2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ KARABÜK
ÜNĠVERSĠTESĠ ORTAK PROGRAM PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ
II. KAYIT DUYURUSU
ÖNEMLİ!
Kayıtlar sadece web sayfamızdan daha önce online başvuruda bulunmuş olan
üniversitemiz 4. Sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.
 Web sayfamızda ilan edilen asıl veya yedek listede yer alıp not ortalaması 2.00 ve üzeri
olan öğrenciler(4. Sınıf olmak şartıyla) ile 4. Sınıfta olup güz döneminden ders
alamadığı halde bahar döneminden ders alabilecek için kayıtlar 24 Aralık 2015 gününde
edebiyat fakültesinde yapılacaktır.
Programa Başvuruda Bulunamayacaklar:
1. Ara sınıflarda okuyan öğrenciler (Ara sınıflarda okuyup da 4. Sınıftan ders alanlar dahil) başvuramayacaktır.
A- KAYITLAR:
Asıl kayıtlar şahsen ya da noter vekâleti verilen kişiler tarafından yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
a) Kayıt İçin İstenen Belgeler
1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kayıt Formu (Kayıt sırasında verilecektir. 2 Nüsha)
2. 2 adet Öğrenci Belgesi (Aslı Veya Onaylı Sureti)
3. 2 adet Transkript (Aslı Veya Onaylı Sureti)
4. 2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (kayıt sırasında aslını göstermek koşuluyla).
5. 2 adet vesikalık fotoğraf.
6. 2 adet Banka Dekontu
b) Kayıt Yeri:
Alan Adı
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Arkeoloji
Sosyoloji
Coğrafya
Sanat Tarihi
İlahiyat
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Müzik
Resim
Matematik
Kimya
Fizik
Spor Yöneticiliği
Kayıt Yeri
Kayıt Saatleri
Edebiyat Fak. 508 Numaralı Oda
Edebiyat Fak. 312 Numaralı Oda
Edebiyat Fak. 114 Numaralı Oda
Edebiyat Fak. Pedagojik Formasyon Birimi
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
B- PROGRAM ÜCRETĠ:
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti her iki dönem için toplam 2054 TL’dir. Ücretler herhangi bir
Ziraat Bankası şubesinden(Üniversitemiz kampüsünde de Ziraat Bankası şubesi bulunmaktadır) veya internet
bankacılığı yoluyla Ziraat Bankası Karaelmas/Zonguldak Girişimci Dinamik Şube TR870001002359592054925006
nolu hesaba yatırılacaktır. (Açıklamaya TC Kimlik No ve “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 1.
dönemi ücreti” ibaresi ekletilecektir.)
Ücretler 2 eşit taksit halinde ödenecek olup ilk taksit (1027 TL) kayıt sırasında ödenecektir. Kayıt ücretlerini
yatırmayan ya da eksik yatıran öğrencilerin programla ilişikleri kesilecektir. Ücretini yatırıp kesin kayıt yaptırdıktan
sonra her ne sebeple olursa olsun kaydını sildirenlere yatırdıkları ücretler veya bazı derslerden muaf olanlara muaf
oldukları dersler için ücret iadesi yapılmayacaktır.
C- PROGRAM DERSLERĠNE DEVAM:
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2 dönemden oluşmaktadır. Program derslerine devam konusunda
Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Teorik derslerin
%30’undan, uygulamalı derslerin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel ve bütünleme sınavına
giremez, dersten başarısız sayılır.
1.Dönemde Teorik dersler (7 ders) Uzaktan, 2.Dönemde ise Uygulamalı dersler (3 ders) Örgün yürütülecektir.
Formasyon dersleri lisans derslerini etkilemeyecek şekilde hafta içi günlere dağıtılacaktır.
D- DERSLERDEN MUAFĠYET:
a) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıt yaptıran öğrencilerden, Yükseköğretim Kurulu’nun
17.10.2014 tarih 72639413-301.99-4417 sayılı yazıları “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına
İlişkin Usul ve Esaslar” ın Dördüncü Bölüm, madde 10, 3. Bendi gereğince programa başlayanlar, her
dönemin ilk haftası içinde, o dönemde pedagojik formasyon eğitimi programı kapsamında bazı derslerden
muaf olmak için dilekçe ile başvuruda bulunabilirler.
b) Madde 10, 4. Bendi gereğince, “Öğretmenlik Uygulaması” dersinden muaf olmak isteyen öğrencilerin gerekli
belgeleri Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Birimine göndermeleri veya şahsen teslim etmeleri
gerekmektedir. Muafiyet isteğinin uygunluğuna Yönetim Kurulu karar verecektir.
NOT: Gerekli görülmesi halinde senato kararıyla programda değişiklikler yapılabilir.
Download

09:00 - 12:00 13:00 - 16:00