KÜRESEL EĞİLİMLER
YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZİN DEĞERLENDİRMESİ
YENİ AÇILIMLAR
Prof. Dr.Hasan Mandal
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
KÜRESEL SORUNLAR
• Gıda
• Çevre
• Temiz Su
• Demografik Değişimler
• Sağlık
• Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi
• Güvenlik
• Küresel Isınma
• Temiz Enerji
• Sürdürülebilir Gelişme
Toplumsal Sorunlar/Güçlükler
Nüfus
Gıda
2050’de %50 artış
2050’de
%70 artış
Enerji
İklim
2050’de %100 artış
2050’de +2 artış
Küresel Sorunlar
Küresel İşbirlikleri
Küresel Hareketlilik
Küresel Mezunlardan Küresel Liderlere
YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ EĞİLİMLER
•Azalan kamu kaynakları
• Uluslararasılaşma
•Eğitim-öğretim ve araştırmanın
yanında toplumsal katkının
öneminin artması
Sıralandırma (Endeks)
•
• Yüksek öğretime
olan talep
• Bilgi ve iletişim
•
teknolojileri ile
birlikte çeşitlenen
eğitim ortamları
Yüksek öğretim
kurumlarının
çeşitliliği
(Misyon Farklılaşması)
İşbirlikleri (1998)
İşbirlikleri (2008)
DÜNYANIN EN FAZLA YAYIN YAPAN
25 ÜLKESİNİN İŞBİRLİKLERİ
This circular graph shows collaboration among the 25 nations with the largest science output, as
measured in scientific papers that appeared in 2011 in a select group of journals. Not included are
collaborations that took place inside each country.
Source: Scientific American, October 2012
Dünyada Yükseköğretim Sistemleri
• Yükseköğretim sistemleri arasında uluslararası ilişkilendirme
(saydamlık)
• Yükseköğretim sistemlerinin birbirini tanımasını kolaylaştırma
(tanınma)
• Öğrenenlerin ve mezunların hareketliliğinin arttırılması
(hareketlilik)
AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANI SÜRECİ
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
•Kademeler
•Profil
•Diploma
• Kademe
Tanımlayıcıları
• Öğrenme Çıktıları
• Öğrenim Yükü
• Krediler(AKTS)
Amaç: Şeffaflık, Tanınma, Hareketlilik
KALİTE GÜVENCESİ
AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANI SÜRECİ
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
•Kademeler
•Profil
•Diploma
• Kademe
Tanımlayıcıları
• Öğrenme Çıktıları
• Öğrenim Yükü
• Krediler(AKTS)
Amaç: Şeffaflık, Tanınma, Hareketlilik
KALİTE GÜVENCESİ
Hareketlilik Çeşitleri
1. Göçmen Hareketliliği
2. Dikey (Kademelerarası) Hareketlilik
3. Değişim Programları Hareketliliği
4. Bütünleşik Program Hareketlilikleri (Çift/Ortak Derece)
5. Kısa Süreli Organize Edilen Grup Hareketliliği (Yaz Okulu)
6. Bireysel Hareketlilik
YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZİN DEĞERLENDİRMESİ
22 Mayıs 2015
2001 – 2015
Türk Yüksek Öğretim Sisteminde Sayısal Değişimler
•
•
•
•
Yükseköğretim Kurum Sayısı: 78  193
Öğrenci Sayısı: 1.664.000  6.062.886
Öğretim Üyesi Sayısı: ≈25.000  68.342
Öğretim Elemanı Sayısı: ≈ 70.000  148.903
• AYA’da Öğrenci Sayısı Açısından 2. Büyük Ülke
Yükseköğretim Kurumlarımızın Sayıları
Devlet
Üniversiteleri
109
Yükseköğretim
Kurumları
Vakıf
Meslek
Yüksek
Okulları
8
(Toplam)
193
Vakıf
Üniversiteleri
76
Türk Yükseköğretimine İlişkin Bilgiler
Toplam Öğrenci Sayısı (2014-2015)
Toplam
6.063.680
Ön lisans
2.013.078
Lisans
3.628.871
Yüksek Lisans
343.979
Doktora
77.752
Türk Yükseköğretimine İlişkin Bilgiler
Avrupa Yükseköğretim Alanı 2015: Bologna Süreci Uygulama Raporu
ISCED seviyesinde yükseköğrenime kayıt yaptıran öğrenci sayısı 2011/12
Avrupa Yüksek Öğretim Alanı
2015:
Bologna Süreci Uygulama
Raporu
Ref: European Commission/EACEA/Eurydice, 2015
Karne Göstergesi No 1: Lisans ve Yüksek Lisans programlarının uygulanma aşaması 2013/14
Karne Göstergesi No 2: Sonraki Kademeye Erişim 2013/14
Karne Göstergesi No 3: Ulusal Yeterlilik Çerçevelerinin Uygulanması 2013/14
Karne Göstergesi No 4: AKTS Sisteminin Uygulanma Aşaması 2013-2014
Karne Göstergesi No 5: Diploma Eki Uygulanma Aşaması 2013-2014
Karne Göstergesi No 6 : EQAR’a kayıtlı ajansların sınır ötesi kalite güvencesi etkinliklerine yönelik
açıklık seviyeleri 2013/14
Karne Göstergesi No 7: Dış Kalite Güvence Sistemi Geliştirilmesi Uygulanma Aşaması 2013-2014
Karne Göstergesi No 8: Dış Kalite Güvence Sistemine Öğrenci Katılımı Düzeyi 2013-2014
Karne Göstergesi No 9 : Dış Kalite Güvence Sistemine Uluslararası Temsiliyetin Katılımı Düzeyi 2013-2014
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
•Kademeler
•Profil
•Diploma
• Kademe
Tanımlayıcıları
• Öğrenme Çıktıları
• Öğrenim Yükü
• Krediler(AKTS)
Amaç: Şeffaflık, Tanınma, Hareketlilik
KALİTE GÜVENCESİ
YÜKSEKÖĞRETİMDE SİSTEMİMİZDE KALİTE
GÜVENCESİ SÜREÇLERİ ODAKLI GELİŞMELER
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ
YÖNETMELİĞİ
(23 Temmuz 2015 – 29423 Sayılı Resmi Gazete)
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİ
 KAPSAM: EĞİTİM-ÖĞRETİM, ARAŞTIRMA, İDARİ HİZMETLER
 KALİTE KURULU OLUŞTURULMASI
 YÖK’ÜN BİRİMİ DEĞİL, İLİŞKİLİ KURULUŞU
 KURULDA İLGİLİ PAYDAŞLARIN YER ALMASI
 KARARLARINI BAĞIMSIZ ALMASI VE KAMUOYU İLE PAYLAŞMASI
 DEĞERLENDİRME:
KURUMSAL VE PROGRAM
 KURUMSAL DEĞERLENDİRME - ZORUNLU
 MİSYON FARKLILIKLARINI DİKKATE ALAN
ÖZDEĞERLENDİRME ESASLI İÇ VE DIŞ DEĞERLENDİRME
 PROGRAM AKREDİTASYONU ZORUNLU DEĞİL, İSTEĞE BAĞLI
YÖK KURUMLARI TEŞVİK EDECEK
 AKREDİTASYON TESCİL YETKİSİ ALMIŞ AJANSLAR TARAFINDAN
Kalite Kurulunun Oluşturulması
MADDE 4- (1) Yükseköğretim Kalite Kurulu
a) Yükseköğretim kurumlarını temsilen Genel Kurul tarafından seçilen beş,
b) Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen dört,
c) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını temsilen bir,
ç) Kalkınma Bakanlığını temsilen bir,
d) Maliye Bakanlığını temsilen bir,
e) Milli Eğitim Bakanlığını temsilen bir,
f) Sağlık Bakanlığını temsilen bir,
g) Türkiye Bilimler Akademisini temsilen bir,
ğ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu temsilen bir,
h) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını temsilen bir,
ı) Mesleki Yeterlilik Kurumunu temsilen bir,
i) Türk Akreditasyon Kurumunu temsilen bir,
j) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir,
k) Öğrenci Temsilcisi
Kurumsal Dış Değerlendirme İlkeleri
•
Kurum ne yapmaya çalışıyor?
(Kurumun misyonu ve hedefleri)
•
Kurum misyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor?
(Kurumun yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetleri)
•
Kurum misyon ve hedeflerine ulaştığına nasıl emin oluyor?
(Kalite güvencesi süreçleri, İç değerlendirme süreçleri)
•
Kurum geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor?
(Yükseköğretimin hızlı değişen gündemi kapsamında kurumun
rekabet avantajını koruyabilmesi)
Avrupa Yüksek Öğretim Alanı, Kalite Güvencesi
Standart ve İlkeleri (ESG)
Program Bazlı Tescil Yetkisi Almış Akreditasyon Ajansları
 MÜDEK (Mühendislik)
5 Yıl
Şubat 2018
 FEDEK (Fen, Edebiyat, Tarih, Coğrafya)
3 Yıl
Nisan 2018
 VEDEK (Veteriner)
2 Yıl
Aralık 2015
 TEPDAD (Tıp)
Değerlendirilme Aşamasında
 TPD (Psikoloji)
Değerlendirilme Aşamasında
 MİAK (Mimarlık)
2 Yıl
Nisan 2017
 EPDAD (Eğitim)
2 Yıl
Ekim 2016
 HEPDAK (Hemşire)
2 Yıl
Aralık 2016
 ECZAKDER (Eczacılık)
2 Yıl
Aralık 2016
ÇIKTILAR
• Kurum/Program Bazında Dış Değerlendirme Alan/Akredite Olan
Kurum/Programa Sayısında Artış
• Tescil Yetkisi Almış Akreditasyon Sayısında Artış
• Akreditasyon Ajanlarımızın ENQA/EQAR’a Üyeliği
• Her Düzeyde Hareketlilik Sayısında Artış
• Çift (Joint/Dual/Double) Diploma Program Sayısında Artış
• Tanınma (Denklik) Süreçlerinde İyileşme
Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı
Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması
ÜLKEMİZİN 2023 YILI HEDEFİ
• 2023 Yılında Dünyanın En Büyük 10 Ekonomisinden Birisi Olmak
•
Orta ve Yüksek Teknolojili Ürünlerde Afro Avrasyanın Üretim ve Tasarım Üssü Olmak
• Bilgi (özellikle Teknoloji) Transfer Ekosisteminin Oluşturulması ve Geliştirilmesi
• Eğitim ve İnsan Kaynakları Sisteminin Oluşturulması ve Geliştirilmesi
10. KALKINMA PLANI
161. Yükseköğretim sistemi, hesap verebilirlik temelinde özerklik, performans odaklılık,
ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı rekabetçi bir yapıya dönüştürülecektir.
64. HÜKÜMET PROGRAMI
• ‘Yükseköğretim Çerçeve Yasası’ hazırlayarak üniversitelerin yeniden örgütlenmesini ve
‘Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun oluşumunu sağlayacağız.
• Kamu, özel sektör ve yükseköğretimin temsil edildiği, eğitim sisteminin talep ve arzı arasında
bağlantı kuran ve bu çerçevede yükseköğretim politikalarını ele alan bir ‘Yükseköğretim
Planlama Kurulu’ oluşturulacaktır.
• Bölgesel ihtiyaçlar ile yetkinlik düzeylerini dikkate alarak üniversitelerin ihtisaslaşmasını
destekleyeceğiz.
 Üniversitelerimizin mevcut durumları değerlendirildiğinde, tümü
birbirinin benzeri olma yönünde bir eğilim var.
 Halbuki özellikle yeni kurulan üniversitelerimiz, kendi bölgelerinde
kurumsallaşmasını tamamlamış üniversitelerimizin o bölge için
üretemeyecekleri,
başaramayacakları
işleri
başarabilirler,
kazandıramayacakları değerleri o bölgeye kazandırabilirler.
 Böylelikle üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde, bir kısmının
araştırma ve teknoloji üretiminde bazılarının da bölgesel
kalkınmaya katkı sağlamak odaklı farklılaşmasına ihtiyaç vardır. Bu
şekilde, bu üniversitelerimiz, eğitim süreci fonksiyonlarını yerine
getirirlerken, araştırma sürecinde ise bölgeyle ilgili alanlarda
tematikleşebilecekler ve bölgesinin kalkınmasına önemli katkıda
bulunabileceklerdir.
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
•Kademeler
•Profil
•Diploma
• Kademe
Tanımlayıcıları
• Öğrenme Çıktıları
• Öğrenim Yükü
• Krediler(AKTS)
Amaç: Şeffaflık, Tanınma, Hareketlilik
KALİTE GÜVENCESİ
Download

Slayt 1 - Yükseköğretim Kurulu