T.C.
tbil ly
KARAKOPRO KAYMAKAMLIO1
lice Milli Egitim MOdUrlOgii
23.12.2015
Sayt : 79958435-880-E.13242440
Konu: Mesleki Basarilartyla Farkindalik
Olusturan Ogretmenler.
MODORLOOONE
KARAKOPRO
ye kultUrel faal.iyetlerde
hedeflenen sosyal
2016 yilinda gerceklestirilmesi
degerlendirilmek Uzere okulunuzda Mesleki Basarilartyla Farkindalik Olusturan 2 Ogretmen
tespiti yaptlarak kisisel bilgileri ekteki bilgi formuna eksiksiz olarak islenip en gec 5 Ocak
2016 tarihi mesa' bititnine kadar ilcemiz Hizmetici birimine elden teslim edilmesi
oerekmektedir.
I,
Bilgilerinize ye geregini rica ederim.
Omer Faruk GONES
Malik a.
lice Milli Egitim $ube MLidLiru
EKi:
1-Bakanlik Yazist (3 Sayfa)
2- II MEM Yazist ( 1 Sayfa)
DAWN:
Turn Okul Miidurlukierine
A kbayw MaltEvliya celeb uses, Karcic, Karakoprii
Deka-wok Ag karakoprudneltgov tr
e-po.sta• karakoprugrneb gov It
Ou
evrak
Ayroadi bilgi 'gin. Menu 6LcE12
Tel (0 414) 3138705
Faks: (0 41 4 )3135305
ouvenli c/elaronik Now Ic nzolonnogor lotpl/ovraksorgoineb gov Er adresuglened7j -sfe6-33e8-930d-6fIckodu Ic
leya edilebthr
T.C.
SANLIURFA VALILi61
il Milli Egitira Mudurlugu
21.12.2015
Say' :50790867/880/13128999
Konu: Mesleki Basarilanyla Farkmdalik
Olusturan ogretmenler
KAYMAKAML1OINA
(I Ice Milli Egitim madorkigt)
IL MILLI E6ITIM MODDRUDOGNE
Sube Madiirlag(i)
ilgi : MEB ogretmen Yetistirme ve Gelistirme Gni. Md.Rigiintin 16/12/2015 tarhli ye 304083 13880-E.12987353 sap!: yam,.
" Ogretmen isimlerinin Tespit Edilerek Bakanliga Bildirilmesi " Konulu Bakanligimizin ilgi
yazisi ye bagli belgeler ekte gonderilmistir.
2016 yilinda gerceklestirilmesi hedeflenen sosyal ye ktiltilrel faaliyetlerde degerlendirilmek
iizere ilcenizde mesleki basarilanyla farkindalik olusturan 2 tigretmen tespiti yapilarak, kisisel
bilgilerinin bildirilrnesine ihtiyag duyulmaktadir.
Ekli yazi dogrultusunda degerlendirme yapilarak yapilan degerlendirrnede en yiiksek puant
alanlar icin ek-2 kisisel bilgi tbrrnunun eksiksiz sekilde doldurulup en gee 08 Ocak 2016 ctima giinii
mesai bitimine kadar DYS sisterni (izerinden Valiligmmize gonderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ye geregini rica ederim.
•
Metin ILCI
Vail a.
11 Milli Egitim MUduru
Ek
: `fan ye Bag!! Belgeler (3 Sayfa)
Dagium :
lice Kaymakamliklarma
Bilgi : 11 Milli Egitim Md.liligitne (1 7 Temel Egitim Sube mthiogi)
(2- Orta Ogretim Sube fVfd.liigii)
(3- Din ogretirni Sube Md.hlig(i)
(4- Mesleki ye Tekn.Egt
Hapodiye Mali. Necineitin Cevlien Cad No.20 S.URFA
Elcktronik posta: satilturlit.meb.gov Er
L-posta [email protected] gov.tr
Buevrak gOvenli clef:In/nth /laza Ile unzalannavn-
hap
Hevraksorgo
1311gi
: Ynar DOZGON (el)
Tel. :(414)3 18 85 00 / 01 -13Dro:(414) 318 85 39
Fax .(4I4) 318 87 87
mob gm
Cr adresmden0 4 7a-06ba-3122-ad43-8ae I k oda
de Cep(
eihIclalir
T.C.
MILLI E6iTim BAKANLI61
Ogretmen Yetistirme Ve GeliOrme Gene! Widthhip
Sayr : 30408313-880-E.12987353
16.12.2015
Konu: Ogretrnen I sirnlerinin Tespit
Edilerek Bakanhga Bildirilmesi
VAL,ILiOINE
(II Milli Egitim Mticludtigu)
Bakanliguniz koordinesinde Ankara'da gerceklestirilen 24 Kason 2015 Ogretmenler
Gtinti Wren we etkinliklerine illerimizden kaulacak Ogretmenlerin secimi 2015/19 sayth
Genelge esaslan dogrultusunda gerceklqtirilmi ye puan sirast esas altnarak, 200 ogretmenin
bu toren ye etkinliklere, 81 Ogretmenin ise 12 Aralik 2015 tarihinde Konya Sebiarus
Wren lerine kati It m Ian saglanmist tr.
Bakanlignmza illerden daha Once isimleri bildirilmis be (5) Ogretmene ilaveten,
Bakanligunizca, 2016 yilinda gerceklqtirihnesi hedeflenen sosyal we kiiltürel faaliyetlerde
degerlendirihnek Ozere ilinizde mesleki bapnlanyla farkindalik olqturan ek-1 listede
belirtilen saytda ogretmen tespiti yapilarak, kiisel bilgilerinin bildirihnesine ihtiyac
bulunmaktadir.
I3u amacla 2015/19 sayth Genelge esaslan dogrultusunda ilinizde mesleki
cal malanyla farkindalik olusturan ogretmenler arasmdan degerlendirme yamlarak yapilan
degerlendirmede en yOksek puaru alan ek- I listede belirtilen sayida ogretmen kin ek-2
kiiseI bilgi formunun eksiksiz ekiIde dold urul up, 15 Ocak 2016 cuma gUnO mesai bitimine
kadar DYS sistemi tizerinden Ogretmen Yetistirme ye Gelitirme Genet Mtidlirhigtine
gonderilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ye geregini Onernle rica ederim
Doc. Dr. Ali YILMAZ
Bakal, a.
Genet Mud& V.
EKLER:
1- Ek-I illerden Bakanliga bildirilecek Ogretmen sayisint g6sterir liste (bir sayfa)
2- Ek-2 ogretmenler icin dtizenlenecek kisisel bilgi formu ( bir sayfa)
Md11 Miidafaa Cad No:6 06648 Kailay/ANKARA
Lick Ironik Ag. www.nteb.gov tr
e-oosia - [email protected]
AynnOlt bilgi 'gin Gtiner ALTUN(Eptito Uztnato)
Tel . (0 312)4132633
Faks (0 312) 4253094
Flu evrak goven h elektronik in la I le tmzalaromsor littpl/ovraksorgto meb,gov Fr
adresinden99ae - 74a2 - 3b4a - 8633 - 8410 kodu lie tept erblebrlir
EK-1
ILLERDEN BAKANLIdA BiLDiRiLECEK DdRETIVIEN SAYISI
BILDIRILECEK
oGRETMEN SAYISI
id
BILDIRILECEK
OGRETMEN SAYISI
1
ADANA
3
42
KONYA
3
2
ADIYAMAN
1
43
KUTAHYA
1
3
AFYON KARMA ISAR
1
44
MALATYA
4
AGRI
1
45
MANISA
5
AMASYA
1
46
KAHRAMAN MARAS
6
ANKARA
47
MARDIN
7
ANTALYA
3
3
48
MUGLA
8
ARTVIN
1
49
MUS
2
2
2
2
2
1
9
AYDIN
50
NEVSEHIR
1
10 BALIKESIR
2
2
51
NIG DE
11 BILECIK
1
52
ORDU
1
2
12 BINGOL
1
53
RIZE
1
1
54
SAKARYA
13 BITLIS
14 BOLU
1
15 BURDUR
1
16 BURSA
21 DIYARBAKIR
3
1
1
1
2
2
22 EDIRNE
23 ELAZIG
17 CANAKKALE
18 CANKIRI
19 cORUM
20 DENIZLI
t
-
55
SAMSUN
2
2
56
SORT
1
57
SINOP
58
SIVAS
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
59
TEKIRDAG
60
TOKAT
61
TRABZON
62
TUNCELI
1
63
SANLIURFA
64
USAK
65
VAN
66
YOZGAT
27 GAZIANTEP
1
1
2
2
3
28 GIRESUN
24 ERZINCAN
25 ERZURUM
26 ESKISEHIR
29 G 0 M °SHANE
30 HAKKARI
31 HATAY
32 ISPARTA
33 MERSIN
34 ISTANBUL
35 IZMIR
36 KARS
37 KASTAMONU
38 KAYSERI
39 KIRKLARELI
40 KIRSEHIR
1
hVld
qVl d11 1
ILI
41 KOCAELI
67
ZONGULDAK
1
68
AKSARAY
1
69
BAYBURT
1
1
2
1
2
3
3
1
1
2
1
1
2
70
KARAMAN
1
71
KIRIKKALE
72
BATMAN
1
1
1
1
1
73
SIRNAK
1
74
BARTIN
75
ARDAHAN
1
1
1
1
1
1
1
1
76
!GM
77
YALOVA
78
KARABOK
79
KILIS
80
OSMANIYE
81
D0ZCE
EK 2
-
KiSiSEL BiLGiLER
iLl
SIRA
NO
IC NO
ADI SOYADI
GOREV YERi
BRAN5I
CEP TEL
I
I
_j
Bir ogretmen Ismi bildirecek iller 1. satin, iki ogretmen ismi bildirecek iller 1. ye 2
satin:, Cie deretmed ismI bildirecek Hier be satin da eksiksiz olarak dolduracaktir.
Sayfa 1
E-POSTA
Download

Tüm Okul Müdürlüklerine-Mesleki Başarılarıyla Farkındalık