T.C.
KILJSVALiLIGl
ilMilliEg串mMudurl噂u
Sayl:29444100−100−B.13353156
25.12.2015
Konu:MudnrlerToplantlSl
......MUDURLUGUNE
Ilgi:22/12/2015tarihve13188177SayllIMakamOlurIu
ilgiMakamOlur’udogrultusunda;MerkezebagIltumK6yveBSokulmndurlerimiz
ileilMilliEg証mM地肌mhZAbdurahmanSEVGiLibaskanllglnda31/12I2015Pcrsembe
gunusaat14:00●deTokiirkokul●undatoplantlyaPllacakolaniiToplantlGundemMaddeleriii
ekte g6nderilmlS Olup,∵lToplantlGundem MaddeleriI−hazlrllkyapllarak Muddrlerimizin
toplantlyakatllmaslhususunda;
Bilgivegereglniricaederim.
S.SemaKORKMAZ
Mudiira.
SubeMuduru
EKLER:
1−ToplantlG臨demMaddeleri
DAGITIM:
K6yveBSOkulMudurltiklerine
圃
ユニIL∴三三
AkpmarCadllMllliEgitlmMudnmgn79100−KILis
℡(0348)8i32828/114
く立〕temeiegltlm79@mebgovtr
Ayrlntlllbilgiiclnlrtibat SMdSemaKORKMAZ
壷I(0348)8131264
WebwwwkiilSmeb.gov.tr
BucvrakguvenlielekIronikimZaileimZalmmiStirhttp//evraksorgumeb80Vtradreslndcn6ccf−634f−3b83−alc9−CfO2kodulleteyiIediiebiiir
つ1
T.C.
KILIsvALiLiGi
ilMilliEgitimMudur1時ti
31・12.2015TARIHLIKOYBSOKULMUDURLERITOPLANTISI
GUNDEMMADDELERI
l)KardesOkulveDegerlerEgitimi’ninokullarlmlZdauygulanmasl.“BenBirIyilik
EIcisiyimPrqiesi’’kapsamlndailimizilkokulveortaoku16grencilerinin“Iyilik
Sandlgl”naveyarlSmalarakatlllml・OkullannkatlllmOranlarlnlnarttlrllmaslnay6melik
Callimalar・AyrlCaYarlSmaEserlerinProtokoleuygunolarakyapllarakg6nderilmesi
2)ilimizgenelindeyapllanyarlSmalara6grencilerinkatlllmlnlnSaglanmasl.
3)e−POSta,meSaivewhatsappgruplarlnlnkontrorn
4)ResmiyazllarlnlndikkatliokunmaslduyurulmasIVed6ntitlerinzamanlndaverilmesi
5)Kitapokumasaatlerinindnzenliuygulanmas1
6)Matematikted6TtiSlemveokumayazmaslklntlSlOlanegrencilerintespitivebirebir
ilgilenilmesi
7)EvziyaretleriyapllmasIVetutanaklarlnidareyeteslimi
8)Kilis’intarihivemanevisahsiyetleriningezilmesi
9)TYPiSCilerinekursvermek(AileEgitimi,Okuma−Yazmavb・)iilereenemverilmesi
lO)OkulOncesidevamsIZl画n
ll)OkumasaatiokulOncesiverigirisleriileilgiliyazllaraivediolarakcevapverilmesi.
12)KitapllkOlusturulmas1
13)OgretmenlerinVeli,K6yMuhtarveKOytmimamileegitim6gretim魚aliyetlerinde
iletlSimhalindeolmasl
14)MilliEgitimMndtir1時uWebSayfaslnlnkontroledilip,ildeyapllanetkinliklerine
katlllmSa到anmasl
Download

KİLİS VALİLİĞİ - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü