T.C
ERGANİ ı<ayMAKAMLıĞı
İlçe Milli Eğitim Mtidtirlüğti
Sayı : 74272931-490-E. l3 l0l008
2|,12.20 l5
Konu : Yardımlar Hk.
MtJDLJRLUGUNr
ERGANI
Sosyal ve yazı|ı medyada yer alan,kimi zaman okullarımızda uygıılanan fakir ve
yardıma muhtaç çocuklara çeşitli firmalar ,öğretmenler ve hayırsever vatandaşlar tarafından
dağıtılan giyim yardımı gibi konularda öğrencilerimizin rencide olmaması adına bu tür
organizasyonlar düzenlenirken ilgili kurumlarla koordine edilip izin alındıktan sonra bu tür
yardım organizasyonlarının yapı lması hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Ahmet ATABEY
İlçe Milli Eğitiın Müdürü
DAGITIM:
TLim Okul Müdürlüklerine
$rnşş
ügıwwwğa
Evnşk
Kemertaş Mah.Hüküı-ııet l(oırağı Kat 3 ERCANİ
Elektrorıik Ag: www. ı-ıreb. gov.tr
e-posta: ergani2 l aomeb. gov.tr
f,İu;.:
U}i
Al,rıntılı bilgi içiıı: Mel-ıınct lsınail YAPl('t V'.ll.K.İ.
'['el: (0
1 12) 6l l5023- 1 l8
fraks: (0 -l |2) 6l l 5730
Btı evrak gtlveııli elektroııik iınza ile iınzalaııınıştır. http://evraksorgtı.ıneb.gov.tradresinden2ce\-72cf-3dbe-a897-76
lc
kodıı ile teyit edilebilir.
Download

Yazı - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü