T.C.
K主LISVALILIGI
IIMilliEgitimMtidHrl噌tl
Sayl:29444100−100−B.13167649
22.122013
Konu:MtidtirlerToplantlSl
………MUDURLUGUNE
Merkezebagllttimilkokulm的urlerimizile主1MilliEgitimM融tmmtLzAbdurahman
SEVGILI baika血直nda24/12/2015 PerSembe giinti saat14:00− de Cemil Cetin
IlkokullundatoplantlyaPllacakolup,‖ToplantlGtindemMaddeleri−iekteg6nderilmiStir・
主IkokulveBaglmSIZAnaokuluMtld血erimizintoplantlya hazlrllkllOlarakkatllmasl
hususunda;
Bilgivegereglniricaederim.
S.SemaKORKMAZ
Mtidtira.
SubeMt弧im
EKLER:
1−ToplantlGiindemMaddeleri
DAGITIM:
nkokulMtidtirltiklerine
(諒、IC:lil
AkplnarCad.IIMilliEgitlmMudnrlugtI79100−KILis
℡:(0348)8132828/114
唖〕:temelegitm79@meb.gov.tr
Ei勉謡 吊1−・信・
相)航Ayn−d,r22IZ煩j
Ba曽lmSIZAnaokullarl
AynntlLLbllg高inirtibat:i.MdSemaKORKMAZ
包:(0348)8131264
Web:www.虹11S.meb,gOVtr
Buevrakguve諏elektromkimzallelmZalanmlStlrhttp・〝evraksorgu.meb,gOV.tradresmden1596−b7a5−3138−ad85−1e36kodulleteyltedllebiitr.
T.C.
KILISVALILIGI
IIMllliEgitimMtidtirl鴎ti
24・12・2015TARIHLIILKOKULMUDURLERITOPLANTISI
GUNDEMMADDELERj
l)KardeSOkulveDegerlerE軸mi,ninokullanmlZdauJrgulaImaSl・“BenBir主yilik
E19isiyimPrQjesi”kapsammdailimizilkokulveortaoku16grencilerinin“Iyilik
Sandlgi”naveyarlSmalarakatlllmOkullarlnkatllmOranlannmarttlrllmaslnay6nelik
9allSmalar・AyncaYarl$maEserlerinProtokoleuygmOlarakyapllarakg6nderilmesi
2)ilimizgenelindeyapllanyanSmalaraOgrencilerinkathlmnlnSaglamasl.
3)EgihmB61gesiKoordinatOrMtid皿erininaldlglkararlardogrultusundabilgi
yan抑alarl,Okumasaatlerininveplanlanandi菖eretk血iklerinyapllmaslVe
Mtidtirlu釦miizebilgiverilmesi
4)OkullardadevamsIZllkyaparaksokakta9allStlrllanvedilendmen90。uklam
Mtidth”1鴎umtizebildirilmesi
5)eゼOSta,meSajvewhatsappgruplamlnkontrolti
6)ResmiyazllammdikkatliohmmaslduyurulmasIVed6m副erinzamamdave.ilmesi
7)Kitapokumasaatlerinindtizenliuygulanmas1
8)Matematikted6hiSlemveokumayazmasiklntlSlOlan6grencilerintespitivebirebir
ilgilenilmesi
9)EvziyaretleriyapllmaslVetdanakLamidareyeteslimi
lO)Kilis’inta血vemanevi鋒hsiyetleriningezilmesi
ll)TYP料ilerinekursvemek(AileEgitimi,Okuma−Yazmavb.)iHere6nemverilmesi
12)OkulGncesidevamsIZllgmengellemesiveBaglmSIZAnaokullamlntamkapasiteile
eallSmaSlnmSaglanmasl.
13)Okumasaatioku16ncesiverigi坤eriileilgiliyazllara主vediolarakcevapverihesi
Download

239 _ “© - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü