T.C
ASKALEKAYMAKAMLIGI
IleeMilliEgitimM厳d址1租郵
Sayl ‥29254301・245/44212
ON田MLI
舗鮨離礁
Konu:PansiyonlarveBurslar
.………‥MUDURLUKLERiNB
ASKALE
ilgi:iIMilliE軸imMud融嘩tintinll/12/2015tarimve12784126saylllyaZll組.
Ilgiyazlgeregi,MilliEgitimBakanllglMnsteiarhglnln‘‘PansiyonlarveBurslar”konu
yazISliliSikteg6nderilmlS01up,konuileilgiligereklihassasiyeting6sterilmesihususunda;
Bilgilerinizivegereginiricaederim.
K。Z鮭LisLi
Mtid慣ra.
SubeMtidu蛸
田K;Y絃1 (ZAdet)
迎接Itlm
ilk/0露aokul Mtid融痛klerine
23/12/2015V.H.K.i M.DELiBA
YenIMahIs伽buiCad YcniHukometDinaSI
KMlTd O44210,8104424151096
Fo)(044241;1269
0的SIa 関kaIes@mcbgcYtr
Ayrin(iiibli8i MueaDcl−boeIVHKI
醗艶聞闘闘
闘圃闘
醒閲
甘.C.
ERzURUMVALILIGI
IIMiI輪EgitimM融軸l晦ii
Sayl:67269960伍45/12784126
11.12.2015
Konu:PansiyonlarveBurslar
DAGITIMYERLERINE
MilliE菖itimBakanllglMnsteSarIlgrnln”PansiyonveBurslar一’konuluincelemeyazISl
ekte g6nderilmiS01up,PanSlyOn Veburslulukileilgil「函emlerdeBakanllglmlZinceleme
yazISmdaki maddelere dikkat edilmesi,gerekliiS Vei的mlerin zamamnda y坤11masl
hususunda;
Bilgilerinizivegereginiricaederim.
HalilKARAPNAR
Valia.
工1MilliEgitimMudth・YardlmCISl
Ek;Yazl(2say魚)
Daむtlm;
20IleeKaymakamhgma
(ileeMilliEgitimMud嗣堕u)
EzummllMilliEg涌mMudurmguYtinetimCad.2500/BrmTum
Ayrln面BiIgiIcimAyse創IKOImN
BlektTOnikAg:www.cr2Almlm.meb.gov虻
Tel:(0442)2344800−113
Posta点emelegitim25@meb.gov.tr
F顔S:(0442)2351032
Buevrakgovenl∼eIekonlklmZalielmZalanm函rhttp〟cvraksorgumebgovtradres一・ldeneOe4−4e28−3410−9427−6bO4koduIleteyltedlieb−11r
T.C.
MILLIEGITiMBAKANLIGI
Mtiste arllk
Sayl:71287530−<…>−E.<...> <...>
Konu:PansiyonlarveBurslar
…・:…………………・VALHLIGINE
叩Mi胱〕増殖mM融帥噂静)
iliniz dahilindeki Bakanll菖ImlZa ba軌 okullara g6nderilen6deneklerin
kullanlllPkullanllmadlglkonusundayapllanincelemesonucunda;
1)13.01,32.62−09.2工00−1−05.4hanehalkmayapllantrans絶rler ekonomikkodundan%12
ayrlmlyaPllarak,%886deneginpanslyOnhesablnaaktarllmad噌1,
2)0菖renci burslarmlnl3.01.32.00−09.2工00工05.4 hane halklna yaPllan trans危rler
ekonomikkodundan6denmeslgerekirkenl3.01.32.62−09,2工00−1−05.4pansiyonhesabmdan
6dendigi,eksibakiyeyed垂加d噌喧
3)13.01.32.62−09.2.1.00−1−03.2簡ketimey6nelikmalvemalzemeallmlekonomikkodundan
g6nderilenglylm,kuSamVekrrtasiye6deneklerininkulIamlmadl曽1,
4)13.01.32.62−09.2.1.00−1−01.5 harellklar ekonomik kodundan g6nderilen 噌renci
harellklarmlnZamanlnda6delmedi菖i,
5)Bursticretlerinin;
2015/linciD6nem BursUcretleri(Ocak,Subat,MartD6nemi)01−10Nisan2015,
2015/2inciD6nem BursUcretleriOVisan,MaylS,HaziranD6nemi)01−10Temmuz2015,
2015/3 nc鯖D6nemBⅢSUcretleri(Temmuz,Agustos,EyltilD6nemi)01−09Ekim2015,
tarihlerindeBakanh菖lmlZtara怠ndang6nderiImiSOlmaslnara菖menzamanlnda6grencilere
ulaStlrllmad噌1,
6)e−Pansiyona6grencikayltlarlnlnZamanmdayapllmad蘭ndan6deneklerinzamanmdave
do重ruolarakg6nderilemedigi,
7)MebbisyardlmClhizmetlerhizmetlermod融蘭everigiri函inzamanmdavedo菖即01arak
yapllmad噌1,
tespitedilmi函r・
5018saylllKamuMaliY6netimiveKontroIKanununun31・32ve33一肌Cu
maddelerindeyer alanh収umler dogru血sunda70ve71Iincimadde h鵬mlerineg6re
g6nderilen6deneklerinenge930Kaslm2015tarihinekadar yerindeveusuluneuygun
olarakharcanmaslgerekme鵬dir.
Geregini6nemlericaederim・
DA色ITIM
Gere連:B Planl
Muhterem KURT
Bakan a.
MusteSarYardlmCISl
AtamrkBIv.06648KIZllay/ANKARA
ElektronikAg:www.meb.gov.tr
e−poSta:adsoyad@mcb.gov.甘
AyrlntlllbilgiieimAdSOYADUnvan
Tel:(0312)XXXXXXX
Faks:(0312)XXXXXXX
BuevmkgovcnileIektro…kimZalIeim狐IanmiStlr 鴫WevraksorgumebgovJradres−nden6C7a・699C−3628−9fb245e6kod同cteyltedlieblllr
At刺rkBlv.06648KIZllay/ANKARA
Ayrlntlllbilgiiein:AdSOYADUnvan
ElektronikAg:www.meb.gov.tr
叩OSta:adsoyad@meb・gOV・tr
Tel:(0312)XXXXXXX
Faks:(0312)XXXXXXX
BucvrakguVc面elektronlklmZallelmZalanm函rh申〟evraksorgumebgov両dresinden607a−6e9C−3628−9fe2−45e6kodulieteyitedlleb臨
Download

Pansiyonlar ve Burslar - Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü