Ek-1
D U Y U R U
Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan ve aşağıda sınıfı, unvanı, kadro
adedi belirtilen Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı kadrolarına atama yapmak için
iki aşamalı (yazılı ve sözlü) yarışma sınavı yapılacaktır.
I.
KADROLARA AİT BİLGİLER
SINIF
UNVAN
BULUND.
YER
TAHSİL DURUMU
PUAN TÜRÜ
KADRO
ADEDİ
G.İ.H.
Din İşleri Yüksek
Kurulu Uzman
Yardımcısı
Merkez
Teşkilatı
En az dört yıllık dini
yüksek öğrenim
mezunu olmak.
KPSSP1,2,3,4,5,6,7,8
12
II.
BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik
şartını taşımak,
4. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5. 2014 veya 2015 Lisans (A) grubu Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP-1, KPSSP-2,
KPSSP-3, KPSSP-4, KPSSP-5, KPSSP-6, KPSSP-7, KPSSP-8 puan türlerinin birinden en
az altmış (60) puan almış olmak.
6. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız
olmamak.
III.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI
1. Sınava başvuru yapmak isteyenler herhangi bir İl Müftülüğüne 21/12/2015 - 31/12/2015
tarihleri mesai günleri 08:30-16:30 saatleri arasında istenen belgelerle birlikte müracaat
edeceklerdir. Ayrıca, hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim
Merkezi Müdürlüklerine, Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimler
aracılığıyla başvurularını yapabilecektir.
2. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, sınava müracaat edecek adaylar adına
üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.
3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
IV.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,
2. En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduğunu gösterir diploma,
diplomanın tasdikli sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa
YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
3. 2014 veya 2015 yılına ait KPSS sonuç belgesi,
4. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve
arşiv kaydı bulunmadığına ve erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan,
 Adayların başvuru için gerekli belgeleri, başvuru esnasında müracaatı gerçekleştiren personele
ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
 Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.
Sayfa 1 / 3
Ek-1
V.
SINAVIN ŞEKLİ ve KONULARI
1. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, yazılı ve sözlü olmak
üzere iki aşamalı yapılacaktır.
2. 2014 veya 2015 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınav sonuçlarına göre yapılan
başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro
sayısının on katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, yazılı
sınava çağrılacaktır.
3. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.
4. Yazılı Sınav Konuları
a) Kur'an-ı Kerim (20 puan)
b) Arapça (20 puan)
c) Fıkıh (10 puan)
d) Tefsir (10 puan)
e) Hadis (10 puan)
f) Akaid-Kelam (10 puan)
g) Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı (20 puan)
5. Sözlü Sınav Konuları
a) Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi (50 puan)
b) Kavrama, muhakeme etme ve ifade etme yeteneği (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan)
e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan)
f) Bilimsel ve teknoloji gelişmelere açıklığı (10 puan)
6. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava
katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir
şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
VI.
SINAV YERİ ve TARİHİ
1. Yazılı sınav 31.01.2016 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
2. Sınav merkezleri ve sınav salonları sınav giriş belgelerinde yer alacaktır.
3. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik
belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
VII.
SINAV GİRİŞ BELGESİ
1. Adaylar;
sınav
için
“sınav
giriş
belgesi”
alma
işlemlerini
(https://ikys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav/kurumdisi) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
2. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini
(Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
VIII.
DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI
1. Yazılı ve sözlü sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
2. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan
almak gerekmektedir.
3. Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı
bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.
4. Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması
alınarak hesaplanacaktır.
5. Puanların eşitliği halinde, yazılı sınav puanı yüksek olana, bu puanın eşit olması halinde
KPSS puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir.
Sayfa 2 / 3
Ek-1
IX.
SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ
1. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
2. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan
edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
3. İtirazlar, en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya
bildirilecektir.
4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı
olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik
numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan
itirazlar dikkate alınmayacaktır.
X.
ATAMA İŞLEMLERİ
1. Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı
sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.
2. Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın
müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.
XI.
DİĞER HUSUSLAR
1. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin
her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
2. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi
görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
3. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan
sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.
4. Sınav süreciyle ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak
imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı) ulaştırmaları gerekmektedir.
6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri
Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama
Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
XII.
İLETİŞİM
Yazışma Adresi
e-mail
Telefon
Fax
: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya ANKARA
: [email protected]
: (0312) 295 70 00
: (0312) 285 85 72
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 3 / 3
Download

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Sınav Duyurusu​ İçin