T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Müsteşarlık
Sayı : 71287530-<...>-E.<...>
Konu : Pansiyonlar ve Burslar
<...>
........................... VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İliniz dahilindeki Bakanlığımıza bağlı okullara gönderilen ödeneklerin
kullanılıp kullanılmadığı konusunda yapılan inceleme sonucunda;
1) 13.01.32.62-09.2.1.00-1-05.4 hane halkına yapılan transferler ekonomik kodundan % 12
ayrımı yapılarak, % 88 ödeneğin pansiyon hesabına aktarılmadığı,
2) Öğrenci burslarının 13.01.32.00-09.2.1.00-1-05.4 hane halkına yapılan transferler
ekonomik kodundan ödenmesi gerekirken 13.01.32.62-09.2.1.00-1-05.4 pansiyon hesabından
ödendiği, eksi bakiyeye düşüldüğü,
3) 13.01.32.62-09.2.1.00-1-03.2 tüketime yönelik mal ve malzeme alımı ekonomik kodundan
gönderilen giyim, kuşam ve kırtasiye ödeneklerinin kullanılmadığı,
4) 13.01.32.62-09.2.1.00-1-01.5 harçlıklar ekonomik kodundan gönderilen öğrenci
harçlıklarının zamanında ödenmediği,
5) Burs ücretlerinin;
2015/1 inci Dönem Burs Ücretleri (Ocak, Şubat, Mart Dönemi ) 01-10 Nisan 2015,
2015/2 inci Dönem Burs Ücretleri (Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi) 01-10 Temmuz 2015,
2015/3 üncü Dönem Burs Ücretleri (Temmuz, Ağustos, Eylül Dönemi ) 01-09 Ekim 2015,
tarihlerinde Bakanlığımız tarafından gönderilmiş olmasına rağmen zamanında öğrencilere
ulaştırılmadığı,
6) e-Pansiyona öğrenci kayıtlarının zamanında yapılmadığından ödeneklerin zamanında ve
doğru olarak gönderilemediği,
7) Mebbis yardımcı hizmetler hizmetler modülüne veri girişinin zamanında ve doğru olarak
yapılmadığı,
tespit edilmiştir.
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31, 32 ve 33'üncü
maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda 70 ve 71'inci madde hükümlerine göre
gönderilen ödeneklerin en geç 30 Kasım 2015 tarihine kadar yerinde ve usulüne uygun
olarak harcanması gerekmektedir.
Gereğini önemle rica ederim.
DAĞITIM
Gereği: B
Planı
Muhterem KURT
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden6c7a-6e9c-3628-9fe2-45e6 kodu ile teyit edilebilir.
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden6c7a-6e9c-3628-9fe2-45e6 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Java Printing - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü