T.C.
K主LISVALILIGI
IIMilliEgitimMtidtirlngtl
25.12.2015
S坤rl:29444100−841−E・13369656
Konu:OgrenciBursUcretleri・
Ilgi:TemelEgitimGenelMtidtim謝ntin25・12・2015tarihlive16‥22g6ndemesaatli
eやOStaSl・
主limiz
Merkez
ve
c鴫erileelerindeki
ortaokullarda
Ogrenim
goren
burslu
ogrencilerlelng6nderilenburs6deneklerininsaymanllklardabekledigineili*inilgie−POSta
yazlmlZekindegOnderilmi函Ogrencilerinmagdurolmamasl19mgerekliiSVeislemlerin
ivediolarakJ′aPIlmaslhususunda;
Bilgilerinizivegereglniricaederim・
ServetSemaKORKMAZ
Mtidiira.
SubeMiidiiru
EKI:
Yazl.(lSay車)
DAGITIM:
TemelEgitimGenelMtidtirltigtlne
BagllOrtaokullar・
BILGI:
Destek−l b611imti.
し諒∨胡i注軌冊1両持上 ̄
中点十五八、,−1両2fItつ(三重LL
箋認諾誓書即91咽LIS 諾l畿㌫MdSemaKO鵬
 ̄r”要すiS褒
bSay魚1/1
temeIeqitim79@meb.qov.tr
<二lL
Kimden:’’KilisIIMllliEgitimM捉urlugu”<kilismem@meb.gov.t>
Tarih: 25Arallk2015Cuma16.22
mme‥ iitemelegltim79M専eZ欣ILISii<temelegitim79@meb.gov.tI=
Konu: FW:OgrenciBuェsUcretleri
From:SlddlkCAN
Sent:Friday,Decembcr25,201510:36AM
Subject:OgrenciBursUcretleri
iyigdnier..
ilinizmerkezvelIcelerindekiortaokuiiarda6grenimgorenbursluogrenciIe両ng6nderiien
burs6denekler面nsaYman帖iardabekied蘭tespitediIm蘭r
Yilsonuolmasineden−yie′Odenekierinbiran6nceogrenciiere6denmesigerekmektedir.
ilveiiCeM冊E師mMudu同kieri6demeyapacakoku一mOdur剛erinerehberliktebuiunarak,
OgrenCiie而magduroImamaiariVeyurticibursucretieriningeciktir冊eden6denmes時ngereken
tedbirierialmaiarigerekmektedir
BiIgiIer面ze.
Sldd夢kC4N
MmiEgitimBakan塵l
TemelEgtthGenelMtiduriugti
YurtlarvePansiyonlarDail・eBa*anllgl
e−POS自:SCan(⑦meb.2017.fr
TeI :0312−4131343
25.12.2015
Download

T.C. KİLİS VALİLİĞİ * İl Millî Eğitim Müdürlüğü