T.C.
K主LISVALILIGI
IIMilliEgitimM的nrlt酎
Sayl:29444100−100−E.13194709
22.12.2015
Konu:2015−2016EgitimOgretimYlll
OkulveKurumM的tirleriToplantlSl
……..………..…………..…‥MUDURLUGUNE
Ilgi:22/12/2015tarihve13188177saylllMakamOlur−u
E紳im−6gretiminkalitesiniartlmak veokullarile kurumlar arasliletihm ve
koordinasyonusaglamaktizereektebelirtilen(i2015−2016Ei担mOgretimYlllOkulve
Kurum M的meriile Toplantl Planlanmasl‖ dogrultusunda toplantl yaPllmasI
Mtidtirltigtimzce uygun g6ruImekteolup,beli血en tarihleretoplantlkonulmamasIVe
toplantllarawebsitesindeyaylmlanacakgtindemmaddeleridogrumsundahazlrllkyapllarak
katlllmmSaglanmaslhususunda;
Bilgivegereglniricaederim.
S.SemaKORKMAZ
Mtidura.
iubeMudtiril
EKLER:
1−MakamOlur‘u(lSayfa)
2−ToplantlPlan
DAGITIM:
T批nOkulMiidtirltiklerine
時評k鮎
八、1llleAv証lr租は!〉○
Akpl朗TCad.主1MilliEg証mMudurl喝叩9100−KILIS
℡:(0348)8132828/114
Qg[Itemelegitim79@meb.gov.tr
AymtlllbiLgiiCiniJtibat:i.MdSemaKORKMAZ
南;(0348)8131264
Web:Wkllis.meb.gov.tr
㌻千号∵一亀、
TC
KILISVALILIGI
IIMllliEgitlmMudurlugti
Sayl:29444100−100−B.13188177
22,12.2015
Konu‥2015−2016EgitimOgretimYlJT
OkulveKmmM融urleriToplantlSl
MUDURLUKMAKANⅡNA
E鄭m−6gretiminkalitesinia血rmakveokullarile kurumlararaslileti*m ve
koordinasyonusaglamaktizereektebelirtilen‖2015−2016EgitimOgretimYlllOkulve
Kurum M関田eriile ToplantlPlanlamasl‖dogrultusunda toplantlyaPllmaslSube
Miidtirl鴎um呟Ce uygun g6rnlmektedir.
MakamlarlnlZCadauygungormmesihalindeOlur“1armlZaarZederim.
S.SemaKORKMAZ
SubeMiidtilrti
Uygung6ruilearzederim.
Han前BASIBUYUK
MtidtlrYardlmCISl
OLUR
22.12.2015
AbdurrahmanSEVGIL土
工lMilIiEgitimMtidtirti
EKLER:
1−Topla血lPlanl
AkpInarCad・IIMmiEgitimM的mugiJ79100−KILエS
℡:(0348)8132828/114
Qg主星emelegitm79@mebgov.tr
AyrlntlllbilgiiCinirtibat:$MdSemaKORKMAZ
昼中0348)8131264
Webw、W・kilis・meb.govJr
Download

KİLİS VALİLİĞİ - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü