T.C.
K主L工SVALILIGI
主lMilliEgitimMudtirlti郵
22.12.2013
Sayl‥29444100−821−E・13179143
Konu:Mildtirl鴎thntizceOnaylananTiyatro
OyunlarlVeG6steriler・
……MUDURLUGUNE
2015−2016 egitim − 6gretim ylllndailimiz genelinde Temel Egitim Genel
Mu(mrl輯inebagllOkunarlmlZdag6sterimi,Mtidur山部mtiziiEser主ncelemeKomisyonu‖
tarafmdanuygunbulunan−iTiyatro OyunuIivei−G6steriler‘一yazlmlZekindeg6nderilmi函
S6z k。nuSu eSerlerin okul Mudiirl此lerince de菖erlendirilerek,‖Egitim−Ogretime‘I katkl
saglayacaglnainanllan‖TiyatroOyunu‖ve‖GOsterilerinIlegitim−6gretimiaksatmadan,ders
saatleridl担daveuygunalanlOlanokullardaOkulMiidiirl鴫Hln血g6zetim,denetimve
sorumlulugundag6sterimininyapllmaslhususunda;
Bilgilerinizivegereglnlricaederim・
ServetSemaKORKMAZ
Mtidtira.
$ubeMtidtiru
EKI:
Tablo.(lAdet)
DAGITIM:
TumResmi/OzelEgitimKurumlarl・
言霊∴黒,一品∼l抽L
AkpmarCad.IIMilliEgitimMudurl騨・79100−KILis
℡:(0348)81328281114
重め・temelegltim79@meb・gOV血
AynntlllbllgiieiniItibat:$・MdSemaKORKMAZ
缶:(0348)8131264
Web:Wkllis.meb.gov証
〉・・MUDURLUGUTARAFINDANONAYLANANOYUNVEGOSTE机上Lt
SiRANO
1
oYUN/GeSTERiADi
cizMELiKEDi(TiYATROOYUNU)
2
ORGANIZASYONADl
GELENEKSEL OYUNCULARl LTURKTIYATROSUORTA
ALAAITiNIINRUYASiS剛RLILAMBA
3 4 5
GELENEKSE OYUNCULARl
(TiYATROOYUNU) BENiMGOz乱PABUCLARIM
oRTADIREKSANATTIYATROSU
OTOPYACOCUK;ENL血ERi(TIYATRO
○
OYUNU) siHiRBAZSHOW(GOsTERO
siHiRBAZKERVANSHOW(GOSTERi)
7
cLLG−NSiNAV(TiYATROOYUNU)
9
10
11
12
13
DOSLERMOziKAL再OCUKETK血iGi)
ANKARAANADOLUCOCUKTIYATR TOPLULUGU
AFACANAY;EHAYDioKULA (TiYATRO
OYUNU)
KRiSTALORGANIZASYON
ziRVETiYATROSUCAGRiORGANZASYON K駅VANTiYATROSUNAZARORGANiZASYON LIMONTIYATROSUSALK−MORGANiZASYON 0
6
8
TURKTIYATROSUORTA
ISTANBULYAPRAKSANATTiYATROSU
iLLOzYONGOSTERISI
MISTIKiLEFiSTIK
ERDOGANKAY朕Cl
M.ALiCOBANTiYATROSU
VizYONDAKIFILMLER
CINEMAX
12許諾器器講書IC− HELiSORGAN−ZASYON
GOSTERISi
Download

KİLİS VALİLİĞİ - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü