T.C.
K主LISVALILIGI
IIMilliEgitimMtidtirl噂ti
22.12201i
Sayl:29444100−100−E・13207199
Konu:2015−2016EgitimO菖retimYlll
OkulveKurumMtidtirleriToplantlS1
.....…………………......MUDURLUGUNE
Ilgi:22/12/2015tarihve13188177saylllMakam01m“u
Egitim−6gretimin kalitesini artlmak ve okullarile kurumlar araslileti;im ve
koordinasyonusaglamak uzere ekte belirtilen‖2015−2016Egitim Ogretim YlllOkulve
Kurum MtidtirleriileToplantlPlanli’do rultusunda toplantl yaPllmasI Mtidiirll増血mtizce
uygun g6r乱mekteolup,belirtilentarihvesaatlerdefhrkllbirplanlamayapllmamasIVe Web
sayfaslnda yaylmlanacak olan gmdem maddeleri dog山肌sunda hazlrlanarak katllImm
Saglanmaslhususunda;
Bilgivegereglniricaederim・
S.SemaKORKMAZ
Mtidura.
$ubeMtidthm
EKLER:
1−MakamOlurlu(lSayfa)
2−ToplantlPlan
DAGITIM:
TtimKurumMudtirltlklerine
(高\′Cl高原
。k鮭高津
∧高Iic∧yn−dlエ空JIZ工用言
AkplnarCadnMilliEgltimMudurl叫担79100−KILfS
℡:(0348)8132828/114
由〕:temelegitim79@meb.gov.tr
AyrlntlllbilgiieinirtJbat:i.MdSemaKORKMAZ
畠(0348)8131264
Web告VWW.kilis.meb,gOV.tr
BueWakguvenLieLektronikimzailelmZalamlStlr.h吋〝eYTaksorgu.meb.gov.tTadresindend34C−adf6−3497−9830−ef64koduIleteyltedilebllir.
T.C.
KiLISVAL主LIGI
主lMilliE軸imMti(旺rlqti
Sayl:29444100−100−B.13188177
22.12.2013
Konu:2015−2016EgitimOgretimYlll
OkulveKurumMudtirleriToplantlSl
MUDURLUKMAKAMNA
E軸im−6gretiminkalitesiniartlmak ve okullarile kurumlar arasliletiSim ve
koordinasyonusaglamak nzereektebelirtilen一一2015−2016E謝im O菖retimYll10kulve
Kurum M同山eriile Toplantl Planlanmaslii dogrultusunda toplantl yaPllmasl Sube
Mtidth’li増血mtizce uygun g6rtilmektedir.
MakamlarlnlZCadauygung6rⅢmesihalindeOlur−larlnlZaarZederim.
S.SemaKORKMAZ
iubeMudtirti
Uygungortislearzederim.
HanmBASIBUYUK
MtidtirYardlmCISl
OLUR
22.12.2015
AbdurrahmanSEVGIL土
工IMilliEgitimM的tirti
EKLER:
1−ToplantlPlanl
AkpmarCad・IIMllliEgitimM融urltJgii79100−KiLIS
℡:(0348)8132828/114
①:temelegitim79@meb.gov血
A)′rmtLLlbllgiiGinirtibat:㌻MdSemaKORKMAZ
包:(0348)8131264
Web:、WkillS.meb.gov.tr
Buevrakguvenlielektron,kimzaileimzalanmmLhttp〝evraksorgu・mebgo巾adTeSinden9986−27fd−34eO−bf51−a23bkoduileteyltedlIeb撮
Download

T.C. KİLİS VALİLİĞİ İi Millî Eğitim Müdürlüğü