KARS İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN
1- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kars İl Özel İdaresine tahsis edilen turizm amaçlı tesislerin içerisinde yer alan İlimiz,
Sarıkamış İlçesi, Karanlıkdere ve Cıbıltepe Kayak Merkezinde bulunan Orta Kafe (Yaklaşık 494 m2) ve Karanlıkdere Kafe
(Yaklaşık 550 m2) ile İdari Bina bodrum katında bulunan 2 odadan oluşan Kayak Takımları Odası (Yaklaşık 30 m2) ve
zemin katta bulunan Günü Birlik Kafe (Yaklaşık 150 m2) olmak üzere 2 kısımdan oluşan, toplam dört adet taşınmazın kira
ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince
yapılacaktır.
2-1. Kısım İhale Karanlıkdere Kafe ile Orta Kafenin kiralanmasına ilişkin 24/12/2015 Perşembe günü saat 14:00 da, 2.kısım
ihale ise 436 ada 8 no.lu parsel üzerinde bulunan İdari Binanın bodrum katında bulunan 2 odadan oluşan kayak takımları
odası (yaklaşık 30m2) ve zemin katta bulunan Günübirlik Kafenin (yaklaşık 150m2) kiralanmasına ilişkin 24/12/2015
Perşembe günü saat: 14:30 da yapılacaktır.
3- İhalenin Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3'dür. Geçici teminat nakit olarak her iki kısım için ayrı ayrı Kars İl Özel
İdaresi Genel Sekreterliği T.C Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 80 0001 5001 5800 7290 4580 71 numaralı emanet
hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır.
4- Söz konusu taşınmazlar 10 (on) aylığına kiraya verilecektir. Tespit edilen tahmini muhammen kira bedeli 1. kısım ihalede
kiralanacak taşınmazlar için aylık toplam 11.000,00(onbirbin)TL, 10 aylık toplam 110.000,00(yüzonbin) TL, 2. Kısım
ihalede kiralanacak taşınmazlar için aylık toplam 4.100,00(dörtbinyüz) TL, 10 aylık toplam 41.000,00 (kırkbirbin)TL olarak
belirlenmiş olup, 1. kısım ihale için geçici teminat bedeli (%3)
10 aylık toplam kira bedeli üzerinden
3.300,00(üçbinüçyüz)TL, 2. kısım ihale için Geçici teminat bedeli (%3) 10 aylık muhammen kira bedeli üzerinden 1.230,00
(binikiyüzotuz)TL olarak yatırılacaktır.10 aylık toplam kira bedeli sözleşme imzalanmadan önce, kiracıdan peşin tahsil
edilecektir.
5-1. kısım ihale, İl Encümenince, Kars İl Özel İdaresinin Merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan İl Genel Meclis
Binasının Encümen Toplantı Salonunda 24.12.2015 perşembe günü saat 14.00 ve 2. Kısım ihale ise aynı Toplantı Salonunda
24/12/2015 Perşembe günü saat: 14.30 da Encümen Başkanlığı huzurunda pey sürmek kaydı ile yapılacaktır.
6-Kiralama ihalesi yapılacak olan söz konusu taşınmaza ait Kira Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kars İl Özel İdaresi
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden temin edilebilir.
7- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için, aşağıdaki belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
Gerçek Kişiler için;
a) Onaylı Nüfus cüzdanı örneği,
b) Türkiye sınırlarında kanuni İkametgâh Belgesi,
c) Onaylı imza sirküleri,
d) Vekâleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri,
e) Geçici teminata ilişkin banka dekontu,
f)Vergi Mükellefi ise ;
f1) Bağlı olduğu vergi dairesi
f2) Vergi kayıt numarası
f3) Vergi borcu olmadığını gösterir belge.
g) İmzalanmış şartname metni,
Tüzel Kişiler için;(Kooperatif, vakıf, dernek, şirket vb.)
a) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından
yâda benzer bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili
olduklarını gösterir yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri ve yetkili olarak ihaleye katılacakların
yetki belgeleri,
c) Tüzel kişilik vergi mükellefi ise;
c1) Bağlı olduğu vergi dairesi
c2) Vergi kayıt numarası
c3) Vergi borcu olmadığını gösterir belge.
d)İmzalanmış şartname metni,
e) Geçici teminata ilişkin banka dekontu,
f) Onaylı imza sirküleri
İhale Komisyon Başkanlığına ibraz edecektir.
8- İhaleye iştirak edenler kira şartnamesindeki tüm şartları peşinen kabul etmiş sayılırlar.
9- Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
10- İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29 ‘uncu maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11- Son müracaat tarihi 1. Kısım için 24/12/2015 Perşembe günü saat 14.00, 2. Kısım için 24/12/2015 Perşembe günü saat
14.30’a kadardır.
İLAN OLUNUR.
Download

KARS İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN 1