T.C.
KILISVALiLIGI
nMilliEgitimMtidiirltigti
22.12.2015
Sayl:29444100−50−B・13161533
Konu:EserIncelemeKomisyonToplantlSl・
………MUDURLUGUNE
Ilgi:MuIatBAKOVA・nln21・12・2015tarihlidilekCeSi・
TEM Ajans taranndan hazmanan‖BeniAyaG狙rilisimli3boyutlu animasyon
filminin∴・TEM Ajans一一 tarahndan hazlrlanan Melisa DULGERiin yazIP y6ne鴫i
OKarag6zitinSallnCagl”isimlitiyatI・00yunuVe−iGelenekselmrkTiyatroSenligiKarag6ziitin
MaceralarlCocukFestivaliiiadllTiyatrooyuruan]milimizgenelindebulunanTemelEgitim
Gen。l Mn’mrl軽重ne bagl10kullarda g6sterimineili担n talebi degerlendimek tizere
23.12.2015CarSambagtintisaat:15:00−da主lMilliEgitim SubeMtidtiresiServetSema
KORKMAZ・lnba*anllglndaveodaslndaiiTiyat・・OEserincelemeKomisyonToplantlSl一一
yapllacaktlr・TiyatroEserIncelemeKomisyonu,ndag6revliolanve okulunuzdagOrevyapan
okulunuz6gretmenine gerekliduyurunun yapllarak toplantlya katlllmmln Saglamasl
hususunda;
Bilgilerinizivegereginiricaederim・
Seri′etSemaKORKMAZ
Mtidtira.
$ubeMtidiirti
DAGITIM:
IlgiliOkulMudtirlukleri・
(諒\′鋤1日HcklrOnik五両′1
<主用cAy…d−r2・て/l乙’狛S・ALl_
AkplnarCad.IIMllliEgitimMt・dtlrl噂・79100−KILIS
℡:(0348)8132828/114
①:temelegitim79@meb,gOVtr
AynntlllbiLgiiGiniItibat’;.MdSemaKORKMAZ
亀:(0348)8131264
Web:\酬7.kilis.meb.gov巾
BuevTakgtlvenllelektronlk,mZalleimzalmm画工h吋〟evraksoTgumeb・gOV・tJadTeSindenbfbd−6ed4−3d3C−9a3C−1637kodulleteyltedilebinr・
Download

T.C. KİLİS VALİLİĞİ - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü