»
950
>
»
1 250
>
Enstitüsü
1
Eczacı veya Yüksek K i m y a
ST
10
9
1
mütehassısı)
İlâç
700
veya
2
Şubesi
B e s i n Kimyası Mütehassısı ( T a b i p , k i m y a g e r ,
riner,
800
7
Y ü k s e k o k u l l a r sağlık k o l e j l e r i v e sağlık okulları şubesi
mütehassısı)
Merke»
8
3
3
1
mezunu)
Biyomedikal
«
(Tabip v e y a Yüksek Sağlık O k u l u
Şubesi
M ü d ü r ( T a b i p , n i s a i y e v e y a h a l k sağlığı mütehassısı
v e y a y ü k s e k ©kul
>
Şubesi
Müdür (Yüksek o k u l mezunu)
Eğitim
•»
»
meslekî öğrenim v e r e n o k u l l a r m e z u n u öğretmen)
a
Müdürlüğü
10
Aylık
K i m y a Y ü k s e k Mühendisi v e y a K i m y a g e r
5
(Asgari ortaokul
öğretmen
mezunları)
»
Adana
Müdür ( T a b i p v e y a sosyal
ve
4
»
Bakımevi
6
Ana
*
8
teknik
Aded
O k u l Müdür M u a v i n i (Sağlık öğrenimi v e y a meslekî
öğretim veren o k u l l a r
Müdürîüğü
»
himmetler
M e m u r i y e t i n adı
700
6
Sosyal
26 TEMMUZ 19«
8
Muavini
öğretmen
Yardımcı
Kültür D e r s i
>
950
17
800
öğ.
>
»
Askerlik Dersi
Meslek Dersi
veya
15
öğretmen
Öğ.
öğretmen
600
54
450
12
700
7
450
7
öğ.
İS
Ebe
9
49
Okulu
350
700
26 TEMMUZ 1965
(Resmî Gazete)
D.
M e m u r i y e t i n adı
Köy
6
Müdür
7
Mütehassıs
8
9
»
>
800
»
12
700
4
600
öğretmen
»
Sıtma Savaş M e m u r u
11
Sağlık M e m u r u
Diplomasız
Köy
4
500
16
450
sağlık
sağlık
22
350
28
500
9
»
»
»
5
600
11
>
>
>
20
450
SAYILI
MERKEZ
Sosyal
5
CETVEL
birini
Beden
Beh.
Enstitüsü
Beden
1
K l i n i k P s i k o l o g (Akıl ve Sinir H a s . Müte.)
1
öğretmen
1
( T e k n i k Öğ. O k . mezunu)
Mesleki
Ankara
Kreş
ve Gündüz
Öğretim
Genel
60
400
240
300
Müdürlüğü
O k u l Müdürü (Talbip, Y ü k s e k Sağlık O k u l u
mezun­
okullar mezunu
öğret­
O k u l Müdürü ( T a b i p , Y ü k s e k Sağlık O k u l u
mezun­
menler)
6
2
ları i l e f a k ü l t e v e y ü k s e k
okullar
mezunu
O k u l Müdürü
(Tabip, Y ü k s e k Sağlık O k u l u
okullar
Öğretmen
Öğretmen
1 100
Sağlık O k u l u
950
950
öğretmen
950
2
800
(Tabip, Yüksek
Öğretmen
(Tabip, Yüksek
öğretmen
öğretmenler)
Sağlık O k u l u
öğretmenler)
Sağlık O k u l u
1
950
10
Sağlık O k u l u
8
ocakları
Tabip
öğretmen
11
(Tabip, Yüksek Sağlık O k u l u
İS
950
25
800
35
700
100
600
100
500
100
450
20
600
10
450
10
450
10
450
mezunları
( T a b i p , Y ü k s e k Sağlık O k u l u
ile fakülte v e yüksek o k u l l a r m e z u n u
5
700
600
9
7
15
800
11
Memur
90
400
11
M u t e m e t v e Satınalma M e m u r u
12
Hemşire
12
Sağlık M e m u r u
14
Köy Ebesi
Mesleki
5
6
4
O k u l Müdürü
Öğretim
(Tabip, Yüksek
O k u l Müdürü
(Tabip, Yüksek
6
7
Öğretmen
öğretmen
öğretmen
Öğretmen
11
9
11
öğretmen)
öğretmen)
öğretmen)
öğretmen)
öğretmen)
öğretmen)
mezunu)
1 250
M a d d e 1 — B i r i n c i C i h a n H a r b i y l e istiklâl H a r b i n e iştirak ederek
3
1 100
13
950
25
800
35
700
100
600
100
500
100
450
20
600
emsallerine
nisbeten
olağanüstü
hizmet
v e yararlık
gösteren
Mahmut
oğlu V e l i B o z k a y a ' y a , h a y a t t a bulunduğu müddetçe, v a t a n i h i z m e t
tibinden
(500) l i r a
ayhk
ter­
bağlanmıştır.
M a d d e 2 — B u k a n u n yayımını takilbeden aybaşından i t i b a r e n y ü ­
rürlüğe girer.
Madde
3 —
B u k a n u n u n hükümlerini
M a l i y e Bakanı
yürütür.
20/7/1965
( T a b i p , Y ü k s e k Sağlık O k u l u m e z u n u v e
öğretmen)
( T a b i p , Y ü k s e k Sağlık O k u l u m e z u n u ve
fakülte, yüksek
okul mezunu
Şef ( A s g a r i o r t a o k u l
öğretmen)
mezunu)
Aşık Veysel'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması
hakkında Kanun
Kanun No : 690
Kabul tarihi: 16/7/1965
Mutemet ve Sat. A l . M e m u r u (Asgari ortaokul me­
zunu)
11
ortaokul
Kabul tarihi: 16/7/1965
Kanun No : 689
2
( T a b i p , Yüksek Sağlık O k u l u m e z u n u v e
fakülte, yüksek o k u l m e z u n u
Öğretmen
öğretmen)
(Tabip, Yüksek Sağlık O k u l u m e z u n u ve
fakülte, yüksek o k u l m e z u n u
10
950
(Asgari
Mahmut oğlu Veli Bozkaya'ya vatani hizmet tertibinden
aylık bağlanmasına dair Kanun
(Tabip, Yüksek Sağlık O k u l u m e z u n u ve
fakülte, yüksek o k u l m e z u n u
9
öğretmen)
(Tabip, Yüksek Sağlık O k u l u mezunu ve
fakülte, yüksek o k u l m e z u n u
8
8
mezunu)
Depo ve A m b a r M e m u r u ( A s g a r i ortaokul
(Tabip, Yüksek Sağlık O k u l u m e z u n u ve
fakülte, yüksek o k u l m e z u n u
Öğretmen
1 100
(Asgari ortaokul
mezunu)
11
(Tabip, Yüksek Sağlık O k u l u m e z u n u ve
fakülte, yüksek o k u l m e z u n u
Öğretmen
1
öğretmenler)
mezunu)
Müdürlüğü
Sağlık O k u l u i l e f a ­
külte v e y a yüksek o k u l m e z u n u
Öğretmen
400
300
(Asgari ortaokul
mezunları
Sağlık O k u l u ile f a ­
külte v e y a yüksek o k u l m e z u n u
fakülte, yüksek o k u l m e z u n u
5
Genel
60
235
Şef
1 110
mezunları
( T a b i p , Y ü k s e k Sağlık O k u l u
50
3
mezunları
(Tabip, Yüksek Sağlık O k u l u
9
1 250
mezunları
ile fakülte ve yüksek o k u l l a r m e z u n u öğretmenler)
İller kuruluşu sağlık
3
mezunları
ile fakülte ve yüksek o k u l l a r m e z u n u öğretmenler)
öğretmen
800
mezunları
ile fakülte v e yüksek o k u l l a r m e z u n u öğretmenler)
öğretmen
5
mezunları
ile fakülte ve yüksek o k u l l a r m e z u n u öğretmenler)
8
950
öğret­
ile fakülte ve yüksek o k u l l a r m e z u n u öğretmenler)
7
1 100
1
(Tabip, Yüksek
8
mezun­
mezunu
ile fakülte ve yüksek o k u l l a r m e z u n u
6
Bakımevi
Mütehassısı
(Tabip, Yüksek
1 100
öğret­
menler)
9
Çocuk Hastalıkları
400
ile fakülte ve yüksek o k u l l a r m e z u n u
Eğ.
7
6
800
90
Sağlık Memuı u
5
olması
mezunu)
6
5
6
15
Köy Ebesi
4
1
(Eğitim
>
menler)
Merkezi
bilmesi ve asgari lise mezunu
Eğ. Öğr.
600
ları i l e f a k ü l t e v e y ü k s e k
şartiyle)
6
700
50
14
KURULUŞU
Hizmetler
5
»
12
5
Aylık
Ocakları
Hemşire
7
M ü t e r c i m ( i n g i l i z c e , F r a n s ı z c a , A l m a n c a lisanların­
dan
7ı
memurları
700
Aded
Tabip
ları i l e fakülte ve yüksek
3
[3]
8
memurları
K ö y Sağlık M e m u r u
KURULUŞU
Sağlık
9
3
CETVEL
M e m u r i y e t i n adı
D.
12
savaş
Sıtma
8
İLLER
4
13
[4] S A Y ı L ı
ebe okulları
Tabip
»
10
Aylık
950
Yardımcı
11
Aded
Sahile:
Depo ve A m b a r M e m u r u ( A s g a r i ortaokul mezunu)
10
450
10
450
M a d d e 1 — A ş ı k V e y s e l adı i l e t a n ı n a n H a l k Ş a i r i V e y s e l Ş a t ı r o ğ lu'na,
a n a d i l i m i z e v e millî b i r l i ğ i m i z e y a p t ı ğ ı
h i z m e t l e r d e n dolayı, y a -
Sahile: 4
(Resmî Gazete)
sadığı sürece v a t a n i h i z m e t
tertibinden
(500) l i r a a y l ı k
M a d d e 2 — B u k a n u n yayımı tarihini
rürlüğe girer.
Madde
takibeden
26 TEMMUZ 1965
bağlanmıştır.
n u n u n y ü r ü r l ü ğ e g i r m e s i g ü n ü n d e n b e ş yıl s o n r a b a ş l a m a k ü z e r e y i r m i
aybaşında y ü ­
yıl içinde y i r m i eşit t a k s i t t e v e f a i z s i z o l a r a k H a z i n e y e ö d e n i r .
M a d d e 7 — B u k a n u n yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
3 — B u k a n u n u M a l i y e Bakanı
yürütür.
M a d d e 8 — B u k a n u n u n hükümlerini B a k a n l a r K u r u l u
20/7/1965
21/7/1965
Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin
bir kısmı borçlarının Hazinece terkin ve tahkimi hakkında
Kanun
Kanun No: 691
M a d d e 1 — Belediyelerin v e belediyelere
bağlı müessese v e işlet­
o l a n borçları t e r k i n v e aynı t a r i h t e b u K a n u n a bağlı cetvelde gösterilen
k a m u i k t i s a d i teşebbüslerine o l a n borçları t a h k i m o l u n u r .
bağlı müessese v e işletmelerin mükellef
sıfatiyle borçlu bulundukları vergiler,
resimler, harçlar ve cezalar i l e
k a n u n i paylar, faizler ve gecikme faizleri,
komisyonlar
ve b a n k a ve
s i g o r t a işlemlerinden a l m a n gider v e r g i l e r i b u K a n u n d a sözü geçen borç
deyimine
Askerî Mıntakalar Kanununun birinci maddesinin (A)
fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun
Kanun No: 692
dâhildir.
Madde 1 — A )
A)
7269 s a y ı h K a n u n l a k u r u l a n T a b i î Â f e t l e r F o n u n a o l a n b o r ç l a r ,
B)
İller Bankası n e z d i n d e k i «Belediyeler F o n u » n a o l a n borçlar,
C)
Belediyelerin k e n d i kurdukları
müessese v e işletmelere
olan
borçları i l e b u müessese v e işletmelerin, bağlı oldukları belediyelere
olan
borçlan.
M a d d e 3 — Belediyeler ve belediyelere
bağlı müessese ve işletme­
r i n d e ihtilaflı o l a n l a r dâlıil) g ö s t e r i r
t a h k i m a t hattından v e k e z a müstahkem
kerî tesisat (Gözetleme yerleri, genel veya bölge cephanelikleri, s a n t r a l lar, mahfuz m a h a l l e r ve sair mühim
tesisat)
için b u
binaların h a r i c i
m u h i t i n d e n i t i b a r e n (300-600) m e t r e u z a ğ ı n d a n a l m a n n o k t a l a r ı n b i r b i ­
r i n e birleştirilmesi i l e m e y d a n a
gelen h a t l a r l a çevrilmiş
bölgedir. B u
b ö l g e içine m ü s t a h k e m m e v k i i n i l g i l i m e n s u p l a r ı n d a n m a a d a h i ç b i r k i m s e
B u bölge içindeki taşınmaz
m a l l a r gerçek karşılıkları peşin
ödenmek şartiyle kamulaştınlır. A r a z i şartlarına u y m a k v e halkın f a y d a ­
l a n m a v e geçiş ihtiyaçları gözönünde b u l u n d u r u l m a k h u s u s u n d a b i r i n c i
y a s a k bölgenin (300) m e t r e o l a n e n a z h a d d i n i d a h a aşağı hadlere i n ­
dirmeye
G e n e l k u r m a y Başkanlığı y e t k i l i d i r .
B i r i b i r i n e (600) m e t r e v e y a d a h a yakın o l a r a k tâyin edilmiş o l a n
birçok b a t a r y a l a r d a n b i r a r a y a gelmiş h e r
ayrı y a s a k bölge tâyin e d i l m e y i p
b a t a r y a v e g r u p için ayrı
grupların bölgesi olduğu
müstahkem
b ö l g e için m ü ş t e r e k v e b i r b ü t ü n o l a r a k y a s a k b ö l g e t â y i n e d i l i r .
yerle­
Madde
2 —
B u k a n u n yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde
3 —
B u kanunu Bakanlar Kurulu
g i r i ş i n d e n İtibaren ü ç a y i ç i n d e d ö r d e r n ü s h a h a l i n d e h a z ı r l a r v e ü ç n ü s ­
hasını i l v e ilçenin e n b ü y ü k mülkiye âmirine v e r i r l e r .
yapılacak
m e v k i d e k i diğer münferit a s ­
yürürlüğe
( H e r türlü y a r g ı
cetvelleri b u kanunun
B i r i n c i y a s a k bölge; b i r t a b y a yahut istinat nok­
tası v e y a b i r b a t a r y a m a n z u m e s i n i n s a v u n m a s ı i ç i n e t r a f ı n a
giremez.
M a d d e 2 — A ş a ğ ı d a gösterilen borçlar, b u k a n u n l a yapılacak t e r ­
k i n v e y a t a h k i m i n dışındadır.
ler y u k a r d a k i maddelerde belirtilen borçlannı
Kabul tarihi: 16/7/1965
M a d d e 1 — A s k e r î M e m n u Mıntakalar hakkındaki 1110 sayılı K a ­
n u n u n 4944 sayılı K a n u n l a d e ğ i ş i k 1 i n c i m a d d e s i n i n ( A ) f ı k r a s ı a ş a ğ ı ­
d a k i şekilde d e ğ i ş t i r i l m i ş t i r :
Kabul tarihi: 16/7/1965
m e l e r i n b u K a n u n u n yayımı gününde D e v l e t e v e k a t m a bütçeli i d a r e l e r e
Belediyeler ve belediyelere
yürütür.
yürütür.
21/7/1965
B u cetvellerde
k a n u n u n yürürlüğe giriş günü i t i b a r i y l e b o r c u n miktarı, d o ğ u ş sebebi v e
alacaklısı a ç ı k ç a gösterilir v e b u n l a r a a i t h e r türlü b e l g e l e r v e y a
tas­
d i k l i örnekleri e k l e n i r .
B u m a d d e d e b e l i r t i l e n üç aylık süre içinde g e r e k l i cetveller v e b i l ­
g i l e r verilmediği t a k d i r d e , b u mükellefiyeti yerine g e t i r m i y e n
belediye­
ler v e bağlı müessese v e işletmelerin borçları t e r k i n v e y a t a h k i m sıra­
sında n a z a r a alınmaz.
M a d d e 4 — B u k a n u n u n 3 üncü m a d d e s i g e r e ğ i n c e v e r i l e c e k
c e t v e l l e r i n i n i k i nüshası e n b ü y ü k mülkiye âmirleri tarafından
borç
Maliye
Bakanlığına gönderilir. B o r ç l a r v e belgeler, İçişleri v e M a l i y e B a k a n l ı k ­
l a r ı i l e b u k a n u n a b a ğ l ı c e t v e l d e yazılı k u r u l u ş l a r b a k ı m m d a n b u k u r u ­
luşların d o ğ r u d a n d o ğ r u y a v e y a vasıtalı o l a r a k b a ğ l ı oldukları
lığın t e m s i l c i l e r i n d e n k u r u l a c a k b i r k o m i s y o n c a
bakan­
incelenir. B u İnceleme­
l e r , k a n u n u n yürürlüğe girişinden i t i b a r e n e n g e ç b e ş a y içinde b i t i r i l i r .
K o m i s y o n u n kararları h e r b e l e d i y e v e y a müessese v e işletmesine t e r k i n
v e y a t a h k i m o l u n a n borçları d e r h a l tebliğ edilir.
H e r türlü y a r g ı v e i c r a m e r c i l e r i n d e k i
tikçe belediyeler
v e alacaklı
ihtilaflı b o r ç l a r
kuruluşlar tarafından en
kısa
kesinleş­
zamanda
maddelere göre
belirtilecek ve kesinleş­
tikçe M a l i y e Bakanlığına b i l d i r i l e c e k borçlar hakkında aşağıdaki işlem­
ler yapılır:
A)
D e v l e t e v e k a t m a bütçeli i d a r e l e r e o l a n borçlar ( V a k ı f l a r G e ­
Bağlı cetvelde yazılı kuruluşlara v e Vakıflar G e n e l
ğüne olan borçlar Hazinece t a h k i m
Müdürlü­
edilerek y i r m i yılda v e y i r m i
eşit
t a k s i t t e yüzde beş f a i z i y l e b i r l i k t e ödenir.
C)
İller Bankasına o l a n borçlar,
b e l e d i y e l e r i n h e r yıl ö d e m e l e r i
g e r e k e n a n a b o r ç v e f a i z m i k t a r l a r ı v e Vâde t a r i h l e r i g ö z ö n ü n e a l ı n a r a k
b u b a n k a v e M a l i y e Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dahilinde t a h ­
k i m e d i l i r . B u t a h k i m d e n d o l a y ı İller B a n k a s m a a y n c a f a i z ö d e n m e z .
Madde 6 —
Kabul tarihi: 16/7/1965
M a d d e 1 — 5 O c a k 1961 t a r i h l i v e 222 s a y ı l ı İ l k ö ğ r e t i m v e E ğ i t i m
K a n u n u n u n geçici 2 n c i maddesi
a ş a ğ ı d a k i şekilde
değiştirilmiştir.
G e ç i c i M a d d e 2 — 5 O c a k 1961 t a r i h l i v e 2 2 2 sayılı K a n u n u n y ü r ü r ­
l ü ğ e g i r d i ğ i t a r i h t e n i t i b a r e n 15 y ı l s ü r e i l e , 15 i n c i m a d d e d e y a z ı l ı ş a r t ­
ları t a ş ı y a n ö ğ r e t m e n
bulunmaması
halinde, en az
ortaokul ve dengi
o k u l l a r m e z u n u v e 18 yaşını tamamlamış o l a n l a r d a n , açılmış v e açılacak
k u r s l a r d a başarı gösterenler, öğrenim durumlarına göre k a d r o
karşılığı
ücretle g e ç i c i ö ğ r e t m e n o l a r a k a t a n a b i l i r l e r .
B u n l a r d a n i k i y ı l b a ş a r ı i l e çalışmış
olanlardan,
öğretmen o k u l u
bulunanlardan
a r a l ı k s ı z ü ç t a k v i m yılı g e ç i c i ö ğ r e t m e n l i k y a p t ı k l a n v e b a ş a r ı l a r ı u s u ­
lüne g ö r e s a p t a n d ı ğ ı anlaşılanlar, asıl i l k o k u l ö ğ r e t m e n l i ğ i n e geçirilirler.
Asıl i l k o k u l
öğretmenliğine geçirilen geçici
öğretmenlerin,
geçici
ö ğ r e t m e n l i k t e k i h i z m e t süreleri i l k t e r f i l e r i n d e g ö z ö n ü n e alınır.
Geçici öğretmenlere t a t i l aylarında d a ücretleri ödenir.
n e l Müdürlüğü hariç) t e r k i n edilir.
B)
Kanun No: 693
b i t i r m e imtihanını v e r e n l e r i l e l i s e v e d e n g i o k u l m e z u n u
M a l i y e Bakanlığına bildirilir.
Madde 5 — Yukarıdaki
İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçici 2 nci maddesinin
değiştirilmesi hakkmda Kanun
Belediyelerle belediyelere
bağlı müessese v e işletmeler
b u k a n u n gereğince t a h k i m edilecek b o r ç l a n tutarı i l e b u n l a r için H a z i ­
nece ödenecek f a i z l e r tJoplammca H a z i n e y e borçlanırlar. B u borçlar, k a ­
T e f t i ş r a p o r l a r ı n a g ö r e , i k i y ı l üst üste b a ş a r ı s ı z o l a n g e ç i c i ö ğ r e t ­
menlerle,
olarak
ortaokul ve dengi
o k u l mezunlarından olup
çalışmakta b u l u n a n l a r d a n
geçici
öğretmen
15 y ı l i ç i n d e ö ğ r e t m e n o k u l u
bitirme
imtihanlarını v e r e m i y e n l e r i n g ö r e v l e r i n e s o n v e r i l i r .
G e ç i c i ö ğ r e t m e n l e r , d i s i p l i n işleri b a k ı m ı n d a n , asıl ö ğ r e t m e n l e r e u y ­
g u l a n a n hükümlere tabidirler.
Madde 2 — B u k a n u n yayımı
tarihinde yürürlüğe
Madde 3 — B u kanunu Bakanlar K u r u l u
21/7/1965
yürütür.
girer.
26 TEMMUZ 1965
Sahife: 5
(Resmî Gazete)
t o r u n a a l m a k t a olduğu maaşından başka (ihtisas ödeneği) n a m i y l e h e r
Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 2 nci maddesinin
değiştirilmesine dair Kanun
ay
(1000) l i r a
verilir.
Madde 2 — B u k a n u n yayımı
Kanun No: 694
Kabul tarihi: 16/7/1965
tarihinde yürürlüğe
M a d d e 3 — B u k a n u n hükümlerini Türkiye
girer.
Büyük Millet Meclisi
Başkanı yürütür.
M a d d e 1 — 4/7/1934 t a r i h l i v e 2559 sayılı P o l i s V a z i f e v e S a l â h i ­
21/7/1965
y e t K a n u n u n u n 2 n c i m a d d e s i a ş a ğ ı d a k i şekilde değiştirilmiştir.
Madde 2 —• Polisin genel
A)
kamu
e m n i y e t l e i l g i l i görevleri i k i kısımdır.
K a n u n l a r a , tüzüklere, yönetmeliklere,
düzenine u y g u n
Hükümet
emirlerine ve
olmıyan h a r e k e t l e r i n işlenmesinden önce b u k a ­
n u n hükümleri dairesinde önünü a l m a k ,
B)
işlenmiş o l a n b i r suç hakkında C e z a M u h a k e m e l e r i Usulü K a ­
n u n u i l e d i ğ e r k a n u n l a r d a yazılı g ö r e v l e r i
Kamu
sapmak,
düzeni v e k a m u g ü v e n l i ğ i n i n s a ğ l a n m a s ı n d a n s o r u m l u
p o l i s ; â m i r i n d e n aldığı e m r i , k a n u n , t ü z ü k v e y ö n e t m e l i k
5434 sayılı kanuna ek 2/8/1960 gün ve 42 sayık kanuna
geçici bir madde eklenmesi hakkında Kanun
olan
Kanun No: 696
hükümlerine
aykırı görürse, y e r i n e g e t i r m e z ve b u aykırılığı e m r i verene b i l d i r i r . A n ­
c a k , â m i r e m r i n d e ısrar e d e r v e b u e m r i n i y a z ı l ı o l a r a k
yerme
yenilerse,
getirilir. B u halde, e m r i yerine getiren s o r u m l u olmaz.
s u ç teşkil e d e n e m i r h i ç b i r s u r e t l e
yerine getirilmez. Yerine
emir
Konusu
G e ç i c i M a d d e —• S u b a y v e a s k e r î
m e m u r l a r d a n 27/2/1961 t a r i h i n ­
d e n ö n c e , b u k a n u n a g ö r e çeşitli s e b e p l e r l e
e m e k l i y e ayrılmış
bulunan­
l a r l a ölenlerin d u l v e y e t i m l e r i n e b a ğ l a n m ı ş o l a n a y l ı k l a r , a y n ı r ü t b e d e k i
A ş a ğ ı d a yazılı h a l l e r d e :
I - C a n , ırz v e y a m a l e m n i y e t i n i k o r u m a k
I I - D e v l e t i n ş a h s i y e t i n e k a r ş ı işlenen
delillerini tesbit etmek
mukavemette
bulunanları
veya
m u k a v e m e t l e r i n i def e t m e k
e m s a l l e r i n i n 24/2/1961 g ü n v e 262 s a y ı l ı K a n u n d a y a z ı l ı d e r e c e t u t a r l a r ı
için,
cürümlerin f a i l l e r i n i
yaka­
esas alınmak s u r e t i y l e y e n i d e n b a ğ l a n a r a k ödenir.
Geçmiş yıllara a i t aylık v e i k r a m i y e farkı ödenmez.
için,
I I I - D e v l e t k u v v e t l e r i aleyhine, yalnız v e y a
veya
XV - Hükümete
M a d d e 1 — 5434 sayılı K a n u n a e k 2 / 8 / 1 9 6 0 g ü n v e 4 2 sayılı K a n u ­
n a aşağıda yazılı geçici m a d d e eklenmiştir:
getirenler
sorumluluktan kurtulamaz.
lamak veya
Kabul tarihi: 16/7/1965
Madde 2 —
toplu olarak taarruz
yakalamak, veya
bunların
taarruz
için,
karşı, şiddet k u l l a n a n v e y a
vemet edenlerin yakalanması, t a a r r u z v e y a
gösteren
mukavemet
veya
B u k a n u n 1/4/1966 t a r i h i n d e y ü r ü r l ü ğ e g i r e r .
M a d d e 3 —• B u k a n u n h ü k ü m l e r i n i B a k a n l a r K u r u l u
yürütür.
21/7/1965
muka­
edenlerin def
e d i l m e s i için,
V - Z a b ı t a c a m u h a f a z a altına a l m a n şahıslara, b i n a v e y a
tesislere,
meskûn veya gayrımeskûn yerlere vâki olacak münferit v e y a toplu teca­
vüzleri d e f e t m e k
Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü
Hallerde ve Savaşta ne Surette Yürütüleceğine
dair Kanun
için,
V I - A ğ ı r cezalı b i r s u ç u n s a n ı ğ ı o l a r a k y a k a l a n d ı k t a n s o n r a z a b ı t a
k u v v e t l e r i n i n e l i n d e n k a ç m a k t a o l a n şahısların y a k a l a n m a s ı
V I I - işlenmekte o l a n b i r suçun
için,
işlenmesine v e y a d e v a m ı n a
mâni
Kanun No: 697
o l m a k İçin,
V I I I - C e z a M u h a k e m e l e r i Usulü K a n u n u i l e d i ğ e r k a n u n l a r d a , z a ­
bıta tarafından suç d e l i l l e r i n i n t e s b i t i v e y a suç f a i l l e r i n i n
Meydanları işletmesi, T . C . D e v l e t
I X - K a n u n s u z toplantı v e y a k a n u n s u z yürüyüşleri dağıtmak
veya
suçlularını y a k a l a m a k için,
- Y a n g ı n , s u b a s k ı n ı , y e r sarsıntısı g i b i
g ö r e v l i l e r c e alınması g e r e k e n
yüşlerde v e y a
âfetlerde o l a y
yerinde
t e d b i r l e r için,
X I - U m u m a açık yerlerde
y a p ı l a n h e r türlü
törenlerde b o z u l a n
M a d d e 1 —• U l a ş t ı r m a v e h a b e r l e ş m e
yakalanması
m a k s a d i y l e y a p ı l a c a k a r a m a l a r için,
X
düzeni s a ğ l a m a k
toplantı v e y a
yürü­
için,
graf
ve Telefon
açılması
için,
r a k zabıtanın sözlü e m i r l e y a p m a y a
Yetkili
mecbur
t u t u l d u ğ u h a l l e r için,
âmir tarafından v e r i l e c e k sözlü e m i r l e r d e r h a l y e r i n e
geti­
getirilmesinden doğabilecek s o r u m l u l u k e m r i verene aittir.
Madde 2 —
hizmetleri yapmak
etmek
için D e v l e t i n s e r m a y e s i n i n y a r ı s m d a n f a z l a s ı n a
işti­
r a k etmek s u r e t i y l e kurulmuş b u l u n a n v e y a k u r u l a c a k o l a n l a r , aşağıdaki
yazılı esaslara
g ö ı e b u h i z m e t l e r i Ulaştırma
Bakanlığının
d i r e k t i f ve koordinatörlüğünde olağanüstü haller ve savaşta d a y a p m a y a
ederler.
M a d d e 2 — Olağanüstü hallerde v e savaşta
uygulanacak
ulaştır­
önce­
l i ğ e a l ı n m a k s u r e t i y l e , T ü r k Silâhlı K u v v e t l e r i n i n ihtiyaçları b a k ı m ı n d a n
G e n e l k u r m a y Başkanlığınca, diğer D e v l e t d a i r e v e müesseseleri i l e h a l k
Başkanlığının
v e i l g i l i m a k a m l a r l a işbirliği y a p ı l m a k s u r e t i y l e
yürütür.
Tel­
D e n i z c i l i k Bankası,
s u r e t i y l e kurdukları müessese v e ortaklıklarla ulaştırma ve haberleşme
ihtiyaçları b a k ı m ı n d a n G e n e l k u r m a y
B u k a n u n yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
M a d d e 3 —• B u k a n u n u B a k a n l a r K u r u l u
G e n e l Müdürlükleri i l e
m a v e h a b e r l e ş m e plânları T ü r k Silâhlı K u v v e t l e r i n i n ihtiyaçları
r i l i r . B u e m i r l e r i n yazılı o l a r a k v e r i l m e s i istenilemez. B u h a l l e r d e e m r i n
yerine
Hava
h i z m e t l e r i g ö r m e k için s e r m a y e s i n i n y a r ı s ı n d a n f a z l a s ı n a i ş t i r a k
devam
dışında diğer k a n u n l a r d a i s t i s n a i o l a ­
işletmesi
işleri i l e i l g i l i D e v l e t
Demiryolları işletmesi, P o s t a ,
D e n i z N a k l i y a t , T ü r k H a v a y o l l a r ı A n o n i m O r t a k l ı k l a r ı v e bunların b u
maddelerde
X I I - H e r h a n g i b i r sebeple tıkanmış o l a n yolların trafiğe
X I I I - Y u k a r d a k i maddeler
Kabul tarihi: 16/7/1965
mütalâası
alınmak
Ulaştırma Bakanlıkla­
rınca v e m ü ş t e r e k e n b a r ı ş t a n i t i b a r e n hazırlanır.
M a d d e 3 —> Y u k a r d a k i m a d d e y e g ö r e h a z ı r l a n a n plânların
21/7/1965
madan
y ü r ü t ü l e b i l m e s i n i s a ğ l a m a k için, l ü z u m l u
görülecek
aksatıl­
araç, m a l ­
zeme, tesis, f a b r i k a v e a t e l y e l e r i n b u k a n u n kapsamına g i r e n daire, t e ­
şekkül, müessese v e ortaklıklar elinde
lecek araç, malzeme,
bırakılması v e y a lüzumlu
tesis, f a b r i k a , a t e l y e
ve personelin
r i n e t a h s i s i için yapılacak işlem G e n e l k u r m a y
Türlüye Büyük Millet Meclisi Memurlarının Teşkilâtına
dair olan 5509 sayılı Kanuna ek 6341 sayılı kanunun 1 inci
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun
Kabul tarihi: 16/7/1965
aşağıdaki
M a d d e 4 — Olağanüstü hallerde ve savaşta k r i t i k harekât a l a n l a ­
veya tamamının
ulaştırma ve haberleşme harekât
kontrolü v e y a gereğinde özel b i r l i k l e r vasıtası i l e işletme yetkesi, G e n e l ­
şekilde
i s t e m i üzerine
Ulaştırma
Bakanlığınca
Türk
Silâhlı K u v v e t l e r i n e v e r i l i r .
Barışta askerî i c a p l a r d a n dolayı ulaştırma ve haberleşme tesis v e
değiştirilmiştir:
M a d d e 1 —> T ü r k i y e B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i m e m u r l a r ı n ı n
mütalâası
t e r e k e n tesbit olunur.
k u r m a y Başkanlığının
M a d d e 1 — 6341 sayılı K a n u n u n 1 i n c i m a d d e s i
Başkanlığının
a l ı n m a k şartı i l e Millî S a v u n m a , i ç i ş l e r i v e U l a ş t ı r m a B a k a n l ı ğ ı n c a m ü ş ­
rının b i r k ı s m ı n ı n
Kanun No: 695
görü­
bunların e m ­
teşkilâtına
d a i r o l a n 5509 sayılı K a n u n a b a ğ l ı 1 sayılı c e t v e l d e yazılı M e c l i s
dok­
y e r l e r i n d e n T ü r k Silâhlı K u v v e t l e r i B a k a n l a r K u r u l u k a r a r ı i l e f a y d a ­
lanır.
Sahife: 6
26 TEMMUZ 19ö5
(Resmi Galebe)
M a d d e 5 — B u k a n u n kapsamına g i r e n daire, teşekkül,
müessese
ve ortaklıklar olağanüstü hallerde ve savaşta, 2 n c i m a d d e d e k i
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkmda Kanun
plânlara
göre yürütecekleri h i z m e t l e r i n gerektirdiği masrafları k e n d i k a y n a k l a ­
rından karşılarlar. A n c a k b u teşekküllerin
malî durumları
hazırlanan
k ı s ı m l a r ı için g e r e k l i
ödenek genel bütçeden
Kabul tarihi. - 16/7/1965
Kanun No: 701
plânları y ü r ü t m e y e kâfi gelmediği t a k d i r d e : O yıl plânın k a r ş ı l a n m ı y a n
karşılanır. B u ödeneğin
Madde
1 — 1 9 6 5 yılı B ü t ç e K a n u n u n a b a ğ l ı
s a r f ş e k l i Millî S a v u n m a , U l a ş t ı r m a , v e M a l i y e B a k a n l ı k l a r ı n c a m ü ş t e r e ­
retli cetvellerin
k e n tesbit edilir.
ö d e n e k verilmiştir.
ilişik
( A / 2 ) ve ( A / 3 ) işa­
c e t v e l d e yazılı t e r t i p l e r i n e
(32 500 000) l i r a e k
M a d d e 6 — Olağanüstü hallerde ve savaşta m e v c u t ödenek y e t m e ­
Madde
2 — B u k a n u n yayımı tarihinde yürürlüğe
diği v e y e n i ö d e n e k a l ı n m a s ı n a d a v a k i t m ü s a i t o l m a d ı ğ ı t a k d i r d e U l a ş ­
Madde
3 —
tırma Bakanlığının d i r e k t i f v e koordinatörlüğündeki
ulaştırma v e h a ­
b e r l e ş m e işlerinin d u r m a k s ı z ı n g ö r ü l e b i l m e s i n i s a ğ l a m a k
s e b e i U m u m i y e K a n u n u n u n 58 i n c i m a d d e s i
girer.
B u k a n u n u n hükümlerini M a l i y e Bakanı
üzere M u h a -
yürütür.
21/7/1965
hükmünü u y g u l a m a y a B a ­
kanlar Kurulu yetkilidir.
CETVEL
Madde 7 — B u k a n u n u n uygulanmasına ait esaslar B a k a n l a r K u ­
r u l u n c a tesbit edilir.
Bölüm
Lira
ö d e n e ğ i n çeşidi
Madde
M a d d e 8 — 4 6 5 5 sayılı K a n u n v e b u k a n u n a a y k ı r ı d i ğ e r h ü k ü m ­
M a l i y e Bakanlığı
l e r i yürürlükten kaldırılmıştır.
( A / 3 ) s e r m a y e teşkili v e t r a n s f e r
M a d d e 9 — B u k a n u n yayımı t a r i h i n d e yürürlüğe girer.
M a d d e 19 — B u k a n u n u B a k a n l a r K u r u l u yürütür.
Malî
34. 000
21/7/1965
bütçeli i d a r e l e r e
ları k e s i m
34. 116
B ö l ü m toplamı
transferler
Katma
harcamaları
Hazine
yardım­
31 0 0 0 0 0 0
toplamı
5539 sayılı k a n u n u n
19 u n c u
maddesinin
5 i n c i fıkrası gereğince Karayolları
Madde
34. 118
Devlet
17 00O 0 0 0
S u işleri G e n e l
Kabul tarihi: 16/7/1965
1 — 5434 sayılı T . C . E m e k l i Sandığı K a n u n u n a a ş a ğ ı d a k i
T e ş k i l â t v e M e m u r i n K a n u n u n u n mer'ııyete
Vekâleti
(A/2)
21. 000
Etüt ve proje giderleri
Bölüm toplamı
Köy
için
1 500 0 0 0
girdiği t a r i h t e e m e k l i b u ­
l u n m a l a r ı s e b e b i y l e m e z k û r k a n u n m ü l g a 81 i n c i m a d d e s i n d e n
edememiş bulunanların b u m a d d e m e v z u u n a
14 000 0 0 0
Müdürlüğüne
S a n a y i Bakanlığı
geçici madde eklenmiştir:
G e ç i c i M a d d e — 3017 sayılı Sıhhat v e İ ç t i m a i M u a v e n e t
Genel
Müdürlüğüne
5434 sayılı T . C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir
madde eklenmesine dair Kanun
Kanun No: 698
3 1 0 0 0 000
21. 420
istifade
elektriklendirılmesi
Etibanka
1 500 000
yardım
giren ve mülga 1683 s a ­
yılı k a n u n h ü k ü m l e r i n e t a b i h i z m e t l e r i , e m e k l i l i k f i i l i h i z m e t l e r i n e e k ­
lenerek
emekli
Bunlardan
aylıklarında g e r e k l i düzeltmeler
ölenlerin
yetim
v e dullarından
o l a n l a r ı n aylıkları d a aynı şekilde
Genel toplam
yapılır.
halen
aylık
32 500 0 0 0
almakta
düzeltilir.
Madde
2 — B u k a n u n yayımı t a r i h i n d e n i t i b a r e n yürürlüğe
Madde
3 — B u kanunu Bakanlar Kurulu
girer.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / 2 ) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapdması
hakkmda Kanun
yürütür.
21/7/1965
Kabul tarihi: 16/7/1965
Kanun No: 702
Madde
Halk Bankası ve Halk Sandıklan hakkındaki Kanunun
6854 sayılı kanunla değiştirilen birinci maddesi ile ikinci
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkmda Kanun
Kanun No: 699
Kabul tarihi: 16/7/1965
M a d d e 1 — 2284 sayılı H a l k B a n k a s ı v e H a l k Sandıkları K a n u ­
n u n u n 6854 sayılı k a n u n l a değiştirilen b i r i n c i m a d d e s i a ş a ğ ı d a k i ş e k i l ­
de d e ğ i ş t i r i l m i ş t i r :
M e r k e z i A n k a r a ' d a O l m a k üzere 300 m i l y o n l i r a y a k a d a r
y e l i T ü r k i y e H a l k B a n k a s ı n a m ı i l e b i r a n o n i m şirket teşkiline
Bakanlığı y e t k i l i d i r .
serma­
Ticaret
1 — Devlet
K a n u n u n a bağlı
S u İşleri G e n e l
( A / 2 ) işaretli c e t v e l i n
Müdürlüğü
1965 y ı l ı
Bütçe
22. 000 i n c i ( Y a p ı , t e s i s v e b ü ­
y ü k o n a r ı m g i d e r l e r i ) b ö l ü m ü n ü n 22. 611 i n c i ( Y a p ı , t e s i s v e b ü y ü k
rım giderleri)
ücretleri)
maddesine
(12 0 0 0 0 0 0 ) v e 22. 612 n c i ( T e k n i k
m a d d e s i n e d e (2 0 0 0 000) l i r a e k ö d e n e k
Madde
Kanununa
2 — Devlet
bağlı
S u İşleri
Genel
( B ) işaretli c e t v e l i n
m ü n ü n 64. 100 ü n c ü
(Hazine
yardımı)
verilmiştir.
Müdürlüğü
64. 000
inci
maddesine
ona­
personel
(özel
1965 yılı
Bütçe;
gelirler)
bölü­
(14 000 000) l i r a e k ­
lenmiştir.
Madde
3 — B u k a n u n yayımı t a r i h i n d e yürürlüğe
,M a d d e
4 — B u k a n u n u n hükümlerini M a l i y e v e E n e r j i ve T a b i i
girer.
K a y n a k l a r Bakanları yürütür.
21/7/1965
M a d d e 2 — 2284 sayılı k a n u n u n 6854 sayılı k a n u n l a değiştirilen 2
n c i m a d d e s i n i n ( A ) f ı k r a s ı a ş a ğ ı d a k i şekilde değiştirilmiştir.
A)
Maliye
Bakanlığı
katılır. B u m i k t a r t a m a m e n
bütçesine
Bu
20. 000. 000, —
bankaya
150 000. 000, —
lira
sermaye ile
ödeninceye k a d a r h e r yıl M a l i y e Bakanlığı
liradan az o l m a m a k
sermayeye ait reyler Ticaret
üzere ö d e n e k
Bakanlığınca
kullanılır.
Madde
3 — B u k a n u n yayımı tarihinde yürürlüğe
Madde
4 — B u kanunu Bakanlar Kurulu
21/7/1965
konur.
Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / 2 ) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
hakkmda Kanun
Kabul tarihi: 16/7/1965
Kanun No: 703
girer.
yürütür.
Madde
nuna
bağlı
1 — Karayolları
( A / 2 ) işaretli c e t
Genel
v p l m
Müdürlüğü
?2-0QO i n c i
1 9 6 5 yılı B ü t ç e K a n u ­
ijm,
^esis v e b ü y ü k
26 TEMMUZ 1965
onarım giderleri)
Resmi Gazete
«Dağı­
64. 100 ü n c ü
t ı m şekli B a k a n l ı k ç a t e s b i t e d i l i r » ) m a d d e s i n e ( 1 7 000 0 0 0 ) U r a ek öde­
Madde
3 —
B u k a n u n yayımı tarihinde yürürlüğe
n e k verilmiştir.!
Madde
4 —
B u k a n u n u n hükümlerini M a l i y e v e Bayındırlık B a ­
Madde
b ö l ü m ü n ü n 22. 574 ü n c ü
2 —
n u n a bağlı
(B)
( K ö y yolları yapımı
Karayolları Genel Müdürlüğü
işaretli c e t v e l i n
64. 000 İnci
1005 yılı B ü t ç e K a n u ­
(özel gelirler)
( H a z i n e y a r d ı m ı ) m a d d e s i n e (17 000 000) U r a e k l e n m i ş t i r .
girer.
kanları yürütür.
21/7/196«
bölümünün
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı
E. No
K. No
Ö Z E T Î : T ü r k C e z a K a n u n u n u n 466 n c i m a d ­
desinin uygulanmasında suç u n s u r u o l a r a k gözö n ü n d e t u t u l a n silâh a n l a m ı n a k a v g a d a ç e k i l ­
diği z a m a n k a r ş ı s ı n d a k i n i o b j e k t i f ö l ç ü l e r e g ö r e
k o r k u t m a k niteliğinde v e yeterliğinde b u l u n a n
araç d a h i l olduğu hakkında
Yargıtay içtihadı
Birleştirme B ü y ü k G e n e l K u r u l Kararı.
1965/2
1965/4
U s t u r a , çakı bıçağı, n a c a k , o r a k , b a l t a , k a z m a ve gürebl g i b i araçların
kavgada
korkutmak
maksadiyle
K a n u n u n u n 466 n c i m a d d e s i n i n
yılmayacağı
konusunda
kullanıldıkları t a k d i r d e
Türk
Ceza
Yargıtay
C e z a G e n e l K u r u l u n u n çeşitli k a r a r ­
d a n B i r i n c i B a ş k a n l ı ğ a bildirilmiş v e i ş b u a y k ı r ı l ı ğ ı n i ç t i h a d ı birleştir­
m e y o l u i l e B ü y ü k G e n e l K u r u l c a g i d e r i l m e s i istenmiş, yazı v e e k l e r i
Kurula
leştirme Büyük
da
İçtihat
Bir­
aykırılığı
bulunduğuna
oybirliğiyle
karar verildikten
sonra
edildi:
( T ü r k C e z a K a n u n u n u n 466 n c i m a d d e s i n d e b a h s e k o n u
sîlâh k a v r a m ı n a g i r e b i l e c e k
olanlardan
t a p üzerinde k o r k u m e y d a n a
(Bıçak)
unsur
d a çekilmesiyle
muha­
g e t i r i r . B u n i t e l i k t e b ı ç a k l a r ateşli s i l â h ­
l a r v e b ı ç a k l a r h a k k ı n d a k i 6136 sayılı k a n u n d a k i v a s ı f l a n i l e s ı n ı r l a n ­
dırılmış
değildir. B u i t i b a r l a k a v g a d a
korkutmak
maksadiyle
çakı bıçağı T ü r k C e z a k a n u n u n u n 466 n c i m a d d e s i n d e k i
kavramına
giren
aletlerdendir)
çekilen
unsur
-silâh
denilmiştir.
{Kavgada
rinde
korkutmak maksadiyle
korku
yaratmak
silâhlardan olduğu)
Ceza
(Nacak,
çekilen
kabul
m n muhatabı
üze­
unsur-
edilmiştir.
Genel K u r u l u n u n 4/6/1962
orak,
(Ustura)
k a b i l i y e t i s e b e b i y l e 466 n c i m a d d e d e k i
da
tarih ve 29/31
sayılı k a r a r i y l e
b a l t a , gürebi g i b i araçlarla usturanın 466 n c i m a d d e d e
Ttastolunan a n l a m d a süâhlardan olmadığı)
k a b u l e d i l e r e k y u k a r ı d a işa-*
ret olunan Genel K u r u l k a r a r l a r i y l e çelişme m e y d a n a
Çaşdağ Ceza
Kanununun
silâh ç e k m e )
K a n u n l a n m n hiç birinde
367 n c i m a d d e s i n i n
saldırada bıçak v e y a
suçu 4 6 6 n c i m a d d e ­
(Kavgada
silâh
10 u n c u b e n d i n d e
(Kavgada
veya
diğer t e h l i k e l i b i r a l e t i n kullanılması)
suç
T ü r k C e z a H u k u k u n d a 466 n c i m a d d e d e ( U n s u r - s i l â h )
üzerindeki
içtihat
aykırılıkları
b u kavramın
silâhın t a r i f i n e t e s a d ü f
edilmemiştir.
lamasında
264,
yalnız
cezanın
arttırılmasını
gerektiren
silâhı
y a 1889 t a r i h l i C e z a K a n u n u n u n 380 i n c i m a d d e s i n d e n
g e ç e n 380 i n c i m a d d e d e s a d e c e
suçu y e r almış, S a r d o n y a
(Kavgada
alınmıştır.
k o r k u t m a k i ç i n silâh
Ceza Kanununda mevcut
(Kavgada
etmiş,
2 6 5 v e 5 4 9 u n c u m a d d e l e r i n i z ı m n e n d e ğ i ş t i r e n A t e ş l i Silâhlar
Bıçaklara
d a i r 6136 s a y ı l ı K a n u n i s e y a s a k
belirtmek
(Unsur
suretiyle
- silâh)
g ö s t e r m i ş t i r . B u i t i b a r l a 466 n c i
kavramını belirtmek
n u n 189 u n c u m a d d e s i y l e
kümlerinden
Tasama
imkânı
hasıl
466 n c i m a d d e d e k i
kaçınmış, b u n u
dir
b u l m u ş t u r . 466 n c i m a d d e
çekmeden
bahsetmektedir.
için kullandığı
gada
(Silâh)
- silâhtan n e y i
her olayda
terimini
aletin, objektif
çekilen a l e t
kaydet­
hâkimin inceleyip
(Korkutmak
(Korkutmak)
gerekir. K a v g a d a b i r kimsenin,
seyi, korkutabilecek
Kanunu­
olmamıştır.
unsur
tiğini a ç ı k l a m a d a n
etmesini u y g u n
maddedeki
bakımından Türk Ceza
Ateşli Silâhlar v e Bıçaklara d a i r K a n u n h ü ­
yararlanmak
organı
ve
s a y ı l a n silâhları n i t e l i k l e ­
tak­
İçin)
silâh
unsuru ile
başkasını
korkutmak
ölçülere g ö r e o l a ğ a n d u r u m d a b i r k i m ­
b i r n i t e l i k t e olup olmadığı aranmalıdır. E ğ e r
karşısındakini
kav­
nitelikte ise b u
mad­
dede s ö z k o n u s u e d i l e n u n s u r - silâhlardan sayılmalıdır. K a v g a y a
katı­
lanların ç o k c e s u r v e y a
korkutabilecek
çok k o r k a k b u l u n m a l a n hükme etkili
olamaz.
Ç e k i l e n v e kullanılan a l e t i n n o r m a l b i r k i m s e y i k o r k u t a b i l e c e k
nitelik
v e y e t e r l i k t e olması lâzımdır.
Türk
sında söz k o n u s u
Ceza
edilen
K a n u n u n u n 466 n c i m a d d e s i n i n
(Kavgada
korkutmak
1 inci
fıkra­
i ç i silâh ç e k m e )
suçu­
bir
bulunmaktadır.
uygu­
tarif
konuda
aykmhklar
unsur
T ü r k C e z a K a n u n u 189 u n c u m a d d e s i n d e C e z a K a n u n u n u n
Sonuç:
T ü r k C e z a K a n u n u n u n 46© n c i m a d d e s i n i n 2 n c i f ı k r a s ı
edilme­
miş olmasından i l e r i gelmiştir. Ç a ğ d a ş C e z a Kanunlarında d a
n u n u n s u r u o l a n (Silâh) anlamına, afakî ölçülere göre, o l a ğ a n
açık
bir
sayıl­
kavramı
kanunlarda tarif
403, 170/404, 357/405 sayılı v e 2 2 / 3 / 1 9 6 5 t a r i h l i k a r a r l a n arasında b u
II —
çekme)
mıştır.
gelmiştir.
C e z a G e n e l K u r u l u n u n d a h a s o n r a aldığı 1 9 / 1 0 / 1 9 6 4 t a r i h v e 1 6 9 /
(Kavgada
a y n b i r s u ç o l a r a k k a b u l edilmemiştir. Yalnız 1871 t a r i h l i A l m a n C e z a
manâlandırmak
C e z a G e n e l K u r u l u n u n 2 5 / 1 / 1 9 6 0 t a r i h v e 5 / 4 sayılı k a r a n n d a
s u ç u k a b u l edilmemiştir. T ü r k C e z a K a n u n u n -
n i n 1 i n c i f ı k r a s ı o l a r a k k a b u l edilmiştir.
rini
C e z a G e n e l K u r u l u n u n 2 1 / 9 / 1 9 5 9 t a r i h l i v e 5 1 / 5 8 sayılı k a ­
—
rarında
edilmiş o l d u ğ u n d a n Y a r g ı t a y i ç t i h a d ı
Genel K u r u l u n c a C e z a Genel K u r u l u k a r a r l a n arasın­
işin esası m ü z a k e r e
I
tevdi
için silâh ç e k m e )
n u n hazırlandığı sırada
1 i n c i f ı k r a s ı u y a r ı n c a silâh s a y ı l ı p s a ­
ları a r a s ı n d a içtihat a y k ı r ı l ı ğ ı b u l u n d u ğ u Y a r g ı t a y G e n e l S e k r e t e r i t a r a f ı n ­
Büyük Genel
mak
kimseyi korkutabilecek
nitelikte ve
yeterlikte
durumda
a r a c ı n dâhil
oldu­
ital­
ğuna, h e r olayda b u h u s u s u n hâkim tarafından t a k d i r edilmesi g e r e k ­
Sözü
tiğine içtihat aykırılığının b u s u r e t l e
atma)
korkut­
giderilmesine
b i r i n c i görüşmede
üçte i k i çoğunluk sağlanamadığından i k i n c i görüşmede hazır
ların m u t l a k
çoğunluğu ile 5 T e m m u z
bulunan­
1965 t a r i h i n d e k a r a r v e r i l d i .
YÖNETMELİKLER
Millî E ğ i t i m B a k a n l ı ğ ı n d a n :
z i n i n usulüne u y g u n o l a r a k uygulayacağı i m t i h a n l a r d a başarı sağlıyanlara,
(Talnız b u k u r s l a r a devam
ettiklerine dair) örneği T a l i m ve
Ter­
biye Dairesince onanmış b i r belge verilir.
Mektupla öğretim Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin (d) bendinin değiştirilmesi hakkında
Yönetmelik
M a d d e 2 — B u Tönetmelik yayımı t a r i h i n d e yürürlüğe
Madde 3 — B u Tönetmelik
h ü k ü m l e r i n i Millî E ğ i t i m
girer.
Bakanı
yü­
rütür.
M a d d e 1 — 11196 sayılı R e s m î
Gazete'de yayımlanan
Mektupla
ö ğ r e t i m M e r k e z i Tönetmeliği'nin 4 üncü maddesinin (d) bendi aşağı­
d a k i ş e k i l d e değiştirilmiştir.
«d)
öğrencileri daha
ma'k m a k s a d i y l e
yüksek bir okulun
imtihanlarına
hazııla-
düzenlenen M e k t u p l a ö ğ r e t i m M e r k e z i kurslarını
biti­
renlere herhangi bir belge verilmez.
A n c a k , b i r meslek
lendirmek
yetinde
ü z e r i n d e çalışanlar İle b o ş
amacıyla M e k t u p l a Öğretim M e r k e z i
zamanlarını
değer­
tarafından k u r s m a h i ­
açılmış b u l u n a n kursları b i t i r e n l e r d e n M e k t u p l a ö ğ r e t i m M e r k e ­
Orta Dereceli Okulların A r a Sınıflarında Bütünleme
ve Sınıf Geçme Esaslarını Gösterir Yönetmeliğin
8 üncü maddesinin (a) bendinin değiştirilmesi
halikında Yönetmelik
M a d d e 1 — 11593 sayılı R e s m î G a z e t e ' d e
c e l i Okulların A r a S ı n ı f l a n n d a
yayımlanan O r t a
B ü t ü n l e m e v e Sınıf G e ç m e
Dere­
Esaslarım
Sahife: 8
26 TEMMUZ 1965
(Resmî Gazete)
Gösterir Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin
değiştirilmiştir.
(a) bendi
aşağıdaki
A n k a r a Üniversitesi Rektörlüğünden :
şekilde
« a ) O r t a o k u l v e l i s e l e r i l e M e s l e k î v e T e k n i k ö ğ r e t i m Okullarının
a r a sınıflarında b u l u n a n ö ğ r e n c i l e r d e n b ü t ü n l e m e imtihanları s o n u c u n a
g ö r e yalnız b i r dersten başarı
gösterememiş olanlar,
başaramadıkları
d e r s dâhil b ü t ü n d e r s l e r d e n aldıkları sınıf g e ç m e notları o r t a l a m a s ı o r ­
t a o k u l l a r l a dengi o k u l l a r d a en az beşbuçuk, liselerle M e s l e k i T e k n i k ö ğ ­
r e t i m Okullarının i k i n c i d e v r e l e r i n d e e n a z altı o l m a k k a y d ı i l e b i r üst
s ı n ı f a g e ç m i ş sayılırlar. B u o r t a l a m a
sonucunda çıkan
k e s i r l e r hiçbir
surette bire tamamlanmaz.
Ankara Üniversitesi öğrencileri Yönetmeliğine bir madde
eklenmesi hakkmda Yönetmelik
M a d d e I — A n k a r a Üniversitesi
daki
öğrenciler
Yönetmeliğine
aşağı­
m a d d e eklenmiştir.
M a d d e 12 — ö ğ r e n c i l e r i i l g i l e n d i r e n o r t a k k o n u l a r h a k k ı n d a F a k ü l ­
te v e Y ü k s e k O k u l Y ö n e t i m K u r u l u n a b i l g i v e r m e k üzere, Fakültelerde
A n c a k , liselerin f e n k o l u n d a f e n derslerinden, edebiyat k o l u n d a ede­
b i y a t derslerinden, Meslekî v e T e k n i k ö ğ r e t i m Okullarında meslek ders­
l e r i n d e n , a t e l y e v e a t e l y e m a h i y e t i n d e k i l â b o r a t u v a r d e r s l e r i n d e n 'geçer
n o t a l a m ı y a n l a r i l e b i r üst s ı n ı f a y u k a r ı d a k i f ı k r a h ü k m ü n e g ö r e g e ç ­
m i ş s a y ü a n ö ğ r e n c i l e r d e n a y n ı d e v r e n i n d i ğ e r sınıflarında a y n ı d e r s t e n
i k i n c i defa başarı gösteremiyenler hakkında b u h ü k ü m u y g u l a n m a z .
v e Y ü k s e k (Okullarda h e r yıl, öğrenciler t a r a f m d a n i k i öğrenci t e m s i l c i s i
A y r ı c a , l i s e l e r i n f e n k o l u n d a f e n d e r s l e r i n d e n , e d e b i y a t k o l u n d a ede­
b i y a t d e r s l e r i n d e n g e ç e r n o t alaımıyanlardan sınıf g e ç m e n o t l a r ı o r t a l a ­
m a s ı e n a z altı t u t a n ö ğ r e n c i l e r k o l d e ğ i ş t i r m e k s u r e t i y l e o r t a l a m a d a n
faydalanabilirler.»
bulunanlar v e y a askerlik, h a s t a h k g i b i meşru b i r mazerete dayanmaksızın
M a d d e 2 — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
M a d d e 3 —• B u Y ö n e t m e l ı k ' i Millî E ğ i t i m B a k a n ı y ü r ü t ü r .
seçilir.
Seçimler Fakülte v e y a Yüksek O k u l idaresince Kasım v e y a
Aralık
a y ı n d a düzenlenir. T e k r a r s e ç i l m e k m ü m k ü n d ü r .
ö ğ r e n c i T e m s i l c i l e r i a y n ı sınıftan o l a m a z l a r . D i s i p l i n c e z a s ı
öğrenimlerıinde ( i m t i h a n l a r ı n d a )
almış
i l g i l i Fakültenin v e y a Yüksek O k u l u n
yönetmeliğine göre b i r yıldan f a z l a gecikmiş
olanlar öğrenci temsilcisi
seçilemezler.'
M a d d e I I — B u yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
İLANLAR
Ankara Jandarma
Satmalma Komisyon
Başkanlığından :
5 — B u işe a i t k a n u n i y ü k ü m l e r y ü k l e n i c i y e a i t t i r .
M ü t a a h h i t n a m v e h e s a b ı n a ( İ k i n c i d e f a ) a ç ı k e k s i l t m e usulü İle
b i r a d e d n a r k o z cihazı satın a l ı n a c a k t ı r . M u h a m m e n b e d e l 24750 l i r a o l u p
g e ç i c i t e m i n a t ı 1857 l i r a 2 5 k u r u ş t u r . İhalesi 5/8/1965 g ü n ü s a a t 15.30
dadır. E v s a f v e ş a r t n a m e s i A n k a r a v e İ s t a n b u l J . S a t . A l . K o m . l a r m d a
görülebilir. İsteklilerin k a n u n i b e l g e v e t e m i n a t l a r ı i l e b e l i r t i l e n g ü n v e
s a a t d e K o m i s y o n a m ü r a c a a t l a r ı ilân o l u n u r .
6 — İ s t e k l i l e r 2490 sayılı k a n u n u n 2, 3 v e 32 n c i m a d d e s i n d e
zılı ş a r t l a r d a i r e s i n d e
siltme saatinden
hazırlıyacakları
b i r saat
evveline
t e k l i f mektuplarını
kadar Komisyon
en geç
Başkanlığına
ya­
ek­
ver­
m e l e r i lâzımdır.
7 —
Postada
vâki gecikmeler
kabul
edilmez.
4800/4-1
4637 / 4 - 3
S a n a y i Bakanlığından :
İmar v e İskân Bakanlığından :
2490 sayılı k a n u n u n 31 i n c i m a d d e s i g e r e ğ i n c e k a p a l ı z a r f usulü i l e
15 a d e d p r o j e v e r e s i m m a s a s ı , 30 a d e d p r o j e t e l askısı, 15 a d e d d ö n e r
tertibatlı, a r k a l ı k l ı p r o j e t a b u r e s i v e 5 a d e d 12 g ö z l ü h a r i t a v e p r o j e
dolabı y a p t ı r ı l a c a k t ı r .
1 — ' İ h a l e 10/8/1965 Salı g ü n ü s a a t
dürlüğünde yapılacaktır.
11 de B a k a n l ı k L e v a z ı m
Mü­
2 — B u işe a i t m u h a m m e n b e d e l 33 9 0 0 , — l i r a o l u p g e ç i c i teminatı
2.542,50 liradır.
3 —• Ş a r t n a m e v e r e s i m l e r b e d e l s i z
dürlüğünden t e m i n edilir.
olarak Bakanlık Levazım Mü­
1
6 — İ s t e k l i l e r 249Ö sayılı k a n u n u n 2, 3 v e 32 n c i m a d d e s i n d e y a ­
zılı şartlar d a i r e s i n d e h a z ı r l ı y a c a k l a r ı t e k l i f m e k t u p l a r ı n ı e n g e ç e k s i l t m e
saatinden b i r saat evveline k a d a r
Komisyon
Başkanlığına
vermeleri
lâzımdır.
k a b u l edilmez.
2490 s a y ı h k a n u n u n 31 i n c i m a d d e s i
( 1 . 1 0 x 2 . 4 0 ) , 15 a d e d
1 aded
ö z e l ışık
teıtıbatlı
gereğince kapalı z a r f
(1.10x1.20)
ebatlarında p i r i n ç
ıesimi m a s a s ı , 15 a d e d
resim
usulü
ayaklı
masası
1 — İ h a l e 1 0 / 8 / 1 9 6 5 Salı g ü n ü s a a t 15 de B a k a n l ı k L e v a z ı m M ü ­
dürlüğünde yapılacaktır.
B u işe a i t m u h a m m e n
36.800,— l i r a olup
Müdürlüğü
o l a r a k Bakanlık Levazım M ü ­
26055 n u m a r a l ı m a r k a t e s c i l b e l g e s i n d e k i
çaları dâhil f ı d ç a l a r )
ilâve
eşya listesine
(Boya
fır­
edilmiştir.
18846
numaralı
marka
tescil belgesindeki
eşya
listesine
«Meyva
s u y u v i n a n k o v e k o l a » ilâve edilmiştir.
K e y f i y e t ilân o l u n u r .
4
28368 n u m a r a l ı m a r k a t e s c i l b e l g e s i
ve ilgili
evrak,
Hakkı Baykal'ın
incelenmiş olup
ayrılmış bulunması
sebebiyle
üzerinde yapılan d e v i r
24/11/1964 tarihli
K e n a n Üstün'ün Şirket
şirket namına t e s c i l l i
maddesiyle
Ziynet
markasını taşıyan
mua­
dilekçesi
ortaklığından
bulunan
markası ile b i r ilgisi kalmadığı ve mezkûr mukavelenamenin
Ziynet
10 uncu
dikiş m a k i n e l e r i n i n s a d e c e
bayi­
liğinin v e r i l d i ğ i n e işaret o l u n d u ğ u t e s b i t edildiğinden y a p ı l a n d e v i r
mua­
m e l e s i Islâh edilmiştir.
K e y f i y e t ilân o l u n u r .
sayılı i h t i r a beratının s a h i b i Türkiye'deki k u l l a n m a h a k k ı m
i s t a n b u l ' d a , Şişli H a l a s k â r g a z i C a d d e s i N o . 324 de, P ı m a ş P l â s t i k i n ­
şaat M a l z e m e l e r i A n o n i m
Y a p t ı r ı l a c a k r e s i m m a s a s ı plânşı
Dairesinde
Muzaffer
2
11288
Şartname ve r e s i m l e r bedelsiz
Araştırma
i z m i r ' d e 906 S o k a k N o . 16 d a
geçıcu t e m i ­
dürlüğünden t e m i n edilir.
4 —
Lütfi
Tuzcuoğ-
5
bedel
n a t ı 2 . 7 6 0 , — liradır.
3 —
Ayşe
K e y f i y e t ilân o l u n u r .
üzerine y e n i d e n
plânşı y a p t ı r ı l a c a k t ı r .
2 —
lu'na ve A y ş e Tuzcuoğlu'da
belgelenil s a h i b i Ö m e r
k u l l a n m a hakkını
Tuzcuoğlu'na devretmiştir.
melesi
4799 / 4-1
ile 60 aded
üzerindeki
Müdürlüğü
5 — B u işe a i t k a n u n i y ü k ü m l e r y ü k l e n i c i y e a i t t i r .
pano,
bu markalar
K e y f i y e t ilân o l u n u r .
4 — Yaptırılacak p r o j e masası n u m u n e s i M e s k e n G e n e l
A r a ş t ı r m a D a i r e s i n d e görülebilir.
7 —• P o s t a d a v â k i g e c i k m e l e r
26189 v e 26710 s a y ı l ı m a r k a t e s c i l
Tuzcuoğlu
görülebilir.
numunesi
Mesken
Genel
Şirketi»
ne vermiştir.
K e y f i y e t ilân o l u n u r .
6
26 TEMMUZ 1965
M . S. B. 2. No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
K a p a h z a r f usulü i l e 1.444.500,— l i r a
alınacaktır.
57.085,—
yonda
Sahife: 9
(Resmî Gazete)
T a h m i n bedeli b i r
d a h i l i n d e e r y ü n d o n satın
a d e d i n i n 23 l i r a o l u p g e ç i c i
teminatı
görülebilir. T a l i p l e r i n 2490 s a y ı l ı k a n u n h ü k ü m l e r i d a h i l i n d e h a z ı r l ı y a ­
c a k l a n t e k l i f zarflarını i h a l e s a a t i n d e n b i r s a a t e v v e l i n e k a d a r
m u k a b i l i n d e K o m i s y o n Başkanlığına
makbuz
v e r m e l e r i lâzımdır. T a l i p l e r i n e n
g e ç 3 1 / 7 / 1 9 6 5 g ü n ü s a a t 12,00 y e k a d a r A n k a r a ' d a H v . K . K . I s . E m i . v e
inş. D . Bşk. lığına müracaat e d e r e k y e t e r l i k belgesi almaları şarttır.
liradır, i h a l e s i 4/8/1965 Ç a r ş a m b a g ü n ü s a a t 11.30 d a K o m i s ­
4566 / 4-S
yapılacaktır. N u m u n e ve şartnameler h e r g ü n öğleden evvel K o ­
m i s y o n d a v e i s t a n b u l L v . A . d e görülebilir. T a m a m ı b i r
e d i l e b i l e c e ğ i g i b i 25.000 a d e d t e n
ayn
aşağı o l m a m a k
istekliye ihale
üzere partiler halinde
İsteklilere d e İhale e d i l e b i l i r .
25.000 a d e d i n i n g e ç i c i t e m i n a t ı
2 6 . 7 5 0 , — liradır.
50.000 a d e d i n i n
g e ç i c i t e m i n a t ı 4 8 . 2 5 0 , — liradır. T a l i p l e r i n 2490 sayılı k a n u n h ü k ü m l e r i
dahilinde hazırlıyacaklan teklif zarflannı ihale saatinden b i r saat
m a k b u z m u k a b i l i n d e K o m i s y o n Başkanlığına vermeleri. P o s t a d a
evvel
geciken
m e k t u p l a r k a b u l edilmez.
yazılı
(Bir) kalem
(Çalışma tezgâhı)
bedel
ve geçici
teminatları
maddesinin kapalı z a r f l a e k s i l t ­
m e l e r i hizalarındaki g ü n v e s a a t l e r d e yapılacaktır. E v s a f ve şartnamesi
mesai
saatlerinde Komisyonda
v e i s t a n b u l Levazım Amirliğinde
l e b i l i r . İsteklilerin k a n u n i ş e k i l d e
hazırlıyacaklan t e k l i f
görü­
mektuplarım
i h a l e s a a t i n d e n b i r saat evveline k a d a r m a k b u z karşılığı K o m i s y o n B a ş ­
kanlığına
vermeleri. Postada
geciken
mektuplar
kabul
t e m i n a t ı 7.900,— Uradır. İ h a l e s i
edilmez.
m i s y o n d a v e İstanbul L e v a z ı m A m i r l i ğ i n d e görülebilir. T a l i p l e r i n 2490
s a y ı l ı k a n u n h ü k ü m l e r i d a h i l i n d e h a z ı r l ı y a c a k l a n t e k l i f z a r f l a r ı n ı İhale
saatinden b i r saat evveline
kadar makbuz
gün ve saatlerde
saatlerinde
Komisyonda
İsteklilerin
k a n u n i şekilde
Levazım
hazırlıyacaklan
v e şartnamesi
Amirliğinde
yılı
v e i s t a n b u l L e v a z ı m A m i r l i ğ i n d e görülebilir. T a l i p l e r i n 2490 s a ­
kanun
hükümleri
saatinden b i r saat
kanlığına
dâhilinde
hazırlıyacaklan
evveline k a d a r m a k b u z
vermeleri
lâzımdır.
teklif
mesai
mektuplarım
İhale
Başkan­
lığına v e r m e l e r i . P o s t a d a g e c i k e n m e k t u p l a r k a b u l edilmez. T a m a m ı b i r
i s t e k l i y e i h a l e e d i l e c e ğ i g i b i y a r ı s ı b a ş k a b i r i s t e k l i y e İhale e d i l i r .
Mlktan
Aded
Cinsi
J e e p dış l â s t i ğ i
Yansı
M . bedel* G . t e m i n a t ı
Lira K r .
Lira Kr.
2000
1000
550.000
275.000
25.750
14.750
teklif zarflannı
ihale
mukabilinde Komisyon
Baş­
T a l i p l e r i n e n g e ç 12/8/1965 g ü n ü
saat
17.00 y e k a d a r A n k a r a ' d a D z . î h ş . E m i . D . B ş k . l ı ğ ı n a m ü r a c a a t e d e r e k
yeterlik belgesi
a l m a l a n şarttır.
4761 / 4-1
• —
A n k a r a Vilâyeti Daimî Encümeninden :
görülebilir.
s a a t i n d e n b i r s a a t evveline k a d a r m a k b u z karşılığı K o m i s y o n
lira
saat
11.00 de K o m i s y o n d a y a p ı l a c a k t ı r . K e ş i f v e ş a r t n a m e l e r h e r g ü n K o m i s ­
yonda
bedel ve geçici t e m i n a t t a n y a ­
yapılacaktır. E v s a f
v e İstanbul
1.490.707,07
o l u p g e ç i c i t e m i n a t ı 58.500 liradır. İ h a l e s i 16/8/1965 P a z a r t e s i g ü n ü
11.00.
zılı ( B i r ) k a l e m ( J e e p l â s t i ğ i ) m a d d e s i n i n k a p a l ı z a r f l a e k s i l t m e l e r i h i ­
zalarındaki
Baş­
K a p a l ı z a r f usulü i l e İ s t a n b u l D e n i z H a s t a n e s i B ı o k i m y a v e H a r i ­
4404 / 4-4
Aşağıda cinsi, m l k t a n , m u h a m m e n
mukabilinde Komisyon
c i y e S e r v i s i i l â v e İnşaatı y a p t ı r ı l a c a k t ı r . K e ş i f b e d e l i
O n s l : A t e l y e ç a l ı ş m a t e z g â h ı , M l k t a n : 6 0 a d e d , M . b e d e l i : 24.900,
G . t e m i n a t ı : 1.870, İ h a l e g ü n ü 4 / 8 / 1 9 6 5 Ç a r ş a m b a s a a t :
11/8/1965 Ç a r ş a m b a
g ü n ü s a a t 11.00 d e K o m i s y o n d a y a p ı l a c a k t ı r . Ş a r t n a m e s i h e r g ü n K o ­
4681 / 4-2
M . S. B. 3 No. îu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
cinsi, m l k t a n , m u h a m m e n
l i r a olup geçici
kanlığına v e r m e l e r i lazımdır.
4595/1-3
Aşağıda
K a p a l ı z a r f usulü i l e Gülhane A s . T ı p A k . K . lığı ihtiyacı için 132
k a l e m b e y i n c e r r a h i alet satın alınacaktır. M u h a m m e n b e d e l i 133.000,—
İ l k o k u l l a r i h t i y a c ı için a l ı n a c a k s o b a l a r a g ö r e k e s i l m i ş t a k o z h a ­
l i n d e k a y ı n , m e ş e v e g ü r g e n k a r ı ş ı m ı 1154 t o n o d u n k a p a l ı z a r f u s u l ü
ile
eksiltmeye
çici t e m i n a t
de V i l â y e t K o n a ğ ı n d a D a i m î E n c ü m e n t o p l a n t ı s a l o n u n d a
Şartname Daimî Encümende
isteklilerin
mektubu,
İ H A L E
Günü
Saati
2/8/1965 Pazartesi
S a a t 11.00
çıkanlmıştır. M u h a m m e n bedeli 213.080,— l i r a olup g e ­
1 1 . 9 0 4 , — liradır, i h a l e s i 3 0 / 7 / 1 9 6 5 C u m a g ü n ü s a a t 11.00
yapılacaktır.
görülür.
belirli gün saat
10.00 a k a d a r t e m i n a t m a k b u z
veya
Odası vesikasını h a v i usulüne
göre
1965 yılma a i t T i c a r e t
hazırlıyacaklan kapalı zarflannı m a k b u z
mukabilinde Encümene
ver­
meleri gerekir.
Postada
vâki olacak
gecikmeler
kabul
edilmez.
4403/4-4
3HOÖ / 4-4
Aşağıda cinsi, m i k t a n , m u h a m m e n
zılı
(Bir) kalem
hizalanndaki
sai
( H a r i t a dolabı)
gün ve saatlerde
saatlerinde Komisyonda
bedel ve geçici teminatları y a ­
m a d d e s i n i n kapalı z a r f l a e k s i l t m e l e r i
yapılacaktır.
Evsaf
v e şartnamesi m e ­
v e i s t a n b u l Levazım Amirliğinde
görülebi­
l i r . İsteklilerin k a n u n i ş e k ü d e h a z ı r l ı y a c a k l a n t e k l i f m e k t u p l a n n ı
saatinden b i r saat evveline k a d a r m a k b u z
lığına v e r m e l e r i . P o s t a d a
geciken
karşılığı K o m i s y o n
mektuplar kabul
ihale
Başkan­
edilmez.
O n s l : M a d e n i h a r i t a dolabı, M i k t a n : 1 0 0 a d e d , M . b e d e l i : 1T4.O0O,
%
99,5 s a f i y e t t e
ahmhıyum t e l hurdası i l e k o p m a m u k a v e m e t i 120
K ğ / M M 2 g a l v a n i z l i çelik t e l hurdası satılacaktır.
Tel
lometre
istanbul)
h u r d a l a r ambarlarımızda, A n k a r a ' d a (İstanbul y o l u 9 u n c u k i ­
A n k a r a ) , İstanbul
(Silâhtar a r a b a n I m r a h o r C a d d e s i D e p o s u -
görülebilir.
Şartnameler A n k a r a S e l a n i k C a d d e s i Işkurhan K a t 1 d e k i Müdür­
lüğümüzden t e m i n edilir.
G . t e m i n a t ı : 9.950, İ h a l e g ü n ü : 2 / 8 / 1 9 6 5 P a z a r t e s i , s a a t i : 11.30.
T e k l i f l e r 30/7/1965 C u m a günü saat
4406 / 4-4
'
E t i b a n k Şebeke Tesis Müdürlüğünden :
12 y e k a d a r v e r i l m e l i d i r .
M ü d ü r l ü ğ ü m ü z 2490 N o . l u K a n u n a t a b i değildir.
a
4677/5-3
M . S. B. 4. No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
A n k a r a Belediyesi İmar Müdürlüğünden :
A ç ı k e k s i l t m e i l e mütahhit namı hesabına Mürted e l e k t r o n i k teçhi­
z a t a t e l y e s i i k m a l inşaatı
yaptırılacaktır. Keşif bedeli
o l u p k e s i n t e m i n a t ı 30.650,00 liradır. İhalesi 3 1 / 7 / 1 9 6 5
saat
10.30 d a K o m i s y o n d a y a p ı l a c a k t ı r . K e ş i f v e
Komisyonda
289.020,33 l i r a
D i k m e n O k u l u y e r i n e a i t aşağıda a d a v e p a r s e l n u m a r a l a n yazılı
C u m a r t e s i günü
g a y r i m e n k u l l e r l i h t i v a e d e n 55450 N o . l u i m a r plânı M ü d ü r l ü ğ ü m ü z ilân
şartnameler h e r g ü n
v e İ s t a n b u l L e v a z ı m A m i r l i ğ i n d e görülebilir. T a l i p l e r i n e n
g e ç 2 7 / 7 / 1 9 6 5 g ü n ü s a a t 16.00 ya. k a d a r A n k a r a ' d a H v . K . K . I s . E m i .
ve İnş. D . Bşk. hğırna müracaat ederek y e t e r l i k belgesi a l m a l a n şarttır.
t a h t a s ı n a asılmıştır.
6785 sayılı k a n u n u n 45 i n c i m a d d e s i g e r e ğ i n c e i l g i l i l e r e ilânen
teb­
liğ o l u n u r .
4759 / 1 - 1
4 4 2 3 / 4-4
Ç a n k a y a ' d a 605Ö a d a 2 v e 1 9 N o . l u p a r s e l l e r i n i f r a z v e t e v h i d i y l e
1
K a p a l ı z a r f u s u l ü i l e A y a n c ı k ' d a e r k o ğ u ş u İnşaatı y a p t ı r ı l a c a k t ı r .
K e ş i f b e d e l i 439.748,15 l i r a o l u p g e ç i c i t e m i n a t ı 21.350,00 Uradır, i h a l e s i
5/8/1965 P e r ş e m b e g ü n ü s a a t 15,00 d e K o m i s y o n d a y a p ı l a c a k t ı r .
ve şartnameler h e r gün
K o m i s y o n d a v e İstanbul L e v a z ı m
Keşif
Amirliğinde
değişen e n s o n cephe hattı 48950 N o . l u plân üzerine işlenerek Müdür­
l ü ğ ü m ü z ilân tahtasına
asılmıştır.
İlgililere d u y u r u l u r .
4760 / 1 - 1
Sahife: 10
26 TEMMUZ 1965
(Resmî Gazete)
M i l l i Eğitim Bakanlığından :
3 — E k s i l t m e şartnamesi v e diğer e v r a k h e r g ü n çalışma s a a t l e r i
içinde Bakanlık Yapı işleri Müdürlüğünde
T a p ı işleri ilanı
1
—
A ş a ğ ı d a yapılacağı y e r , keşif
bedelleri, teminat
miktarları,
İhale g ü n v e s a a t l e r i i l e B a k a n l ı ğ a s o n m ü r a c a a t t a r i h l e r i y a z ı l ı m e s ­
l e k o k u l l a r ı İnşaatı
2490 sayılı k a n u n a i s t i n a d e n v e k a p a l ı z a r f u s u -
l l y l e eSksüütmeye k o n u l m u ş t u r .
Keşif
bedeli
işin y e r i v e adı
Geçici
teminatı
1 - i z m i r Göztepe Kız E n s .
ü ç ü n c ü k ı s ı m İnşaatı
115.909,97
2 - i z m i r Çınarlı E . S . E .
î k m a l inşaatı
623.356,86
S - I z m l T i k t i s a d i v e T i c a r i II.
A k . ü ç ü n c ü k ı s ı m Inş.
397.498,50
4 - îzmlr tk. ve Tic. t l . A k .
a n f l blokları inşaatı
953.098,58
8.694
28.685
19.650
ihale gün
ve saati
Bakanlığa son
müracaat günü
24/7/1966
• a t ı n A l m a Kornüıyonunda
Bakanlık
Yapı
24/7/1965
Yukarıda
B)
1965 y ı l ı n a
C)
Müracaat
hazırlanmış)
26/7/1965
g r u p u n d a n keşif b e d e l i
dilekçeleriyle
toplanacak
( T r a b z o n i ç i n 90 b i n , A y d ı n
t e k l i f mektupları i l e b i r l i k t e z a r f a
zımdır.
i s t e k l i l e r t e k l i f metkuplarını ihale günü a ç m a saatinden b i r
receklerdir.
Müracaatın s o n günü yukarıda yazılı olup t e l g r a f l a m ü r a c a a t
ve postada olacak gecikme k a b u l edilmez.
Hân olunur.
4618 / 4-8
işin e k s i l t m e s i n e
A ş a ğ ı d a yapılacağı y e r l e r , keşif bedelleri, t e m i n a t miktarları,
1 —
müracaat günleri yazılı
(Usulüne
almış
göre
beyanna­
oldukları
girebileceklerini
( B i r i n c i İş İçin 80,
Bakanlığa
ihale gün son müracaat
ve saati
günü
Keşif
bedeli
Geçici
teminat
1) E s k i ş e h i r I k v e T i c .
ilimler
Ak.
anfi
blokları inşaatı
663.792,33
30.202,—
6/8/1965
Cuma
S a a t 10,30
2/8/1965
2) İ s k e n d e r u n E . S . E
ikmali
844.448,40
37.528,-
6/8/1965
Cuma
S a a t 11,30
2/8/1965
3) i s t a n b u l H a y d a r p a ş a
E . S. E . a t e l y e l e r v e
y e m e k h a n e inşaatı
1.189.354,59
44.318-
7/8/1965
Cumartesi
S a a t 11,00
3/8/1965
4) A n k a r a K ı « T e k n i k
Y . ö ğ . Ok. A bloku
ikmali ve B bloku
1. k ı s ı m
2.004.352,50
83.925,-
7/8/1965
Cumartesi
S a a t 12,00
3/8/1965
işim y e r i v e c t n s i
z e r i b i r işi yaptığına v e y a denetlediğine d a i r belgeye göre, Y a p ı işleri
Belge
Komisyonundan
birlikte zarfa
alacakları
koymaları
yeterlik belgelerini teklif
lâzımdır.
0 — İstekliler t e k l i f mektuplarını i h a l e günü a ç m a s a a t i n d e n b i r
saat
evvele k a d a r v e m a k b u z
karşılığında K o m i s y o n Başkanlığına v e ­
receklerdir.
6 — Müracaatın s o n g ü n ü yukarıda yazılı olup t e l g r a f l a müracaat
ve postada
olacak
gecikmeler
kabul
edilmez.
i l a n olunur.
$460 / S - l
Y a p ı işleri ilânı
1 — A ş a ğ ı d a yapılacağı y e r l e r , keşif bedelleri, t e m i n a t
miktarları,
i h a l e g ü n v e s a a t l e r i i l e Bakanlığa s o n müracaat günleri yazılı
meslek
o k u l l a r ı i n ş a a t ı 2490 s a y ı l ı K a n u n a g ö r e v e k a p a l ı z a r f u s u l ü i l e e k s i l t ­
m e y e konulmuştur.
i ş i n adı v e y e r i
1) T r a b z o n T i c a r e t L i s .
i k m a l inşaatı
2 ) Aydın, E . S . E . M o t o r
Atelyesi ikmali
3) D e n i z l i E . S . E . y a p ı
atelyeleri ile Tekno­
loji Lâb. i k m a l i
4) M e r s i n E . S . E . İ k m a l i
5) i s t a n b u l K a d ı k ö y K ı z
Enstitüsü i k m a l i
2 —
Keşif
bedeli
Geçici
teminat
meslek
m e y e konulmuştur.
M ü n ö İş i ç i n 450, ü ç ü n c ü i ş için 270, d ö r d ü n c ü i ş için 650 b i n l i r a l ı k ) b e n ­
mektuplarıyla
alacakları
koymaları lâ­
o k u l l a r ı İnşaatı 2490 s a y ı l ı K a n u n a g ö r e v e k a p a l ı z a r f u s u l ü i l e e k s i l t ­
t e k n i k personel
gösterir mütaahhitlik k a r n e s i i l e e n a z b i r k a l e m d e
Müdürlüğü
(B)
girebileceklerini gösterir
m i l y o n y ü z b i n ) liralık b e n z e r i b i r işi y a p t ı ğ ı n a v e y a d e n e t l e d ğ t n e d a i r
ihale gün ve saatleri ile Bakanlığa s o n
teminatını,
birlikte verecekleri
kadar
k a d a r işin i h a l e s i n e
Merkez
belgesini,
Bayındırlık Bakanlığından
bedeli
beyannamesi,
Bakanlığından almış oldukları
i ç i n 170 b i n , D e n i z l i için 175 b i n , M e r s i n i ç i n 370 b i n , i s t a n b u l i ç i n b i r
6 —
görülebilir.
m i k t a r d a k i geçici
a i t ticaret odası
keşif
Bayındırlık
(Usulüne göre h a ­
t e k n i k personel
Y a p ı işleri ilânı
plân v e teçhizat beyannamesi,
grupundan
taahhüt b e y a n n a m e s i ,
yapılacaktır.
m e s i , taahhüt beyannamesi,
(B)
Müracaat dilekçeleriyle b i r l i k t e v e r e c e k l e r i
5 —
41.874
işleri Müdürlüğünde
yazılı
C)
zırlanmış) plân v e teçhizat b e y a n n a m e s i ,
s a a t evveline k a d a r v e m a k b u z karşılığında K o m i s y o n Başkanlığına v e ­
29/7/1965
Perşembe
S a a t 10.30
4 — E k s i l t m e y e g i r e b i l m e k için i s t e k l i l e r i n :
A)
1965 y ı l ı n a a i t t i c a r e t o d a s ı b e l g e s i n i ,
yeterlik belgelerini
3 — E k s i l t m e şartnamesi v e diğer e v r a k hergün çalışma s a a t l e r i
içinde
Y u k a r ı d a yazılı m i k t a r d a k i teminatını,
B)
belgeye göre, Y a p ı işleri Müdürlüğü B e l g e K o m i s y o n u n d a n
28/7/1965
Çarşamba
S a a t 11.30
l e k i v e T e k n i k ö ğ r e t i m M ü s t e ş a r l ı k y a p ı s ı İçinde
A)
mütaahhitlik k a r n e s i ile e n a z b i r k a l e m d e
28/7/1965
Çarşamba
S a a t 10.30
29/7/1965
Perşembe
26/7/1965
S a a t 11.30
— ı E k s i l t m e yukarıda yazılı g ü n v e saatlerde A n k a r a ' d a M e s ­
2
görülebilir.
4 — E k s i l t m e y e g i r e b i l m e k için i s t e k l i l e r i n ı
Bakanlığa
ihale gün son müracaat
ve saati
günü
2 — » E k s i l t m e yukarıda yazılı gün ve saatlerde A n k a r a ' d a Meslekî
ve T e k n i k ö ğ r e t i m Müsteşarlık binasında t o p l a n a n M e r k e z Satın A l m a
Komisyonunda
yapılacaktır.
3 — E k s i l t m e şartnamesi v e diğer e v r a k hergün çalışma s a a t l e r i
içinde Bakanlık Y a p ı işleri Müdürlüğünde görülebilir.
4 — E k s i l t m e y e g i r e b i l m e k için i s t e k l i l e r i n i
182.496,36
255.398,50
263.834,27
554.234,27
1.639.614,47
7.875,-
13.966,—
14.304,—
25.920,—
62.939,—
4/8/1965
Çarşamba
s a a t 10,30
4/8/1965
Çarşamba
s a a t 11,30
81/7/1965
31/7/1965
Y u k a r ı d a yazılı m i k t a r d a k i teminatını,
B)
1965 y ı l m a a i t t i c a r e t o d a s ı b e l g e s i n i ,
C)
M ü r a c a a t dilekçeleriyle b i r l i k t e v e r e c e k l e r i (Usulüne g ö r e d ü ­
zenlenmiş) plân ve teçhizat beyannamesi, t e k n i k personel
taahhüt b e y a n n a m e s i ,
grupundan
4/8/1965
Çarşamba
s a a t 15,00
5/8/1965
Perşembe
s a a t 10,30
31/7/1965
5/8/1965
Perşembe
s a a t 11,30
2/8/1965
keşif
bedeli
Bayındırlık
2/8/1965
beyannamesi,
Bakanlığından almış oldukları ( B )
k a d a r işin e k s i l t m e s i n e
r i r mütaahhitlik k a r n e s i i l e e n a z b i r k a l e m d e
girebileceklerini
göste­
( E s k i ş e h i r i ç i n 450 b i n ,
i s k e n d e r u n için 560 b i n , i s t a n b u l i ç i n 800 b i n , A n k a r a için 1 m i l y o n 350
b i n ) liralık b e n z e n b i r işi y a p t ı ğ ı n a v e y a
denetlediğine d a i r b e l g e y e g ö r e ,
Y a p ı işleri Müdürlüğü B e l g e K o m i s y o n u n d a n alacakları y e t e r l i k belge­
lerini, t e k l i f mektupları i l e b i r l i k t e z a r f a koymaları
lâzımdır.
5 — i s t e k l i l e r t e k l i f mektuplarını ihale günü a ç m a s a a t i n d e n b i r
E k s i l t m e y u k a r ı d a y a z ı l ı g ü n ve s a a t l e r d e A n k a r a ' d a M e s l e k î
v e T e k n i k ö ğ r e t i m Müsteşarlık yapısı içinde t o p l a n a n M e r k e z S a t m a l m a
K o m i s y o n u n d a yapılacaktır.
A)
s a a t evvele k a d a r ve m a k b u z karşılığında K o m i s y o n Başkanlığına v e ­
receklerdir.
6 — Müracaatın s o n günü yukarıda yazılı olup t e l g r a f l a m ü r a c a a t
ve postada olacak gecikmeler k a b u l edilmez.
ilân olunur.
4669 / 4-2
26 TEMMUZ 1965
Sahile:
(Resımî Gazete)
Satıştay Başkanlığından :
3. M a n s i y o n
S a y ı ş t a y binasında y a p t ı r ı l a c a k 52.809,59 l i r a keşif b e d e l l i , b a d a n a
y a ğ l ı b o y a m o z a y i k , d a m a k t a r m a s ı ve o l u k t a m i r işleri kapalı z a r f
usulüyle e k s i l t m e y e k o n u l m u ş t u r .
3 — B a y ı n d ı r l ı k M ü d ü r l ü ğ ü n c e h a z ı r l a n m ı ş o l a n b i r i n c i k e ş i f İle
m u k a v e l e ve eksiltme şartnamesine a i t e v r a k A n k a r a ' d a Sayıştay İdare
v e H e s a p İşleri M ü d ü r l ü ğ ü n d e , İ s t a n b u l ' d a S i r k e c i Y o l c u S a l o n u K a t 2
N o . 35 de S a y ı ş t a y İ s t a n b u l M ü m e s s i l l i ğ i B ü r o s u n d a ç a l ı ş m a s a a t l e r i
içerisinde h e r g ü n görülebilir.
1 —
ricinde
E k s i l t m e y e g i r e b i l m e k için :
f*oscad& o l a c a k g e c i k m e l e r
k a b u l e d i l m e z . K e y f i y e t ilân o l u n u r .
Beyoğlu
İlk
Yardım
Hastanesi
Mimari
projesi
yarışması
a ş a ğ ı d a İsimleri b u l u n a n m ü s a b ı k l a r ı n pı o j e l e r i
netice­
ğerlendirilmiştir.
Mimarlar
odası salonlarında s e r g i l e n e n
tarihine kadar 9 - 1 8
projeler
21 T e m m u z
Sümer Türker
I.Y.T.O.
1.504.760
metrekare
a r a z i 2490 sayılı k a n u n
hükümleri
M u h a m m e n b e d e l i 45.142,80 l i r a o l u p , g e ç i c i t e m i n a t ı 3.385,71
i d a r e m i z i n T . C. M e r k e z
Genel Müdürlük veznesine
Bankasındaki
57
yatırılıp m u k a b i l i n d e
( K o n y a y o l u üzerinde, E t i Y a p ı K o o p e r a t i f
Genel Müdürlük Alım, Satım K o m i s y o n u n d a
4 —
Dairesi
sayılı
makbuz
Esenboğa
Hava
Evleri
yanında)
yapılacaktır.
B u işe a i t ş a r t n a m e A n k a r a ' d a G e n e l
Başkanlığında,
Limanı
Müdürlük
Malzeme
Başmüdürlüğünde,
t a n b u l ' d a Yeşilköy H a v a Limanı Başmüdürlüğünde
is­
görülebilir.
5 — Artırmaya g i r e c e k l e r i n belirli günde, teminat m e k t u p
veya
m a k b u z u n u h a v i usulüne g ö r e t a n z i m e d e c e k l e r i kapalı z a r f l a n n ı İhale
s a a t i n d e n b i r s a a t e v v e l K o m i s y o n B a ş k a n l ı ğ ı n a v e r m i ş o l m a l a n şarttır.
gecikmeler
kabul
edilmez.
4485/4-3
rımı
deli
natı
lük
1 — E s e n b o ğ a H a v a L i m a n ı T e r m i n a l binası s a ç a k t a k v i y e o n a ­
2490 sayılı k a n u n u n 31 İnci m a d e s i n e g ö r e 49.676,55 l i r a keşif b e ­
üzerinden e k s i l t m e y e ç ı k a r t ı l m ı ş o l u p , 3.725,74 liralık g e ç i c i t e m i ­
T . C . M e r k e z B a n k a s ı n d a k i 57 sayılı h e s a b a v e y a G e n e l M ü d ü r ­
veznesine yatırılarak m a k b u z alınacaktır.
2 — E k s i l t m e 5 / 8 / 1 9 6 5 P e r ş e m b e g ü n ü s a a t 16.00 d a A n k a r a ' d a
( K o n y a yolu, E t i Yapı
K o o p e r a t i f e v l e n yanındaki)
Genel Müdürlük
A l ı m , S a t ı m K o m i s y o n u n d a y a p ı l a c a k t ı r . Ş a r t n a m e l e r aynı b i n a d a M a l ­
zeme D a i r e s i Başkanlığında, i s t a n b u l ' d a Yeşilköy H a v a D . m a m Baş­
m ü d ü r l ü ğ ü n d e görülebilir.
3 — Y e t e r l i k b e l g e s i a l m a k için 2/8/1965 g ü n ü m e s a i s a a t i s o n u ­
n a k a d a r b i r dilekçe i l e b i r l i k t e (C) g r u p u mütaahhitlik k a r n e s i veya
b e n z e r i iş y a p t ı ğ ı n a d a i r b e l g e , t e k n . k p e r s o n e l b e y a n n a m e s i i l e m a i l
y e t e r l i k belgesi bağlı o l a r a k müracaat edilmesini,
4 —
j ü r i c e de­
>
Hüseyin B a b a n
verilecektir.
Ankara'da
4466 / 4-4
lenmiş olup
G.S.A>
k a p a l ı z a r f usulü i l e , a r t ı r m a s u r e t i y l e 2 s e n e m ü d d e t l e k i ­
Postada olacak
5 — İsteklilerin e k s i l t m e şartnamesinde v e r i l e n i z a h a t dairesinde
hazırlıyacaklan t e k l i f mektuplarını
e k s i l t m e günü saat onbeşe k a d a r
m a k b u z m u k a b i l i n d e K o m i s y o n Başkanlığına v e r m e l e r i lâzımdıı.
Dikel
| alınacaktır.
3 — A r t ı r m a 3/8/1965 t a r i h i n e tesadüf e d e n Salı g ü n ü s a a t 16 d a
a ) i s t e k l i l e r i n 1965 y ı l m a a i t t i c a r e t v e s a n a y i o d a s ı b e l g e s i y l e
( Ş i r k e t l e r i n h a l i f a a l i y e t b e l g e s i ) v e 3 4 . 1 5 0 , — liralık m u v a k k a t t e m i n a t
vermeleri,
bf
i s t e k l i l e r i n e n g e ç 27/7/1965 Salı g ü n ü m e s a i s a a t i s o n u n a k a ­
d a r b i r dilekeç i l e K a r a y o l l a r ı G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n e
müracaat etmeleri
( M ü r a c a a t t a g e n e l e v r a k k a y d ı t a r i h i m u t e b e r d i r ) ve dilekçelerine B a j udırlık B a k a n l ı ğ ı n d a n alınmış o l a n ( B ) v e ( H ) g r u p l a r ı n d a n e n a z b u
Işıu &eşii b e d e l i k a d a r m ü t a a h h i t l i k
k a r n e s i , plân ve teçhizat, t e k n i k
p e r s o n e l , t a a h h ü t b e y a n n a m e l e r i i l e b u e k s i l t m e n i n ilânı t a r i h i n d e n s o n r a
alınmış 6 0 . 8 0 0 , — liralık b a n k a r e f e r a n s ı n ı e k s i k s i z o l a r a k b a ğ l ı y a r a k b u
iş İçin y e t e r l i k b e l g e s i a l m a l a r ı ,
Dikel
Orhan
i d a r e m i z E s e n b o ğ a H a v a Limanı uçuş ve e m n i y e t sahaları h a ­
kalan
hesabına v e y a
4 —
Semra
D e v l e t H a v a M e y d a n l a n İşletmesi G e n e l Müdürlüğünden :
liradır, i ş b u t e m i n a t
3 — E k s i l t m e dosyası : V e z n e y e yatırılacak ( 3 8 , — ) otuz s e k i z l i r a
bedele a l t m a k b u z m u k a b i l i n d e Karayolları T e k n i k H e s a p l a r Şubesinden
alınacaktır. ( Y e t e r l i k belgesi
müracaatından önce e k s i l t m e dosyası a l ­
m a k şarttır.)
>
4370/4-3
2 —
2 — E k s i l t m e g ü n ü : 2/8/1965 t a r i h i n e
r a s t l a y a n P a z a r t e s i günü
s a a t 16 d a A n k a r a ' d a K a r a y o l l a r ı G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü b i n a s ı n d a Y o l Y a ­
p ı m D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı o d a s ı n d a k a p a l ı z a r f usulü i l e y a p ı l a c a k t ı r .
»
I.T.Ü.
Sami Sisa
>
M e t i n Hepgüler
»
Doğan Tekeli
16665 r u m u z l u p r o j e : Y . M i m a r
Mimar-
raya
1 — E k s i l t m e y e k o n u l a n iş : S i l i f k e , A l a n y a , S e l ç u k , D i k i l i v e Ç a n a k k a l e de b e ş a d e d 2 X 2 5 0 t o n l u k s a b i t a s f a l t d e p o s u i m a l v e m o n t e işi
o l u p k e ş i f b e d e l l e r i tutarı (760.000,—) y e d i y ü z a l t m ı ş b i n liradır.
>
>
Aslaner
>
dairesinde
B a y ı n d ı r l ı k B a k a n l ı ğ ı Y a p ı v e i m a r i ş l e r i Reisliğinden :
Aslan
>
5 İ s t e k l i l e r b u işe a i t n a k i t g e ç i c i teminatlarını T ü r k i y e B ü y ü k
M i l l e t M e c l i s i Saymanlık Müdürlüğüne yatırarak alacakları m a k b u z l a ­
rını v e y a h u t b a n k a t e m i n a t m e k t u p l a r ı n ı t e k l i f m e k t u p l a r ı İle b i r l i k t e
eksiltme saatinden b i r saat evveline k a d a r S a t m a l m a K o m i s y o n u Baş­
k a n l ı ğ ı n a m a k b u z m u k a b i l i n d e v e r m e l e r i lâzımdır.
4457/4-4
»
Süher
98675 r u m u z l u p r o j e : Y . M i m a r
4 —
E k s i l t m e y e g i r e c e k l e r i h a l e g ü n ü n d e n «tatil günleri h a r i ç »
e n a z ü ç g ü n e v v e l keşif b e d e l i k a d a r b u işin t e k n i k ö n e m i n d e n b i r işi
i y i b i r s u r e t t e y a p m ı ş olduklarını t e v s i k e d e n b e l g e l e r i İle b i r l i k t e B a ­
yındırlık M ü d ü r l ü ğ ü n e m ü r a c a a t e d e r e k
y e t e r l i k belgesi almaları ve
b u n u K o m i s y o n a i b r a z e t m e l e r i şarttır.
gecikmelerin k a b u l olunmayacağı duyurulur.
Esat
42424 r u m u z l u p r o j e : Y . M ü h . M i m a r
>
>
B u iş için g e ç i c i t e m i n a t 3.890,48 liradır.
P o s t a d a vâki olacak
>
Ataman Demir
>
J ü r i t a r a f ı n d a n satın alınması t e k l i f e d i l e n p r o j e l e r
1 — i h a l e 2 8 / 7 / 1 9 6 5 Ç a r ş a m b a günü s a a t 15 de A n k a r a ' d a S a y ı ş ­
t a y ' d a t o p l a n a c a k K o m i s y o n c a yapılacaktır.
2 —
G.S.A.
Utarit Izgi
Y. Mimar
11
i s t e k l i l e r i n 1965 yılı t i c a r e t o d a s ı b e l g e s i y l e
maddesine
saat
göre t a n z i m edecekleri
k a n u n u n 32 n c i
kapalı zarflarını i h a l e saatinden
bir
e v v e l k o m i s y o n a v e r m i ş o l m a s ı şarttır.
P o s t a d a o'acak gecikmeler k a b u l edilmez.
4586
196!".
4-3
s a a t l e r i arasında açık tutulacaktıı
Ilıç S u l h H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
1. M ü k â f a t
Y . Miiıi. M i m a r Y ı l m a z
*
»
Yılmaz
>
>
Güner
Tunccr
Sanlı
Acar
2. M ü k â f a t
:
>
>
»
>
Şaziment A r o l a t
Neşet A r a l o t
3. M û W a t
;
»
»
Vedat
»
»
Coşkun
1. M a n s i y o n
: Y. Mimar
2. M a n s i y o n
: Y . Müh
Metin
M i m a r Levent
»
v
Mimar
?.
Yaşar
»
>
Dalokay
Erkal
Erdal Aktulga
>
I.T.Ü.
Eren
Aksüt
Marulyalı
»
G.S A .
>
I T Ü.
»
Nihat Duygu Bindal Roma M i m . F a k .
964/2
D a v a c ı M . M . V e k â l e t i n e i z a f e t e n Ilıç A s k e r l i k Ş u b e B a ş k a n l ı ğ ı
t a r a f ı n d a n davalı I l ı ç ' m Ç a y k a y a K ö y ü n d e n H ü s e y i n o ğ l u 1942 d o ğ u m l u
H a s a n S a r m a n a l e y h i n e açılan t a z m i n a t dâvasının y a p ı l a n a ç ı k d u r u ş ­
masında :
Davalı
Hasan
Sarman'm
adresi
meçhul
olduğundan
k a r a r ı tebliğine, d u r u ş m a n ı n 2 6 / 8 / 1 9 6 5 g ü n ü s a a t
karar
verildiğinden b e l l i g u n ve saatte
ilânen
gıyap
9.00 a b ı r a k ı l m a s ı n a
m a h k e m e d e hazır
bulunması
v e y a b i r v e k i l göndermesi a k s i halde gıyabında duruşmaya devam
olu­
nacağı
ilân
7201 sayılı T e b l i g a t
K a n u n u n 28 m e t m a d d e s i
gereğince
olunur.
m
SabJfe: 12
26 TEMMUZ 1965
(Resımî Gazete)
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları G e n e l Müdürlüğünden :
yılı n ü s h a s ı n d a İntişar e t m i ş o l a n
n i n 4. m a d d e s i n d e b e l i r t i l e n :
«Eksiltmelere İştirak
Yönetmeliği»
T a h m i n i b e d e l i 7.500,— T L . , g e ç i c i
teminatı
562,50 T L . o l a n 15
a d e d k o l l u p a f t a t a k ı m ı a ç ı k e k s i l t m e usulü i l e s a t ı n alınacaktır. İ h a l e
ve e k s i l t m e s i 6/8/1965 C u m a g ü n ü s a a t 15 de G e n e l M ü d ü r l ü k M a l z e m e
Şubesi M ü d ü r l ü ğ ü n d e t o p l a n a c a k K o m i s y o n t a r a f m d a n y a p ı l a c a k t ı r .
a - B e l g e b i r k a l e m d e 5 0 . 0 0 0 , — liralık b e n z e r i b i r işi m u v a f f a k i ­
yetle başanp geçici ve k e s i n k a b u l l e r i n i yaptırdıklarım i f a d e edecektir.
T a l i p l e r i n geçici teminat, Ticaret, S a n a y i v e y a E s n a f belgeleriyle
b i r l i k t e b e l i r l i g ü n , s a a t ve y e r d e k i K o m i s y o n a b a ş v u r m a l a r ı d u y u r u l u r .
C)
Taahüt beyannamesini
m u m işleri a ç ı k l a y a n )
4569 / 4-4
Grup
No.
1)
2)
3)
4)
8)
8)
7)
8)
Kalem
Adedi
Parça adı ve markası
P o m p a elemanı, ventil, enjek­
tör m e m e s i ( G . baseh)
P o m p a elemanı, ventil enjek­
tör ( C . A . V . )
E l e m a n , ventil, ventil contası
( A m e r i c a n baseh)
Eleman,
ventil ve enjektör
memesi (Inter)
P o m p a ve enjektör memesi
(Oaterpiller)
Enjektör
memesi
(Komple)
alus chalmers (TJ.S.A.)
Enjektör meme iğnesi, enjek­
tör memesi ( L e y l a n d )
Enjektör m e m e s i p o m p a ele­
manı ventil ve ventil
contası
(Fiat)
T . bedeü
T. L .
G. Tem,
T. L .
26
347,742,—
17.659,68
13
128.402,88
7.670,14
3
2.690,56
201,79
9
58.413,44
4.170,67
11
96.427,36
6.071,39
1
56.140,80
4.057,04
3
4.213,44
316,01
4
15.349,78
1.151,23
1 — Y u k a r ı d a 8 g r u p h a l i n d e gösterilen 70 k a l e m p o m p a elemanı,
v e n t i l , enjektör m e m e s i v e enjektörler, karşılarında yazılı t a h m i n i b e ­
deller üzerinden h e r g r u p a y n b i r i h a l e m e v z u u o l m a k üzere kapalı z a r f
usulü i l e e k s i l t m e y e k o n u l m u ş t u r .
2 — Grupların b i r i n i n , b i r kaçının y a d a h e p s i n i n e k s i l t m e s i n e işti­
r a k edilebilir.
S — E k s i l t m e v e i h a l e 10/8/1965 S a h g ü n ü s a a t 16 d a A n k a r a - Y e ­
n i ş e h i r T u n a C a d d e s i , T u n a H a n k a t 3 de G e n e l M ü d ü r l ü k M a l z e m e Ş u ­
besinde t o p l a n a c a k E k s i l t m e K o m i s y o n u tarafından yapılacaktır.
4 — Şartnamesi aynı y e r d e n dilekçe i l e bedelsiz t e m i n edilir.
5 — Geçici t e m i n a t m a k b u z v e y a b a n k a mektuplarının a y n a y n
alınması şart o l u p b u h u s u s şartnamenin 35 i n c i m a d d e s i n d e b e l i r t i l ­
miştir.
6 — T e k l i f m e k t u p l a n i l e dış z a r f l a r ı n nasıl h a z ı r l a n a c a ğ ı , i h t i v a
edeceği b i l g i v e b e l g e l e r şartnamenin 19 v e 35 i n c i m a d d e l e r i n d e i z a h
edilmiştir.
7 — B u şekilde hazırlanacak t e k l i f zarflarının e k s i l t m e s a a t i n d e n
b i r s a a t öncesine k a d a r K o m i s y o n Başkanlığına m a k b u z m u k a b i l i v e r i l ­
mesi, p o s t a d a k i g e c i k m e l e r i n k a b u l edilmiyeceği d u y u r u l u r
4646/4-4
T a h m i n i b e d e l i 270.000,— T . L . geçici teminatı 14.550,— l i r a o l a n
10.000 a d e d m a n ş o n (^ 32 l i k d e m i r b a ğ l a m a k i ç i n ) ; m a n ş o n dişlisine
g ö r e 100 a d e d s a ğ , 100 a d e d s o l p a f t a l o k m a s ı 2490 s a y ı l ı K a n u n u n 3 1
i n c i m a d d e s i gereğince kapalı z a r f usulü i l e e k s i l t m e y e konulmuştur.
E k s i l t m e v e i h a l e s i 9/8/1965 P a z a r t e s i g ü n ü s a a t 16,00 d a A n k a ­
r a ' d a G e n e l M ü d ü r l ü k M a l z e m e Şubesinde t o p l a n a c a k K o m i s y o n t a r a f ı n ­
d a n yapılacaktır.
Şartnamesi aynı y e r d e n dilekçe i l e b e d e l s i z t e m i n e d i l e b i l i r .
T a l i p l e r i n ticaret, s a n a y i odası v e y a esnaf belgesi k o n u l m a k şar­
t i y l e hazırlıyacaklan t e k l i f mektuplarım e k s i l t m e d e n b i r s a a t öncesine
k a d a r aynı y e r d e k i K o m i s y o n Başkanlığına v e r m e l e r i , p o s t a d a k i g e c i k ­
m e l e r i n k a b u l edilmiyeceği d u y u r u l u r .
A)
Malî y e t e r l i k belgesini,
B)
İnşaat belgesini ( A s h ) ,
( H a l e n t a a h h ü d ü altında b u l u n a n b i l û ­
D)
T e k n i k p e r s o n e l b e y a n n a m e s i n i , dilekçelerine e k l i y e r e k , r e s ­
m î t a t i l g ü n l e r i h a r i ç , i h a l e t a r i h i n d e n e n g e ç Uç g ü n e v v e l , Millî E ğ i ­
t i m Bakanlığı E s k i E s e r l e r v e Müzeler G e n e l Müdürlüğüne müracaat
e d e r e k y e t e r l i k b e l g e s i almaları şarttır.
Dilekçelere belgeler v e b e y a n n a m e l e r eklenmesi m e c b u r i y e t i
bepleriyle telgrafla yeterlik belgesi talebi k a b u l edilmez.
se­
6 — İstekliler, t e k l i f m e k t u p l a n n a y e t e r l i k b e l g e s i , t i c a r e t o d a s ı
vesikası v e t e m i n a t m e k t u p l a n m e k l i y e r e k , e k s i l t m e s a a t i n d e n b i r s a a t
evvel o n a n m ihale k o m i s y o n u n a m a k b u z m u k a b i l i n d e vermeleri lâzım­
dır. P o s t a d a v u k u b u l a c a k g e c i k m e l e r k a b u l e d i l m e z .
4587 / 4-2
1 — A n k a r a E m n i y e t Müdürlüğü Süvari b i n e k hayvanları ihtiyacı
için b e h e r k i l o g r a m ı n a 3 0 k u r u ş m u h a m m e n b e d e l k o n u l m u ş o l a n 1 0 0
t o n y e m l i k balyalı k u r u çayır o t u i l e b e h e r kilogramına 20 kuruş m u ­
h a m m e n bedel konulmuş,bulunan 70 t o n yataklık balyalı s a p samanın
k a p a l ı z a r f usulü e k s i l t m e i l e alınması t e k a r r ü r etmiştir.
2 —• i h a l e 9/8/1965 t a r i h i n e t e s a d ü f e d e n P a z a r t e s i g ü n ü s a a t 15.00
de A n k a r a E m n i y e t 6 n c i Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü b i n a s ı n d a t o p l a n a c a k K o m i s ­
y o n d a yapılacaktır.
3 — B u İşin m u h a m m e n bedeli t u t a n 4 4 . 0 0 0 , — U r a olup m u v a k k a t
t e m i n a t ı 3 3 0 0 , — liradır.
4 — B u İşe a i t f e n n î v e i d a r i ş a r t n a m e l e r h e r g ü n m e s a i
d a h i l i n d e A n k a r a E m n i y e t 6 n c i Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü n d e görülebilir.
saatleri
5 — isteklilerin m u a y y e n gün ve saatten engeç b i r saat evveline
k a d a r T i c a r e t Odası vesikalarını, t e m i n a t
makbuzlarını h a v i
usulüne
g ö r e t a n z i m e d e c e k l e r i t e k l i f zarflarını kapalı o l a r a k K o m i s y o n B a ş k a n ­
lığına vermiş o l m a l a n lâzımdır.
6 — Posta vesair gecikmeleri kabul
edilmez.
• •
4679/4-2
S a n a y i Bakanlığından :
11700 n u m a r a l ı m a r k a t e s c i l b e l g e s i n d e k i e ş y a l i s t e s i n e « N e b a t i v e
Sentetik h a m kauçukla v e s a i r h a m m a d d e l e r ve k i m y e v i maddelerle v e y a
g e r e k m a m u l , g e r e k s e g a y r i m a m u l lâstik v e y a k a u ç u k v e y a p l â s t i k m a d ­
delerden m a m u l v e y a m a h l u t o l a r a k ayakkabı, i s k a r p i n , galoş, çizme,
şoson, bot ve ayrıca b u n l a r için t a b a n l a r , ökçeler, g i y i m eşyası v e y a g i ­
y i m e ş y a s ı için k u m a ş ( Y a l n ı z k a u ç u k v e y a p l â s t i k m a d d e l e r d e n v e y a
y ü n , p a m u k , k e t e n i p l i k l i f l e r i i l e d o k u n m u ş o l a r a k ) h e r türlü g i y i m v e ­
y a örtü v e y a a m b a l a j muşambaları v e m a l z e m e l e r i , s u geçirmez h u s u s i
g i y i m teçhizatı, o t o m o b i l , k a m y o n , b i s i k l e t
lâstikleri, s u h o r t u m l a r ı ,
m a k i n e v e o t o m o b i l s a n a y i i n d e kullanılan h e r n e v i lâstik, k a u ç u k , c o n t a
v e t a k o z l a r , lâstik m u h a f a z a l a r , y a ğ t o r b a l a r ı v e h e r türlü m e s n u a t m d a
v e sellüloz, türevleri, p h e n o l ı k l e r , a m i n o a l d e h y d l e r , a c r y l i c
reçineler,
p o l y s t r e n e , p o l ı v i n y i a l k o l , a s e t a t v e k l o r ü r , a l k y d l e r , p r o t e i n plâstikleri,
n y l o n , Polyethylene, i s o c y a n a t h a m u r v e granülleri»
o l a r a k değiştiril­
miştir.
K e y f i y e t ilân o l u n u r .
4667-1
4699(4-8
P T T Genel Müdürlüğünden r
A n k a r a Valiliğinden :
1965 yılı o n a r ı m ı 2490 sayılı k a ­
T e ş e k k ü l ü m ü z i h t i y a c ı için 2 0 t o n k a l a y s a t m a l ı n a c a k t ı r .
n u n h ü k ü m l e r i d a h i l i n d e , k a p a l ı z a r f usulü i l e 2 0 / 7 / 1 9 6 5 t a r i h i n d e n i t i ­
i s t e k l i l e r b u alıma a i t şartnameyi, A n k a r a ' d a P T T G e n e l
1 — A n k a r a E t n o g r a f y a Müzeci
baren yirmi
2 —
(3.750,—)
g ü n müddetle e k s i l t m e y e konmuştur.
İşin b i r i n c i keşif b e d e l i
(50 0 0 0 , — )
l i r a o l u p geçici teminatı
liradır.
3 — İ h a l e 7 / 8 / 1 9 6 5 C u m a ı t e s i g ü n ü s a a t 11 de A n k a r a E t n o g ­
r a f y a Müzesi Müdürlüğü yapısı içinde t o p l a n a c a k onarım ihale k o m i s ­
y o n u tarafından yapılacaktır.
4 — B u işe a i t şartnameler, sözleşme p r o j e s i ve e k l e r i A n k a r a E t ­
n o g r a f y a M ü z e s i M ü d ü r l ü ğ ü i l e Millî E ğ i t i m B a k a n l ı ğ ı E s k i E s e r l e r v e
M ü z e l e r G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n d e görülebilir.
5
i s t e k l i l e r i n , R e s m î G a z e t e n i n 23 M a r t 1961 g ü n v e 10763 s a -
lüğü M a l z e m e
Müdür­
D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı n d a n veyaı İ s t a n b u l ' d a P T T T e s e l l ü m
ve D e p o Müdürlüğünden 40 T L . bedelle t e m i n edebilirler.
Tekliflerin
m u t e b e r o l a b i l m e s i için ş a r t n a m e l e r i n
Teşekkülümüz­
d e n alınması şarttır.
T e k l i f l e r i n e n g e ç 7/9/1965 g ü n ü 16 y a k a d a r P T T G e n e l
Müdür­
lüğü M a l z e m e D a i r e s i Başkanlığına v e r i l e c e k v e y a p o s t a i l e gönderile­
cektir.
Bu
t a r i h t e n s o n r a gönderilen t e k l i f l e r nazarı i t i b a r a alınmaz.
4757 / 3-1
26 TEMMUZ 1965
E n e r j i ve Tabiî K a y n a k l a r Bakanlığı Devlet
S u işleri Genel M ü ­
5 — ihaleye
dürlüğünden :
(Yüreğir
Ovası sulaması 8 i n c i kısım inşaatı)
usulü i l e e k s i l t m e y e
işi, b u işleri
yap­
m u z l a r ı i l e adlandırılan v e d a h a e v v e l
7 — P o s t a d a vâki gecikmeler
ana kanal ve yedekleri
A n k a r a O r m a n Başmüdürlüğünden :
şunlar­
1 — K ı r ş e h i r O r m a n F i d a n l ı k Şefliği s a h a s ı n d a y a p ı l a c a k 33.776,28
+
T a k r i b e n 100 K m . 7 0 i l â 1000 l i k k a n a l e t ,
»
600.000 M 3 h a f r i y a t ,
»
10.000 M s k a n a l b e t o n u
B u n l a r l a i l g i l i diğer müteferrik
etmek
b)
c)
işler.
2 — iştirakçilerin ihaleden 3 gün evvel b u iş
mütaahhiltlik
mütaahhitlik
miktarında b i r iş
iştirak b e l g e s i
i l e 10.147,11 liralık t e m i n a t
ve vesikalar,
4 — i s t e k l i l e r keşif
H a l e n e l l e r i n d e b u l u n a n işlerin m i k t a r ı n ı , vüsatini, i k m a l t a r i h ­
b e l i r t i l e n vesikaları
dilekçeye
almaları.
Odası vesikası
vermeleri.
özetini v e i l g i l i
Z i r a a t Müdürlüğü i l e A n k a r a
beyannameleri,
evrakları
Kırşehir
O r m a n Başmüdürlüğündekl
Teknik
dosyasında
görülebilir.
d)
i d a r e d e n a l a r a k dolduracakları t e k n i k personel
e)
2 n c i m a d d e d e b e l i r t i l e n inşaat v e a m e l i y e t işleri i ç i n l ü z u m l u
beyannamesi,
m a k i n e , teçhizat v e t e s i s a t a s a h i p bulunduklarına d a i r g e r e k l i
davetname
k a r n e s i n i ve yönetmelikte
müracaatla
3 — E k s i l t m e y e g i r e b i l m e k için 1965 yılı T i c a r e t
B u güne k a d a r yaptıkları benzeri s u l a m a , p r e f a b r i k e v e k a p ­
kendilerine
oda­
yaptıklarına d a i r resmî d a i r e l e r d e n almış o l d u k t a n belge i l e ( C ) g r u p u
rapten
beyannamesini,
76.906,72 — 177.942,31 liralık f i d a n l ı k i d a r e ,
sında yapılacaktır.
B a y ı n d ı r l ı k B a k a n l ı ğ ı n d a n alınmış ( B ) g r u p u n d a n
teçhizat
44.637,25 +
1 0 / 8 / 1 9 6 5 Salı g ü n ü s a a t 15.00 de A n k a r a O r m a n B a ş m ü d ü r l ü ğ ü
kaplaması,
isteyenlerin
l e r i n i v e halihazır d u r u m l a r ı n ı b i l d i r i r
ve
22.622,06 +
l o j m a n , a m b a r v e g a r a j inşaatının k a p a l ı z a r f usulüyle e k s ü t m e i h a l e s i
karnelerini,
l a m a işlerini b i l d i r i r b e y a n n a m e
edilmez,
4563/4-2
kısmen
b e k e s i o l a r a k y a p ı l m a s ı işinden i b a r e t o l u p b e l l i başlı k a l e m l e r
3 •— E k s i l t m e y e i ş t i r a k
kabul
Ovasında 3 Y P v e 4 Y P r u ­
dır.
a)
Odasına
ilân olunur.
yapılan t a k r i b e n (7000) hektarlık b i r şebekenin p r e f a b r i k e k a n a l e t ş e ­
d)
Sanayi
6 —• 2490 s a y d ı k a n u n a g ö r e h a z ı r l a n a c a k t e k l i f l e r i h a l e s a a t i n d e n
çıkarılmıştır.
2 — inşaat esas i t i b a r i y l e , Y ü r e ğ i r
o)
Ticaret veya
1 saat önce S a t m a l m a K o m i s y o n Başkanlığına verilecektir.
m a y a m u k t e d i r v e tecrübeli mütaahhitler arasında f i y a t v e t e k l i f isteme
a)
g i r e c e k l e r i n 1965 yılı
k a y ı t l ı olduklarını g ö s t e r i r b e l g e y i h a i z o l m a l a r ı şarttır.
1 — A d a n a D S İ 6 n c i B ö l g e M ü d ü r l ü ğ ü hudutları içerisinde b u l u ­
nan
Safatfe: 13
(Resmî Gazete)
gönderilmesi
5 — Usulüne u y g u n
olarak
1 0 / 8 / 1 9 6 5 Salı g ü n ü s a a t
mesi
makine
ve postadaki
hazırlanacak
teklif
14.00 e k a d a r K o m i s y o n
gecikmelerin
mektuplarının,
Başkanlığına
k a b u l olunmıyacağı
ilân
veril­
olunur.
4773 / 4-1
ve b u
h u s u s t a y a p ı l a c a k m u h a b e r a t için A n k a r a şehri d a h i l i n d e k i a d r e s l e r i n i d e
dilekçeye ekleyerek
A n k a r a Defterdarlığından :
3 1 / 7 / 1 9 6 5 C u m a r t e s i g ü n ü s a a t (13.00) e k a d a r A n ­
k a r a - U l u s - Rüzgârlı S o k a k Çatal H a n A - B l o k u 2 n c i k a t t a D S İ P r o j e
ve inşaat D a i r e s i Başkanlığına v e r m e l e r i
şarttır.
4 — G e n e l Müdürlük i s t e k l i l e r i n durumlarını
ehil gördüklerine ayrıca davetname
inceledikten
göndererek t e k l i f
5 — P o s t a d a vâki gecikmeler
kabul
sonra,
isteyecektir.
1 — Aşağıda, cinsi, miktarı, m u h a m m e n
Soğukkuyu
bedeli, m u v a k k a t
>
teminat
inci
M u v . teminat
miktarı
TL.
TL.
madesine
M . bedeli
Teminatı
6250
9319
9319
9319
9319
1
lif
9
10
S
1743
798
864
1480
638
52.290
319.200
423.000
740.000
255.200
3.922,—
16.518,24
20.670,—
33.350,—
13.958,—
müsteniden
15 d e D e f t e r d a r l ı k t a
saati
3 —
a y n aynı k a p a l ı z a r f l a
40.600,—
3.045,—
1 1 / 8 / 1 9 6 5 - 15,00
58.750,—
4.187,50
12/8/1965 - 1 5 , 0 0
55.000,—
4.000,—
13/8/1965 -15,00
gecikmeler
t a r i h i n e tesadüf
satılacaktır.
eden Perşembe günü
saat
t e k l i f mektuplarını
ihale
yapılacaktır.
i s t e k l i l e r i n hazırlıyacaklan
saatinden b i r saat
seksi-
yoner ve ekipmanı
Miktan
M2
2 -— İhalesi 5 / 8 / 1 9 6 5
ihale tarih
ve
Parsel
1 — Y u k a r ı d a evsafı yazılı g a y r i m e n k u l l e r 2490 sayılı k a n u n u n 31
ile satın alınacaktır.
M u h . bedeli
Ada
Yenituran
m i k t a r ı , i h a l e t a r i h i v e s a a t i g ö s t e r i l m i ş o l a n m a l z e m e , k a p a l ı z a r f usulü
65-D/71 P a r a f u d r , sigortalı
Arsa
Etlik
edilmez.
4644/2-2
S a t m a l m a N o . ve cinsi
Cinsi
Mevkii
evveline
kapalı
kadar Komisyona vermeleri
k a b u l edilmez)
ilân
metre
meşin
kas­
ket, meşin eldiven
2 — i h a l e , D S İ M a k i n a ve i k m a l D a i r e s i Başkanlığında
kara)
toplanacak
Satmalma Komisyonunda
aynı yerden talep m u k a b i l i n d e bedelsiz
3 —• i s t e k l i l e r i n
maddesinde
istenen
teklif
vesaik
yapılacaktır.
4676/4-2
olarak
(Etlik/An­
ile b i r l i k t e ihalenin yapılacağı saatten b i r
kabul
vâki gecikmeler
makta
miktarları
Perşembe günü saat
5 — i s t e k l i l e r , geçici teminatlarını
müracaatlar
azaltıp
3 — E k s i l t m e , 12/8/1965
15.00 d e O r t a o k u l
Müdürlüğünde yapılacaktır.
l ü ğ ü n d e görülebilir.
gösterir m a k b u z ,
edilmez.
5 — i d a r e i h a l e y i yapıp y a p m a m a k t a
t a d i l i işi 2490 sayılı k a n u n
konulmuştur.
4 — Ş a r t n a m e , ç a l ı ş m a s a a t l e r i içinde, h e r g ü n , O r t a o k u l M ü d ü r ­
mukabilinde teslim etmeleri
ve t e l g r a f l a yapılacak
ve
2 — K e ş i f t u t a r ı 67.000,00 l i r a o l u p g e ç i c i t e m i n a t ı 4.600,00 Uradır.
alınabilir.
şarttır.
4 — Postada
DUYURU
g e r e ğ i n c e k a p a l ı z a r f usulü i l e e k s i l t m e y e
mektuplarının, i d a r i şartnamenin 9 u n c u
saat evvel K o m i s y o n Başkanlığına m a k b u z
H a y m a n a O r t a o k u l Müdürlüğünden :
1 — O r t a o k u l e k binasının o n a n m
Şartnameler
vâki
olunur.
65-D/95 S u s a a t i v e m e k a n i k m a n o
65-D/97 Meşin ceket,
(Postada
çoşalt-
serbesttir.
Malmüdürlüğüne
k a n u n a u y g u n hazırlıyacaklan
yatırdıklarını
kapalı t e k l i f zarfları
ile i l g i l i diğer e v r a k l a n i h a l e s a a t i n d e n b i r s a a t önce, i h a l e K o m i s y o n u n a
vermelidirler.
4697 / 3-2
4666 / 1 - 1
E s k i ş e h i r A s l i y e 1. H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
Orman
Genel Müdürlüğünden :
1 — 1 aded
nacaktır.
ozalit k o p y a
E . N o : 960/434
K . N o : 960/407
m a k m a s ı k a p a l ı z a r f usulü i l e satın alı­
Eskişehir
2 — M u h a m m e n b e d e l i 3 0 . 0 0 0 , — l i r a o l u p , g e ç i c i teminatı 2.250,—
rihinde k a r a r
liradır.
M a h a l l e s i 46-9-0.8 h a n e d e k a y ı t l ı
O r m a n Başmüdürlüğünde
Salih
oğlu
verilmiştir.
K a n u n i müddet zarfında t e m y i z
3 — Şartname Genel Müdürlük Levazım Müdürlüğü ile i s t a n b u l v
izmir
Hamidiye
L â t i f Y i ğ i t o ğ l u i l e H a s a n kızı H i d a y e t ' i n b o ş a n m a l a r ı n a 2 9 / 1 2 / 1 9 6 0 t a ­
0
görülebilir.
4 — E k s i l t m e 12/8/1965 P e r ş e m b e g ü n ü s a a t 15 de G e n e l M ü d ü r l ü k
binasında S a t m a l m a K o m i s y o n u n d a
yapılacaktır.
hükmün
mukim
kaim
kesinleşeceği
Eskişehir
i k e n adresi meçhul
olmak
cihetine
k a l a n Lâtif
ü z e r e ilânen t e b l i ğ
başvurulmadığı
Tunalı M a h . Varlık
takdirde
Sokak
No. 6 da
Yiğitoğlu'na tebliğ
makamına
olunur.
4649
Saıhif e : 1 4
(Resmî Gazete)
İ m a r ve İskân Bakanlığından :
9 — Bakanlık yeterlik belgesi
y a p m a m a k t a serbesttir.
1 — A n k a r a ' d a Keçiören - A k t e p e
nüve mesken
esası
üzerinden
eksiltmeye
İhale
6/8/1965
Ankara'da
Mesken
Cuma
Ş e k i l b a k ı m ı n d a n 2490 sayılı
hazırlanacak t e k l i f
e kadar M e s k e n
günü
Genel Müdürlüğünde
saat
16.00 d a İ m a r
yapılacaktır.
1 — 9 8 . 4 9 9 , — l i r a keşif bedelli Başbakanlık D e v l e t Plânlama
resi bması
k a n u n d a k i usule u y g u n
olarak
ihale servisine m a k b u z
mukabilinde
Bayındırlık
Genel
leri
A)
22.830,38 liralık
B)
1965 yılma a i t t i c a r e t odası
C)
Müracaat
namesinde
geçici
a
teminatını,
dilekçeleriyle
belgesini,
birlikte
verecekleri
(Eksiltme
şart­
b e l i r t i l e n v e usulüne göre hazırlanmış o l a n plân v e teçhizat
beyannamesi,
teknik
personel
beyannamesi,
yındırlık B a k a n l ı ğ ı n d a n almış o l d u k l a r ı
bedeli
4 —
E k s i l t m e y e g i r e b i l m e k için i s t e k l i l e r i n :
k a d a r işin e k s i l t m e s i n e
taahhüt
(B) veya
girebileceklerini
beyannamesi B a ­
(C) grupundan
gösterir
mütaahhitlik
karnesine göre İmar ve İskân Bakanlığı Belge K o m i s y o n u n d a n
ları y e t e r l i k b e l g e l e r i n i t e k l i f
mektupları i l e b i r l i k t e
keşif
zarfa
alacak­
Baymdıılık
Geçici
Y e t e r l i k belgesi
ye kadar
almak
için 2 / 8 / 1 9 6 5
P a z a r t e s i günü
M e s k e n Genel Müdürlüğüne müracaat
saat
Müdürlüğü
teminatı
6.174,95
15.30 d a İ s k i t l e r C a d d e s i
odasında
yapılacaktır.
dosyasını h e r g ü n m e s a i
kaleminde
saat-
görebilirler.
liradır.
E k s i l t m e y e g i r e b i l m e k için :
a
Kanuni
b
1965
geçici
teminatını
yılma ait ticaret
bedeli
odası
vesikasını
k a d a r tutarlı ış b i t i r m e b e l g e l e r i n i dilekçelerine e k l e y i p
Valiliğine müracaat
aldıktan s o n r a
6 —
ederek vilâyet
kayıtlarına i n t i k a l
İsteklilerin
eksiltme
teklif
tinden b i r saat evveline
kadar
ettirerek yeterlik belgesi
şartnamesinde
mektuplarını
Ankara
evrak kaleminden tarih ve numara
6 / 8 / 1 9 6 5 C u m a günü m e s a i s a a t i s o n u n a
dırlık M ü d ü r l ü ğ ü
hazırlıyacakları
7 —
Komisyon
İstekliler Bayındırlık Bakanlığı e k s i l t m e l e r i n e iştirak t a l i m a t ­
c
n a m e s i v e e k s i l t m e ş a r t n a m e s i n d e ' yazılı e s a s l a r d a h i l i n d e b u işin k e ş i f
koymaları
lâzımdır.
17.00
-
binasındaki
İstekliler b u işe a i t e k s i l t m e
dalıilinde
Müdürlüğü P r o j e v e İnşaat D a i r e s i n d e t e t k i k edilebilir.
6 —
Müdürlüğü
Dai­
gereğince
çıkarılmıştır.
2 — E k s i l t m e 1 0 / 8 / 1 9 6 5 Salı g ü n ü s a a t
3 —
İhale evrakı, h e r gün m e s a i s a a t l e r i d a h i l i n d e M e s k e n
o n a r ı m ı işi 2490 sayılı k a n u n u n 31 i n c i m a d d e s i
k a p a l ı z a r f usulü i l e e k s i l t m e y e
verilecektir.
,5 —
yapıp
A n k a r a Valiliği Bayındırlık Müdürlüğünden :
m e k t u p l a r ı e n g e ç 6 / 8 / 1 9 6 5 C u m a g ü n ü s a a t 15.00
Genel Müdürlüğü
ihaleyi
4674 / 3-1
çıkarılmıştır.
477.008,29 T L . dır.
ve İskân Bakanlığı
4 w-
vermemekte
M e v k i i n d e y a p ı l a n 700 a d e d
İşin keşif b e d e l i
—
3
ver.p
inşaatının iç v e dış k a p ı inşaatı i ş i k a p a l ı z a r f usulü i l e
ve birim fiyat
B —
26 TEMMUZ 1965
mevzuata
verilen izahat
uygun
Bayın­
almaları
dairesinde
şekilde i h a l e
kadar Komisyona makbuz mukabilinde
saa­
verme­
l e r i lâzımdır.
edilecektir.
7 — Postaca
8 — T e l g r a f l a m ü r a c a a t l a r v e p o s t a d a v â k i g e c i k m e l e r k a b u l edıl-
vâki gecikmeler
nazara
alınmaz
4698 / 4-2
m«E.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından
Eksiltmeye konan işin
çeşidi v e miktarı
Sıra
No:
23 kalem tıbbi malzeme
18
»
>
>
30 0 0 0 E m p r i y o n l u y u m u r t a
11 kalem oto iç ve d ı ş lastiği
1
2
3
4
Muhammen
bedeli
Geçici
teminat
5.767
141.927
21.000
108.645
433 —
8.347 —
1.575,—
6.683,—
1
H
Tarihi
A
L
Gün
W,
Saati
Çarşamba
>
»
28/7/1965
>
>
10,30
11,00
15,00
15,30
İhalenin n e
Şartnamesi
suretle yapılacağı
bedeli
Açık eksiltme
Kapalı zarf
»
>
>
>
1 —
Y u k a r ı d a çeşidi, k e ş i f b e d e l i m u v a k k a t t e m i n a t ı , i h a l e g ü n ü v e s a a t i i l e y a p ı l a c a k i h a l e şekli y a z ı l ı işler e k s i l t m e y e
2 _
Şartnameler Donatım G e n e l Müdürlüğünden
E k s i l t m e y e g i r m e k İsteyenlerin 2490 sayılı k a n u n u n 2, 3 v e 3 2 n c i m a d d e l e r i n d e
siltme s a a t i n d e n b i r s a a t
evvel
makbuz
çıkarılmıştır.
t e m i n , İ z m i r v e İ s t a n b u l S a ğ l ı k M ü d ü r l ü k l e r i n d e görülebilir.
3 — E k s i l t m e yukarıda gösterilen gün v e saatte Bakanlık Donatım G e n e l Müdürlüğünde t o p l a n a c a k
4 _
Bedelsiz
710 K r .
Bedelsiz
545 K r .
mukabilinde K o m i s y o n Başkanlığına
Satmalma Komisyonunda
yazılı ş a r t l a r d a i r e s i n d e
hazırlıyacakları
yapılacaktır.
zarflaranı e k ­
vermeleri
5 — P o s t a d a v â k i g e c i k m e l e r i n k a b u l e d i l m i y e c e ğ i ilân o l u n u r .
4448 / 4-4
Tarım Bakanlığı M e r k e z T a m i r h a n e ve Y e d e k P a r ç a D e p o s u Müdürlüğünden !
Elektrik motoru
ve E l e k t r o j e n grupları ile D e u t z
S e l e k t ö r m o t o r u , D o d g e , I n t e r , P i c k - u p y e d e k p a r ç a l a r ı i l e o t o lâstiği satın alınacaktır.
1 — 50 a d e d E l e k t r o j e n m o t o r u , 4 a d e d E l e k t r o j e n g r v p u , 6 k a l e m
Deutz
Selektör m o t o r u ,
106 k a l e m D o d g e , 214 k a l e m I n t e r , 305 k a l e m
P i c k - u p y e d e k p a r ç a l a r ı v e 2 k a l e m o t o lâstiğinin satın alınmaları 2490 sayılı k a n u n u n 31 İnci m a d d e s i
g e r e ğ i n c e k a p a l ı z a r f usulü i l e i h a l e y e
çıkarılmıştır.
2 — B u emtiaya alt muhammen
3 — Buna
a i t şartnameler mesai
4 — İhale;
A n k a r a - Yenimahalle
lanacak
b e d e l m i k t a r l a r ı v e i h a l e t a r i h l e r i a ş a ğ ı y a çıkarılmıştır.
s a a t l e r i dahilinde İzmir ve İstanbul T e k n i k Z i r a a t Müdürlükleri i l e A n k a r a ' d a Müessesemizde
İvedik
Caddesi
Kız Lisesi
görebilir.
k a r ş ı s ı n d a b u l u n a n m ü e s s e s e m i z b i n a s ı n d a a ş a ğ ı d a yazılı g ü n v e s a a t l e r d e
K o m i s y o n h u z u r u n d a y a p ı l a c a ğ ı n d a n i s t e k l i l e r i n 32 n c i m a d d e y e g ö r e h a z ı r l ı y a c a k l a r ı t e k l i f l e r i ş a r t n a m e l e r d e
istenen belgelerle
top­
birlikte
i h a l e s a a t i n d e n b i r s a a t ö n c e s i n e k a d a r K o m i s y o n B a ş k a n l ı ğ ı n a m a k b u z m u k a b i l i n d e t e s l i m e t m i ş o l m a l a r ı şarttır.
P o s t a d a vâki gecikmeler
n a z a r ı İtibara a l ı n m a z .
1
2
3
4
5
6
7
10
Miktarı
C i n s î
Sıra N o :
Elektrik motoru
Elektrojen grupu
>
>
>
>
D ı ş v e i ç o t o lâstiği ( 6 5 0 x 1 6 )
D ı ş v e i ç o t o lastiği ( 7 0 0 x 1 6 )
D e u t z selektör m o t o r u yedek parçaları
D o d g e P i c k ' u p yedek parçaları
Inter p i c k ' u p y e d e k parçaları
Jeep ve jeep p i c k ' u p y e d e k parçaları
N O T : 20/7/1965 t a r i h l i R e s m î G a z e t e ' d e
ta. 6/8/1965 o l a r a k
değiştirilmiştir.
50 a d e d
1
»
1
»
2
»
550 ş e r a d e d
150 şer a d e d
6 kalem
106
»
214
»
305
»
ç ı k a n b u ilânın 1
Muhammen
bedeli
TL.
95.000,—
205 OOO —
95.000,—
62.000,—
210.567,50
73.312,50
45.990,—
87.695,50
130.162 —
201.534,80
Geçici
teminatı
TL.
6.000,—
11.500,—
6.000,—
4.350,—
11.778,40
4.915,65
3.449,25
5.634,80
7.758,10
11.326,75
İhalenin
gün
6/8/1965
6/8/1965
6/8/1965
6/8/1965
6/8/1965
6/8/1965
5/8/1965
5/8/1965
5/8/1965
5/8/1965
Yapılacağı
saati
10.30
11.00
11 15
11.30
3 5 00
15.30
10.30
11.00
15.00
15.30
6 sıra n u m a r a l a r ı n d a kayıtlı m a l z e m e l e r i n i h a l e g ü n l e r i 3/8/1965 o l a r a k ç ı k m ı ş 4632 / 4-4
26 TEMMUZ 1965
(Resmî Gazete)
P T T G e n e l Müdürlüğünden :
Teşekkülümüz
nacaktır.
Saibife:
15
Dâva : Boşanma
i h t i y a c ı için 162 k a l e m
elektron lâmbası s a t m
İstekliler b u a l ı m a a i t ş a r t n a m e y i , A n k a r a ' d a P T T G e n e l
alı­
Müdür­
lüğü M a l z e m e D a i r e s i Başkanlığında v e y a İstanbul'da P T T Tesellüm ve
D e p o Müdürlüğünden 55,— T L . bedelle t e m i n edebilirler.
T e k l i f l e r e n g e ç 6/9/1965 g ü n ü s a a t 16.00 y a k a d a r P T T G e n e l M ü ­
Davacı tarafından
davalı İ z z e t A y g ü n a l e y h i n e i k a m e o l u n a n ş i d ­
detli geçimsizlik sebebiyle boşanma
dâvasının y a p ı l a n m u h a k e m e s i
so­
n u n d a v e r i l e n 7 / 2 / 1 9 6 2 t a r i h v e 687 s a y ı l ı i l a m ı i l e t a r a f l a r ı n b o ş a n m a ­
l a r ı n a k a r a r v e r i l m i ş v e M . K . n u n 142 n c i m a d d e s i g e r e ğ i n c e
nın b i r s e n e
evlenmekten memnuiyetine
dâvâlı­
k a r a r verilmiş olduğu
ilânen
tebliğ olunur,
4653
dürlüğü M a l z e m e D a i r e s i Başkanlığına v e r i l e c e k v e y a p o s t a i l e gönderi­
lecektir.
B u t a r i h t e n s o n r a gönderilen t e k l i f l e r nazarı i t i b a r e alınmaz.
A l t ı n d a ğ A s l i y e 1. H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
4639/3-2
965/180
D a v a c ı A l i y e Y ı l m a z t a r a f ı n d a n dâvâlı L ü t f i Y ı l m a z a l e y h i n e a ç ı ­
Teşekkülümüz ihtiyacı için 20 t o n k a l a y s a t m alınacaktır.
İstekliler b u alıma a i t şartnameyi, A n k a r a ' d a P T T G e n e l
lüğü M a l z e m e D a i r e s i
Müdür­
Başkanlığından v e y a İstanbul'da P T T Tesellüm
v e D e p o Müdürlüğünden 40 T L . bedelle t e m i n
edebilirler.
T e k l i f l e r i n m u t e b e r o l a b i l m e s i için ş a r t n a m e l e r i n
a l ı n m a s ı şarttır.
Teşekkülümüzden
T e k l i f l e r i n e n g e ç 7/9/1965 g ü n ü 16 y a k a d a r P T T G e n e l M ü d ü r ­
lüğü M a l z e m e D a i r e s i Başkanlığına v e r i l e c e k v e y a p o s t a ile gönderile­
cektir.
l a n b o ş a n m a dâvasının y a p ı l a n m u h a k e m e s i s o n u n d a v e r i l e n
tarih
28/6/1965
9 6 5 / 1 8 0 e s a s 965/3®2 k a r a r sayılı i l a m d a S i n o p A y a n c ı k
Kazası
Y a l ı M a h a l l e s i h a n e 50 de k a y ı t l ı b u l u n a n d a v a c ı i l e d â v â l ı n ı n
boşan­
malarına
ve küçük
çocukları
Pilız'in v e l a y e t i n i n
davacı
anneye
sebetlerinin t e m i n ve tesisine k a r a r
İşbu
miş
kararın
15 g ü n
o l a c a ğ ı ilânen t e b l i g a t
verilmiştir.
içinde t e m y i z
yerine k a i m
edilmediği t a k d i r d e
olmak
4652
4757 / 3-1
h a v a l a n d ı r m a v e 40 a d e d o t o ­
m a t i k k u m a n d a tertibatlı r u t u b e t l e n d i r m e cihazı b e d e l i T ü r k p a r a s ı i l e
ö d e n m e k ü z e r e d e p o t e s l i m şartlı o l a r a k satın
B u işe a l t ş a r t n a m e
D a i r e s i Başkanlığından,
kesinleş­
ü z e r e ilân o l u n u r .
B u t a r i h t e n s o n r a gönderilen t e k l i f l e r nazarı i t i b a r a alınmaz.
T e ş e k k ü l ü m ü z ihtiyacı için 60 a d e d
Kınık
alınacaktır.
A n k a r a ' d a P T T Genel
Müdürlüğü
İstanbul'da P T T Tesellüm v e D e p o
Malzeme
Esas
Müdürlü­
C e z a Hâkimliğinden :
: 964/207
Davacı: A . Hukuku
T e k l i f l e r e n g e ç 16/8/1965 g ü n ü s a a t 16.00 y a k a d a r G e n e l M ü d ü r l ü ­
ğ ü m ü z M a l z e m e D a i r e s i Başkanlığına verilmiş
Sulh
K a r a r : 964/216
ğünden T L . 40,— (Kırk l i r a ) bedelle t e m i n edilebilir.
M a z n u n : İ b r a h i m B a l i c a , F a t m a ' d a n o l m a , 1945 Ş a r k ı ş l a d o ğ u m l u .
olacaktır.
S u ç : Hırsızlık
4774 / 2-1
Suç t a r i h i :
7/10/1964
H ı r s ı z l ı k t a n m a z n u n İ b r a h i m Balioan'ın s a b i t o l a n f i i l v e
İller B a n k a s ı n d a n s
t e v f i k a n b i r a y on gün müddetle h a p i s ve b u k a d a r müddet
umumiye
Şehrin a d ı : B i t l i s , Vilâyeti : M e r k e z , Keşif bedeli : 808,539,— l i r a ,
geçici teminatı : 36.091,— l i r a .
nezareti
altında b u l u n d u r u l m a s ı n a
ve
emniyeti
cezanın teciline
karar
verildiği v e f a k a t sanığın a d r e s i n i n meçhul kaldığından dolayı 19/11/1964
t a r i h i n d e v e r i l e n k a r a r ı n m a z n u n a t e b l i ğ e d i l e m e m e s i s e b e b i y l e 7201 s a ­
1 — B i t l i s şehri e l e k t r i k t e s i s i kapalı z a r f v e b i r i m f i y a t esası i l e
eksiltmeye konulmuştur.
Satmalma Komisyonunda
hareke­
t i n d e n d o l a y ı T . C . K . n u n 4 9 1 / i l k , 522, 523, 525 v e 89 u n c u m a d d e l e r i n e
E l e k t r i k tesisi yaptırılacaktır
2 — T e k l i f zarfları
veril­
m e s i n e v e a y d a b i r g ü n ç o c u k l a r ı P ı ü z ' l e dâvâlı L ü t f i ' n i n ş a h s i m ü n a ­
13/8/1965 C u m a günü
s a a t 15 d e
Bankamız
açılacaktır.
yılı T e b l i g a t K a n u n u n u n h ü k ü m l e r i n e t e v f i k a n ilânın y a p ı l d ı ğ ı
tarihten
o n beş gün s o n r a tebligatın yapılmış sayılmasına k a r a r verildiği
ilân
olunur.
4574
3 — T e k l i f v e r e c e k l e r i n ; ( B a n k a m ı z d a 3 5 , — T . L . sı b e d e l l e s a t ı l a n
e k s i l t m e e v r a k ı n d a yazılı b e l g e l e t l e b i r l i k t e ) y e t e r l i k b e l g e s i a l m a k ü z e r e
v e 7/8/1965 t a r i h i n e k a d a r B a n k a m ı z a m ü r a c a a t l a r ı ,
Esas
4 — T e k l i f m e k t u p l a r ı n ı n 13/8/1965 C u m a g ü n ü s a a t 12 y e k a d a r
Bankamıza teslimi gerekmektedir.
4788/1-1
1111
: 964/150
K a r a r : 965/ S7
Davacı : Şevket N i y a z i
©
Narlıdere
S u ç : Hakaret
S u ç t a r i h i : 17/6/1964
B u r s a - Yenişehir S u l h H u k u k Hâkimliğinden :
Davacı Şevket N i y a z i Narlıdere'ye h a k a r e t t e n m a z n u n T u r g u t
Sü-
v e n hakkında m a h k e m e m i z d e yapılan duruşmada :
964/122
Davacı Amir
1
Uysal'ın dâvâlı S a l i h A k a r aleyhine açtığı i c a r bede­
l i n d e n a l a c a k dâvasının yapılan açık duruşması sırasında :
Dâvâlı S a l i h A k a r adına çıkarılan davetiyede a d r e s i meçhul o l d u ­
ğ u n d a n d a v e t i y e n i n tebliğ edilemediği v e ilânen d a v e t i y e tebliğ edildiği
v e b u d e f a d a gıyabın ilânen tebliğine m a h k e m e c e k a r a r verilmiştir.
D u r u ş m a 15/9/1965 Ç a r ş a m b a g ü n ü s a a t 9 d u r , b u g ü n m a h k e m e y e
gelmesi v e y a k e n d i s i m b i r v e k i l ile t e m s i l ettirmesi a k s i halde dâvanın
Davacı Şevket N i y a z i Narlıdere duruşma gün v e saatinden h a b e r ­
d a r o l d u ğ u h a l d e m a h k e m e y e g e l m e d i ğ i n d e n d o l a y ı C . M . U . K . n u n 361
inci
maddesine tevfikan
tarihli karar
malara
dâvanın
düşürülmesine
dair
rağmen
adresi
de t e s b i t
edilemediğinden
7201 sayılı
25/2/1965
ara­
Tebligat
K a n u n u n u n h ü k ü m l e r i n e t e v f i k a n ilânın y a p ı l d ı ğ ı t a r i h t e n o n b e ş
s o n r a t e b l i g a t ı n y a p ı l m ı ş s a y ı l m a s ı n a k a r a r v e r i l d i ğ i ilân
g ı y a b ı n d a g ö r ü l e c e ğ i g ı y a p k a r a r ı y e r i n e k a i m o l m a k ü z e r e Hân o l u n u r .
4660
verilen
şimdiye k a d a r davacıya tebliğ edilememiş v e b u n c a
gün
olunur.
4579
'
9
D Ü Z E L T M E
A l t ı n d a ğ A s l i y e t. H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
3/7/1965 t a r i h l i v e 12039 s a y ı l ı R e s m î G a z e t e ' d e y a y ı m l a n a n 6/4501
sayılı B a k a n l a r K u r u l u K a r a r ı n a e k ( 1 sayılı l i s t e ) n l n b i r i n c i s a t ı r ı a ş a ­
961/830
Davacı:
Hayriye
ğıdaki şekilde olacaktır. Düzeltilir.
Aygün
Dâvâlı : İzzet A y g ü n , Yenidoğ&n O r h a n g a z i M a h a l l e s i
S o k a k N o . 141 de m u k i m
Rüstemağa
4 — K r o m k o n s a n t r e s i (*)
iade edilecek vergi
% 13, 0
(*»)
Sahife; 16
(Ream! Gaxete)
P e t r o l D a i r e s i Reisliğinden :
26 TEMMUZ 1965
temsUen
b i r v e k i l göndermesi zımmında
davetiye
yerine
kaim
olmak
üzere ilânen tebliğ o l u n u r .
M o b i l Exploration Mediterranean Inc. ve Penoil Company
ile Dai­
4700
r e m i z arasında z u h u r eden A R / M E M / 5 4 7 h a k sıra numaralı a r a m a r u h ­
satnamesinin
d e v r i y l e i l g i n ihtilâfın t e t k i k v e t a h k i k i n e d a i r o l a n
Pet­
rol Komiseri raporu.
i s t a n b u l 6. S u l h C e z a H â k i m l i ğ i n d e n :
Sonuç:
Yukarıda
açıklanan
Mediterranean
sebepler dolayısiyle
Inc. gerekse P a n o i l
gerek M o b i l
Company'nin
kabule
m e y e n i t i r a z v e iddialarının r e d d i g e r e k t i ğ i v e b u n d a n
temlerinin
kabulüne h u k u k e n
de olduğumu
imkân bulunmadığı
E . N o : 963/1173
Exploration
şayan
K . N o : 964/541
görül­
H â k i m : S. S ü h e y l
böyle devir i s ­
kanı ve
t a m a m ı D a i r e m i z i n ilân t a h t a s ı n d a i l â n
edil­
diği g i b i a l â k a l ı l a r t a r a f ı n d a n d o s y a s ı n d a d a t e t k i k e d i l e b i l i r .
Maznun :
Helvacı,
halen
boşta.
Hırsızlıktan m a z n u n
e s k i B i n g ö l T e k e l M e m u r u D u r s u n Ö z b e k ' i n z i m m e t l i n e g e ç i r d i ğ i 160.808
kendisinden tahsiline ve gayip
olduğundan
dâvâlının
gıyabında v e gıyabi hükmün ilânen tebliğine Bingöl A s l i y e H u k u k M a h ­
k e m e s i n c e 2 6 / 1 / 1 9 6 5 t a r i h 964/70 e s a s 965/7 s a y ı i l e k a r a r v e r i l m i ş , i ş b u
i l â m ı n n e ş r i t a r i h i n d e n i t i b a r e n o n b e ş g ü n i ç i n d e adı g e ç e n h ü k m i
tem­
y i z etmediği t a k d i r d e hükmün kesinleşeceği tebliğ m a k a m ı n a k a i m o l ­
m a k ü z e r e u s u l e n ilân o l u n u r .
yukanda
vacı hakkında İstanbul Altıncı
yılı T e b l i g a t
K a n u n u n u n 28, 2 9 u n c u m a d d e l e r i n e
nnca
ilânın y a p ı l d ı ğ ı t a r i h t e n o n b e ş g ü n s o n r a t e b l i g a t ı n y a p ı l m ı ş s a k a r a r verilmiştir, i l â n e n t e b l i ğ
Ahmet
Aslanyılmaz,
edilen t a p u i p t a l i v e tescil
4703-1
kızı F a h i r e
T a h i r v e Zülfiye kızı
dâvasının y a p ı l a n
hak­
duruşma­
a d r e s l e r i yazılı
Suriye
Aslanyılmaz,
M a c i d e , P a ş a v e Selâhattm'itn b ü t ü n a r a m a l a r a r a ğ m e n a d r e s l e r i
edilmediğinden
tarlası, ( S o f i B e k i r b a h ç e s i h a l i h a z ı r N a ­
ve Istepan
tarlası)
garben
y o l , şimalen Çalo
lası, c e n u b e n C u m a A l o ş k a b r i s t a n ı i l e m a h d u t y i r m i b i n m e t r e
s u s u z t a r l a n ı n N i s a n 3 3 0 t a r i h 127 n u m a r a l ı
evveli b u t a p u
nısıf h i s s e s i n i n d a v a c ı n ı n i b r a z e y l e d i ğ i v e r a s e t
tar­
karelik
kaydının
ilamında i s i m l e r i geçen
S e y f u l l a h oğlu A h m e t ' i n ç o c u k l a n F a h i r e Taşer, L e b i b e
Şahin,
Senayi
H ü s e y i n , A y ş e v e Mahiızer i l e M a d e n l i M a h m u t K â h y a z a d e Y u s u f E f e n d i
namlarına tesciline, diğer y a n hissesinin A b d u l l a h A ğ a z a d e T a h i r E f e n d i
namına olduğu g i b i ipkasına, e s k i kaydın b u y o l d a i p t a l i n e t e m y i z
yolu
a ç ı k o l m a k ü z e r e v e r i l e n i ş b u k a r a r ı n adı g e ç e n v e a d r e s i m e ç h u l
olan
dâvâlılara tebligat
yerime k a i m o l m a k
Maznun :
1/1/1947
ü z e r e ilânen t e b l i ğ
Abdürrezzak
doğumlu,
öztürk,
M e r s i n içel
h i f e : 126 d a n ü f u s a
kayıtlı,
keci'de A n k a r a Palas
Otelinde
Camili
Mustafa
istanbul'da
yatak
oğlu,
Ayşe'den
Köyü H a n e :
belirli
doğma,
9, C ü t : 10, S a ­
ikametgâhı
yok, S i r -
k a l k a r , bekâr, c a h i l , sabıkasız,
garson, islâm, T . C .
S u ç : Hırsızlık'
Suç t a r i h i : 29/10/1963
Mahkememizin
y i r m i dönüm m i k t a n n d a k i şarken S o f i B e ­
10724
Davacı: A . H .
tesbit
1 8 / 5 / 1 9 6 0 g ü n v e 9 5 6 / 1 6 4 esas, 9 6 0 / 5 5 sayılı k a r a n i l e E r g a n i H e r s i n i
Deliorman
Başkâtip : Behiye E r k m a n
Taşçıer
sı s o n u n d a :
c i y e Güneri t a r l a s ı )
olunur.
E . N o : 963/1044
M a c i d e , T a h i r v e Z ü l f ü o ğ l u P a ş a v e A b d ü l v a b a p o ğ l u Selâhattin
k i r bahçesi, dere v e I s t e p a n
tevfikan Resmî G a ­
i l e h ü k m ü n ilânen t e b l i ğ i n e v e aynı k a n u n u n 31 i n c i m a d d e s i u y a -
K . N o : 964/478
î>âvacı E r g a n i ' n i n A z i z i y e M a h . d e n
Hopanlar Mevkiinde susuz
ara­
zete
t a r a f ı n d a n dâvâlılar h a z i n e y i m a l i y e i l e E r g a n i K e m a l i y e M a h . d e n ölü
tebliğ
gere­
d a i r v e r i l e n 2 3 / 6 / 1 9 6 4 t a r i h l i g ı y a b i k a r a r bütün
H â k i m : S. Süheyl
kendilerine
açık
madedleri
m a l a r a r a ğ m e n b u g ü n e k a d a r m a z n u n a tebliğ edilemediğinden 7201 s a ­
956/164
nihayi karar
Hel­
yapılan
ğ i n c e dört a y h a p i s v e d ö r t a y e m n i y e t i u m u m i y e n e z a r e t i altında b u ­
lundurulmasına
E r g a n i A s l i y e H u k u k Hâkimliğinden :
açık
a ç ı k h ü v i y e t i yazılı M e h m e t
Sulh Ceza Mahkemesinde
d u r u ş m a s o n u n d a : T . C . K . 4 9 1 / 3 , 5 2 2 , 5 2 5 , 89 u n c u
yılmasıa
4651
yukarıda
bilme­
Suç tarihi : 18/9/1963
M a l a t y a ' n ı n K ı r ç a v u l M a h a l l e s i N e b i o ğ l u S o k a k N o . 15 t e m u k i m
Dâvâlılardan
d o ğ m a , 1936
S u ç : Hırsızlık
964/70
larında i k a m e
oğlu, R a z i y e ' d e n
s a h i f e : 111 d e n ü f u s a k a y ı t l ı , Y ü k s e k K a l d ı r ı m d a a d r e s i n i
Bingöl A s l i y e H u k u k Hâkimliğinden :
T a h i r o ğ l u v e Zülfiye kızı S u r i y e
Saim
diği y e r d e m u k i m , i s t a n b u l ' d a b e l i r l i i k a m e t g â h ı y o k , b e k â r , c a h i l , s a ­
b ı k a s ı z , fırıncı,
edilip
Mehmet
d o ğ u m l u , S a m s u n B a f r a H ı r s a M e n g e n l e r M a h . 1. S o k a k , N o . 1 5 5 , C i l t
80,
4668
l i r a 40 k u r u ş u n
10724
Davacı : A . H .
arzederim.
N o t : işbu raporun
Deliorman
Başkâtip : Behiye E r k m a n
düşüncesin­
Hırsızlıktan
dürrezzak
maznun
öztürk
yukarıda
açık
hüviyeti
yazılı
hakkında i s t a n b u l Altıncı S u l h C e z a
maznun A b ­
Mahkemesinde
y a p ı l a n a ç ı k d u r u ş m a s o n u n d a : T . C . K . n u n 3 9 1 / 3 , 5 2 2 , 5 5 / 3 , 89 u n c u
m a d d e l e r i g e r e ğ i n c e i k i a y y i r m i g ü n müddetle h a p s i n e v e cezasının t e ­
ciline dair v e r i l e n 12/6/1964 t a r i h l i gıyabi k a r a r bütün a r a m a l a r a r a ğ ­
men
b u güne kadar
maznuna
tebliğ edilemediğinden
l i g a t K . n u n 28, 29 u n c u m a d d e l e r i n e
7201 s a y ı l ı
t e v f i k a n Resmî Gazete
m ü n ilânen t e b l i ğ i n e v e aynı k a n u n u n 3 1 i n c i m a d d e s i
yapıldığı tarihte onbeş gün s o n r a
Teb­
ile hük­
uyannca
ilânın
tebligatı yapılmış sayılmasına k a r a r
verilmiştir.
i l â n e n tebUğ o l u n u r .
4702-2
E . N o : 963/782
olunur.
K . N o : 963/1029
4701
H â k i m : S. Süheyl
Deliorman
10724
Başkâtip : Behiye E r k m a n
Davacı : A . H .
S a f r a n b o l u S u l h H u k u k Hâkimliğinden :
Maznun :
964/147
Davacı
vekili
Safranbolunun
Mahir Atik
Misakl
tarafından
Millî
Mahallesinden
Safranbolu'nun
Hafize
Akçasu Kaçakbaşı
i z a l e i şüyuu dâvasının S a f r a n b o l u
Ayten
mev­
yok,
y a p ı l a n a ç ı k d u r u ş m a l a r ı sırasında :
adına ç ı k a r ı l a n
d a v e t i y e d e yazılı
adreste
Osman
bulunamadığından
b a h i s l e b i l â t e b l i ğ g e r i ç e v r i l m e s i ü z e r i n e adı g e ç e n dâvâlının z a b ı t a c a
y a p ı l a n t a h k i k a t t a r a ğ m e n t e b U g a t a s a r i h a ç ı k a d r e s i de b u l u n a m a d ı ğ ı
cihetle
m a h k e m e c e ilânen d a v e t i y e
Y u k a r ı d a yazılı
neri'nin
mahkemenin
Safranbolu
İbrahim oğlu,
Henbeli'den
doğma,
dâvâlı O s m a n
bırakıldığı
tebliğine k a r a r
verilmiştir.
18/8/1965
Sulh H u k u k Mahkemesinde
Çarşamba
günü saat
hazır bulunması v e y a
Sirkeci'de muhtelif yerlerde
y a t a r , bekâr, h a m a l , T . C . islâm
Suç tarihi : 18/8/1963
S a r h o ş l u k t a n m a z n u n y u k a r ı d a a ç ı k h ü v i y e t i yazılı K â m i l
hakkında İstanbul Altıncı
Sulh Ceza Mahkemesince
9 da
Tekgöz
T. C. Kanununun
571 i n c i m a d d e s i n e t e v f i k a n v e r i l e n e l ü l i r a h a f i f p a r a c e z a s i y l e
yesine
teczi­
d a i r 9 / 9 / 1 9 6 3 t a r i h l i c e z a k a r a r n a m e s i bütün a r a m a l a r a r a ğ m e n
b u g ü n e k a d a r m a z n u n a tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı T e b l i g a t K a ­
n u n u n u n 28, 2 9 u n c u m a d d e s i
gereğince Resmî Gazete i l e hükmün ilâ-
ne ntebüğine v e aynı k a n u n u n 31 i c i m a d d e s i
Kâtipoğlu namı diğeri O s m a n G ü ­
Köyü,
S u ç : Sarhoşluk
Sulh H u k u k M a h ­
Dâvâlılardan A b d u l l a h oğlu O s m a n Kâtipoğlu namı diğeri
Güneri'nin
Tekgyz,
E v : 4 3 , C i l t : 35, S a h i f e : 81 d e n ü f u s a k a y ı t l ı , İ s t a n b u l ' d a i k a m e t g â h ı
k i i n d e n M e h m e t oğlu H a s a n T o k , v e beş arkadaşı aleyhlerine i k a m e o l u ­
nan taksim veya
kemesinde
Kâmil
2 5 / 6 / 1 9 2 6 doğumlu Balıkesir, S u s u r l u k , Göbel N a h i y e s i V o p e k l e r
u y a n n c a ilânın y a p ı l d ı ğ ı
t a r i h t e o n beş g ü n s o r a tebligatı yapılmış sayılmasına 1 4 / 7 / 1 9 6 5
hinde
karar
verümiştir.
ilânen
tebliğ
tari-
olunur.
kendisini
4702-3
Başbakanlık
Devlet
Matbaası
26 Temmuz 1965
RESMİ GAZETE
Sayı:12058
İÇİNDEKİLER
Kanunlar
Sayfa
665 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Kanununun Bazı Maddelerini
Değiştiren 4258 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesi ile 4862 Sayılı Kanuna Bağlı (1) Sayılı
Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
689 Mahmut Oğlu Veli Bozkaya'ya Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanmasına Dair Kanun
690 Aşık Veysel'e Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
691 Belediyelerin ve Belediyelere Bağlı Müessese ve İşletmelerin Bir Kısmı Borçlarının Hazinece
Terkin ve Tahkimi Hakkında Kanun
692 Askerî Mıntakalar Kanununun Birinci Maddesinin (A) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun
693 İlköğretim ve Eğitim Kanununun Geçici 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
694 Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun
695 Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurlarının Teşkilâtına Dair Olan 5509 Sayılı Kanuna Ek 6341
Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun
696 5434 Sayılı Kanuna Ek 2/8/1960 Gün ve 42 Sayılı Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun
697 Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Surette
Yürütüleceğine Dair Kanun
698 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun
699 Halk Bankası ve Halk Sandıklan Hakkındaki Kanunun 6854 Sayılı Kanunla Değiştirilen Birinci
Maddesi ile İkinci Maddesinin (A) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun
701 1965 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
702 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1965 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A/2) ve (B) İşaretli
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
703 Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A/2) ve (B) İşaretli Cetvellerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
1
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı
7
Yönetmelikler
Mektupla Öğretim Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinin (D) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında
Yönetmelik
7
Orta Dereceli Okulların Ara Sınıflarında Bütünleme ve Sınıf Geçme Esaslarını Gösterir Yönetmeliğin
3 üncü Maddesinin (a) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
7
Ankara Üniversitesi Öğrencileri Yönetmeliğine Bir Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik
8
İlanlar
8
Download

Resmî Gazete - Resmi Gazete