T.C.
AFYoNKARAHI SAR veririGi
it tr,litti Elitim Mtidtirlrigu
Sayr : 90380401-330-8.13263972
Konu : Okullar SporMiisabakalan
23.t2.2015
KAYMAKaITTGTNa
( ilge
Milli ESitim Mudurlugti)
MUDURLUGIlvE
ilgi: Genglik Hizmetleri ve Spor il Vtiatirttigii'nun 22/12/20l5tarihli ve bila sayrh
yazrsr.
28'3I Arahk 2015 tarihleri tarihleri arasrnda yaprlacak olan okul sporlan salon
Futbol mtisabakalanna ait fiksttir iligikte gonderilmigtir.
Bilgilerinizi ve gere[ini rica ederim.
Musa DINQGEZ
Vali
a.
it vtitti Elitim Miidiir v.
EKI:Fiksttir(lsayfa)
DAGITIM
:
-Qay- Qobanlar-Dinar-Evciler-Hocalar-i scehisar-Krzrloren-Sinanpaga ve $uhut KaymakamhErna
s
andrkh- sultandaEr
-itgili okul Miidiirltiklerine
-MEBBIS Bdltimtine (web sitesinde yayrnlanmak iizere)
Karaman Mah. Karaman I9 Mrk. 4. KaI/A.KARAHISAR
Mesleki ve Teknik EgitimHizmetleri
Elektronik At: www.a&on.meb.gov.tr
e-posta: meslekiteknikegitim03 @neb.gov.tr
Bu evrak gtlvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr
adresinoen6f04-ea2
Bilgi igin: Ahmet ZENGER -Memur
Tel:
(0 272) 2137603-159
Faks: (0 272) 2137605
2-3lca-b26e-9aE6 kodu ile tevit edilebilir
Download

EKI:Fiksttir(lsayfa)