T.C.
KILISVALILIGI
ilMilliEgitimM融urmgti
Sayl:29444100−100−B.13343195
25.12.2013
Konu‥HkokulveOrtaokulMtidtirleritoplantlSl
……MUDURLUGUNE
ilkokulveOrtaokulMti(mrleriile30/12hO15tarihiCar$ambagun竜saat14:00−de
Temel Egitim Sube Mtidulii∴S・Sema KORKMAZ baSkanllgmda H融Tiyet nkokulu
MtiL追rl噌覚ndetoplantlyaPllacakolup,ektebelirtilentoplantlgundemmaddelerinegerekli
hazlrllglnyaPllarakokulmtidtirlerinintoplantlyakatlllmyaPllmaslhususunda;
Bilgivegeregmihcaederim.
S.SemaKORKMAZ
Mtidtira.
$ubeMtidurn
EKLER:
1−ToplantlGtindemMaddeleri
DAGITJM:
乱二
IlkokulveOrtaokulMtidtirl址derine
田図回園田
AkpmarCad・工1MimEgithM関山I頓79100−I皿.主S
℡:(0348)8132828/114
逓〕無melegItim79@nebgovtr
AyImtlllbiIgiiCiniItlbat:S.MdSemaKORKMAZ
包:(0348)8131264
WIeb:、−Wr.kilis.meb.gov.血
Bue、rrakguvc面elektJCn∼kimzalIelmZalanmlStlrh吋〝e、頑soTgu・一nebgo、′・tradTeSinden4723−fcbe−3f72−a86f−2114koduileteyltedl剛ir
T.C.
KILisvAL主L主GI
nMiIliEgitimMtidtirltigii
30・12・2015TARIHLIILKOKULveORTAOKULMUDURLERITOPLANTISI
GUNDEMMADDELERI
l)KardeSOkulveDegerlerEgitimi,ninok皿anmlZdauygulanmasl・“BenBirIyilik
EleislyimPrqjesi”kapsamlndailimizilkokulveortaoku16grencilerinin“Iyilik
Sandlgl”naveyan蝉nalarakatlllml.OkullamkatlllmOra血annm。rttlnlmaslna
y6nelik9allSmalar・AyrlCaYan担aEs甜erinProtokoleuygm01arakyapllarak
g6nderilmesi
2)Kitapokumasaatlerinindtizenliuygulanmasl
高車軍楽轡
高邁逓
Download

KİLİS VALİLİĞİ - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü