glltsis
T.C.
AFYONKARAHI SEN VETiTi Ci
it vtitti Elitim Miidiirtrigii
Sayr : 86649407 -604-E.13209478
Konu: "E[itim Koglufu" E[itimleri
22.12.2015
LiSESi
MUDURLUGUNE
ORTAOKULU
MUDURLUGUNB
ilimiz Merkez Rehberlik ve
Aragtrrma Merkezi Konferans Salonu' nda
11-15.Ocak.2016 tarihleri arasmda l.Grup, l8-22.Ocak.2016 tarihleri arasmda 2.Grup
geklinde verilecek olan Miidiirliigiimiiztin ortak oldulu Zafer Kalkrnma Ajansr tarafindan
finanse edilen TR33/15/2015TD/0020 sdzlegme nolu, "EfitimKoglufu" E$itimine katrlmak
iizere ekli listedeki liseler ve ortaokullarrmrzdan l(bir) er dlretmen isminin 31 Arahk 2015
Pergembe giinii mesai saati bitimine kadar,
MtidtirltiEituntiz Ar-Ge Birimi Gdrevlisi Nursefa Kara' ya resmi yazr gerekmeksizin
[email protected] adresine mail yoluyla bildirilmesi hususunda;
Gerelini bilgilerinize rica ederim.
Metin YALQIN
il uitti Elitim Mudridi
Ek: Okul Listesi (3 sayfa)
DAGITIM:
- Ekli Listedeki ilimizMerkezi Lise ve Ortaokul
MUdiirltiklerine
- Yayrnlanmak Uzere Web Sayfasrna
Karamanlg Merkezi K:5 AR-GE Birimi
Elektronik Af : www.meb.gov.tr
e-posta: avbir03 @meb. gov.tr
BILGI IqIN
- Temel E$itimHizmetleri $b.
- Orta0lretim ve Din Ogr.Hiz.5b.
- Mesleki ve Teknik E[t.Hiz.$b.
- Ozel O[retim Kurumlan Hiz.gb.
Aynntilr bilgiigin: NursefaKARA
ARGE G0revlisi
2) 2131 603 I 207
Faks: (0272) 2137605
-
T el: (027
Bu ewak gtlvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu meb gov.tr adresindenl993-69fa-3d49-b9dl-ee3akodu
ile teyit edilebilir
Download

glltsis