T.C
ASKALEKAYMAKAMLIGI
IleeMilliE凌timM櫨d批1厳郵
ONEMLI
say,:29254301.3104441
錦鯉轍鮒5
Konu:RESFEBEYarlSmaSl
……………MUDURLUKLERiNE
ASKALE
Ilgi:ilMilliB組imMnd証l鴎批tin17/12/2015函ihlive13003652saylllyaZllarl.
Ilgiyazlgeregi,MilliEgitimBakaml菖lYenilikveTeknolqiileriGenelMud批1慣gtinm
‘‘RESFEBE YarlimaSl’’konu yazISlil箪kte g6nderilmlS OIup,konuileilgiIi gerekli
hassaslyeting6sterilmesihususunda;
Bilgilerinizivegereginiricaede証m.
K。盤iTLisLi
M慣dura.
SubeM龍d融厳
EK;Yazl (9Adet)
戯彊mm
ilk/0競aokul M厳d血ltiklerine
imamHatipOrtaokulu
23/12/2015V.H.K.I M.DELiBA
YemMahlelmbuiCQd Y帥i恥同meIDInaSl
lくき13Td O4421038I調24はleee
Fax O4424151269
0p統ta askate23@mcbgovlr
Ayrm川iblig− Mu,BDciibailVHKt
蹴闘
開聞闘
臨睡膚踵醜
T.C.
ERZURUMVALiLIGI
ilMiIliEgitimMnd糾璃静
Sayl:67269960−310−B.13003652
17.12.2015
Konu言RESFEBEYarlSmaSI
DAGITIMYERLERmE
MilliEgitimBakamglYenilikveTeknolqjileriGenelM融融1噂u’n肌T批iyegeneli
resmi/6zel錐m4,5,6,7ve8・Slnlf6grencilerineyOneliksanatm,bilimin,hayalgn(龍n憤nve
estetik zekanln buluSma nOktasl Olarak ta前edilenlIRESFEBElI yarlSmaSlileilgili
14.12.2015ta血live12870468saylllyaZllarlVeekindeallnanyarlSma$amamesiili$ikte
g6ndemmiStir.
S6zkonusuetkinlian;T批kiyeCmhuriyetiAnayasasl,MilliEgitimTemelKanunu
ile T請k MilliEgitiminin Genel Amaelar血a uygun olarakilgili yasal(距zenlemelerde
belirtnenilke,eSaSVeamaelaraayklrlllkteikiletmeyecekSekilde,denetimleriilgiliokulve
ileemilliegitim mnd肌ukleritara魚ndan gereekleStirilmek載zereg6n糾鎚k esaslnag6re
yapllmaslhususunda;
Bilgilerinizivegere菖iniricaederim.
SamihKIR
Valia.
ilMilliEgitimMnd融YardlmCISI
EK:YazIVeekleri(9sayfa)
DAGITIM
20埠eKaymakam蒔lna
(ileeMilliEgitimM同軸鯖鄭)
Y6netimCad.ValilikBinasIKat:4Yakutiye/ERZURUM
E−Mail:temelegitim25@meb.gov.tr.
ElektronikAg:http:〟erzumm.meb.gov.廿
AyrlntlllbilgiicinirtibatV.H.K.LC.lmPLAN
Telefbn:(0442)2344800−113
Faks:(0442)2351032
BucvTakguVenlielektronlklmzail0−m2818nmlitlrhttp偽vmksorgumebgovtradres…dcn5eecr5鱒lr34cd−8cl0−411bkoduneteylted−1ebnIr
甘.C.
KUTAHYAVALILIGI
IIMilIiEgitimMiid軸I晦厳
SayI;52867812/821.05/12605697
08/12/2015
Konu:2.RESFEBEYarISmaSl
MILLIEGITIMBAKANLIGINA
(YenilikveEgitimTeknolqiileriGenelM同軸1堕髄)
Ilgi:Ktltahya ValiligiBilim ve Sanat Merkezi Mnd臨1淑郵nm 01/12/2015tarihli ve
24446749/300/356S坤111yaZInlZ.
ilimiz,BilimveSanatMerkeziMndm噌航ara餌dan,T陳iyegenelitumresmi/6ze1
4.,5.,6.,7.ve8.smlfBgrencilerine y6nelik,Sanatln,bilimin,hayalgucm肌veestetik
Zekanm buluSma nOktasl Qlarak adlmdlrllan 一’RESFEBE’一 yarlimaSlnl duzenlemek
istediklerineiliikinilgiyazlVeekleriiliSiktesunulmu毒血r.
S6z konusuI12.Geleneksel RESFEBE‘‘yarlimanln b珊nil M描 Egitim
Mtidurl請klerineduyumlmasllelngerekliizininverilmesihususunu;
Bilgilerinizearzederim.
YnkselKARA
Valia.
ValiYardlmCISl
Ek:ilgiyazIVeEkleri(6sD
llMilliEgitimMudurltlgtt
htemet;kutahyamem@meb・goV.tr
(DinO軌諦miBirimi)
c−pOSta∴:http:Nkutahya.mcb.gov.tr
ValilikBinaSl.KUTAHYA
Tel:(0274)2236241(SHat)
Fax;(0274)2236254
AymtllIB鴫i:
AliOsman SAYrNVHKl.
(148)
乱C.
Mm.LIEGITIMBAKANLIGI
YeniIikveEgitimTeknoIojileriGcnelM珊臨l鴫蛍
Sayl;88013337−821.05−B.12870468
14.12.2015
Komu;RESFEBEYarlimaSl
・:…・…“…‥VALiLiGNE
(IIMilliEgitimMtidurl喝n)
Ilgi:K批ahyaIIMilliEgitimMndtirI嘩軒ntinO8/12/2015tarihlive52867812/821.05/
12605697saylllyaZISl.
K韻ahyaBilimveSanatMerkeziMndiirl堕u’nt5時mrkiyegeneliresm鵬zel撒m4,5,
6,7ve8.slnlf Sgrencileriney6nelik,Sanatm,bilimin,hayalgnc血血veestetik zekanm
buruSmanOktas101araktarifedilen“RES即脱脂’’yarISmaSldnzenlemetalebineili$kinilgi
yazIVeekleriincelermi如r,
S6zkonusuetkin壁in;TtirkiyeCumhuhyetiAnayasasl,MilliEgitimTemelKanunu
ile T壮k Milli Egitiminin genel amaelanna uygun olarak,ilgili yasal d慣Zenlemelerde
belirtilenilke,eSaSVeamaelaraayklrlllkteSkiIetmeyecek箪kilde,denetimleriilgiliokul,
il/ileemilliegitimmtidurl櫨kle証taranndan gerCeklestirilmek慣zere,derslerin aksatllmamasl
kaydlileg6n融1範kesasmag6re yapllmaslhususundabilgilerinizivegereglnlricaederim.
HanmCicEK
Bakana.
GenelM慣dtlrV.
EK:ilgiyazIVeekleri(8sayfa)
Not:Etkinligeh吋〝yegitek.meb.gov.同’間中arisma−duyurulari庇ategori/18adreSindenula河abilir.
DAGITIM:
Gere菖i: Bilgi:
BPlanl
TemelE曽itimGenelMnd嵐1噌tl
DinOgretimiGenelM的融1堕tl
GzelEgitimveRehberlikHizmetleriGenelM的.
OzelO菖retimKunmlarlGenelM慣dth・1鴻龍
KutahyaBilimveSanatMerkeziM瀞dtirI鴫ti
E航liklcinBi蘭
(0274)2236293
Teknikokullar−06500YenimahaIle/ANKARA
AyrIntlllbilgiiein:Cihat SUKAYA Sef
BIcktronikAg:www.meb.gov.tr
Tel:(0312)2969427
yegitek@meb.gov血
Faks;(0312)2238736
BueYrakguVenlIelektronlkimzallelmZa血…鴫tirhや/Ievmksorgumebgovtradre帥den9738−7aO4−38a6−999C−b8fekodu−1eteyItedlleblllr
T.C.
KUTAHYAVALiLIGI
BilimveSanatMerkeziMtid融lt噌厳
Sayl:24446749/300/356
01/12/2015
Konu:RESFEBEYarlSmaSl
iLMiLLiEGiTiMMUDURLUGUNE
(OzelEgitimveRehberlikHizmetleriSubesi)
Ilgi:MEBilk6gretimveOrta6gretimKurumlarlSosyalEtkinliklerYenetme噸22.Maddesi
Merkezimiztara魚ndangeeenyllilkiduzenlenenvegelenekselhalegetirilen“RESFEBE”
yarlSmaSlnlnbuyllikincisiduzenlenecektir.Sanatln,bilimin,hayalg請C臨mveestetikzekanm
buluSmanOktaSlOlarakadlandlrllan‘‘RESFEBE,,yarlSmaSr融kegenelinde4,5,6,7ve8.Slnlf
Sgrencileriney6nelikolarakdnzenlenecektir.
“RESFEBE’’ya叩maSlnda噌rencilerin;hayalg鴎肌蹴,analitikdu押nmebecerisinin
geli$tirilmesi,bilgivekavramgeliSlmiiles同輩kapasitesininarttlrllmasl萄lglIama,muhakeme
becerisinin,dikkat ve konsantrasyonunun desteklenmesi,degerler e曽誼minin pekiStirilmesi
ama91anmaktadlr.
S6zkonusu短2・GelenekselRESFEBE待yarlSmaSlnln;融kegenclindetnmresmive6zel
Okullarm4,5,6,7ve8・Slnlfegrencileriney6nelikolarakdnzenlenebilmesllGmyaZlmlZlnOzel
EgitimveRehberlikHizmetleriGenelMn(弛rl嘩軸eg6nderilmesihususunu;
BiIgilerinizearz ederim.
M.F緒11AKKOC
MerkezMiid撮慣
Ekler:1−Yarl$maSartnamesi
2−Brosur
KutahyaBilimveSanatMerkeziMudurl鴫u
AdnyeKarS樹Es GGziKemaIi.6.0,
KUTAHYA
Telefbn!0274.2236293
Fak:0274.2236282
E・Posta:kutahvabilsem2008(a)hotmaiLcom
intemet:www.gaZikemalbilsemmet
臨前職亜醐瀧
国語
麗醒醒
矯厳酷鵜鑑躍起馴軸艶聞睦
艶麗理経難醜鱗坦
鵬tahva2016
雄SOzCUKLERINGIzEMI男
BASLTKLI2.GBL嵐NEKSELRESFEBEYARISMASI6zBLSARTNAMES丘
L KONU:Mim Egitim Bakan鳴ma bagllOkullarda okuyan 4,5,6ve7.ve8.slmf
噌rencilerine y6nenk“S zc融derin Gizemi”baslkll“reS氏be”yarlSmaSldu:乙enlenecektir.
YanSmakonususel.besttir.
2.YARISMAN胴 AMACIi Ogrencilerin zihinsel kapasiteleri ve becerilerinin
geIi函hesindezekaoyunlarletkilibiraraetlr・Res危beya叩maSlile6grencilerineglerlCeli
Vakitgee誼rkenanalitikd蝉nmeteknikleriiletanlSma血lVebubecerilerinigeli函rmelerini
Saglamakamaelanmaktadlr.
3,YARESMANIN∵KAPSAMI:Bu zel印面name yukarJda konusu ve amaolbelirtilen
ResfebeYalnSmaSlnm関南larmらbaSVuru鐸klini.Bd洲erini,yarlimatakl肩mineili的nesasve
u餌11e正kapsar.
4.YARISMANIN YASAL DAYANA釦:Mmi Egitim Bakanhgli鵬菖retim ve
Orta6gretimKummlarISosyaIEtkinliklerY6netmeligiI五n22.Maddesivesosyaletkinliklerin
amacmauygunduzenlenmi函r.
“Madde22−Sosyaletkinlikler ve dier ders魚aliyetlerikapsammda繕rencilerinilgive
yetenek厨inigeli函mele血m,kendik証negnvenduyabilmelerine,SOSyal鴫担lerdeanlayl河
VeSayglllQlabilmelerine,bilimseldu餌ceveincelemealvkan蒔Ikazanabilmelerineimkan
Saglamakamacrylaeei拙ya埠malardnzenlenir.”
5.BASVURULAR:
5.1.YarlSmaCllarCallSmalarInlA4ka軌boyutlarlnaeIeizimiolarakyapacakIardlr.
52.A4kaかt boyutlarmae19izimiolarakyapllanres鳥be(却limalarId卸taloltama(ipg)
resim請rmatmdaaktanlacaktlr.
5.3.Gazi Kemal Bilsem当n www.gazikemarbilsem.mebk121r adresli web sitesinde
yaymlanacak“baSVururbrmu”doldu…1duktansonraeserveba即umtbmus軸lmlidosya
(Zipdosyasl)halined6nG担珊lecektir.DosyaisimlerindebaSVurufbrmundakullanllanrumuz
kullanHacakt廿.Zip fbrmatmdaki dosya res駕beyarismasi@gmail.00m adresine
g6ndemecek証.
5.4.YamimayaPOStay01uylaba評umkatm=xliheyecektir.
5.5.BavurufbrmuQlmayanyadaba即urufb皿mmdakibilgilerieksik01anyanSmaCHam
eserleridegerlendirihneyecek証.
5.6.Ba即rurular O8J)42015 Cuma saat 24.00’e kadar yapllacak血.Zamanmda
g6mderiImeyeneallSmalardegerlendimed樹同山IacaktIr.
6.∴SONUCLARINDUYURULMASH;
Yamimanm
SOnuelarI
K批ahya
Bilim
ve
Sanat
Merkezinh
resmi
web
sitesi
“www.gazikemalbilsem.meb.k12.tr”adeshden15.04.2015Cuma g航ruduyuruIacaktlr.
7. ODULLER;
Derece
朗rincilik
-觀
吐Iw
杷
Ikincilik
F
w&
彦
U軸nc測鮎k
耽n噌mamO菖retmemOd測髄
dヨ
&ニWB
霧ニWB
カ匁W6
Tablet
Tablet
Tablet
NOT:6dnltakdimi23Nisn2015Cumaltesigunusaat1200’deK靴ahya,daduzenlenecek
01an 23 Nisami胎renlerinde yapllacaktlr.ilk nee giren 6grencirerin ve danlSman
6gretmenlerininyolmaSraHarI(OtObnsyadatrenucreti)vebirg軸璃kkonaklamalarlK胱ahya
BilimveSanatMerkezitaranndankarg血nacaktlr.
臥∴GENELESASLAm
l.YarmmayaMilliEgitimBakan鴫lnaba軌okullanねokuyan4,5,6ve7.ve8.smlf
6打encile証kaulabilれ
2.Ya鴫m釧mnkonu珊Seめes請諒.
3・YarlSmaCIlar的harf:ikirakamdanolu関nbirrumu:自鳩lirleyecek,eSerlerininsagust
k6$eSineyazacaklardm・促umuzdakiharrverakamlarmslralam鎚16nemlidegiIdirJ
4.YarISmayaher6菖rencien魚zlabil.eSerlekatnabilir.
5・Damiman 6gretmen∴birden 瑞zla繕rencかe danlSmanllk yapabiHr.Ancak bir
j噌rencininbirdenfazladam叩IamClama乙
6・YarISmayag6nderilenea1時malarmhertnrluscrumluluguesersah崩veg6nderenine
か吐血.
7・Derece alsm veya ahasm eserlerin t肌1telifhaklarlK翫叫ya Bilim Ve S nat
Merkezineaittir・Yamimayakatllan噌renc erbuSartlankabuletmi say11m
8・Yamimaya ktllan ese11erin de菖erlendirihesi K靴ahya Bilim ve Sanat Merkezi
M的iirl堕軒nunbelirleyecegibirkomisyontaranndanyapllacaktlr.
9・YamimaCllarbuSamamedebelirtilenb靴血鉾rtlarlkabuletmi saylllr.
10.YARISMAKOORDiNAT6RLE〕Ri:
1.OkゆYmDIRM
2.$enayBOZKURT
3.KemalPisKiNER
4.HalilibrahimUNLU
5.Musta魚C組neytAYDrN
6.AliKAVAKLI
7.Ayse的ekATESLi
8.Nilg伽GURLER
11.血珊isiM:
K靴ahyaGaZ.iKemalBilimVeSanatMerkezi
Tele紅in:02742236293
Internetadresi:h哩:〟ga2.ikemalbilsem.meb.k12.tr
eゼOSta… kutahyabilsem2008@hotmail・COm
Adres:SarayMahallesiMahvelSokakAdliyeyanlNO;l KUTAHYA
OktayYILDIRIM
Mdr.Yrd.
ienayBOZKUT
ResimOgr.
M.KemalP時KiNER AIiKAVAKLI
T陳ceOgr. EdebiyatOgr.
HalilibrahimUNLU Musta財C臨eytAYDN
Felse危能T. M舵lk能r.
Ayi扉函kATESLi
Nilg厳nGURLER
BiliSimTekn01qiileri
Resim O軋
O2.12.2015
MuratFazIIAKKOC
MerkezM龍du輔
SOzCUKLERINGIzEMHRESFEBEYARISMASI
BASVURUFORMU
OGRENCININ;
AdISOyadI
Rumuzu
Okulu
SlnIn
Yasl
OkulununTelefbnNumarasl
OkuIununAdresi
01tulununE−pOStaAdresi
DANISMANOをRETMENiNi
AdlSOyadl
Bram針
甘elefbnu
8−pOStaSl
Resfbbenizincevabl
闇
一 一KUmllY八一格
闘吐露醍醐
舗醍醐願醍髄鞘醍醐鞘醍醐
一一一一∴ ∴ ∴∴ 一
∴高I小一証言∴∴∴
瀦間脳均期蝕¢網棚轍 ∴ ∴∴∴∴∵_
:∴ ∴∴∴:言; ∴∴
∴一 .∴∴:∴∴ ∴∴∴
:高 :航噂坤∴ ∴ ∴一∴ ∴∴∴六十∵:∴ \\l、/\)/
\璧\l、/\
:∴∴∴ 鉦姐 ∴
h (h鳧
育
X
h b
//膏1 ㌧∴∵
∴∴∴
「 ∴∴ 「∴:了:∴∵「:∴ ∴
Download

RESFEBE Yarışması - Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü