T.C.
ASKALEKAYMAKAMLIGI
I19eMilIiEgitimM櫨d紬I前部
AC田LEVEGUNLU勘uR
二璃駒暗015
勘1;29254301.05−220/4439
Konu:DevamsIZOgrenciler
….MUDURLUGUNE
ASKALE
ngi:nM掘EgitimMndm帝都軸血18/12hO15tar皿ive13088745saylllyaZm
ngiya21fOtokopisiili函teg6nderilmiSOlup;ekteg6nderilenyaZ批kLbilgileriyaz血
6grencik証n okulmuzda Ogrenim g6rup g6mediginin ara沖masmm yap舶rak kayltIrIna
rastIanmaSl dummmda(魅もvdl Yokise Cevap Verimevecektirl yapllan=rag由ma
SOnuCundanenge925AralIk2015Cumag融通mesaibi崩minekadarM融圃憧郵m混記b輯
Ve調me料hususund鍔
Gere誹mdca如erim
陸
KezzibanBiTLisLi
M潰施ra.
SubeM櫨d批
田嶋
3Adetyazl
皿は浬tlm:
ilk/Ortaokul Mtid融ttiklerine
23/12/2015 V.H.K.i M.DELiBA
YemMahISIanbuiCod YcniH(Immcく馴れasI
K8−1Tci o4421038IO4424151096
FaX 00424は1269
6・poSta 蝕hla3@mebgovtr
Ayrlntllibiigl MusaD剛IBASIvHKl
醒蘭開聞圃
醸詞闘
躍閻闘
甘.C.
曲RzURUMVALILIG貫
IIMimEgitimM珊珊噂厳
SayI:67269960/220/13088745
18.12.2015
Konu;DevamsIZ.6grenciIer
DAGITIMYERLERINE
ilgi:a)SlrnakValiligiilMilliEg誼mM融融嘩廿n批10/12/2015tarihlive12717052
SaylllyaZISl,
b)Isparta Valiligiil Milli Egitim Mnd融堕G,n血14/12/2015 ta血1i ve
12838766 saylllyaZISl.
Ilgiyazllarekindeg6nderilenveikamete崩kleriadreslerdebulmamayandevamsIZ
Ogrencilerini19eniz okullamda6grenim g珊p g6mediklerinin araStlrllmasl,6grenim
g6myorlarsailgiliokullardan nakillerinin allmaSIVeSOnuCundan Mud嗣噂櫨mnze bilgi
Verilmesi,6grenimg6mtiyorlarsaara担rmasonuelarmlnenge928/12/2015PazarleSigun博
mesai bitimine kadar Mndiirl噂timnz Temel Egitim Hizmetleri Subesi’ne ulaitlrllmasl
hususunda;
Bilgilerinizivegere菖iniricaederim.
SamihKIR
Valia,
ilMilIiEg揃mMudurYardlmCISl
Ek:YazIVeekleri(2say魚)
Da鄭tIm;
20IlCeKaymakam嶋ma
(ileeMilliE鄭imMud調堕u)
Er2LlrumIIMilliEgitimMtldurlugOYOnctimCad.2500IErzumm
AynntlllBilgilCin:AysegulKORAN
ElektronikAg:www.erZumm.meb.gov近
Tcl:(0442)2344800工13
Posぬ士emelegitim25@meb.gov血
Fa由江0442)2351032
Buevrakgnvcnlielcktron−klmZaile−InZ症Il調印rhttpNevraksorgumcbgovtradreslndenafOe−adla−3b9b−83ee・8253kodulleteyltedileblilr
T.C.
ISPARTAVAL虹.IGI
IIMiIIiEi舞imM鎚甜l噂詮
Sayli71428796/200/12838766
14.12.2015
Konu;DevamsIZO菖renciler.
………‥.………….iLMiLLiEGiTiMMUDURLUGUNE
主1imizokullarlnda6grenciikensnreklidevamsIZdurumad鴎nvea鴻1dabilgileri
yazllan繕renciIerinMilliE紳imBakanl浄Oku10ncesiEgitimveilk6gretim Kurumlarl
Y6netme蒔inin18.maddesineg6re言Iinizdekiokullaradevamedipetmedigininara函rllmasl,
devam ediyoriseilgiliokuldannaklininistenmesive sonucundan m的nrl晦umuze bilgi
Verilmesihususunda;
BilgivegereglmarZederim.
CeylanCAYLAK
MilliEgitimMtid軸V.
Da創tlm:
ilMilliEgitimMndtirltiklerine
ADIVESOYADI
OKULU
RumeysaCAKICI
29119859576
Gnlistanilkokulu
NisanurCELiK
52186093734
O菖retmenlerilkokulu
Muzaf掩rEnesTURAN
12620412132
FerhatUzunluluOrtaokulu
BaranGEZEN
32077198366
UIk慣ilkokulu
BozanGEZEN
31393221116
UlktiIlkokulu
Ay$eSARJKULCE
10685478278
Ulk慣ilkokulu
AySeg融YILMAZ
11000467694
YediSehitlerOrtaokulu
MehmetYAMAN
38350554058
YediSehitlerOrtaokulu
ZumrntREHBER
39523514978
Yedi鐸hitlerOnaokulu
HasanKUZU
SinanDONMEZ
19934168304
YediSehitlerOrtaokuluSinan
52927066546
Yedi簿hitlerOrtaokulu
Ne㌍tYAMAN
40270490040
Yedi簿hitlerOrtaokulu
6MartAtattlrkCad.32100ISPARTA
AynntlllbilgiiCin:TemelEgitimBOlumu
ElektronikAg同朋rW.meb.gov.tr
Te1年0246)2231020
e−pOSta言spartamem@meb.gov血
F出窓(0246)2232242
BucvrakgovenlIeiektromkimZalielmZalanmlStlrh巾〝evmksorgumebgoYtTadresInden52氏−fTa綿931−8785−977ckodulleteyltedlIeblilr
T.C.
iIRNAKVALiL胸
ilMilliE鄭imM同曲唯心
Sayl:94423626−220−B.12717052
10.12.2015
Konu:DevamsIZO曽renciler
・・:………………・VALILIGINE
(IIMilliEgitimMtid融1噌u)
ilgi:CizreKaymakamllglIleeMilliEgitimMnd調頂鄭n肌02.12.2015tarihlive12366572
SaylllyaZISl.
ilimizCizrei19eSiUlaSOrtaokulu6grencisiikensHreklidevarpsIZdummad時nve
aSa菖ldabilgiIeriyazllan ogrencilerin MmiEgitim BakanllglOkul Oncesiveilk6gretim
KurumlarlY6netmeliginin18・maddesinegore,ilinizdekiokullaradevamedipetmedi菖inin
araitlrllmasl,devam ediyoriseilgili okuldan naklininistenmesi ve sonucundan
mtid批l鴨担ntizebilgiverilmesikonusunda;
Bilgilerinizearzederim.
Nure崩nYILMAZ
Valia.
ilMilliE導出mMud血V.
SlraNC.
1
2
3
陪
疲
Fナ6
Fツ
T.CKimlikNo.
ニ雜"
6
dt
B
11976098168 澱
ヲニナ4
dt
B
11976098236 澱
Wg6V
$
23798703144 唐
DAGITIM:
Gere菖i
80iIValiligine
(IIMilliEgitimM櫨durl嘩u)
CumhuiyetMah・CumhuriyetCad.No:1073000MerkezSIRNAK
AymtlllbilgiiCin:EmineUGuRSer
ElektronikAg:Simak.meb.gov証
Tel:(0486)2161560
CやOSta:(gidmo餌etim@meb.gov.廿
Faksi(0486)2161533
Buevri水guVenilelektronlklmZallelmzaIanm聞rhtIp〝evraksorgumebgovtradreslnden5224−5846−3d52−b39C“4389kodulleteyltedllebiiir
Download

Devamsız Öğrenciler - Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü