KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
(Strateji Geliştirme Şubesi)
BÜLTEN 40
Temmuz 2014
İÇİNDEKİLER
1-Giriş ………………………………………………………………
3
2004-2008 Yılları Arasında Yapılan Çalışmalar……………………………
ARGE Çalışma Komisyonu………………………………………………….
ARGE Proje Oluşturma Kurulu………………………………………………
5 Yıllık Hedef Ve Stratejilerin Belirlenmesi Projesi…………………………
2008-2014 Yılları Arasında Yapılan Çalışmalar……………………………..
3
3
3
3
4
2-Bülten Dönemi Birimi-İyi Örnek/Örnekler
Tüm Okullar Değerlendirme Raporu………………………………………….
“Okul Performanslarının Değerlendirilmesi” Projesi…………………………
“ Kırşehir'in Başarısını Takip Ve Değerlendirme” Projesi……………………
“Okul Yönetimi Yardımcı El Kitabı” …………………………………………
“Kırşehir’de Eğitim” Adlı Derginin Çıkarılması………………………………
“Kırşehir’deki Eğitim Yatırımları” Kataloğunun Hazırlanması………………
“Mesleki Eğitim Raporu” Hazırlanması………………………………………..
“Eğitim İstatistikleri Kitabının” Yıllık Olarak Hazırlanması…………………..
“Veli Rehberlerinin” Hazırlanması…………………………………………….
Test Tekniği Bilgilendirme Notunun Hazırlanması…………………………….
Personel Memnuniyet Anketleri………………………………………………..
SBS Sonuç Analizleri……………………………………………………………
YGS/LYS Analizleri……………………………………………………………..
SBS/TEOG Sınav Kazanım Analizleri…………………………………………..
4
5
5
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
3- Stratejik Planlama Çalışmaları ………………………………
9
4- İç Kontrol, İş Süreçleri, Kamu Hizmet Envanteri, Toplam Kalite
Yönetimi, Mebnet, Performans Yönetimi Ve Benzeri Çalışmalar
Kamu Hizmet Envanterinin Hazırlanması………………………………………
Çalışma Takviminin Hazırlanması………………………………………………
İş Takviminin Hazırlanması……………………………………………………..
Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları…………………………………………….
10
10
10
10
5- Yerel Ve Ab Projeleri …………………………………………
--Yerel Projeler
KOK: “ Kurum Okul Kardeşliği” Projesi………………………………………….
ÇÖDEP: “Çalışkan Öğrencileri Destek” Projesi…………………………………..
“Tarihe Yolculuk” Projesi……………………………………………………….
“Bir Fidan Bir Öğrenci” Projesi…………………………………………………
11
11
11
11
1
“Trafikte Eğitimli Çocuklar Güvenli Yolculuklar” Projesi………………………
“Trafiğe Genç Bakış” Projesi……………………………………………………
“Ahi Baba Ahiliği Anlatıyor!” Projesi……………………………………………
“Esnek; Eğitimde Sağlıklı Nesiller Eğitimde Kalite “ Projesi……………………
" Her Çocuk Başarır" Projesi……………………………………………………..
“Yaş 18” Projesi…………………………………………………………………..
“Hayalimdeki Şehir” Projesi………………………………………………………
“Ahilik Değerleri Eğitimi” Projesi (ADEP)…………………………………………
Avrupa Birliği Ulusal Ajans Projeleri……………………………………………..
12
12
13
13
14
14
15
15
16
6-Tübitak Projeleri ……………………………………………………..
“Bu Benim Eserim” Ortaokul Proje Başvuru Sayıları……………………………..
TÜBİTAK-Ortaöğretim Proje Başvuru Sayıları………………………………………
23
23
7-Diğer Projeler ………………………..............................................
TYÇP Çalışmaları……………………………………………………………………
Kırşehir ARGE Web Sitesi…………………………………………………………..
24
24
8-Seminer, Konferans, Panel Ve Benzeri Çalışmalar .....…………
“Eğitimde İyi Örnekler Konferansı”………………………………………………
“Eğitimde İlimizin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu”………………………….
“İç Anadolu Eğitim Çalıştayı” 1……………………………………………………
“İç Anadolu Eğitim Çalıştayı” 2……………………………………………………
“İç Anadolu Eğitim Çalıştayı” 3……………………………………………………
“Eğitim Liderliği” Semineri…………………………………………………………
24
24
24
25
25
26
"Türkçe Programı Ve Getirdiği Yenilikler" Konulu Konferansıı……………………………..……………
“Ötekine Bakış Ve Hoşgörü Eğitimi” Konulu Konferans………………………………………………………
“Kırşehir’deki İşsizlik İçin Ortak Adımlar” Çalıştayı ……………………………………………………………
"AB Sürecinde Mesleki Eğitim Ve Öğretimde Yenilikçi Yaklaşımlar" Konferansı……………..…
Aday Personel Eğitimi………………………………………………………………………………………………………
Topluma Hizmet Uygulamaları…………………………………………………………………………………………
Yıllık Çalışma Takviminin Hazırlanması…………………………………………………………………………….
Okullaşma Sorunları Ve Çözüm Önerileri Raporunun Hazırlanması………………………………
Brifing Hazırlanması…………………………………………………………………………………………………………
26
26
27
27
27
27
28
28
28
9-Eğitim Araştırmaları ……………………………………………
28
10-İletişim Bilgileri ……………………………………………………
2
1-GİRİŞ
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ARGE bölümü valilik makamından
alınan 03.11.2004 tarih ve 15063 sayılı onayları ile kurulmuştur.
Türkiye genelinde Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde ilk kurulan ARGE Bölümü
olmuştur. Bakanlığımızın 2008 yılında çıkardığı genelge ile tüm illerde hatta ilçelerde
kurulmaya başlanmıştır.
Bölümümüz Müdür Yardımcısı Şevket KARADEDİZ başkanlığında, Bakanlığımızın
26.09.2008 tarih ve 4942 nolu (2008/68) genelgesi doğrultusunda düzenlenmiş ve şu an
itibari ile Şube Müdürü Mustafa ÇELİK yönetiminde 5 öğretmen 4 genel idare hizmetler
sınıfında olmak üzere toplam 9 personelden oluşmaktadır. Bunların yanı sıra TEFBİS ile
ilgili 1, Bu benim Eserim ve TÜBİTAK ile ilgili 1 olmak üzere 2 öğretmen de haftanın 2
günü görevlendirme ile çalışmaktadır.
Başlangıçta sadece eğitim-öğretim alanında araştırma yapmak, projeler geliştirmek
ve uygulamak ve AB projeleri amacıyla kurulan bölümümüz zamanla çalışma alanını
genişletmiştir.
Birimimizde TEFBİS, Okul Aile Birliği, Bu Benim Eserim, TUBİTAK, TKY,
Stratejik Planlama, İstatistik, Yerel, Ulusal ve Uluslar arası proje faaliyetleri yer
almaktadır.
2014 Temmuz ayına ait ilk bülten hazırlanması ile ilgili tüm birim personeli
komisyon olarak çalışmıştır. Bültende 2004 yılından itibaren yapılan çalışmalar alt
başlıklar halinde yapılan işler sıralanacaktır.
1- 2004-2008 yılları arasında yapılan çalışmalar
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2004 yılında başlattığı çalışmalarında
kullandığı komisyon ve kurullar ile yapılan çalışmalardan bir örnek aşağıdaki
gibidir;
ARGE Çalışma Komisyonu
Eğitimde kalitenin artırılması, öğrenci başarısının yükseltilmesi, eğitim sorunlarına
çözüm bulunması ve belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi, kurumlar arası koordinasyonun
sağlanması, alınacak kararlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların belirlenmesi amacıyla
üniversiteden öğretim üyesi, eğitim denetçileri başkanı, okul müdürleri ve öğretmenlerden
oluşan çalışma komisyonu oluşturulmuştur.
ARGE Proje Oluşturma Kurulu
ARGE Müdür yardımcısı başkanlığında; üniversiteden öğretim üyesi, her eğitim
kademesinden 2 şer okul müdürü, 1 eğitim denetimcisi, rehber öğretmen… vb. kişilerden
oluşturulan komisyon, eğitim projeleri hazırlanmasında ve uygulanmasında doğrudan
görev almaktadırlar.
5 Yıllık Hedef Ve Stratejilerin Belirlenmesi Projesi
2005 yılında komisyonların önerileri ile okul ve kurumlarımız ile müdürlüğümüzün
5 yıllık hedef ve stratejiler belirlemesi kararlaştırılmıştır. Bu amaçla bir çalışma grubu
oluşturarak sorunlar tespit edildi. Anketler geliştirildi. 6 ana tema tespit edilerek stratejik
hedefler belirlendi. Hedefler için stratejiler oluşturuldu. Okullardan ve kurumlardan bu
veriler üç aya bir hazırlanan form doğrultusunda alınarak değerlendirildi. Proje 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girinceye kadar devam edilmiştir.
Bu çalışma 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu gereğince 2008
yılında stratejik plan çalışmalarından önce yapılmış yerel bir proje olması açısından
önemlidir.
3
Bu kapsamda aşağıda ayrıntıları verilen proje çalışmaları yapılmıştır.
1- 2008-2014 yılları arasında yapılan çalışmalar
Milli Eğitim Bakanlığı ARGE birimlerinin kurulmasıyla birlikte mevzuat
hükümlerine göre verilen tüm görevler yapılmıştır.
2-BÜLTEN DÖNEMİ BİRİMİ-İYİ ÖRNEK/ÖRNEKLER
TÜM OKULLAR DEĞERLENDİRME RAPORU
5 yıllık hedef ve stratejiler projesi sonucunda okul ve kurumların
değerlendirilmesinin daha detaylı ve ölçülebilir şekilde olması düşünüldü. 2008 ve 2009
yılında ilimizin SBS ve ÖSS’de başarısının istenilen seviyeye çıkmaması il genelinde ve
özellikle eğitim çevresinde huzursuzluk yaratmıştı. Özellikle Temmuz 2009 da Seviye
Belirleme Sınavı ve Öğrenci Seçme Sınavı sonuçları açıklandığında Kırşehir kamuoyu
yüksek sesle “Acaba Kırşehir eğitim de geriliyor mu?”sorusu Birimimizi eğitimin genel
durumuyla ilgili bir çalışma yapıp bunu rapor halinde kamuoyuna sunmaya itmiştir. Bu
duraklamanın hatta yer yer gerilemenin nedenleri araştırmak amacıyla bir durum tespit
komisyonu kurulmasına karar verildi.
2003 yılından itibaren Seviye Belirleme Sınavı ve Öğrenci Seçme Sınavı sonuçları
okulun geçmiş yılı sonuçları ile karşılaştırılarak (okulları kendileriyle kıyaslayarak)
değerlendirilirken 2009 yılından bu yana öğrenciden başlayıp okul, ilçe ve İl
değerlendirmesi, birbirileri ile karşılaştırılarak yapılmıştır.
Bu karşılaştırma yapıldığında öğrencinin okuldaki kişisel gelişim durumu daha net
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma okulun, öğrencinin gelişimine olan katkısının da
ölçülmesine imkân vermiştir.
Okuldaki öğrenci sayısının sınavda çıkan soru sayısı ile çarpılması ile yapılabilecek
en yüksek sayıdaki net ortaya konulmuştur. Doğru cevap sayısından üç yanlışın bir
doğruyu götürdüğü hesapla net sayısı çıkarılmış ve yapılabilecek en yüksek net sayısına
oranlanarak ilgili derse ait başarı yüzdesi bulunmuştur. Temel derslerimiz olan Türkçe,
Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen ve Teknoloji dersleri için ayrı ayrı tablolar
oluşturulmuştur. 2010 yılından itibaren İngilizce dersi de değerlendirmeye dâhil edilmiştir
Çıkarılan veriler incelenerek tespitler için bir komisyon kurulmasına karar
verilmiştir. Komisyon; üniversiteden bir temsilci, resmi ve özel eğitim kurumları yönetici
temsilcileri, öğrenci ve okul aile birliğinden katılan üyelerden oluşturulmuştur. Bu
komisyonun marifetiyle eğitimin tüm tarafları (idareci, öğretmen, öğrenci, veli …vb )
guruplar halinde bir araya getirilerek Kırşehir’deki eğitim-öğretimle ilgili teklif ve
tenkitleri alınarak bundan mevcut durum analizi çıkartılmaya çalışılmıştır. Elde edilen
sonuçlar raporlaştırılarak buradan hareketle çözüm önerileri gene komisyonumuz
marifetiyle üretilmiştir.
4
Hazırlanan rapor başka bir komisyon tarafından tüm okul ve kurumlarımızla tek tek
yâda guruplar halinde paylaşılmakta, problemler birlikte tespit edilmektedir. Buradan
hareketle Okul yönetimi ve zümre öğretmenleri çözüm önerilerini raporlaştırmaktadır.
İlimizde öğretmen hareketliliği fazla olmadığından bu çalışmayla öğretmenlerimizin
öğretim açısından performanslarını da takip edebilmektedir.
Ayrıca hazırlanan rapora izleme ve değerlendirme bölümü ilave edilerek iş ve
işlemlerin kimler tarafından yapılacağı da belirtilmeye çalışılmıştır
“OKUL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ” PROJESİ
SBS de yüksek puan alarak Fen Lisesi ve Anadolu Liselerinde okuyan öğrencilerin
akademik başarılarındaki değişimin takip edildiği proje ile okulların öğrenciye katkısı
hesaplanmıştır. Ortaöğretime giriş puanları (bu puanlara göre sıralaması) İle
Ortaöğretimden çıkış puanları (bu puanlara göre sıralama) karşılaştırılmıştır. Bu çalışma ile
Anadolu türündeki okullarımızın performansı ölçülmeye gayret edilmiştir.
“ KIRŞEHİR'İN BAŞARISINI TAKİP VE DEĞERLENDİRME” PROJESİ
Bir diğer çalışma da il genelinde yapılan değerlendirme sınavıdır. Girişimler
sonucunda Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından finanse yapılan ve
uygulaması müdürlüğümüzce yapılan deneme sınavı ile ilimizdeki 5-6-7-8-9-10-11 ve 12.
sınıflarda okuyan yaklaşık 27.000 öğrenci 1. ve 2. dönemlerde birer deneme sınavına tabi
tutulmuş ve değerlendirilmiştir.
5
“OKUL YÖNETİMİ YARDIMCI EL KİTABI”
2010 yılında yapılması planlanan okul müdürlerinin zorunlu rotasyonunun yapılacağı
öngörüsü ile yöneticilerin yapacağı işlerin yer aldığı Okul Yönetimi Yardımcı El Kitabı
AR-GE ekibi tarafından hazırlanarak okullara dağıtılmıştır. Bu kitap ile yöneticilerin farklı
okullarda yapacağı ve pratiğinin olmadığı konular hakkında bilgi sahibi olması
sağlanmıştır.
“KIRŞEHİR’DE EĞİTİM” ADLI DERGİNİN ÇIKARILMASI
Müdürlüğümüz yaptığı çalışmaları halkın beğenisine sunmak amacıyla böyle bir
dergiyi 4 yıldır çıkarmaktadır.
6
“KIRŞEHİR’DEKİ EĞİTİM YATIRIMLARI” KATALOĞUNUNHAZIRLANMASI
Eğitim yatırımında bulunan hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunmak ve
yeni eğitim yatırımlarına teşvik etmek amacıyla bu katalog çıkarılıp kamuoyuna
sunulmuştur.
“MESLEKİ EĞİTİM RAPORU” HAZIRLANMASI
Bakanlığımızın Hedefleri doğrultusunda Mesleki Eğitimin yaygınlaştırılması
amacıyla Mesleki ortaöğretim kurumlarında bulunan 9.ve 12.Sınıf öğrencileri ile bir
çalışma yapılarak Kırşehir’de Mesleki Eğitimin Dünü Bugünü ve Yarından
Beklentileri adlı rapor hazırlanmıştır.
“EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ KİTABININ” YILLIK OLARAK HAZIRLANMASI
Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumalara ait tüm verilerin yer aldığı istatistik
kitapçığının hazırlanarak ilgilere dağıtılması.
“VELİ REHBERLERİNİN” HAZIRLANMASI
Velilerimize yardımcı olmak üzere eğitim ve öğretim ile ilgili bilgilerin yer aldığı 2
rehber hazırlanmıştır.
7
TEST TEKNİĞİ BİLGİLENDİRME NOTUNUN HAZIRLANMASI
Tüm derecelerdeki okullarımızda öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanması için test
teknikleri ile ilgili bir çalışma yapılmıştır. Bu hazırlanan çalışma tüm okullarımızda
öğretmenler tarafından öğrencilere anlatılmış ve görsel olarak okul tv’lerinde ve panoların
sergilenmiştir.
PERSONEL MEMNUNİYET ANKETLERİ
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ve müdürlüğümüze bağlı okullarda çalışanların
müdürlüğümüz ve kendi okulları için anket çalışması yapılmıştır. Bu yapılan anket
çalışması ile kurumsal olarak yapılan hatalar düzeltilmiş ve hizmet kalitesinin artırılması
için çalışmalar yapılmıştır.
SBS SONUÇ ANALİZLERİ
Okul yöneticilerinin öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin kullanımına sunulmak
üzere SBS/TEOG verilerinin hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılması sağlanmıştır. Bu
paylaşımlara uygun olarak ilköğretim müfettişleri ve milli eğitim müdürlüğü ilgili şube
müdürleri ile ortaklaşa kurulan komisyonlar yardımı ile okulların başarısının artırılmasına
yönelik çalışma ve programlar yapılmıştır.
YGS/LYS ANALİZLERİ
Okul yöneticilerinin öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin kullanımına sunulmak
üzere YGS/LYS verilerinin hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılması sağlanmıştır. Bu
paylaşımlara uygun olarak İlköğretim Müfettişleri Ve Milli Eğitim Müdürlüğü İlgili Şube
Müdürleri ile ortaklaşa kurulan komisyonlar yardımı ile okulların başarısının artırılmasına
yönelik çalışma ve programlar yapılmıştır.
SBS/TEOG SINAV KAZANIM ANALİZLERİ
Yapılan merkezi sınavlar ve Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı deneme sınav
sonuçları kazanımlar bazında incelenerek okullara eksik kalan konular ve sınavlarda
yapılan teknik hatalar ile ilgili bilgiler verilmiştir.
8
3- STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI
KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
OKUL/KURUM STRATEJİK PLANLARI
STRATEJİK
PLANI
Müdürlüğümüze ait 2010-2014 stratejik planı profesyonel bir şekilde hazırlanmıştır.
Bunun yanı sıra okul/kurumlara ait stratejik planlar bakanlığın yayınladığı takvime uygun
zamanında okullara yaptırılmaktadır. Tüm okulların yönetici ve sorumlu öğretmenine
Stratejik Plan hazırlama eğitimi verilmiştir. Bu eğitimler sırasında okullara verilmek üzere
hazırlanan “ Okul Stratejik Plan Kalıbı” Bakanlık yöneticileri tarafından beğenilerek tüm
Türkiye'ye sabit kalıp olarak sunulmuştur.
2010-2014 stratejik planı hazırlanmasından önce tüm ilçelerde ki tüm okul ve
kurumlara stratejik plan hazırlama eğitimleri verilmiştir. Yapılan planın uygulanması ile
ilgili performans planı ile ilgili uygulamalar her yıl düzenli olarak çıkarılmış ve ilgililere
sunulmuştur.
2015-2019 stratejik plan çalışmalarına bakanlığın ilgili yönetmeliği çerçevesinde
başlanılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak il genelindeki tüm okul ve kurumlara stratejik
planlama eğitimi planlanmıştır. Eğitimler 5 grup halinde il merkezinde ve ilçelerde
yapılmıştır.
1.Grupta: 12-13-14 Mart 2014 tarihlerinde kaman ilçesindeki tüm okul ve
kurumlardan seçilen 99 idareci ve öğretmenlere hizmetiçi eğitim verilmiştir.
2.Grupta: 19-20-21 mart 2014 tarihlerinde il merkezindeki liselerden ve Akçakent,
Boztepe ve Akpınar ilçelerinden seçilen 99 idareci ve öğretmene hizmetiçi eğitim
verilmiştir.
3.Grupta: 26-27-28 Mart 2014 tarihlerinde il merkezinden anaokulları,ilkokullar ve
ortaokullardan seçilen 70 idareci ve öğretmene hizmetiçi eğitim verilmiştir.
4. Grupta: 02-03-04 Mart 2014 tarihlerinde Mucur ilçesindeki tüm okul ve
kurumlardan 23 idareci ve öğretmene hizmetiçi eğitim verilmiştir.
5. Grupta: 09-10-11 Mart 2014 tarihlerinde Çiçekdağı ilçesindeki tüm okul ve
kurumlardan 23 idareci ve öğretmene hizmetiçi eğitim verilmiştir.
Bu eğitimlerde müdürlüğümüz ARGE birimi tarafından hazırlanan stratejik plan
hazırlama modülü stratejik plan hazırlama ekiplerine tanıtılmış ve hazırlayacakları plan
için rehberlik yapılmıştır.
Okul ve kurumların eğitimleri tamamlandıktan sonra il milli eğitim müdürlüğünün
stratejik planının hazırlanması amacı ile stratejik plan üst kurulu ve stratejik plan hazırlama
ekibi oluşturulmuştur. ARGE birimi tarafından üst kurula 2015-2019 plan dönemi
hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Daha sonra ise stratejik plan hazırlama ekibi üyeleri
olan müdürlüğümüzün birim şeflerine stratejik planlama hazırlama eğitimi verilmiştir.
Şeflere kendi birimleri ile ilgili iş ve sorumlulukları hatırlatılarak plana aktif katılımları
sağlanmıştır. ARGE biriminin rehberliğinde ve birim şeflerinin katkıları ile
müdürlüğümüzün durum analizi çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda GZFT analizini için
ilimizdeki tüm müdür ve müdür yardımcılarına online anket uygulanmış ve sonuçları
değerlendirilmiştir. Ayrıca ARGE birimi tarafından oluşturulan komisyon tarafından dış
paydaşlarla mülakatlar yapılmış ve müdürlüğümüzün GZFT analizi çalışması kapsamında
görüşleri alınmıştır.
2010-2014 stratejik planı ile ilgili performans programının çıkarılması ve
kitaplaştırılması gerçekleştirilerek kamuoyunun ve ilgililerin kullanımına sunulmuştur.
9
4- İÇ KONTROL, İŞ SÜREÇLERİ, KAMU HİZMET ENVANTERİ, TOPLAM
KALİTE YÖNETİMİ, MEBNET, PERFORMANS YÖNETİMİ VE BENZERİ
ÇALIŞMALAR
KAMU HİZMET ENVANTERİNİN HAZIRLANMASI
İlgili yönetmeliklere uygun olarak kamu hizmet envanteri her yıl belirtilen
zamanlarda ARGE birimi öğretmenlerinin koordinasyonunda ilgili okul ve kurum
temsilcisi yöneticiler ile birlikte hazırlanarak okul ve kurumların kullanımına sunulur.
ÇALIŞMA TAKVİMİNİN HAZIRLANMASI
İl çalışma takvimi ARGE birimi öğretmenlerinin koordinasyonunda ilgili okul ve
kurum temsilcisi yöneticiler ile birlikte hazırlanarak okul ve kurumların kullanımına
sunulur. Yapılan çalışma okul ve kurumların kullanımına sunulmak üzere web sayfasından
yayınlanır ve okul kurumlarımıza resmi olarak gönderilir.
İŞ TAKVİMİNİN HAZIRLANMASI
İş takvimi ARGE birimi öğretmenlerinin koordinasyonunda ilgili okul ve kurum
temsilcisi yöneticiler ile birlikte hazırlanarak okul ve kurumların kullanımına sunulur.
Yapılan çalışma okul ve kurumların kullanımına sunulmak üzere web sayfasından
yayınlanır ve okul kurumlarımıza resmi olarak gönderilir.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI,
Toplam kalite yönetimi çalışmaları ARGE biriminde bulunan 3 TKY formatörü
tarafından her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. 2014 yılında ilde bulunan tüm okul ve
kurumlara TKY eğitimleri verilmiştir. Aynı zamanda birimimizin resmi internet sitesi olan
www.arge40.com sitesinde bir modül hazırlanarak TKY raporları online olarak
hazırlanmaya başlanmıştır.
1
10
5- YEREL VE AB PROJELERİ
--YEREL PROJELER
KOK: “ KURUM OKUL KARDEŞLİĞİ” PROJESİ
imkânlarından yararlanmaları hedeflenmiştir. Kurumların okullarımıza sıcak ilgisi
nedeniyle proje başarıyla uygulanmaktadır.
Şehrimizde bulun
ÇÖDEP: “ÇALIŞKAN ÖĞRENCİLERİ DESTEK” PROJESİ
Kırşehir’de ilk ve orta dereceli okullarda dersleri iyi olmasına rağmen ailesinin
maddi durumlarının yetersizliği nedeniyle dershane desteği alamayan öğrencilerimize
dershane desteği sağlayarak öğrencilerimizi bir adım daha ileriye götürebilmek için
22.07.2010 tarihli valilik oluru ile Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi tarafından
hazırlanan ve yürütülen ÇÖDEP projesi başarıyla uygulanmıştır.
“TARİHE YOLCULUK” PROJESİ
Kırşehir Belediyesi ile Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Tarihe
Yolculuk Projesi” kapsamında her yıl 800 öğrenci olmak üzere 4 yıldır İlkokul, Ortaokul
ve Lise öğrencilerinin ilimizin
tarihi yerlerin gezdirilmesi ve tarih bilincinin
yerleştirilmesi amacıyla geziler düzenleniyor.
Her yıl düzenlenen proje ile öğrencilerimizin yaşadıkları coğrafyayı ve tarihi yerinde
görmeleri ve yaşayarak öğrenmeleri amaçlanıyor.
“BİR FİDAN BİR ÖĞRENCİ” PROJESİ
Kırşehir’in coğrafi ve iklim özellikleri göstermiştir ki bir fidanın dikilmesi
yetmemektedir. Bu fidanın bakımının en az 3 yıl boyunca devam etmesi gerekmektedir. Bu
durum ancak fidanı dikenin ağaç ve doğa sevgisi sayesinde olabilmektedir. Kırşehir Milli
Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi tarafından hazırlanan projede, İl Tarım Müdürlüğü, İl
11
Çevre ve Orman Müdürlüğü,
gerçekleştirilmektedir.
İl
Özel
İdaresi
bilgisi
ve
yardımı
alınarak
“TRAFİKTE EĞİTİMLİ ÇOCUKLAR GÜVENLİ YOLCULUKLAR” PROJESİ
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Ahi
Evran Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan "Trafikte Eğitimli Çocuklar Güvenli
Yolculuklar” projesi anaokulu, ilkokul,ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin trafik
kurallarını öğrenmesi ve günlük hayatlarında kullanmalarını hedeflenmiştir.
“TRAFİĞE GENÇ BAKIŞ” PROJESİ
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Ahi
Evran Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan Trafiğe Genç Bakış projesi lise düzeyindeki
öğrencilerin trafik kurallarını öğrenmesi ve günlük hayatlarında kullanmalarını
hedeflenmiştir.
12
“AHİ BABA AHİLİĞİ ÖĞRETİYOR!” PROJESİ
Ahilik ve Esnaf Kültürünü Araştırma Merkezi ve Turizm Derneği tarafından
hazırlanan ve Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen Kırşehir’de ahiliğin
ve ahilik değerlerinin tanıtılması ve geliştirilmesini hedefleyen “Ahi Baba Ahiliği
Öğretiyor” isimli proje İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir.
Birlikte yapılan faaliyetlerle Ahiliğin tüm halkımız tarafından özümsenmesi
amaçlanmaktadır.
“ESNEK; EĞİTİMDE SAĞLIKLI NESİLLER EĞİTİMDE KALİTE “ PROJESİ
Proje ile gençlerin beslenme alışkanlıkları ve obezitenin günlük yaşamlarına etkisi
incelenmiştir. Gençlerin beslenme alışkanlıklarının nasıl geliştiği, fazla kilo ile yaşamanın
zorlukları, eğitim ortamlarının kullanımı, ailelerin obeziteye bakışı ve tutumları ele alındı.
Gençlerden sorumlu karar vericiler ile eğitim ortamlarının düzenlenmesi, kantinler ve
yemekhanelerin denetimi ve düzenlenmesi, beden eğitimi derslerinin işlevsel hale
getirilmesi, e-okul sisteminde obezite ve beden kitle endeksi ile ilgili bir uyarıcının
bulundurulması gibi konular tartışıldı.
13
" HER ÇOCUK BAŞARIR" PROJESİ
MEB. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığınca ilköğretim ve orta
öğretim çağ nüfusunun yeterliliklerinin belirlenmesi, bu yeterliliklere ulaşamayan
çocuklara bireysel tedbirlerin alınması ve birebir destekleme programlarıyla her çocuğun
belirlenen yeterlilik düzeylerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla " HER ÇOCUK
BAŞARIR" adlı proje hazırlanmıştır.
1“YAŞ 18” PROJESİ
Eğitim öğretim süreci içerisinde öğrencilerimizi yetiştirirken eksik kalan hususlardan
birisinin de hukuki hakları olduğu ortaya çıkmıştır. Hak arayışı hukukun uygulanmasının
öğrenilmesi anlayışı suçlulara özel bir şey gibi algılanmaktadır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eğitim verilecek konular
Mezuniyet sonrası yapılabilecek işler
Yurt ve kalacak yer için yapılacaklar
Kredi başvuruları
Üniversite hayatı
Bilgi edinme hakkı
Meslek edinme, mesleki gelişim imkânları
Bankacılık ve finans işleri
Askerlik hizmetleri
Belediye hizmetleri
Vergiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ödemeler
Vilayet hizmetleri
Nüfus işleri
Ehliyet işleri
Pasaport işleri
Trafik tescil işleri
Oy kullanma işleri
Mahkeme adabı
Avukatlık hizmetler
Sağlık hizmetleri
14
“HAYALİMDEKİ ŞEHİR” PROJESİ
Öğrencilerin yaşadıkları kenti daha çok sevmesi ve benimsemesi; gerek sosyal,
ekonomik, kültürel, gerekse çevresel konularda duyarlılık kazanmaları, böylece öğrencilerde
daha erken yaşta kentlilik bilinci kazandırılması projemizin hazırlanma gerekçesidir.
Proje kapsamında dereceye giren çalışmalar Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediye
tarafından ödüllendirilmiştir.
“AHİLİK DEĞERLERİ EĞİTİMİ” PROJESİ (ADEP)
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullarda uygulanması planlanmaktadır.
Bu kapsamda ilimizde bulunan 148 Okuldaki 22051 erkek ve 20412 kız toplam 42463 öğrenci
bu proje kapsamında değerler eğitiminden geçirilmesi planlanmaktadır. Bu faaliyet alanı
kapsamında, okullarımızda her ay bir değer öne çıkartılarak, o değerle ilgili olarak yoğun
etkinlikler yapılacaktır.
Merhamet Doğruluk İyilik Yardımseverlik Sabır Sorumluluk Dostluk Adalet
15
AVRUPA BİRLİĞİ ULUSAL AJANS PROJELERİ
Eylül 2004 yılında çalışmalarına başladı. Haziran 2014 dönemine kadar toplam 300 projenin
kabul edilerek, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında aktif olarak görev almıştır. 1525 Öğretmen ve
öğrenci Yurtdışında eğitim faaliyetlerine katılmıştır.
2004-2014 yılları arası toplam 3.207.782 Euro bütçe sağlamıştır.
Gençlik Projelerinde Türkiye 12 . İç Anadolu’da ise 2. si
T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim Programları ve gençlik
Programları Başkanlığı (Euro Desk) tarafından yayınlanan Raporda 2003-2010 yılları arasında Kabul
edilen projelere bakıldığında İlimiz Türkiye’de 12..İÇ Anadolu’da Ankara’dan sonra 2. olmuştur.
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Bilgi Ağı diye geçen sistemin Türkiye’deki ilk 17
temsilcisinden birisidir. (www.eurodesk40.com)
2004 YILINDAN BU YANA 289 PROJE ARGE BİRİMİ TARAFINDAN YAZILMIŞ,
YADA YÜRÜTÜLMÜŞTÜR. BU PROJELERİN 64 TANESİ BİRİMİMİZ TARAFINDAN
DOĞRUDAN YÜRÜTÜLMÜŞTÜR.
2013 ‘te REKOR…
2013 yılı ilk 8 aylık dönemde, Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Türk Ulusal Ajansı
tarafından toplam 18 projesi kabul edilmiştir. 2013-2015 dönemini kapsayacak 2 yıllık çalışma
kapsamında ilimize 432 öğretmen ve öğrenci gelecektir. Yine ilimizden 543 öğretmen ve öğrenci
Avrupa’da çeşitli ülkelere giderek çalışma ziyaretleri yapacaktır.
Toplam bütçesi 968,543 Euro olan projelerde Ülkemizin Avrupa Birliği Üyeliği Sürecinde
Okullarda öğrenciler tarafından uygulamaya konulan ve öğrencilerin bilgi, beceri, yetenek ve
yaratıcılıklarını ortaya çıkaran ve okul yönetimine katkı sağlayan, üye ülkeler arasında kültürel ve
sosyal yakınlaşmayı teşvik edecek ve bu uygulamaların eğitim çevreleri tarafından paylaşılmasını
sağlayacaktır.
Kaman Kız Teknik ve Meslek Lisesi – 87,407 Euro
Kırşehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi – 49,532 Euro
Kaman Mesleki Eğitim Merkezi – 60,792 Euro
Kaman Anadolu Sağlık Meslek Lisesi – 66,318 Eur
Kırşehir D.M.M. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi – 80,060 Euro
Kırşehir Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi – 166,440 Euro
TOPLAM 303 öğretmen ve öğrenci hareketliliği sağlanacaktır.
16
HALEN SÜRMEKTE OLAN PROJELERİMİZ
S.N.
PROJE ADI
PROJE TÜRÜ
PROJE SÜRESİ
KATILIMCI
ÜLKE
PROJE AMACI
1
Feeling Younger
Getting Older
Grundtvig Öğrenme
Ortaklıkları
2 yıl (2012 2014)
24 hareketlilik
15 AB ortağı
2
CORVET
Leonardo Öğrenme
Ortaklıkları
2 Yıl (2011 2013)
24 Hareketlilik
Mesleki Yönlendirmede Yeni
İngiltere, İtalya,
Yaklaşımlar ve Kariyer
Almanya
Basamakları
4 Ay
30 Yabancı
Ocak – Mayıs Misafir edilecek
2013
3
Further Rights
Gençlik 1.3 Demokrasi
4
Valeria PLUS
LDV Yenilik Transferi
2 yıl (2012 2014)
LDV Yenilik Transferi
2 yıl (2013 2015)
5
IVET - VENTURE
8 Hareketlilik
10
Hareketlilik
Yaşlıların Yaygın Eğitime
Katkılarının Artırılması
Slovakya,
Malta, İtalya,
İspanya
Gençler ve Demokrasi Eğitimi
Polonya,
İtalya
Eğitim ve Öğretim
arasındaki ilişkiler ve
öğrenci değerlendirmeleri
Almanya
Avusturya
Romanya
Mesleki Eğitimde yeni
yaklaşımlar
17
PROJELER YARARLANICI PROFİLİ
SIRA
ADI
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
9
18
22
10
15
23
14
1
ORTAK OLUNAN GENÇLİK PROJELERİ
2
EV SAHİPLİĞİ YAPILAN GENÇLİK PROJELERİ
2
4
12
10
2
2
4
5
3
HİZMETİÇİ EĞİTİM SEMİNERİ
6
7
1
5
2
12
11
13
4
COMENIUS OKUL PROJELERİ
5
5
3
3
1
3
18
3
5
LDV MESLEKİ EĞİTİM PROJELERİ
3
3
2
2
1
1
1
6
ARION ÇALIŞMA ZİYARETİ
2
1
1
7
GRUNDTVİG YETİŞKİN EĞİTİMİ PROJELERİ
1
1
3
3
8
COMENIUS BÖLGESEL ORTAKLIK
9
TOPLAM PROJE SAYISI
16
29
38
42
19
34
60
39
10
YARARLANAN ÖĞRENCİ SAYISI
95
139
118
50
12
56
78
31
11
YARARLANAN ÖĞRETMEN SAYISI
101
108
137
82
87
80
64
32
1
1
18
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN
PROJELER ŞU ŞEKİLDEDİR
ARGE
PROJE
TÜRÜ
EYLEM 1.1
PROJE ADI
HEALTHY BODY HEALTHY MIND
24-29 EYLÜL 2006
FEN LİSESİ, ARGE
EYLEM 5
HOW TO MAKE YOUTH ACTIVE IN NGOS
11- 16 KASIM 2008
ARGE
EYLEM 3.1
COME CLOSER
25-31 MAYIS 2009
ARGE
EYLEM 4,3
DIFFERENT WAVES, DIFFERENT WAYS
27 MART - 1 NİSAN 2009
ARGE
EYLEM 1.3
YOUTH INFORMATION GARDEN
08-15 TEMMUZ 2009
ARGE
EYLEM 3.1
UNDER THE ROOF OF HUMAN RIGHTS
07 - 14 EKİM 2009
ARGE
EYLEM 1.1
EUROPEAN YOUTH RANGER
04 - 08 ARALIK 2009
ARGE
EYLEM 1.1
EUROMED YOUTH ONLINE NETWORK
06 - 07 ŞUBAT 2010
ARGE
EYLEM 1.2
NO MORE VIOLENCE AGAINST WOMEN
01 - 09 TEMMUZ 2010
ARGE
EYLEM 1.1
MADRIZ EXCHANGE
04-08 EKİM 2010
ARGE
EYLEM 4.3
EVS
30 EKİM-08 KASIM 2010
ARGE
EYLEM 1.1
ABANTOS
03-08 EKİM 2010
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 4.3
GÖNÜLLÜ HİZMETİ
19-24 KASIM 2010
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 4.3
POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION
27-30 OCAK 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 4.3
HEALTHY APPETITE
31 TEMMUZ - 9 AĞUSTOS 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 4.3
YARLEKU
15 - 24 TEMMUZ 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 1.1
THE PLANET OF LITTLE PRINCE
16-19 MAYIS 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 1.2
PUZZLE OF DIVERSITY
28-31 MAYIS 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 4.6
OVERCOMING INTOLERANCE
19-26 MART 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 4.3
CHOICES
21-28 ŞUBAT 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 1.1
HEALTHY APPETITE
11-17 TEMMUZ 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 1.1
DO DEMOCRACY
05-11 kasım 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
eylem 1,3
yout mtion for a resolution against violence
1-3 aralık 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
gençlik 1,2
puzzele of diversity
22-27 kasım 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 4.3
4E
28 şubat -01 mart 2012
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 4.6
overcomingreligious
21-25-ocak 2012
KIRŞEHİR ANADOLU
ÖĞRETMEN LİSESİ, ARGE
EYLEM 4.3
ICT ant youth
29 ocak 10 şubat 2012
PROF. DR. İLHAN KILIÇÖZLÜ
FEN LİSESİ, ARGE
EYLEM 4.3
volunteering as a social coomitment
TARİH
02-12 TEMMUZ 2006
KURUM ADI
19
Mar.12
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 3,1
DEMOKRASİ
Mar.12
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 1,1
SPOR PROJESİ
Nis.12
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 4,3
GENÇLİK DAYANIŞMA
Nis.12
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 4,3
DEMOKRASİ
Tem.12
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
eylem 1,1
çevre projesi
Haz.12
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
eylem 4,3
saha ve end change
2005
ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ,
ARGE
EYLEM 1.1
MEDENİYETLER BEŞİĞİ ANADOLU
2005
KIRŞEHİR LİSESİ
EYLEM 1.2
ÜNİVERSİTELERİMİZ
2006
ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
ARGE
EYLEM 1.2
GEÇMİŞTEN GELECEĞE
2006
ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
ARGE
EYLEM 1.2
YÜKSELEN GENÇLİK
2007
EĞİTİM, KÜLTÜR VE SAĞLIK
VAKFİ ARGE
EYLEM 4.3
DİYALOG
2008
ARGE
EYLEM 3.1
HAYDİ KÜLTÜRDEN BAHSEDELİM
2008
ARGE
EYLEM 1.2
MANEVİ EVLAT
2008
ARGE
EYLEM 1.2
YAŞAYAN ORMANLAR
2008
ARGE
EYLEM 1.2
ENGELSİZ UÇUŞ
2008
ARGE/ ÖZEL ÖĞRETİM
EYLEM 1.2
HAGRET
2008
ADLİ YARGI İLK DERECE
MAHKEMESİ ADALET
KOMİSYONU ARGE
EYLEM 1.2
SUÇLU DA OLSA O BİR ÇOCUK
2008
KIZILAY KIRŞEHİR ŞUBE
BAŞKANLIĞI ARGE
EYLEM 1.1
LETS COOK
2008
KIRŞEHİR VALİLİĞİ ARGE
EYLEM 3.1
TRACECA ÜZERİNDE KÜLTÜRLERİMİZİ
SUNALIM
2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 3.1
RELIGIOUS TOLERANCE
2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 4.6
OVERCOMING RELIGIOUS INTOLERANCE
2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 5.1
ISLAMAPHOPIA
2011
İL MİLLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 3.1
YOUNG STEPS
2012
İL MİLLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 5,1
TOLERANCE FIGHTERS
2012
REHBERLİK ARAŞTIRMA
MERKEZİ ARGE
EYLEM 5,1
İŞSİZLİK
2012
İL MİLLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EYLEM 5,1
YER YÜZÜNÜ KORU
2013
İL MİLLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eylem 1.3
Gençlik ve Demokrasi
20
2013
İZCİ DERNEĞİ
Eylem 5.1
Katılımcı Demokrasi
2011-2012
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
LDV
KARİYER DANIŞMANLIĞI
2011-2013
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
LDV
corvet
2009-2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
COMENIUS REGIO
The Method of Working the Language Skills
Throughout the School Life
2010-2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
REGIO PROJECT
17-20 ocak 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
REGIO PROJECT
31 mart 04 nisan 2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
REGIO PROJECT
10-13/05/2011
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
REGIO PROJECT
2012
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2012-1-IT2-GRU0637127 3
Feeling younger by getting older
2013
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013-1-IT2-GRU0651744 4
Internet Technology for Disadvantaged
People
2013
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013-1-HU1-GRU0610300 6
To Eat or Not to Eat
2013
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2013-1-IT2-GRU0651942 2
Open Government In Europe
2013
KIRŞEHİR VALİLİĞİ ARGE
KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞVURULAN PROJELER ŞU ŞEKİLDEDİR
Be European Parliament Part
TARAFINDAN
1.KİRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Erasmus+The Project COATKnowledge
Alliances-Sector Skills Alliances
2.KİRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
RedeRefined European Discussion
EnvironmentLDV ERASMUS
Erasmus+ - Ka 2 - Strategic Partnership
For Adult Education Creative Urban
Sharing In Europe
ToolsLDV ERASMUS
Promoting İnnovative Approaches İn
Career Planning LDV ERASMUS
3.AKÇAKENT İLÇE MEM
4.AKÇAKENT İLÇE MEM
5.KIRSEHIR RAM
6.YUKSEKOVA TİCARET MESLEK
LİSESİ
( KIRSEHIR MEM ORTAK)
7.KIRSEHIR SAGLIK MESLEK
LISESİ
Marketing For Everyone
2014
YILINDA
UniversityPADERBORN, DE
University Of West Scotland Uk
Youth Europe Service (Italy)
Akçakent Ilçe M.E.M.
Kirsehir Ram
Yuksekova Ticaret Meslek Lisesi
Ldv Erasmus
Care Ldv Erasmus
Kırsehır Saglık Meslek Lısesi
21
8. 19 MAYIS UNİV.KIRSEHIR
MEM ORTAK
9.KIRSEHIR MEM
10.KISDER – KIRŞEHİR MEM.
ORTAK
11.YAĞMUROĞLU DERNEĞI –
KIRŞEHIR MEM ORTAK
12.KIRSEHIR AOL
13.KIRSEHIR IL MILLI EGITIM
MUDURLUGU
14. KIRSEHIR MERKEZ IMKB 75.
YIL ANADOLU SAGLIK MESLEK
LISESI
15.AKCAKENT HALK EGITIM
MERKEZI
16.KIRSEHIR REHBERLIK VE
ARASTIRMA MERKEZI
17.80.YIL ANAOKULU
18.AKCAKENT HALK EGITIM
MERKEZI
19.BEYTUSSEBAP MEZRA COK
PROGRAMLI LISESI(KIRSEHIR
MEB)
20.YUKSEKOVA MESLEKI EGITIM
MERKEZI(KIRSEHIR MEB)
Art Teraphy
Paw-Erasmus Grundtvıg
Team Spırıt- Erasmus Grundtvıg
We Can Do Better Tomorrow- Erasmus
Grundtvıg
Active
Mesleki Eğitimde Kalite Güvencesinde
Adaptasyon Sorunları Ve Aşma
Yöntemleri
Hasta Ve Hasta Aileleri Ile İlişkide
İletişim Yöntemleri Diş Protez
Üretiminde Son Gelişmeler
Kırsehır Meb
Kısder
Yağmuroğlu Derneği
Kirsehir A.Ö.L.
Bbz Augsburg Ggmbh
Berufsschule Für Chemie, Grafik
Und Gestaltende Berufe
Bbz Augsburg Ggmbh
Learning Path For Disabled
Innovative System Improving Teachers
Intercultural Skills
Bbz Augsburg Ggmbh
El Sanatlari, Tekstil, Konfeksiyonda
Bilgisayar Destekli Modelleme
Bbz Augsburg Ggmbh
Guiding Best Practice For Vet Students Bbz Augsburg Ggmbh
Teknolojik Yenilikler Işiğinda Yeni
Birleştirme Uygulamalari
Bbz Augsburg Ggmbh
PROJELER SONUCUNDA;
Ülkemizi, ilimizi tanıttık, Gençlerimizin dil becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunduk
ilimizin tanıtımına katkıda bulunduk.
Avrupa Birliği projeleri kapsamında, okullarımızı, idareci, öğretmen ve öğrencileri proje
hazırlamaya, üretmeye ürettiklerini paylaşmaya, ekip çalışmaları yapmaya, kendilerini ifade etmeye
teşvik ettik.
Okullarda yönetim, sosyal kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin yapılmasını teşvik ederek
ülkenin geleceğini yönlendirecek bilim, sanat ve kültürel alanlarda özgün ve farklı düşünceler
ortaya koyabilen, özgüveni gelişmiş bireylerin yetişmesine katkıda bulunduk.
Şuana kadar yaklaşık 1750 kişi ilimizi projeler kapsamında ziyaret etti.
22
6-TÜBİTAK PROJELERİ
Bu bölümde TÜBİTAK projeleri hakkında bilgilendirmeler yapılır.
“BU BENİM ESERİM” ORTAOKUL PROJE BAŞVURU SAYILARI
KIRŞEHİR
20052006
2006- 2007- 2008- 20092007 2008 2009 2010
0
199
171
146
421
20102011
20112012
20122013
20132014
216
246
174
73
Not: 2013-2014 Eğitim öğretim yılından itibaren BBE Proje çalışmasında kalitenin
artırılması için öğrenci ve danışman öğretmenlerde proje sayısında sınırlandırma getirilmesi,
proje başvuru sayısını düşük görünmektedir. Ancak proje sayısının azalmış görünmesine
rağmen danışmanlık yapan öğretmen sayısı ve öğrenci sayısı artmıştır. 73 projeden Bölge
Değerlendirme kuruluna 34 proje seçilmiştir.
TÜBİTAK-ORTAÖĞRETİM PROJE BAŞVURU SAYILARI
KIRŞEHİR
2011-2012
2012-2013
2013-2014
23 Proje başvurusu
yapılmış, Kayseri
Bölge Sergisine 2
Proje gitmiştir.
33 proje başvurusu yapılmış , 8 75 Proje başvurusu
Proje Bölge Sergisine seçilmiş yapılmış, 12 proje bölge
ve 3 proje Ankara Finale davet sergisinde sergilenmeye
edilmiştir.
değer bulunmuştur.
23
7-DİĞER PROJELER
Bu bölümde diğer projeler hakkında bilgilendirmeler yapılır.
TYÇP ÇALIŞMALARI
Kırşehir Mili Eğitim Müdürlüğü İŞKUR projeleri kapsamında son 5 yılda 719 kişiye iş imkanı
sağlamıştır. Bu iş ile ilgili tüm proje çalışmaları, evrak düzenlemeleri, ihale süreci ve noter kuraları
ARGE biriminde çalışan öğretmenler tarafından yapılmıştır.
KIRŞEHİR ARGE WEB SİTESİ
Kırşehir ARGE birimi tarafından kullanılan www.arge40.com web sitesi, Kırşehir Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından resmi ve yoğun olarak kullanılmaktadır. Müdürlüğümüze ait online anket, veri
toplama, haberleşme, duyurular bu web sitesinden günlük olarak yapılmaktadır.
8-SEMİNER, KONFERANS, PANEL VE BENZERİ ÇALIŞMALAR
“EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI”
Kırşehir'de okulların yaptıkları projeleri sundukları çalışmada 14 okulumuz il yöneticileri,
öğretmenler ve öğrenciler katılmışlardır. Özellikle AB ve Ulusal Ajans kaynaklı projelerde
yaşananların anlatıldığı ve geniş bir katılımla yapılan konferans proje yapmayan okullar için çok
büyük bir tanıtım imkanı sağlamıştır.
“EĞİTİMDE İLİMİZİN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI SEMPOZYUMU”
İlimizdeki eğitimin tüm paydaşlarının (yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler, veliler, sendikalar,
STK lar) katıldığı sempozyumda eğitim ile ilgili fikir alışverişi yapılmıştır.
İlimizin geçmişte eğitim-öğretim alanında yaptıkları, mevcut durum ve gelecekte daha iyi
olabilmemiz için yapmamız gerekenler tartışılmış, okulların başarılarını artırmak için yaptığı
çalışmalar, yerel ve ulusal projeler, Ulusal Ajans kaynaklı Projeler ve diğer çalışmalar sempozyumun
konuları arasında yer almıştır.
“İÇ ANADOLU EĞİTİM ÇALIŞTAYI” 1
13–15 Ekim 2010 tarihleri arasında Kırşehir'de düzenlenmiş ve İç Anadolu Bölgesindeki tüm
illerden 3 kişi ve Bakanlığımız temsilcileri katılmıştır. Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE
birimi tarafından organize edilen İç Anadolu Eğitim Çalıştayı Kırşehir Temur Otelde
gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya başta MEB Müsteşar Yardımcı Sayın Salih ÇELİK olmak üzere
Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Niğde, Konya, Karaman, Çankırı, Aksaray illeri Milli
Eğitim Müdürlükleri AR-GE birimlerinden 10 Şube Müdürü 22 öğretmen 2 Bakanlık yöneticisi ve 1
Daire Başkanı olmak üzere 36 eğitimci fiili olarak katılmıştır. İllerimizde yapılan örnek çalışmalar
paylaşılmış hem AB kaynaklı projeler hem de ARGE çalışmaları konusunda bilgi paylaşımı
gerçekleştirilmiştir.
24
“İÇ ANADOLU EĞİTİM ÇALIŞTAYI” 2
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi tarafından hazırlanan ve 11-13 Ocak 2012
tarihlerinde yapılan 2. İç Anadolu bölge eğitim çalıştayı, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat,
Sivas, Niğde, Konya, Çankırı, Aksaray, Eskişehir, Ankara ve Kayseri illerinden temsilcilerin
katılımıyla Kırşehir Temur otelde yapılmıştır.
“İÇ ANADOLU EĞİTİM ÇALIŞTAYI” 3
Ankara, Eskişehir, Niğde, Sivas, Kayseri, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir,
Çankırı Milli Eğitim Müdürlükleri Strateji Geliştirme Şube müdürleri ve şubede görevli 2 öğretmenle
3 gün boyunca öğrencilerin beslenme alışkanlıkları, yanlış beslenmenin eğitim üzerindeki olumsuz
etkileri ve sorunlara çözüm önerileri tartışılmıştır.
Ayrıca çalıştay sürecince bölge illerinde uygulanan eğitimdeki iyi uygulamalar paylaşılmıştır.
25
“EĞİTİM LİDERLİĞİ” SEMİNERİ
Bakanlık Şube Müdürü Cevdet VURAL ilimizde verilen bu seminerde Toplam Kalite Yönetimi
Okul ve Eğitim Liderliği konularında sunumlar yapılmıştır. Kursun açılışına Milli Eğitim Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Sayın Salih Çelik katılmış ve Milli Eğitim Bakanlığının yeniden
yapılandırılması ile ilgili çalışmaları katılımcılar ile paylaşmıştır. Bu seminer sonucunda 55 yönetici
ve öğretmen sertifikalarını törenle almışlardır.
"TÜRKÇE PROGRAMI VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER" KONULU KONFERANS
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalı Başkanı Prof. Dr. Hayati
AKYOL tarafından, ilimiz merkezinde görev yapan okul müdürlerine yönelik olarak “Türkçe
Programı ve Getirdiği Yenilikler” konulu konferans verilmiştir.
“ÖTEKİNE BAKIŞ VE HOŞGÖRÜ EĞİTİMİ” KONULU KONFERANS
Konferans kapsamında İlimizdeki ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Meslek Dersi
Öğretmenlerine’ yönelik “Öteki'ne Bakış Ve Hoşgörü Eğitimi" konferansı yapılmıştır. Konferansa
konuşmacı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanı Prof.Dr.Cemal TOSUN ve Ahi Evran
Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof.Dr.Ahmet GÖKBEL katılmışlardır.
26
“KIRŞEHİR’DEKİ İŞSİZLİK İÇİN ORTAK ADIMLAR” ÇALIŞTAYI
Kırşehir’de ki işsizliği yenme konusunda yaptığımız “İŞSİZLİK İÇİN ORTAK ADIMLAR”
Sempozyumunda; Ahi Evran Üniversitesi,Kırşehir Valiliği,Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Sanayi ve
Ticaret Odası, İş Kur il Müdürlüğü yetkilileri ile bünyemizde bulunan Mesleki ve teknik eğitim gören
lise son sınıf öğrencileri ve Meslek yüksek okulu öğrencilerine “Aktif İşgücü Programları'” hakkında
bilgiler verilmiştir.
"AB SÜRECİNDE MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR"
KONFERANSI
2012 yılında başlayacak "Mesleki Yeterlilik Projesi" hakkında eğitim vermek amacıyla, Avrupa
Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektörü Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa
BALCI' nın konuşmacı olarak katıldığı "AB Sürecinde Mesleki Eğitim ve Öğretimde Yenilikçi
Yaklaşımlar" konulu konferans düzenlendi.
ADAY PERSONEL EĞİTİMİ
Kırşehir’e ilk atama yolu ile gelen öğretmen ve memurların hazırlayıcı eğitim ve mesleğe uyum
eğitimleri kapsamında eğitimler ARGE birimi öğretmenlerince verilmektedir.
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile ortak olarak eğitim fakültesi öğrencileri ile topluma hizmet
dersi kapsamında müdürlüğümüze başvuran öğrencilerin okullara yönlendirilmesi, okullarda
denetimi ve not işlemleri ARGE birimi öğretmenlerince yapılmaktadır.
27
YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİNİN HAZIRLANMASI
Yıllık olarak hazırlanan çalışma takvimi her yıl belirtilen zamanlarda ARGE birimi
öğretmenlerinin koordinasyonunda ilgili okul ve kurum temsilcisi yöneticiler ile birlikte hazırlanarak
okul ve kurumların kullanımına sunulur.
OKULLAŞMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RAPORUNUN HAZIRLANMASI
Kırşehir Mili Eğitim Müdürlüğü okullaşma ile ilgili sorunların belirlenmesi ve çözüm önerileri
ile ilgili çalışmalar ARGE birimine bağlı öğretmenler tarafından organize edilmiş ve ilgili komisyon
tarafından düzenlenmiştir. Konu ile ilgili Kırşehir Valiliği ve Bakanlığımıza ilgili raporlar
ulaştırılmıştır
BRİFİNG HAZIRLANMASI
Kırşehir Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Müdürüne, Valiliğe, Milli Eğitim
Bakanlığına ve şehrimizi ziyaret eden devlet kademesine verilmek üzere hazırlanan her türlü brifing,
rapor, bilgi notu ve açıklama yazıları ARGE birimi öğretmenleri tarafından hazırlanmaktadır.
9--EĞİTİM ARAŞTIRMALARI
KOMİSYONLAR
Kırşehir Mili Eğitim Müdürlüğü 12 yıllık kesintisiz eğitime geçiş hazırlıkları, okul dönüşümleri
ve organizasyonu ARGE birimine bağlı öğretmenler tarafından organize edilmiş ve ilgili komisyon
tarafından düzenlenmiştir.
Kırşehir Mili Eğitim Müdürlüğü okul gölgelerinin belirlenmesi işi organizasyonu ARGE
birimine bağlı öğretmenler tarafından organize edilmiş ve ilgili komisyon tarafından düzenlenmiştir.
Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi tarafından yıllık ortalama 40 eğitim araştırması, yüksek
lisans ve doktora tez araştırması ve diğer kurumlardan gelen bilimsel çalışmalar ile ilgili araştırma
izni verilmekte ve bunun takibi yapılmaktadır.
28
10-İLETİŞİM BİLGİLERİ
SIRAü
Adı SOYADI
Unvanı
Cep Telefonu
e-posta
Bulunduğu
Ekip
Ekipteki
Görevi
Mustafa ÇELİK
Şube Müdürü
0 505
5076755
[email protected]
AR-GE Yöneticisi
1
Mehmet Gürhan LADİKLİ
Öğretmen
0 505
5063040
[email protected]
ASKE
Ekip
Sorumlusu
2
Yasin DOĞANER
Öğretmen
0
505
5410836
[email protected]
ASKE
Ekip Üyesi
3
Yener İŞÇİMEN
Öğretmen
0
505
4325539
[email protected]
ASKE
4
Ali ERDEM
Öğretmen
0 554
3842770
[email protected]
PE
5
Dede Yunus ŞENBAY
Öğretmen
0 505
7798019
[email protected]
PE
Ekip Üyesi
Ekip
Sorumlusu
Ekip Üyesi
6
Sevim AKGÜL
Şef
0 505
7557964
[email protected]
7
Nesrin TEKİNARSLAN
VHKİ
0 542
8217579
[email protected]
8
Mevlidiye EKİN
VHKİ
0 544
8380501
[email protected]
9
Durdu ÇALAR
VHKİ
0 507
3049961
29
Download

Temmuz-2014 Ar-Ge Bültenini İndirmek İçin Tıklayınız.