nAr-t
e,(
T.C.
AFYONKARAHISRN VALiLiGi
it naiui Elitim Miidiirlrilri
22.t2.20t5
Sayr : 86649407 -604-E.13209558
Konu: Geleneksel Qocuk Oyunlan
E!itimi
irrorulu
MUDURLUGUNE
ANAOKULU
vUoTInTTJGUNE
ilimiz Merkez ibrahim Ewen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans
Salonu' nda l8-22.Ocak.20I6 tarihleri arasmda verilecek olan MtidtirlUliimtize ait Zafer
Kalkrnma Ajansr tarafindan finanse edilen TR33/1512015TD/0019 scizlegme nolu,
"Geleneksel Qocuk Oyunlan" Elitimine katrlmak iizere ekli listedeki anaokulu ve
ilkokullarrmndan l(bir) er dlretmen isminin 31 Arahk 2015 Pergembe gtinti mesai saati
bitimine kadar,
Miidtirltigtimtiz Ar-Ge Birimi Gdrevlisi Nursefa Kara' ya resmi yazr gerekmeksizin
[email protected] adresine mail yoluyla bildirilmesi hususunda;
Gerefini bilgilerinize rica ederim.
Metin YALQIN
il Milli EEitim Mudiiru
\
Ek: Okul Listesi (2 sayfa)
,L'\&Ntt" "'*o
f#li^r',
\F
DAGITIM
- Ekli Listedeki ilimiz Merkezi Anaokuluve
ittotut Miidtirltiklerine
nirci igN
- Temel ESitim Hizmetleri $ubesine
- Yayrnlanmak Uzere Web Sayfasrna
Karamanlg Merkezi K:5 AR-GE Birimi
Elektronik Ag: www.meb. gov.tr
e-posta: avbir03 @meb. gov.tr
Bu ewak gilvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http:i/evraksorgu.meb.gov.t
Aynntrh bilgi igin: NursefaKARA - ARGE G0revlisi
T el: (027 2) 2137 603 I 207
Faks: (0272) 2137605
adresindenblfS-7edO-3203-b35e-b885 kodu ile teyit edilebilir.
Download

f#li^r`,