22/
|2 2ol5 16:55 FAİ
-
+
-ı
Ge
a
@00rlO0r
TOBB EVRAİ
ugt_
ToBB
ç
seızQ_e ıe2_Lı'€
TüRKİYE
oDA|_ARVE BoRSAı-AR
BlRLıĞı
Tarü : 4tl2i20l5
05l5-5oo
Kou : Endilstiyel Tasarım Eıvanteri
Sayı :
L
J
Tü
2112.2015 23908
Hk.
Tasaıın Daoışma KoE=i'niD haadı&ğı
ve Kısım 2Oı4b yürlbılığc giıen .Tasaİım
Belgesi ve Eyleın Plaaı (2ol+zolq"
s*dteji
ıırf* i,
l de belini]en *Tüıkiye'niı üsarım
*
Kıınııuşu
iiy.,
ffiffiffi
il*rr.i
;;;;" ;il}
Eornntcrin a,nacı, TürLiye'ıle endlıstiyel
ta§arım *^ıiyetıcıinin
aÇııaide [email protected],
h-d *İ;;*"
**r*lP
drğlffi,
ve etoaomit
eıat*iyeı tasaıımcılaın mesıekleıini
#*'Rffi"Şffiffi
'---L ;ıfTffi
lhDıFa
o}rştırıcattı. -:
t.rncl
vÇ urL r asanm
'
ilsr kapağ
aıaşüıEaı.oı. Haarıanra& eoyeı.r,
Konscyihde yapılaca&
çaışnıaıa
Bu doğıuhdE büayesin& d0sri}Gl
vcya cndrı*iııel tasaruo hiaeti
ılın ftği6 veyı paalamı tr-rk;r4tasarıD faaliyeti
*arr-t"il;.hiaği
vEıeD ofis veya
Yıııü cndüsi tırİhleri tasarını ırcyı cndüsuip! ,a.nr.
şiıtetl€
rğ, dön
uoı*oıcrini
bitiımiş nsarımcııaıa yoneııt
haaılanın§
eLetlereBirlilimizİb*e;; $*r,,.toib.org.c).Eıdııstipl
rlrş"bilİ;."'-"
a
Aıkaleri için t*layınıa. adb bölbdco
Bilğcrinizi ve r5ıeleıinize ılıılırııtnas
Saygılrınla
Genel schıeter
Tasanm Envaaıcri
hııaısıııia gcıeğini rica edcriın.
yaıdımcısı
GlnisL,
ılcıış
E./il,+
sO§A5i
.
6;,,_ış;ı-ıl{ |A,ıc,ıoı
EV:.
DEF';-;.
i -
,
|
".
g\€
DosYA No i
Bllvğr No152 (F.|.şhn Yoh 9. tfu.)
06530 /Aİ.aığlRA
t2) 218 20 00 (PBro . İ.İc +90 (3t2)
2ı9 alı 90-9l-y2a wcb : www.ıobb.c[q.!,
DroluDqıa,
TGL +9O
a
(3
^..r,r,,oro,offiöffiffi
.03122 lt 2ı
9|
E-MAİ- [email protected]
Biüğidıd.
ıso
900|
20ot
KdiE [email protected] si*.rj
lD€
uııbdaaal!.
Fo2zlr01. o7.2ocyrro6.6.2ol 3
sarfaNo1/'
Download

ffiffiffi