TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş’DEN
YATIRIMCILARA DAVET
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (İdare)’ye ait;
a) İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Uzay Sokak, Usta Sitesi 170 pafta, 3117 ada, 94 parseldeki
11 no.lu daire,
b) Kastamonu İli, Cide İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Liman Bucağı 303 ada, 4 parsel de yer alan 587,74 m2
üzerindeki kagir eski yolcu salonu,
4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Geçici Teminat Bedeli (TL)
Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartları Belgesi Bedeli (TL)
20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası)
50 TL (Elli Türk Lirası)
İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale
Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık
arttırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
Teklifler TL (Türk lirası) olarak alınacaktır.
Teminat olarak kabul edilecek değerler;
 Türk Lirası veya,
 Hazine Müsteşarlığı'nca ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankalardan veya yetkili finans kurumlardan
alınacak, İdare'ce kabul edilecek, İdare lehine, Türk Lirası bazında, konusu da belirtilerek düzenlenmiş (Ortak
Girişim Grubu'nun alacağı teminat mektubu, Ortak Girişim Grubu temsilcisi veya temsilcileri adına
düzenlenecektir) gayrikabili rücu, kayıtsız, şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz geçici teminat mektubu kabul
edilecektir.
Taşınmaz hakkında hazırlanan İhale şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı, İdarenin T.Vakıflar Bankası A.Ş. Salıpazarı
Şubesi /İstanbul nezdindeki TR 080001500158007261917602 no.lu (IBAN NO.LU) (TL) hesabına yukarıdaki
tabloda belirtilen tutar yatırılarak,
a) “İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Uzay Sokak, Usta Sitesi, A Blok 3. Kattaki 11 No.lu
taşınmaza ilişkin İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli”,
b) “Kastamonu İli, Cide İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Liman Bucağı Mevkii, 303 Ada, 4 Parsel de yer alan
587,74 m² yüzölçümlü taşınmaza ilişkin İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli"
ifadesini içerir şekilde üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının
veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İdarenin aşağıda belirtilen adresinden
25/12/2015 Cuma Gününden itibaren alındı belgesi karşılığında temin edilebilecektir.
İhaleye katılabilecekler için İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. Her ne surette olursa
olsun İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak alınan bedel iade edilmez.
Teklifler, İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp;
a) İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Uzay Sokak, Usta Sitesi, A Blok 3. Kattaki 11 No.lu
Taşınmaza ilişkin İhalenin son teklif verme tarihi olan 26/01/2016 Salı günü saat 14:00’e kadar,
b) Kastamonu İli, Cide İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Liman Bucağı Mevkii, 303 Ada, 4 Parsel de yer alan 587,74
m² yüzölçümlü taşınmaza ilişkin İhalenin son teklif verme tarihi olan 29/01/2016 Cuma günü saat 14:00’e kadar,
İdarenin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdareye intikal
edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta,
dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.
Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 12’nci maddesi gereğince Katma Değer
Vergisinden ve 4046 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.
Kemankeş Mah. Karamustafapaşa Kemankeş Cad. No:47 34425 Karaköy/İSTANBUL
Tel: (0212) 251 62 22 / Faks: (0212) 251 59 85
www.tdi.gov.tr
1/12
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.’NE AİT
İSTANBUL İLİ, KADIKÖY İLÇESİ,
KOZYATAĞI MAHALLESİ, UZAY SOKAK, USTA SİTESİ, A BLOK NO:7, D:11
TAŞINMAZIN BİLGİ NOTU
2/12
TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER
Taşınmazın Tapu Kayıtlarına İlişkin Bilgiler
Bağımsız Bölüm
Ana Gayrimenkul
İli
İSTANBUL
Pafta No
170
Arsa Payı
8/272
İlçesi
KADIKÖY
Ada No
3117 (Eski 612)
Blok No
-
Mahallesi
KOZYATAĞI
Parsel No
94
Kat No
3
Sokağı
UZAY
Niteliği
Arsa
Bağ. Böl. No
11
Site Adı
USTA
Parsel
Apt. No
A Blok/No:7
Alanı (m2)
1.768,00 m2
Niteliği
DAİRE
Malik
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kat Mülkiyeti
Tapunun Türü
X
Kat İrtifakı
Arsa
Kadıköy Tapu ve Sicil Müdürlüğü’nde 31.05.2013 tarihinde yapılan incelemede
Takyidat
Bilgisi
konu taşınmaz üzerinde,
- Yönetim Planı: 10/02/1987
- 28 Otoluk otopark yeri ortak mahalden olup başka amaçla kullanılamaz
(23.07.1986 tarih ve 6629 yevmiye)
Taşınmazın Konumu
Zübeyde Hanım Parkı
3/12
Ana Gayrimenkulün Özellikleri ve Bağımsız Bölümün Özellikleri
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.’NE AİT
KASTAMONU İLİ, CİDE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ, LİMAN BUCAĞI MEVKİİ,
303 ADA, 4 PARSEL DE YER ALAN 587,74 M² YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ BİLGİ NOTU
TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER
Taşınmazın Tapu Kayıtlarına İlişkin Bilgiler
Ana Gayrimenkul
İli
KASTAMONU
Cilt/Sayfa No
12/1107
İlçesi
CİDE
Ada No
303
Mahallesi
CUMHURİYET
Parsel No
4
Mevkii
LİMAN BUCAĞI
Niteliği
Malik
Bilgisi
SALONU VE ARSA
Parsel Alanı(m2)
587,74 m2
Arsa Payı
1000/1000
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
Tapunun Türü
Takyidat
MAA MÜŞTEMİLAT YOLCU
Kat Mülkiyeti
Kat İrtifakı
Arsa
Tapu Kadastro Bilgi Sstemi (TAKBİS) üzerinden 30.01.2015 tarihinde yapılan
incelemede konu taşınmaz üzerinde, herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.
(28.1.2005 tarih ve 0 yevmiye)
9/12
Taşınmazın Konumu
10/12
Ana Gayrimenkulün Özellikleri
303 ada 4 numaralı parseli “MAA Müştemilat Yolcu Salonu ve Arsa” niteliğinde olup, mülkiyeti
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ye aittir.
587,74 m² yüzölçümüne sahip parsel üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.
Taşınmaz “Belediye Hizmet Alanı” imarlıdır.
303 ada 4 no.lu parsel “Yamuk” şeklinde olup, önünden geçen Rıfat Ilgaz Sokak’tan kot olarak 1 m
civarında yukarda ve düz bir zemine sahiptir.
Taşınmaz üzerinde var olan yapının ölçüleri 10 x 17 = 170 m² dir.
Yerinde yapılan incelemede parsel üzerindeki yapının uzun süre kullanılmadığı ve şu anda tadilat
gerektirdiği tespit edilmiştir.
11/12
12/12
Download

1/12 türkiye denizcilik işletmeleri a.ş`den yatırımcılara davet