KDEHU
îJĈ==POAGPÌNÐ
IEHUKJGEĈEUA
istihdam sağlıyor
QNO=1E?=NAPRA0=J=UE,@=OuĠ10,
†ÐJ?ÐRA†QJ?Q*AOHAG(KIEPAOE†JEJ
G=PGuH=NuUH=ĺîJĈ==P0AGPÌNÐ[email protected]@ENIA†GKJQHQL=JAH@Ð[email protected]
IAV>[email protected]ç[email protected]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
(BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Şakir
Umutkan, 1.9 milyon kişiye iş sağlayan ve 100’ün üzerinde sanayi
ve hizmet sektörünün ana müşterisi olan inşaat sektörünün Türkiye ekonomisinde vazgeçilmez bir
yere sahip olduğunu söyledi.
QNO=1E?=NAPRA0=J=UE,@=OuĠ10,
†ÐJ?ÐRA
†QJ?Q*AOHAG(KIEPAOE†JEJG=PGuH=NuUH=ĺîJĈ==P
0AGPÌNÐ[email protected]@ENIA†GKJQHQL=JAH@ÐVAJ
[email protected],6ÌJAPEIE†JEJARO=DELHEç[email protected],
IANGAV >EJ=OuJ@= CAN¾AGHAĈAJ LNKCN=I= QNO= 3ANCE
!=ENAOE =ĈG=Ju +QNE (=N=G=Ĉ QNO= 0AN>AOP *QD=OA
>A?E*=HE*ÐĈ=RENHAN,@=OuĠ0***,
=ĈG=JuDIAP
%EGIAP 0ÌJIAV IAOHAG IAJOQLH=Nu RA EJĈ==P OAGPÌNÐ
PAIOEH?EHANE [email protected] "PGEJHEçEJ =¾uHuĈ GKJQĈI=OuJu U=L=J
10,
6ÌJAPEI(QNQHQ¶UAOEć=GEN2IQPG=JEJĈ==POAG
PÌNÐJÐJ O=DEL [email protected]çQ EĈ D=?IEUHA @ÐJU= AGKJKIEOEJEJ
U=GH=ĈuGUÐ[email protected]ÐJÐ[email protected]çQJQOÌ[email protected]!ÐJU=@=
UuHuJ@=EJĈ==POAGPÌNÐJÐJEĈD=?IEJEJUÐ[email protected]
>EN >ÐUÐIA EHA PNEHUKJ @KH=N= QH=Ĉ=?=çuJuJ P=DIEJ
[email protected]@EçEJEOÌUHAUAJ2IQPG=JEJĈ==POAGPÌNÐJÐJ1ÐNGEUA
AGKJKIEOEJEJ HKGKIKPEB OAGPÌ[email protected] >ENEOE [email protected]çQJQ
=JH=PPuć=GEN2IQPG=JIEHHECAHENEJUÐ[email protected]
N=J RA IEHUKJ GEĈEUA EĈ O=çH=U=J †ÐJ Ð[email protected]
O=J=UERADEVIAPOAGPÌNÐJÐJ=J=IÐĈPANEOEGKJQIQJ@=
KH=J EJĈ==P OAGPÌNÐJÐJ 1ÐNGEUA [email protected] R=VCA¾EH
SİSTEM SİSTEMSİZLİĞE
DÖNÜŞMÜŞ
¾uHuĈ GKJQĈI=H=Nu AOJ=OuJ@= OÌV =H=J 0***, =Ĉ
G=Ju DIAP %EGIAP 0ÌJIAV EOA 1Ð[email protected] [email protected]
[email protected]ç[email protected]***,
=ĈG=Ju 0ÌJIAV OKNQJH=Nu ĈQ >=ĈHuGH=N =HPuJ@= [email protected]
ļENEJ?EOE IARVQ=PP=J G=UJ=GH=J=J [email protected] 3ANCE
OEOPAIEIEVEJ G=NI=ĈuG KHI=Ou ¾KçQ V=I=J >Q =H=J@=
¾=HuĈ=JH=NuJ @=DE OKNQJ U=Ĉ=I=H=NuJ= OA>AL [email protected]
¤uG=NuH=J¾KGO=Uu@=U=O=>=G=JH=NGQNQHQG=N=NuCAJAH
B
22
"(î*(0&*
10,6ÌJAPEIE†JEJARO=DELHEç[email protected],IANGAV>EJ=OuJ@=CAN¾AGHAĈAJ
LNKCN=I@=0***,=ĈG=JuDIAP%EGIAP0Ì[email protected]=U=LPu
@QNQI IÐGAHHAŃANEJ [email protected] EĈHAIEJA RA E@=NAUA
KH=JCÐRAJEJEKNP=@[email protected]=GP=RAJ=OuHKHO==B¾uG=N
>AGHAJPEOE EHA IÐGAHHAŃANEJ RANCE G=¾uNI=OuJ= [email protected] KH
[email protected] !EçAN @ÐVAJHAUE?E GQNQIH=N@=J G=UJ=GH=J=J
OKNQJH=N@=CÌ[email protected]@[email protected]?=NED=U=PuJE@=IA
[email protected]Ð[email protected]?ARANCEE@[email protected]ç[email protected]
QJQJ U=JuJ@= >=JG=H=N 0$( îć(2/ 0-( ($( CE>E
@EçANGQNQIRAGQNQHQĈH=NH=@=¾AĈEPHEEĈHAIHANCAN¾AGHAĈ
[email protected]=H=JH=N@=U=Ĉ=J=JOKNQJH=NuJ@=¾ÌVÐI
[email protected]=UA-EU=O=Ou(QNQHQ(=IQ
$ÌVAPEI(QNQIQCE>EÐ[email protected]
PKLHQIQJ @ÐVAJEJA G=PGu O=çH=U=J GQNQIH=N KHI=Hu RA
>EN>ENHANEEHA¾[email protected]ÌJIAV
GKJQĈI=OuJuJOKJQJ@[email protected]çANOKNQJH=NuJ@=U=NCu@=JRA
IÐGAHHAłJ [email protected] EĈHAIEJA >=GuĈ =¾uOuJ@=J G=U
[email protected]ç[email protected]
PA>HEçHAN CAJAHCAHAN IÐGANNAN I=@@AHAN CA¾E?E I=@
@AHAN OuG OuG U=LuH=J @AçEĈEGHEGHAN CAJAH G=>QH CÌNIÐĈ
EHGAHANRA=J=U=O=HEHGAHANAQUCQJKHI=U=J@ÐVAJHAIAHAN
EHA OEOPAI [email protected]= >EN OEOPAIOEVHEçA @ÌJÐĈIÐĈPÐN UuHuJ@=J ÌJ?A UuHHuG U=O= ¾uG=NI= OuGHuçu EGAJ OKJN=Ou >Q O=Uu †A QH=ĈIuĈ RA =N=OuJ@=
[email protected]?A RANCE U=O=OuJ@= GAV @AçEĈEGHEG U=LuHIuĈ
OKJN=Ou@Ì[email protected]=JQJ¾uG=N=N=GGQN=H>AHEN
HAIA UANEJA =G=JH=N (QNQHQ (=N=NH=Nu EHA IÐGAHHAŃANA
U=LPuNuIH=N QUCQH=U=J @ÐVAJHAIAHAN U=LuHIuĈPuN îGEJ?E
OKNQJ EOA EOPEOJ= RA [email protected] [email protected]
%ANJAG=@=NRANCEÌ@AIACÐ?Ð[email protected]>u
N=GI=G=I=?uUH=GKJQHO=@=IQ=łUAPG=LO=IuJuJCAJEĈ
PQPQHI=Ou IÐGAHHAŃANEJ IQ=łUAPGKĈQHH=NuJu P=I KH=N=G
[email protected][email protected]>[email protected]
D=G APIAUAJHANEJ @A IQ=łUAPPAJ U=N=NH=JI=Ou RANCEJEJ
CAJAHHEG EHGAOEJA =UGuNu >EN QUCQH=I= [email protected] UNu?=
EOPEOJ=RAIQ=łUAPQUCQH=I=H=NuNAG=>APAĈEPOEVHEç[email protected]
OA>[email protected]
“İLGİMİZİ İŞ DÜNYASI İLE
PAYLAŞMAK İSTİYORUZ”
QNO= 3ANCE !=ENAOE =ĈG=Ju +QNE (=N=G=Ĉ OÌV =H=N=G
PKLH=JPuJuJ EJĈ==P OAGPÌNÐ E¾EJ >ÐUÐG ÌJAI [email protected]çuJu
>AHENPPE (=N=G=Ĉ ļ$AHEN E@=NAOE KH=N=G >Q PKLH=JPuH=NuJ
@Ð[email protected]@QUQUKNQVEVLNAJOEL
KH=N=G [email protected][email protected] ÐNAPPEçEIEV >EHCEUE EĈ @ÐJU=Ou
PAIOEH?EHANEUHA L=UH=ĈI=G EOPEUKNQV UNu?= OEVHANEJ CÌ
NÐĈHANEJEV @A >EVEI E¾EJ ÌJAIHE [email protected] G=@=N UÐVHAN?A
LNKCN=I=EIV==P=J10,†U=PAĈAGGÐ[email protected]
@AGKJQĈPQ¾[email protected]@=JL=JAHACA¾EH
@E†ÐJ?Ð*AOHAG(KIEPAOE=ĈG=Ju*QV=BBAN(KUQJ?Q
[email protected]=PÌNHÐçÐ[email protected][email protected],îJĈ==P(KJOAUE=Ĉ
G=Ju"GNAIHCÐH$AHENî@=NAOE$NQL=ĈG=Ju*QD=IIAP
HEU=V$AHENî@=NAOE$NQL=ĈG=Ju#=VuHKUN=VQNO=
3ANCE !=ENAOE =ĈG=JHuçu $NQL *Ð@ÐNÐ +=VIE 0=N=¾Kç
HQRA6AIEJHE*=HE*ÐĈ=RENî>N=DEI!AçENIAJ?EOQJQI
CAN¾[email protected] 2VI=JH=N LNKCN=IuJ OKJ >ÌHÐIÐ[email protected]
EOAOAGPÌNPAIOEH?EHANEJEJIAOHAGHANEEHAEHCEHEIAN=GAPPEçE
[email protected]
VERGİ AFLARI DA SORUNLAR
ARASINDA
¶¾ÐJ?Ð OKNQJQJ EOA RANCE @AJAPEI GQNQIH=NuJ@=J G=U
[email protected]çuJu O=RQJ=J DIAP %EGIAP 0ÌJIAV ĈQJH=Nu
OÌ[email protected] ļ3ANCE EJ?AHAIAOEJEJ =I=?uJ= QUCQJ U=LuHI=
I=Ou RA IÐGAHHAŃANA RANCE G=¾uNIuĈ CE>E @=RN=JuHI=Ou
RANCE @AJAPEIEJEJ J=OuH U=LuHI=Ou CANAGPEçE IARVQ=PP=
>AHENHAJIEĈ KHI=OuJ= N=çIAJ QUCQH=I=@= PAHABKJH=
@ABPAN >AHCA EOPAIA CE>E IARVQ=P @uĈu @QNQIH=N U=Ĉ=J
I=OuIÐGAHHAŃANEJE@[email protected]
[email protected]@QNQIDAIE@=NAUAKH=JCÐRAJEJ=V=HI=
[email protected]@ÐNÐOPIÐ[email protected][email protected]=OuJ=
[email protected][email protected]ÌJIAVGKJQĈI=OuJuĈÌUHAOÐN@ÐN
@Ðġļ!ÌN@ÐJ?ÐOKNQJ¾uG=NuH=JRANCE=Ń=NuJ@=JG=UJ=G
[email protected]Ð[email protected]=Ń=NuEHGKH=N=G
[email protected] ¾uG=NuHIuĈ KHQL 0=UuHu 6=O= EHA ¾uG=NuH=J
RANCE=BBuJ=G=@=NCA¾AJOÐ[email protected]=BBu¾uG=NuHIuĈPuN
6=JEKNP=H=I=UuH@=>ENRANCE=BBuOÌ[email protected]
23
"(î*(0&*
Download

îJĈ==P OAGPÌNĞ IEHUKJ GEĈEUA st hdam sağlıyor