T.C
ASKALEKAYMAKAMLIGI
IleeMilliEgitimM厳dnrl坪井
6NEMLi
Sayl:29254301・235/4440
Konu:YabanclOgrencilerinOkullara
璃鯨醜鍵篤
K叩ltl甜1
…………………….MUDURLUKLERiNE
ASKALE
Ilgi血MilIiEgitimM的iir坤郵ntm17/12/2015tarihlive13015240saylllyaZl血1.
IlglyaZlgeregi,MilliEgitimBakanl噌lTemelEgitimGenelMndiirl厳gtintin“Yabancl
O菖rencilerinOkullaraKayltlarl”konuyazISlilisikteg6nderilmlS01up,konuileilgiligerekli
hassasiyeting6sterilmesihususunda;
Bilgilerinizivegere凌niricaederim.
K蟹詮iTLisLi
M慣d撮a.
SubeM櫨d批覚
EK:Yazl (3Adet)
ma軋血m
TtimOkulMtid櫨rltiklerine
23/12/2015V.H.K.i M.DELiBA
YcniMahIS mbuiCad YehlIlOkiImct創動飢
KaIeTel04421018Io442413iOOe
F膜04424151269
かpOsta aSぬ1023㊥mebgoVlr
AyrmIlilb岬MuSaDciibAiiVHKI
醗蘭躍蹴掴
続畷
闇醒醒
T.C.
ERZURUMVALILIGI
ilM鵬E富浦mM的批1鴎櫨
17.12.2015
Sayl:67269960−235−B・13015240
Konu:YabanclO菖rencilerin
OkullaraKayltlarl
DAGITIMYERLERNE
Milli Egitim Bakanhgl Temel Egitim Genel Mtldnrl噌附n組n怖.12,2015tarihli ve
12984177saylll−IYabanclOgrencilerinOkullaraKayltlan当leilgiliya2,11arleldeg6nderilmiS
Olup,BakanllglmlZmyaZllandogru血sundagerekliisveiSlemlerinyapllmaslhususunda;
Bilgileriniz誼caederim.
SamihKIR
Valia.
ilMilliEgitimMndtirYardlmCISI
Ek:yaZl(lsayfa)
Da到tlm
20IleeKaymakamhgma
(ileeMilliEgitimMud軸唾的
YOnetimCad.VamikBinasIKat:4Yakutiye/ERZURUM
E−MaiI:temelegitim25@meb.gov巾.
劇c照mnikAg:h請p:IIelZu…m.mcb.gov.龍
AynntnlbilgiiCinirtibatV.H.K.).C.KAPLAN
Telefbn:(0442)2344800−113
F血糖:(0442)2351032
BucvrakgovenllCiektronLklmzalIc−mZa18mmIStlr・h坤偽vraksorgumcb80Vtradres・ndcn9ab亀53e5−3db5−95b3−節cckoduIIeteyltCdlIebll∼r
T.C.
ERZURUMVALiLIGI
IIMilliEgitimMud融・1噌ii
Sayl:67269960−235−B.13015240
17.12.2015
Konu:Yabanc10grencilc癌n
OkullaraKayltlarl
DAGITIMYERLERNE
Milli Bgitim Bakan睦1Temel EgitimGenel Mnd批1堕u’nun16.12.2015tarihlive
12984177saylll−iYabanclOgrencilerinOkullaraKayltIarl当Ieilgiliyaznarlekteg6nderilmlS
01up,BakanlrglmlZmyaZllarldo曽rultusundagerekliiSVe申emlerinyapllmaslhususunda;
Bilgileriniziricaederim.
S甜mihKIR
Valia.
ilMilliEgitimM的urYardlmCISI
Ek:yaZl(lsayfめ
Da鄭tlm
2011eeKaymakam鴫lna
(ileeMilli瑳帝mM融領1堕ゆ
YenetimCad.ValllikBinasIKat;4YakutiyelERZURUM
E−Ma鉦temeIegitim25@meb.gov.tr.
ElektronikAg:htや:偽肱urum.meb.gov.tr
AyrmtlllbilgiiCinirtibatV.H.K.1.C.KAPLAN
Telefbn:(0442)2344800−113
Fds:(0442)2351032
Buev楓kguvenl−elektronikimZa11clmZaian…St−rhttp〝evmks。rgumebgovtradres・nden9abを53e5−3db5−95b3−f6cckoduIlctcyitedlleb冊
HC.
MiLL宣E触血MBAKA的LI(説
Temel遊郭timGemelM朋脱rl時節
SayH∴10230228/235/12984177
16.12.2015
KonuiYabanclOgrencilerin
OkullaraKayltlarl
...vALiL記iNE
(ilMimE重彊mMudnrlugu)
Ilgi:TemelEgitimGenelMndtirl噂龍n融123/09/2014tarihlive2014!2lsaylllGenelgesi
Ulkemizdebulunanveyabancltanltmabelgesindekinumaras198ilebaslayanyabanc1
6grencilepy6nelikegitimGgretimhizmetleri言1giGenelgeh融mlerikapsamlndakurulan
Yabanc10grencilerBilgiiiIetimSistemi(YOBjS)舷erindentakipedilmektedir.
IeiSleriBaka血glG的IdaresiGenelM櫨d批1櫨giiileNti瓦sveVatanda由kISIeriGenel
Mud批l鴎融mOrtakeallSmaSISOnuCu,yabancltanltmabelgesi98ilebaSlayan噌rencilerin
numaralarl,G6∴idaresi Genel Mud融1噌nm intemet say魚smdan veya
http://W.goc.gov.tr/gecicikoruma/Pages/YabanciKimlikSorgulama.aspx bagIantlllinternet
adresinden99ilebaslayangeeicikorumayabanclkimliknumarasliledegiitirilebilmektedir.
Bukapsamda;
1−YabancllarkimliknumarasISistemdendegi函rilerek99ilebaslayannumaraslOlan
6grencilerine一〇kulsisteminekaydedilmesi,
2−e一〇kulsisteminekaydedilenOgrencilerin,YOBis巌erindekikayltlarlnlnilerleyen
gmlerde a911acak olan akti埼asifbutonundan mukerrer kaylt Olmamasl aelSlndan pasif
konumagetirilmesl,
3ゼ015−2016egitim6gretim ylllndan6nceyapllanis函arelerden hareketle,6zelIikle
oku16ncesiveilkokulbirincisln血kaydedilecek6grencilerinokullarln節zikikapasitesi
dahilinde BakanIl首lmlZa bagll reSmiokullara y6nlendirilmesihususlarlnda gereglm rica
ederim.
YusufBUYUK
Bakana.
Muste arYardlmCISl
DAG量TIM;
Gere軸
BHgi:
BPlanl
GBeIdaresiGenelM慣durl堕tl
BilgiIilemDairesiBaikanIlgl
OrLa噌retimGenelMtidurl鴎遺
MeslektveTeknikEgitim GenelM櫨d批1鴎非
DinO吾retimiGenelMtldHrll噌慣
AtaturkBIv.06648KIZllay/ANKARA
ElektronikAg:www.meb.gov.tr
e・POSta:SuIeymmulku@meb.gov.tr
Ayrlntlllb胸廟証SuleymanULKU
Tel:(0312)4133589
F水S:(0312)XXXXXXX
Buevrak80VenllelektromklmZallelmZdanmIPrhttp侮Vraksorgumcbgovtradreslndenel06−6a50−3餌2−9defLed3ckodu臨eylted∼lebilir
Download

Yabancı Öğrencilerin Okullara Kayıtları