T.C.
AFYONKARAHI sen vnl,iriGi
il vitti Elitim Mridiirliigii
Sayr : 26014824-50-E. l3l7 4072
22.t2.20t5
Konu : Toplantr
KAYMAKAMLIGINA
(I19e Milli Elitim Mtidrirlugri)
MUDURLUGUNE
itgi:
Valilik Makamr'run 2lll2l20l5 tarihli ve 13152895 sayrh Onayr.
ilimiz
merkez ve ilgelerinde bulunan ekli listedeki imam Hatip Ortaokulu
Mtdiirleri ile ekteki gtindem maddelerini gdrtigmek tizere, 29.12.2015 Sah gtinti saat
13.30' da ilimiz Merkez Kadmana imam Hatip Ortaokulu toplantr salonund4 il Milli Efitim
Mtidft Yardrmctsr Mevliit QINAR'rn bagkanhlrnda yaprlacak olan toplantrya iligkin Valilik
Onayr ekte gdnderilmigtir.
Bilgilerinizi ve ilgili toplantrya katrlmak tizere ilgeruz/ Okulunuz imam Hatip
Ortaokulu MUdtirlerinin belirtilen yer ve zamandahazrr bulunmalan hususunda;
Gere[ini rica ederim.
Metin YALQIN
Vali a.
it tvlitti E[itim Mridririi
Ekler:
-Valilik Onayr ( 1 Sayfa )
-Okul Listesi ( I Sayfa )
-Gtindem Maddeleri ( 1 Sayfa )
,nerrn
DAGITIM
54GL44l
Gereli :
-17 ilge Kaymakamhprna
-Merkez ve merkeze balh kdy ve kasabalarda bulunan lmam Hatip Ortaokulu
MUdtirliiklerine
Il Milli Elitim MudUrlutiVASonkarahisar
Elektronik
A[:
aff on.meb. gov.tr
Aynntrh bilgi igin: Mustafa TETIK-Memur
Tel: (0 212\ 2137604-161
e-posta: dinogretimi03 @meb.gov.tr
Bu evrak glivenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb gov.tr adresindenfl}T
Faks: (0 272)2137605
-343d-3d83-8ea5-97bb kodu ile tevit edilebilir
T.C.
AFYONKARAHI SEN VALiLi Gi
il uitti Efitim Mtidtirltigu
2Ut2l20t5
Sayr : 26014824-50-E. 13152895
Konu : Toplantr
VALILIK MAKAMINA
ilimiz merkez ve ilgelerinde bulunan ekli listedeki imam Hatip Ortaokulu
Mtidtirleri ile ekteki giindem maddelerini g6r0gmek l)zere, 29.12.2015 Sah gtinti saat
13.30' da ilimiz MerkezKadrnana imam Hatip Ortaokulu toplantr salonurd4 it tttitti Elitim
Mtidiir Yardrmctsr Mevliit QINAR' rn bagkanhlrnda toplantr yaprlacaktrr.
imam Hatip Ortaokulu MUdiirleri ile yaprlacak toplantrya katrlacak olan, Okul
Mtidfflerinin belirtilen tarihte g6revli izinli sayrlmasr, yolluk ve yevmiyelerinin 6245 Saylr
Harcrrah Kanununa g6re 2015 Mali Yrh Merkezi Ytinetim Btitgesinin 03.03 tertibinden
kadrolanmn bulundupukurumlannca ridenmesi, Mtidihltigtimtizce uygun gdriilmektedir.
Makamlan ruzca dauy gun gdriilmesi halinde o lurlarrntza arz ederim.
Metin YALQIN
it tttitti E[itim Miidiirii
Ek:Liste(2Sayfa)
OLUR
2t/r2/20t5
Erhan GUNAY
Vali
a.
Vali Yardrmcrsr
'
,'*,rfn SAGLA
4
5ef
ll Milli Elitim Mildurl[gtyAfyonkarahisar
Elektronik Al: afron.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrrntrh bilgi igin: Mustafa TETK-Memur
Tel: (0 272) 2137604-16l
Faks: (0 272)2137605
Bu evrak govenli elektronik imza ile imzalanmrghr. http://evraksorgu.meb,gov.tr adresindenb0T2-86e5-3 815-83 I
e-88f3
tcoOu ile teyit
edilebilir.
ilimiz Merkez ve ilgelerinde Buhuran imam Hatip Ortaokul Miidiirleri
Istigare Toplantrsr
Toplantr Yeri:
Toplantr Tarihi
Toplantr Saati:
l-
Kadrnana imam Flatip Ortaolarlu
:
29/tz20t5
13.30
Agrhg.
2- Genel MildtlrlUlltm[z0n uyguladrg proj eler.
3- TEOG $navlnln delcrlendiritmesi.
+
Glizel danramglar konusunda uygulamalar.
5-
Okul faaliyetlerinin AFBISE girilmesi.
6-
"Her Smfin Bir Yetim IGrdogi Var. pr,ojcsi.
7'
Din ogrptimi Genel Miidttrluguniin seminernoflannrn paylagrmr
8- Dilek ve temenniler,
kapanrg.
ButuNAN lmam xarlp
s.No
I
2
3
4
f,
6
7
8
9
10
11
12
13
l4
15
t6
t7
l8
19
20
Merkez/il9e
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Bayat
2l
Basmakcr
22
23
Bolvadin
Bolvadin
24
Qav
25
9av
Cobanlar
26
27
28
29
30
3l
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Dazlsn
Dinar
Dinar
Dinar
EmirdaE
Evciler
Kzlliiren
Hocalar
lhsaniye
lhsaniye
Ihsanive
Iscehisar
Sandrkh
43
Sinanoasa
Sinanoasa
Sinanpasa
SultandaEr
44
45
Suhut
Suhut
4t
42
dr dsrr
Okul Adr
Kadrnana imam Hatip Ortaokulu
Mecidiye Imam Hatip Ortaokulu
Merkez Imam Hatip Ortaokulu
Siimer imam Hatip Ortaokulu
$emsettin Giineg imam Hatip Ortaokulu
Orhangazi Imam Ilatip Ortaokulu
[grklar Imam Hatip Ortaokulu
9ayrrbaE imam Ifatip Ortagkulu
DeEirmenayvah Imam Hatip Ortaokulu
Yavuz Selim Imam llatip Ortaokulu
$iikrii Celikalay imam Hatip Ortaokulu
Atakiiy Imam Hatip Ortaokulu
Mehmet Akif Ersoy imam Hatip Ortaokulu
Anrtkaya Imam Hatip Ortaokulu
Biiyiikkalecik imam Hatip Ortaokulu
Salar imam Hatip Ortaokulu
Nuribey Imam Hatip Ortaokulu
Siiliimenli imam Hatip Ortaokulu
Sadrkbey Imam Hatip Ortaokulu
Bayat $ehit Astsubay Bahadrr oznnc ima- ttatip ortaotrotu
Imam Hatip Ortaokulu
Ahmet Emet imam Eatip Ortaokulu
Di$li Imam Hatip Ortaokulu
lmam Hatip Ortaokulu
lazaraEag Imam Hatip Ortaokulu
h,nam Hatip Ortaokulu
[_mam Hatip Ortaokulu
Imam Hatip Ortaokulu
Tatarh Imam Hatip Ortaokulu
Haydarh imam Hatip Ortaokulu
$atrlm$oElu gehit Mustafa imam Hatip Ortaokulu
Tmam Hatip Ortaokulu
Imam Hatip Ortaokulu
Imam llatip Ortaokulu
PiiEer Imam Hatip Ortaokulu
lmam Hatip Ortaokulu
9azhgdl Imam Hatip Ortaokulu
lmam Hatip Ortaokulu
Aktiirkler Imam-Hatip Ortaokulu
Imam Hatip Ortaokulu
Trnaztepe Imam Hatip Ortaokulu
Tatoluk imam Ifatip Ortaokulu
lmam Ilatip Ortaokulu
lpqm Hatip Ortaokulu
Karaadilli Imam Hatip Ortaokulu
Download

il vitti Elitim Mridiirliigii DAGITIM 22.t2.20t5 KAYMAKAMLIGINA ilimiz