CNC YATAY İŞLEME KULELERİ
CNC HORIZONTAL CLAMPING CUBE
Nr.2670 Dikdörtgen kuleye
Nr.2310 çift açılır mengenelerle
iş parçası ba€lama şekli.
Nr.2670 clamping cube
with Nr.2310 vice applications
Nr.2650 kare kuleye
Nr.2430 mengenelerle
iş parças› ba€lama şekli
Nr.2650 clamping cube
with Nr.2430 vice applications
Nr.2650 kare kulenin
CNC yatay işleme tezgah
pleytine montaj şekli.
Nr.2650 clamping cube
CNC Horizontal machines
applications
161
L Gönye
/6HWVTXDUH
Referans
Nr.
a
b
c
d
e
f
g
h
Øı
j
k
s
s1
300
400
500
630
300
400
500
630
300
400
500
630
300
400
500
630
220
345
435
220
345
435
100
160
200
250
100
160
200
250
250
320
400
500
250
320
400
500
90
90
90
100
90
90
90
100
40
40
50
50
40
40
50
50
30
30
35
40
30
30
35
40
0
0
0
0
0
0
0
0
75
75
75
105
75
75
75
105
25
30
35
40
25
30
35
40
170
240
300
360
170
240
300
360
Ürün Nr. 2570 L Gönye Delikli
Product Nr. 2570 L Setsquare with Hole
‡0DO]HPH**',1QRUPDOL]HHGLOPLäWLU
‡&1&\DWD\YHGLNLäOHPHWH]JDKODUÔQGDNXOODQÔOÔU
‡6WDQGDUWEDáODPDHNLSPDQODUÔQDX\XPOXGXU
‡<]H\LQGH00GLäPHUNH]DUDOÔáԓ
‡7DOHEHJ|UHoHOLNEXUoOXGLäOHULVHUWOHäWLULOPLäWLU
‡0DWHULDOLVQRUPDOL]HGDV**',1
‡,WLVXVHGLQ&1&+RUL]RQWDOHQG9HUWLFDOSURFHVVLQJEHQFKHV
‡âWLVLQFRPSOLDQFHZLWK6WDQGDUG&RXSOLQJ(TXLSPHQW
‡00WKUHDGJDSRQLW·VVXUIDFHLV“
‡$FFRUGLQJWRWKHGHPDQGLW·VVWHHOEXVKWKUHDGVDUHKDUGHQHG
Not: Çelik burçlu
Referans Nr. 2575
kg
50
175
45
170
293
Note:6WHHOEXVK
Reference No. 2575
+0.025
+0.01
+0.025
+0.01
s
s1
L Gönye
/6HWVTXDUH
Referans
Nr.
a
b
c
d
e
f
g
h
Øı
j
k
L
s
s1
300
400
500
630
300
400
500
630
300
400
500
630
300
400
500
630
220
300
350
450
220
300
350
450
100
160
200
250
100
160
200
250
250
320
400
500
250
320
400
500
90
90
90
100
90
90
90
100
60
60
60
65
60
60
60
65
30
30
35
40
30
30
35
40
14
14
14
14
100
100
100
125
100
100
100
125
50
50
50
65
50
50
50
65
25
30
35
40
25
30
35
40
170
240
300
360
170
240
300
360
Ürün Nr. 2590 L Gönye “T” Kanallı
‡0DO]HPH**',1QRUPDOL]HHGLOPLäWLU
‡&1&\DWD\YHGLNLäOHPHWH]JDKODUÔQGDNXOODQÔOÔU
‡6WDQGDUWEDáODPDHNLSPDQODUÔQDX\XPOXGXU
‡´7µNDQDO|OoOHULPPPP',1VWDQGDUWÔQGDGÔU
kg
50
100
315
50
174
Product Nr. 2590 L Setsquare “T” Slot
‡0DWHULDOLVQRUPDOL]HGDV**',1
‡,WLVXVHGLQ&1&+RUL]RQWDOHQG9HUWLFDOSURFHVVLQJEHQFKHV
‡âWLVLQFRPSOLDQFHZLWK6WDQGDUG&RXSOLQJ(TXLSPHQW
‡´7µ6ORWLVLQWKHVWDQGDUGRIPPPP',1
s1
s
j 0.02
0
162
Çatal Kule
)RUN7RZHU
Referans
Nr.
b
d
c
c1
$PLQ
$PD[
400
500
630
160
200
250
320
400
500
Sıkma kuvveti
Clamping force
kgf
4000
4000
4000
Product Nr. 2600 Fork Tower
Ürün Nr. 2600 Çatal Kule
‡%RG\0HWDULDO**',1
‡3DLQWHG
‡9LFHJURXSVDUHRIJULQGHG
precision steel
‡*|YGH0DO]HPH**',1
‡%R\DOÔ
‡0HQJHQHJUXSODUÔKDVVDV
taşlanmış çelik
b
‘$PD[
c
b
‘$PLQ
d
100
d
‘
2\QDU%DäOÔ&ODPS
+HDG0RYLQJ&ODPS
c1
163
CNC Yatay İşleme Kulesi
&1&+RUL]RQWDO3URFHVVLQJ&XEH
Referans
Nr.
a
b
c
d
e
f
g
500
600
700
400
500
630
250
300
350
320
400
500
200
250
315
55
75
100
50
50
50
kg
240
390
Ürün Nr. 2610 Yatay İşleme Kulesi (Kare)
‡<]H\OHUHLVWHáHJ|UHX\JXODPD
‡0DO]HPH**',1QRUPDOL]HHGLOPLäWLU
Product Nr. 2610 Horizontal Processing Cube (Square)
‡$SSOLFDWLRQRQWKHVXUIDFHDFFRUGLQJWRGHVLUHGZD\
‡0DWHULDOLVQRUPDOL]HGDV**',1
CNC Yatay İşleme Kulesi
Referans
Nr.
a
b
c
d
e
f
g
ı
k
500
600
700
500
600
700
400
500
630
400
500
630
250
300
350
250
300
350
320
400
500
320
400
500
200
250
315
200
250
315
55
75
100
55
75
100
50
50
50
50
50
50
150
150
150
150
150
150
100
100
125
100
100
125
Ürün Nr. 2630 Yatay İşleme Kulesi (Kare) “T” Kanallı
‡'|UW\]H\LQHLäSDUoDVÔEDáODQDELOLU
‡6WDQGDUWEDáODPDHNLSPDQODUÔQDX\XPOXGXU
‡´7µNDQDO|OoVPPPP',1VWDQGDUWÔQGDGÔU
‡0DO]HPH**',1QRUPDOL]HHGLOPLäWLU
Product Nr. 2630 Horizontal Processing Cube (Square) with “T” Slot
J 0.02
0
‡:RUNSLHFHFDQEHDSSOLHGRQIRXUIDFHV
‡,WLVLQFRPSOLDQFHZLWK6WDQGDUG&RXSOLQJ(TXLSPHQW
‡´7µ6ORWLVLQWKDVWDQGDUGRIPPPP',1
‡0DWHULDOLVQRUPDOL]HGDV**',1
164
&1&+RUL]RQWDO3URFHVVLQJ&XEH
J
( 0.02
)
0
kg
14
14
14
165
227
375
155
223
370
CNC Yatay İşleme Kulesi
&1&+RUL]RQWDO3URFHVVLQJ&XEH
Referans
Nr.
a
500
600
700
500
600
700
b
c
d
e
f
g
t
400
500
630
400
500
630
250
300
350
250
300
350
320
400
500
320
400
500
200
250
315
200
250
315
55
75
100
55
75
100
50
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
Ürün Nr. 2650 Yatay İşleme Kulesi (Kare) Delikli
‡0DO]HPH**',1QRUPDOL]HHGLOPLäWLU
‡'|UW\]H\LQHLäSDUoDVÔEDáODQDELOLU
‡6WDQGDUWEDáODPDHNLSPDQODUÔQDX\XPOXGXU
‡+HU\]H\H00GLäPHUNH]DUDOÔáÔPP“
‡7DOHEHJ|UHoHOLNEXUoOXGLäOHUVHUWOHäWLULOPLäWLU
Not: Çelik burçlu
Referans Nr. 2660
kg
170
230
376
Product Nr. 2650 Horizontal Processing Cube (Square) with Hole
‡0DWHULDOLVQRUPDOL]HGDV**',1
‡:RUNSLHFHFDQEHDSSOLHGRQIRXUIDFHV
‡,WLVLQFRPSOLDQFHZLWK6WDQGDUG&RXSOLQJ(TXLSPHQW
‡00WKUHDGJDSRQLW·VVXUIDFHLV“
‡$FFRUGLQJWRWKHGHPDQGLW·VVWHHOEXVKWKUHDGVDUHKDUGHQHG
Note:6WHHOEXVK
Reference No. 2660
+0.025
+0.01
+0.025
+0.01
165
CNC Yatay İşleme Kulesi
&1&+RUL]RQWDO3URFHVVLQJ&XEH
Referans
Nr.
a
b
c
d
e
500
600
700
400
500
630
150
200
250
320
400
500
200
250
315
f
g
55
75
100
kg
175
265
50
50
50
Ürün Nr. 2670 Yatay İşleme Kulesi (Dikdörtgen)
‡<]H\OHUHLVWHáHJ|UHX\JXODPD
‡0DO]HPH**',1QRUPDOL]HHGLOPLäWLU
Product Nr. 2670 Horizontal Processing Cube (Rectangular)
‡$SSOLFDWLRQRQWKHVXUIDFHDFFRUGLQJWRGHVLUHGZD\
‡0DWHULDOLVQRUPDOL]HGDV**',1
CNC Yatay İşleme Kulesi
Referans
Nr.
a
b
c
d
e
f
g
ı
500
600
700
500
600
700
400
500
630
400
500
630
150
200
250
150
200
250
320
400
500
320
400
500
200
250
315
200
250
315
55
75
100
55
75
100
50
50
50
50
50
50
150
150
150
150
150
150
Ürün Nr. 2690 Yatay İşleme Kulesi (Dikdörtgen) “T” Kanallı
‡âNL\]H\LQHLäSDUoDVÔEDáODQDELOLU
‡6WDQGDUWEDáODPDHNLSPDQODUÔQDX\XPOXGXU
‡´7µNDQDO|OoVPPPP',1VWDQGDUWÔQGDGÔU
‡0DO]HPH**',1QRUPDOL]HHGLOPLäWLU
Product Nr. 2690 Horizontal Processing Cube (Rectangular) with “T” Slot
J 0.02
0
‡:RUNSLHFHFDQEHDSSOLHGRQIRXUIDFHV
‡,WLVLQFRPSOLDQFHZLWK6WDQGDUG&RXSOLQJ(TXLSPHQW
‡´7µ6ORWLVLQWKHVWDQGDUGRIPPPP',1
‡0DWHULDOLVQRUPDOL]HGDV**',1
166
&1&+RUL]RQWDO3URFHVVLQJ&XEH
k
J
“
( 0.02
)
0
kg
100
100
125
100
100
125
14
14
14
165
240
455
152
450
CNC Yatay İşleme Kulesi
&1&+RUL]RQWDO3URFHVVLQJ&XEH
Referans
Nr.
a
500
600
700
500
600
700
b
c
400
500
630
400
500
630
150
200
250
150
200
250
d
e
320
400
500
320
400
500
200
250
315
200
250
315
f
g
t
55
75
100
55
75
100
50
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
kg
170
250
475
164
470
Ürün Nr. 2710 Yatay İşleme Kulesi Dikdörtgen (Delikli)
Product Nr. 2710 Horizontal Processing Cube Rectangular (with Hole)
‡0DO]HPH**',1QRUPDOL]HHGLOPLäWLU
‡âNL\]H\LQHLäSDUoDVÔEDáODQDELOLU
‡6WDQGDUWEDáODPDHNLSPDQODUÔQDX\XPOXGXU
‡âNL\]H\H00GLäPHUNH]DUDOÔáÔPP“
‡7DOHEHJ|UHoHOLNEXUoOXGLäOHUVHUWOHäWLULOPLäWLU
‡0DWHULDOLVQRUPDOL]HGDV**',1
‡:RUNSLHFHFDQEHDSSOLHGRQWZRIDFHV
‡,WLVLQFRPSOLDQFHZLWK6WDQGDUG&RXSOLQJ(TXLSPHQW
‡00WKUHDGJDSRQLW·VVXUIDFHLV“
‡$FFRUGLQJWRWKHGHPDQGLW·VVWHHOEXVKWKUHDGVDUHKDUGHQHG
Not: Çelik burçlu
Referans Nr. 2720
Note:6WHHOEXVK
Reference No. 2720
+0.025
+0.01
+0.025
+0.01
167
Download

CNC Kule - ER-EL