T.e.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI
Miiste~arbk
Say I
KOIIIU
:
56822750-849.99-E.13210118
: Ocretlerin AhnmamaSl
22.12.2015 ....................................... VALILIGI
(iL MiLLiEGiTiM MUDURLUGUNE)
Okul Doner Sermaye i~letmeleri ve Okul Aile Birlikleri ba alarda bulunan
hesaplan i~in hesap i~letim iicreti, yaptlklan i~lemler i~in de EFT ve ha ale masrafl gibi
odemeler yapmak zorunda kalmaktadlr. Bankalar He gorii~me yapIlarak hes p i~letim iicreti,
EFT ve havale masraft gibi iicretlerin ahnmamasl hususunda geregini rica ed rim.
Do-;. Dr. Mustafa Hilmi <;OLAKoGLU
Miistqar Yar ImCISI
DAGITIM:
- Mesleki ve Teknik Egitim Genel Miidiirliigii
- Hayatboyu Ogrenme Genel Miidiirliigii
Adres:
Elektronik Ag:
e-posta:
Ayrmtill hilgi
i~jn:
Tel:
Fales:
Bu evrak guvenli elektronik imza Be imzalanml~tJr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden748a-ac06-3dce-ad 12-3ba kodu ile teyit edilebilir.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız