T.C.
KILIS VALILIGI
ilMilliEgitimM的旺rlngn
Sayl:20686453−903.02−E.13162687
22/12/2015
Konu:NormKadroFazlasl
OgretmenlerinAtamasl
KAYMAKAMLIGINA
(ileeMilliEg証mMudnrl噌u)
MUDURLUGUNE
IIgi:MilliEgitimBakanlIg10gretmenAtamaveYerDegiStirmeY6netmeIigi.
ilimize
bagll
reSmi
egitim
kurumlarlnda
g6revli
olup,bulundugu
egitim
kurumundanormkadrofazlasldurumundaolan6gretmenlerinilgiy6netmeligin53.Maddesi
uyarlnCailgenelinde6gretmenihtiyaclbulunane菖証mkurumlarlnaValiligimizceatamalarl
yapllacaktlr.
Alanlaritibariylenormkadrofazlas16gretmenibulunanegitimkurumlarlile6gretmen
ihtiyaclnlg6sterirliste ve baSVuru dilekeesimndurl噂umnz h叫://kilis.meb.gov.trintemet
adresindeyaylnlanmlStlr.
ihtiyaC fazIas16gretmenlerin tespitinde hizmet puanluStnnl蝉ne g6re yapllacak
degerlendirme sonucunda hizmetpuanlen aZ Olandan baSlamak suretiyleihtiyaC fazlas1
6gretmenbelirlenecektir.
G6revlioldugueg証m kurumundanom kadrofazlasIOlmaslna ragmenilgenelinde
alanlarlnda6gretmenihtiyaclOlmayanlarmuracaattabulunmayacaklardlr.
Aday6gretmenIerdennorm kadrofazlasldurumundaolanlarilgiy6netmeligin25−(3)
maddesiuyarlnCabasvurudabulunmalarlSaglanacaktlr.
Nom kadro fazlasldurumunda olup,ZOrunlu CallSma yukumlnl叫担nn4.5.ve6.
hizmetalanlarlnda(YaplyOr)durumundaolanlarzorunluhizmetalanlkapsammdakidiger
egitim kurumlarlnlterCih edeceklerdir・1.2.Ve3.hizmet alanlarlndakiegitim kurumlarlnl
tercihedenlerinbutercihlerinidikkateallnmayaCaktlr.
Fenliselerivesosyalbilimlerliseleri6gretmenliklerineatanacaklarda;
BaSVurunun SOn gurnnitibarlyla Bakanllk kadrolarlnda adayllk dahil en az uc yl1
6gretmenlikyapllmlS01maslSamaranacaktlr.
Norm kadrofazlaslOlan6gretmenleralanlarlnda6gretmenihtiyaclbulunan enfazla
20(yirmi)egitimkurumunutercihedebileceklerdir.
Norm kadrofazlaslOlmadlglhalde normkadrofazIasIOIan6gretmenin yerineistekli
OlarakgitmekisteyenlerindilekceleriMu(貼rlngtimiizcekabuledilmeyecektir.
AtamalartercihvehizmetpuanluStnnl噂nnegOreyapllacak,hizmetpuanlnhesablnda
baSVurularlnSOngunueSaSallnaCaktlr.HizmetpuaninlneSltOlmaslhalinde6gretmenlikteki
hizmetsuresifazlaolana6ncelikverilecektir.
AkpmarCad.MilliEgitimMndurIugukat:179100−KiLis AyrlntlllbilgiiCin証bat:H.BASIBUYUK
(0348)8132828 7.(0348)8131264 MndnrYardlmCISl
∴kilismem@meb.gov.tr EicktronikAg:http:/爪ilis.meb.gov.tr
BuevrakguVe面elcktronlklm祐1ic−mZaianmSt一rhttp//evraksorgumet・gOVtradresllldenc9C6−fa85−3f7b−blc6−29arkodulleteyited−leb−llr
Norm kadro fazlasl Oldugu halde basvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine
yerleSemeyenlering6revyerleri.iliCindeValiligimizceresenbelirlenecektir.
Atama sonuClarl Mndnr1時nmuzuninternet adresindeilan edilecek,atama emirleri
ilgili 6gretmenlere kurum mndurluklerince720l SaylllTebligat Kanunu uyarlnCateblig
edilerek gorevden ayrllma ve baS1amaiSlemleri 23−29 0cak 2016 tarihleri araslnda
yapllacaktlr.
AtamaslyaPllan6gretmenleriniptalisteklerikesinlikledikkateallnmayaCaktlr.
Bilgilerinizive konununIleenizdeki/Okulunuzdakinom kadro fazlaslOgretmenlere
imzakarS11Igl duyurulmaslnl,atamadilekCelerinin30Arallk2015CarSambagunii mesai
saatibitiminekadarMudurl鴫umnzinsanKaynaklarll(Atama)叩besine teslimedilmesini
6nemlericaederim.
MehmetSULUN
Valia.
ValiYardlmCISl
Ek:1−Dilekee6rnegi(lAdet)
2−Normkadrofazlas16gretmeniolan
Egitimkurumlarllistesi
3−Alanlaritibariyle6gretmenihtiyacl
bulunanegitimkurumlarlnlnlistesi.
DAGITIM
IlCeKaymakamllklarlna
MerkezTumOkul ve KurumMudurlnklerine
ATAMAVEYERDEGISTiRMETAKViMi
Duyuru :22−24Arallk2015
BaSVurularlnKabulEdilmesi :25−29Arallk2015
DilekCelerinMnd血1堕umuzeTeslimi:30Arallk2015mesaisaatibitiminekadar
AtamalarlnYapllmasl :31Arallk2015tarihindenitibaren
TebIigatveiliSikKesmeIslemleri :YarlylltatiliiCerisindetamamlanacaktlr.
AkplnarCad.MilliEgitimMudnrlngnkat:179100−KILis
(0348)8132828 7:(0348)8131264
Ayrlntlllbilgiicinirtibat:H.BASlBUYUK
MtldurYardlmCISl
∴kilismem@meb・gOV・tr ElektronikAg:http://kilis・meb・gOV・tr
BuevrakguvenllelektronlklmZalielmZalanmlStlrhttp//evraksorgumebgovtradreslndenc9C6−fa85−3f7b−blc6−29afkodulleteyltedlleblllr
KiL 剳6汎比
lIceAdI
陪率ヨWB
MERKEZ
MERKEZ
751729
MERKEZ
758608
MERKEZ
747880
MERKEZ
150221
MERKEZ
番T
MERKEZ
澱
MERKEZ
ELBEYLI
釘
釘
MERKEZ
758608
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
F
6
釘
釘
f
740048
優
陪
6
ニエY
FT又v
4磐V
オ
&
ヨWDカ
6
V跏F
這W'$蘭WF薄カ
隼,ラ4
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
752990
707175
噺免
噺免
707247
番T
蒙
F
ヤ
F
UD
UDdU$
エ播U%4
Dエ
UETナTv4
4
F
F
7
BiYOIo」i
W6
Coかafva
W6
F
裕ニ
Cografya
Cografya
Coかafva
W6
ニヨニW$ニ
裕ニ
W6
ヌTニ
キV由
W6
Cografya
W6
Coかafya
Cografya
W6
CocukGeIiiimiveE節timi
DinKult.veAhi.B出
DinKi=t.veAhl.Bil.
DinKtjlt.veAhi.BiI.
W6
DinK加t.veAhl.BiI.
キT由
裕ニ
備%D
蔟%D
裕ニ
BiYOioii
CocukGeligmiveEgitimi
'F
%4ト
釘
W6
W6
W6
F
6
ニ
ニ
裕ニ
ヤ粕
F
W6
裕ニ
F
46
キT由
裕ニ
ヨW4坊カ庸UFVカ譁エ
番T
番T
F
F
躔薄カ
740119
727990
ヤ
ヤ
%6ニ
964334
150221
f
ニ
ト&薄蒙妨$ニ
蔔ァV&W&エ
w&
6
MERKEZ
MERKEZ
F
5
蹤網ヨW&カWヲ
MERKEZ
MERKEZ
ヤ
F
楓
BedenEgitimi
BiliSimTekn°lo」lIeri
エ紋ヨW4坊カ庸UFVカ譁エ
ナ7W
BedenEgitimi
BiIiSimTeknQlo」lIeri
U6
'4
4
BedenE節timi
B鴫imTeknolojiIeri
W6
遊蒙
6
BedenE創timi
オTナR
裕ニ
裕蒙
蛤
陪
ニ
陪
F
BedenE鄭timi
BiliSimTeknoIojiieri
6
F
BedenEgitimi
BiIiSimTeknoIo」IIeri
裕ニ
4
BedenEgitimi
BiliSimTeknolojiieri
F
f
ヨWDカ
4
V
955568
%D
ヌVニヨ
楓
4磐V
磐F&V66Vネ
957506
150208
C
BedenE却timi
W6
オTナR
キVヌR
蔔ヲF&W&エ
ナ7W
蛤
974075
POLATELI
POLATELl
ヨW4坊カ庸UFVカ譁エ
ヌTニ
オTナR
キT由
'F
964334
758608
Tト
Arapca
BedenE創timi
%D
'F
「
W6
BedenEgitimi
キVヌR
牟Vv友網ヨW&カWヲ
973957 蕃W7F
MERKEZ
菷テ
ヨT末エ
陪
W6
Arapca
Arapca
BedenEgitimi
W6
E
'F
腑Tヤ
噺免
150257
W6
ヌTニ
オTナR
椋ヲX娶F網ヨW&カWヲ
&
キV由
キT由
蔟%D
$
之キ&Vヤ6WF紋エ弗
150208
MERKEZ
ニ
F密&エ
磐F&V66T
751729
ヌTニ
ArapCa
BedenEgitimi
'F
F
AImanca
W6
W6
尾キT郵
備%D
C
$
優
150257
MERKEZ
エ播U%4
W
ニ
ニヤ妨$ニ
W6
F
UETナTt4
噺
V
F
7
キGW&エヨW6坊カ庸UFVカ譁エ
UD
陪
噺薄
974075
MERKEZ
$
陪
729689
6
ヨWEヲT率T傍fV菷
TトU番
957506
150221
MERKEZ
ヨV
F
807202
釘
4
Almanca
W6
'F
裕ニ
ヤ
760118
745673
POLATELI
f
F
蒙
吐
707329
MERKEZ
楓
免⑦楓
AImanca
裕ニ
ヤ
F
W6
W6
F
ヲV之v友網ヨW6ニVカ之wF網ヨW&カWヲ
番T
729630
MUSABEYLl
ヤ
裕ニ
ヌTニ
ヌV蒙
Bransi
ヨWEヲVヌヲVニTfV菷
苳磐W6ニVカ庸UFVカ譁エ
707247
MERKEZ
Fツ
F
F
4ヨW4坊カ庸UFVカ譁エ
752990
ヨWE6
蒙
ナ7W
噺薄
6
962406 磐V
塙W'Vヤ
'6ニ
C
4ヨV
噺薄
隼w
MLARI〈21/12/2015
蔔ァV&W&エ
噺免
750311 噺薄
MERKEZ
6
噺免
之キ&Vヤ6WF紋
962240
MERKEZ
6
カヨV
優
蕃V&V66T
727990
MERKEZ
Kodu
ヨWDカ
蛤
964334
MERKEZ
腟t疋番オU%R
之キ&Vヤ6WF紋エ弗
962240
MERKEZ
ト
Kurum
疲VF網
V
727990
MERKEZ
vテ
4磐V
974075
MERKEZ
MERKEZ
陪
758133
MERKEZ
E$
苒
150208
MERKEZ
$ヤエ
謾トエ
オTナR
W6
DinKmt.veAhI.BiI.
DinKuIt.veAhI.B出
オTナR
DinKmt.veAhI.Bil.
オTナR
DinKiiIt.veAhI.Bil.
DinK航.veAhI.B出」」_
 ̄一寸 \
2
MERKEZ
707277
“MERKEZ
973957
MERKEZ
758608
番U$4妊
蕃W7F
f
蕃V&V66V
ナ7W
MERKEZ
748322
疲
720569
疲昧
MERKEZ
729630
MERKEZ
V
MERKEZ
720143
MUSABEYLI
MERKEZ
釘
MERKEZ
MERKEZ
噺薄
MERKEZ
745673
MERKEZ
150269
729662
澱
MERKEZ
150245
MERKEZ
釘
MERKEZ
MERKEZ
釘
D
番
MERKEZ
4磐V
964334
MERKEZ
727990
MUSABEYLi 釘
MERKEZ
F
MERKEZ
252066 蝿
ELBEYLI
釘
TヨV
807202
973957 蕃W7F
f
蒙
751729
ヲヨ蘭Tカ
牟Y
150257
MERKEZ
748323
745673
蛤
F
&
8
F
ヌTニ
4
W6
F
F
遊蒙
ヨ
F棉&エ
W6
W6
Fjzik
Fizik
Fizik
裕ニァ6W6
Fizik
G6rselSanatIar
尾キT郵
'F
W6
ケYキTヨW8
「
キT由
G6rselSanatlar
66rseiSanatIar
G6rselSanatlar
キVヌR
ヨ粕
F
ヌTニ
ヌTニ
W6
DVwH
GerselSanatlar
W6
GerseISanatlar
G6rselSanatiar
Dリ
B
GuzeiIikveSaCBakImHizmetIer
GiizellikveSacBaklmHizmetler
F
裕ニ
W6
GdzellikveSaCBakImHizmetler
Harita−Tapu−Kadastro/Harita−Tapu− KadastroTeknigi
ヌV蒙
ヤ
ヤ
F
范末wV蔔'F
'F
W6
Fizik
ヌTニ
F
'F
w&
カヤヨW6ニVカ庸UFVカ譁エ
&GW'&
F
&
ヌTニ
蹤網ヨW&カWヲ
之キ&Vヤ6WF紋カ弗
MERKEZ
F
キVヌR
F
カヨV
ニヨ妨$ニ
W6
ヨト
螯W優6柳vヌR
&
ヌTニ
Fizik
GiyimUretimTeknolojisi
'F
オ
W6
7
ヌTニ
w&
F
ヌTニ
蔔ァV&W&エ
ヤ
&W末
150221 隼^74ヨW6ニVカ庸UFVカ譁エ
6
F
&
F
疲VF網
ヨWGfT
Fen師mleri/FenveTeknoloji
F
66
wF網ヨW&カWヲ
噺薄
Felsefe
FenBiIimleri/FenveTeknoIoji
鱶友網ヨW6ニVカ之v友網ヨW&カWヲ
噺薄
陪
f
オ
ヨWGfT譁ヨWDW&ヨ
965595 蕃W6
758133
楓
FG&エ
ヲS
W6
FenB掴mIeri/FenveTeknoIoji
キVヌR
カヨV
6
Felsefe
Feisefe
裕ニ
カカW47Vヨ'W4ヨW6ニVカ庸UFVカ譁イ
優
ニエX
W6
FenBiiimIeri/FenveTeknol°ji
キVヌR
'F
FVニ
之キ&Vヤ6WF紋
キT由
オTナR
ナ7W
ヌTニ
Fen日周mIeri/FenveTeknoIoji
ヨW4坊カ庸UFVカ譁エ
末V
F
W6
F
キT由
'F
疲VF網
陪
EISan.Tek./NaklS
FenBiIimleri/FenveTeknoIoji
蔔'F
カヌ
&V66T
745673
887569 陪
'F
ィGT
1
1
FenBilimleri/FenveTekn°loji
備%D
譁f庸T
噺薄
957506
747880
MERKEZ
3
1
1
Eiektrik−EIektronikTek./EIektrik
キV由
vニ
勇6
DinKiiit.veAhi.Bi
DinKiiIt.veAhl.Bi
蔔ヲF&W&エ
'F
6
955568
MERKEZ
MERKEZ
74リ
974075
POLATELI
6
vヌT
D&
W6
ヨWEヲV率VニTfV菷
エ播U%4
V
1
カカW47Vヨ'W4ヨW4坊カ庸UFVカ譁イ
V跏F
&
UD
758133
POLATELi
MERKEZ
噺
疲昧
758608
MERKEZ
W6
牟Vv友網ヨW&カWヲ
番T
隼
裕ニ
DinKmt.veAhI.Bi
DinKmt.veAhi.Bi
カキVヌR
F網ヨW&カWヲ
優
F沫&エ
ヌTニ
1
1
DinKi=t.veAhI.Bi
キT由
F
譁f庸T
6
150221
MERKEZ
牟YW
隼,ラ4ヨV
749405
MERKEZ
MERKEZ
陪
F
F
キT由
2
DinKiiit.veAhl.Bi
オTナR
W&エ
1
DinKuIt.veAhl.Bi
DinK剛t.veAhl.Bi
キVヌR
%D
DinKt=t.veAhl.Bii.
DinKmt.veAhl.Bi
キT由
キT由
カ微'F
V
陪
720569
MERKEZ
蔔ァF
DinKi航.veAhl.Bil.
W6
キV由
'F
Tト
カ末霧
D
陪
720662
752990
MERKEZ
MERKEZ
リ
962240
MUSABEYLI
6
W6
,ヨヨニW$ニ
'F
腑Tヤ
彦
974075
MERKEZ
$
蛤゚キ4ヨW6ニVカ庸UFVカ譁エ
150245
MERKEZ
ニ
風V躙4Vラ&V薄ク
807214
150221
7
躓
DinKult.veAhI.Bil.
エ裕ニ
GF匁ヌ末vF譁霧
彦
732118
MERKEZ
H
6
6
沫
優
737917
オTナR
ヨW&6WF匁免カ
TトU番
974075
MERKEZ
f
D&
Vニ
707329
MERKEZ
楓
、粕
尾
740242
%D
カニ葷W6ニVカ庸UFVカ譁エ
MERKEZ
MERKEZ
$閥
キVヌR
F
ニ
ニ
W6
キT由
W6
i.H.し.MesiekDers
i.H.し.MesiekDers
妨&
3
妨&
2
ilk6gretimMatematikOgr.
ilkegretimMatematikOgrせ/ ̄ヽ
\
MERKEZ
迭
747941
MERKEZ
887569 陪
MUSABEYLI
澱
MUSABEYLI
2
707247
MERKEZ
迭
MUSABEYLI
ELBEYLI
冰
釘
カ微'F
楓
D
部T
妊Tv
740555
705027
MERKEZ
324965
MERKEZ
150208
MERKEZ
887569
MERKEZ
2
ELBEYLl
釘
釘
MERKEZ
陪
707148
MERKEZ
964334
MERKEZ
727990
150245
MERKEZ
150221
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
番T
707277
973957
758608
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
955568
974075
MERKEZ
749405
MUSABEYLI
732118
迭
760283
720143
部TB
蔟%D
f
陪
T
6
匁
FVニ
Ingilizce
冓ngIiIZCe
冓ngiIizce
オ
6
6
5
F
w&
エ
%D
キT由
オTナR
冓ng冊ce
W6
僮ngilizce
Ing帥zce
冓ng冊ce
僮ngilizce
ヌTニ
W6
裕ニ
オTナR
'F
W6
オTナR
F
汎エ
カ
冤ng帥zce
キT由
F
%D
釘
冤ngilizce
W6
キT由
ヨト
lngilizce
冓ngiiizce
免ヲヤ妨$ニ
'F
Tト
W6
僮ng冊ce
裕ニ
裕ニ
vヌT
微'F
、
F
裕ニ
冤ngiIizce
オT・R
蔔ァV&W&エ
髭4
R
風V躙4Vラ&V薄カ
&
F
オTナR
&免カ
腑Tヨ
彦
杯
66
カヨV
D&
TトU番
R
707356
楓
W
IngiIizce
僮ngiIizce
オTナR
%D
ing冊zce
僮ngilizce
備%D
$閥
末ヤ
尾
ニ
MERKEZ
MERKEZ
ナ7W
疲昧
707329
MERKEZ
オTナR
オTナR
カ紋ヨW6坊カ庸UFVカ譁エ
疲VB
740203
POLATELi 釘
UETナTv4
f
磐F&V66Vネ
720569
MERKEZ
キVヌR
カカW47Vヨ'W4ヨW6ニVカ庸UFVカ譁イ
エ播U%4
番U$4妊
蕃W7F
758133
UD
冓ng帥zce
キV由
キT由
isMehmetZelzeleFenLisesi
番T
Ingiiizce
僮ng臨ce
蔔'F
薄薄カ
譁f庸T
キVヌR
キVヌR
'F
泌T汎エ
lngilizce
僮ngilizce
isAnadoluLisesi
D
W6
僮ng帥zce
冓ng臨ce
'F
ニ部T汎エ
W6
カt由
isMesIekiveTeknikAnadoiuLisesi
707247
MERKEZ
裕ニ
螯W優6
ヨ
僮ng冊zce
裕ニ
isimamHatipOrtaokuIu
噺
752990
MERKEZ
噺
噺
ィGT
2
又蔗
蛮
962240
MERKEZ
F
F
蔕飃豸
陪
噺
冤ng掴zce
kEgitimMerkezi
閥Tヤ
噺薄
ヨニト
ヨWGfT譁ヨWDW&ヨ
這W6W末踐vヌT
冓ng航zce
キV由
%6ニ
V跏C
2
707041
MERKEZ
キVヌR
w&
ウ
キVヌR
牟Vv友網ヨW&カWヲ
狽
6
714389
MERKEZ
iIk6gretimMatematikOgr.
kEgitimMerkezi
陪
740481
迭
iIkegretimMatematikOgr.
'F
&
ヨWDク
陪
807202
澱
MUSABEYLI
キV由
オTナR
オ
粕ヨV
807214
976865
MUSABEYLl
MERKEZ
磐V
'F
729662
MERKEZ
MERKEZ
2
150269
MUSABEYLI
冓Ik6gretimMatematikOgr.
VヨⅣ&蘭WF免カ
之ニ&W薄又ヤエ$6
陪
'F
E粕
冓lk6gretimMatematikOgr.
冓lk6計etimMatematikOgr.
キT由
VヨⅣ&蘭WD
陪
冓lk6gretimMatematikOgr.
Vヨ牝6WF匁末カ
705049
釘
キV由
ヤT蔟%D
都X
冓lk6gretimMatematikOgr.
カキVヌR
'F
牝&T没T
冓lk6gretimMatematikOgr.
冓lk6打etimMatematikOgr.
オTナR
'F
iIkegretimMatematikOgr.
冓lk6gretimMatematikOgr.
オTナR
%D
vヌT
彪ニvW$vF6W$
747806
MERKEZ
ELBEYLI
彦
6
カキT由
冓IkegretimMatematikOgr.
オTナR
キVヌR
冓lk6gretimMatematikOgr.
ィGR
キV由
備%D
蔟%D
$閥
D&
キVヌR
キT由
蔔'F
ヨWEFVヨT微'F
番U$4妊
713829
MUSABEYLl
カ播U%4
'F
螯W友6
'F
ィィF
UETナTv4
疲昧
722288
釘
姪
6
4ヤUD
732118
POLATELl
Fト粕&T没T
ヨWGfT譁ヨWDW&ヨ
6
&
磐V
720569
MERKEZ
陪
番T
707277
MERKEZ
薄ニFヌ&ニユ
粕ヨV
噺
匪
722653
MERKEZ
ヲW匁W
'F
720662
752990
釘
&
715550
澱
MERKEZ
MERKEZ
牌ヨ&
W6
Ing冊ce
Ingilizce
キT由
キV由
冤ngiIizce
僮ng臨ce
lngiIizce
ingilizce
lngilizce t_〈、
僮ngilizce  ̄ ̄\
\
MERKEZ
964334
MERKEZ
150221
●
MERKEZ
758608
MERKEZ
抜
isAnadoluLisesi
V
テWW
6
150221 抜
MERKEZ
974075
MERKEZ
150269 陪
MERKEZ
150221
MERKEZ
V
優
MERKEZ
迭
迭
MERKEZ
$
MUSABEYLI
MERKEZ
澱
釘
杯
749521
、エ
陪
閥
6
$
閥
714937
閥
鳩U%D
757559
疲
MERKEZ
752430
疲昧
MUSABEYLi
MERKEZ
冰
稗
853197
705014
Tt
尾キVニV
乃ト$U幡備%D
MERKEZ
MERKEZ
番T
UD
ヨWDカV6牟
稗
732118
704993
エ播U%4
「
ニ
カ
751729 之キ&Vヤ6WF紋エ弗
ヤ
イ
イ
tim
唐
微ヲVトVv友猛
微ヲS
tim
鰾
V
tim
&W"
キVヌR
ニ
tim
微ヲV之v友猛
微ヲT之r
F
itim
微ヲT之r
オTナR
オT・R
釘
W6尾w'B
微ヲT
微ヲV
ヨ粕キVFW優
D6ヌV蒙
W6尾w'B
キT由
U又トエ
ncesiOgrt
尾キT尾
'F
ncesiOgrt
ncesiOgrt
オTナR
iOrtaokulu
4ト
I
尾キVニV
オTナR
ncesiOgrt
ncesiOgrt
尾キT飛
備%D
W6尾w'B
尾キV澱
尾キT飛
lkokuiu
W6枇*唯
尾キVト
尾キT飛
キT由
W6尾w'B
尾キT飛
オTナR
キVヌR
W6尾w'B
ncesiOgrt
キT由
eYIiilkokuIu
磐V
737917
788029
'F
トナT4UF疲汎エ
713699
MERKEZ
W6尾w'B
キT由
釘
MERKEZ
ncesiOかt
ncesiOかt
尾キT尾
ELBEYLI
729645
尾キV飛
尾キVト
之
MERKEZ
W6枇*唯
オTナR
740298
MERKEZ
W6尾w'B
ncesiO計t
オTナR
釘
752990
ncesiOgrt
v汎エ
楓VF穆gヲ薄カ
蕃Wヲ夢
尾キVト
尾キV尾
ANAOKULU
蕃Wヲ夢
蕃Fァヲ夢
W6尾w'B
貽トエ
ELBEYLi
MERKEZ
オTナR
TSAKIPiLKOKULU
970891
蕃Wヲ夢
ncesiO打t
尾キT飛
尾キT飛
V免カ
磐沫ヲ夢
磐沫ヲ夢
尾キVト
オTナR
キT由
wF友W
$蒙ツ
蕃Wヲ夢
尾キT飛
キV由
ィィGT
「
6
キT由
尾キVト
DTニテ#4苺4
Wfv
ラ
707356
MERKEZ
8
薈
キVヌR
尾キT飛
カキT由
ト
715321
MERKEZ
D&
F夢
W6尾w'B
オTナR
觀ニW&
FVヨ
ncesiOgrt
オTナR
微6ヨ
750303
冰
$
磐
taokulu
djmOkmenAnadoluLisesi 尾キV飛
974609
MERKEZ
、ナT$
%F
758133 疲R
オTナR
F夢
F夢
オTナR
オTナR
$T貽トエ
FVヨ
蕃Wヲ夢
カキT由
オTナR
ト$U粕、エ
714854
POLATELl 釘
尾キV郵
%D
ニト
4
%D
ヲ
F夢
fVニ4ヨVカ
'F
尾キT尾
汎エ
カニ
FVヨ
W6
蔔'F
尾キV飛
4ト巳トエ
澱
720569
躓
Tト
オTナR
オTナR
853377 噺弗汎エT薀汎エ
MERKEZ
&棉
ヲヨV踟'F
、粕トエ
迭
MERKEZ
腑Tヤ
ヤ
杯
MUSABEYLI
MERKEZ
磐
vニ
トナV4UF疲汎エ
MUSABEYLl
MERKEZ
磐
FVヨ
裕ニ
FVカ
FVカ踐柳ヲ
aveIcMekanTasarimI
ItenveOmerOnldkahramanAnaokuIu
707107
MUSABEYLi 澱
W6
6
ト噺汎エ
Tト
708741
MERKEZ
W6
mamHatipOrtaokulu
Tt
背R
荼儲
荼儲
磐
F
=v跚F愉
&
U粕トエ
708636
957709
裕ニ
&舶
カヌTニ
ニ牌F觚$
4ト
706933
MERKEZ
F
W&エ
磐
H
6
噺
蒜
708414
MERKEZ
FVカ踝柳ヲ
噺儲
噺儲
牟Vv友網ヨW&カWヲ
噺
705014
MERKEZ
W6
W6
'6
蔔ァF
TトU番
722316
704993
MERKEZ
6
ヨニW$ニ
裕ニ
CIMehmetveNimetErmanZeytCi0割u
陪
707413 鍍
MERKEZ
6
陪
707329
釘
ト(
荼儲
ヲVネヌ冩カヤヨW6ニVカ嚢蹤ヤヨW&カWヲ
720662
727990
POLATELl
7
F
FVカ踐ニVヲ
噺儲
isAnadoluLisesi
"
729662
MERKEZ
6
ニエVv友網ヨW&カWヲ
陪
澱
MERKEZ
ヨWDカ
抜
150269
MERKEZ
荼儲
iSMesIekiveTeknikAnadoIuLisesi 磐
之キ&Vヤ6WF紋
887569
MERKEZ
MUSABEYLl
46
隼,ラ4ヨW4坊カ庸UFVカ譁エ
747880
MERKEZ
f
蔔ヲF&W&エ
4磐V
964334
MERKEZ
楓
優
150208 陪
MERKEZ
噺儲
isMesiekiveTeknikAnadoluLisesi
蕃V&V66S
974075
MERKEZ
抜
W6
V
V
−
ik
&W"
&W"
ik
ik
MERKEZ
都Csャ
EkremCetinOzelEgitimMeslekiEgitimMerkezi
●ELBEYLI
MERKEZ
涛cCCS"
涛Sss
MERKEZ
S#
cb
S
#c
MUSABEYLi
MERKEZ
MERKEZ
S
s
KiIisAnadoiu 末ヨ
涛c##C
MERKEZ
S
MERKEZ
MERKEZ
r
都
4 涛cSS迭
MERKEZ
s3#
都
MERKEZ
亦
5
MERKEZ
NarTaneleriAnaokuIu
S澱
r
MERKEZ
MERKEZ
B
ゴs
都C
#唐
涛scSSr
MUSABEYL
6
都Cャ釘
MERKEZ
都
都
MUSABEYL
与
MUSABEYL
6
MERKEZ
ELBEYLl
5
6
都
キVヌR
C
C
都C
都C
3ャ
S
S#r
Rehber
儡a釦k/SagllkHizmetleri
儡lmfOgretmen鴫
SlnlfOgretmen噛
儡inifOgretme面g
HacilarHmcaIUIuelikokuIu
HuseyInoglu
Karacaoglan
KARACURUN
汎エ
免カ
オTナR
剴
儡lnlfOgretmen噌
儡imfOgretmen鴫
HISARILKOKULU
剴
儡…fOgretmen噌
儡InIfOgretmen噌
又トエ
剴2
儡InlfOgretmenlC
Gekmusailk°kuiu
HAYDARLAR
夢
儡lnlfOgretmenlig
HasancalliIkokuiu
r
夢
GOZKAYAiLKOKUJU
"
都C
都
夢
Rehber
儡lnlfOgretmenIig
Elbeyliilkokulu
GUVENLIILKOKULU
S
塔s鼎C
MUSABEYL
MUSABEYL
ツ途
都
6
MUSABEYL
儚ehber
儡InlfOかetmen鴫i
FERICEKiLKOKULU
ツ3b
夢
夢
由
オTナR
DELicAYiLKOKULU
Durucailkokuiu
6
MERKEZ
閥
儚ehber
夢
末カ
CINARiLKOKULU
涛sc涛"
MUSABEYL
CAYIRALTiiL
塔S3#
都
ELBEYLI
YunusEmre
BULAMACLIiLKOKULU
塔ピピB
6
MERKEZ
儚ehber
儚ehber
75.YIICumhuriyetiIkokulu
イ
6
末イ
夢
Rehber 夢
Tokiilkokuiu
C2
SSR
都
MUSABEYL
オTナR
岬イ
儚ehber
儚ehber
MehmetSanliMesiekiveTeknikAnadoIuLisesi
都C
MUSABEYL
%D
TokiOrtaoku
都#
b
Tト
TOKIANAOKULU
都3s
涛c#C
SevgiAnaokuiu
TahtaiIkaradutOrta°kuIu
ン
都3#
MERKEZ
2
剴
末イ
儚ehber
Semsi−AhmetOnltikahramanAnaokuiu
MERKEZ
MUSABEYLi
末イ
儚ehbe川k
儚ehber
POLATELi23NISANANAOKULU
MERKEZ
MERKEZ
末イ
末イ
SEHiTSAKIPiLKOKULU 儚ehber 夢
2
都#
Rehber
儚ehber
儚ehber
OsmanBaysalAna°kulu
SULEYMAND 乃ヨ
涛s
Rehber 末イ
オTナR
MERCIDABIKORTAOKULU
3
s3Sb
涛cCc
備%D
末イ
Rehber 末イ
MusabeyliCokProgramiiAnadoIuLisesi 儚ehber 末イ
涛sCc
都
播U%4
W6
MustafaKinMesIekiveTeknikAnadoluLisesi
都S
MERKEZ
7F
MEHMETULUGcANORTAOKULU
都S#C3
MERKEZ
MUSABEYL
ヨW&カWヲ
都SsSS
POLATELi
儚ehber
ヨ
&
剴
Rehber 末イ
KilisRehber 蒜T
s#sr
涛s3鉄r
MERKEZ
W6
裕ニ
MEHMETAK
MUSABEYL 白
MERKEZ
ニ
末イ
末イ
F
s#Cr
MERKEZ
MERKEZ
F
末イ
儚ehbe川k
KiIisMeslek 蒜UFVカ譁エ
都S#涛
都
儚ehber
KilisMehmetZeizeleFenLisesi
##
c#c
MERKEZ
ヤ
儚ehber
剴
末イ
儚ehber
KARTALBEYILKOKULU
K帥sAnadoluLisesi
末イ
末イ
儚ehber
INONUILKOKULU
r
#Sr
涛cC33B
MERKEZ
C
剴
岬イ
儚ehberlik
儚ehber
HasancailAnaokuIu
s
都
MERKEZ
HaIk時itimMerkezi
HasanSdnnuo創uOrtaokuIu
都C鉄#
都
儚ehberlik
儚ehber
H・MehmetveNazmiyeKarabas0割uMes.Egt.M.
都#田c"
MERKEZ
(OkuIu〉
儚ehber
GmtenveOmerUnldkahramanAna°kuIu
MERKEZ
MERKEZ
EIbeyliAnaokuIu
儡imfO計etmen噌
儡InlfOgretmen噌
オTナR
SInifOgretmenlig
儡InifOgretmenlig
免カ
キT由
キV由
SInIfOgretme捕菖
SInlfOgretmen噌
SImfOgretmenle
凵T_ (、、
凵P ̄ ̄−くゝ\
\
恒RKEZ
釘
740135
MUSABEYLi
t
MUSABEYLl
鳩U%D
715025
澱
冰
番
迭
715039
MUSABEYLI
迭
740537
T菷閥4T$
彦
737917
POLATELl
MUSABEYLl
ELBEYLI
迭
MUSABEYLI
澱
POLATELl
ELBEYLI
714957
冰
釘
713699
$
752990
ELBEYLl 釘
324965 之ニ&W末又ヤエ$6
MERKEZ
4磐V
727990
隼,ラ4蒙
MERKEZ
MERKEZ
707329
MUSABEYLi
迭
ELBEYLl
釘
MERKEZ
MERKEZ
番T
887569 陪
UD
ヤ
F
TトU番
腑Tヨ
150245 噺免
MERKEZ
MERKEZ
150221
750311
陪
譁f庸T
$
蕃W7F
f
MERKEZ
727990
MERKEZ
752990
MERKEZ
707247
MUSABEYLI
澱
MERKEZ
707329
MERKEZ
POLATELI
MUSABEYLi
6
釘
&
噺免
オTナR
ニ
裕ニ
番T
UD
番T
760118
747806
TeknoiojiveTasarIm
W6
彦
F
ヌTニ
W6
エ裕ヲ
W6
T鉦kDiIiveEdebjyatI
TdrkD川veEdebiyatI
'F
備%D
蔟%D
オTナR
オTナR
vT
キVヌR
'F
Turkce
TOrkCe
Turkce
オTナR
キT由
Turkee
Turkce
オTナR
'F
Turkce
T師kce
キT由
%D
カ微'F
キVヌR
キV由
'F
v
TurkD掴veEdebiyatl
キVヌR
菷備%D
c
W6
蔔'F
'F
F
腑Tヨ
D粕
ヌTニ
TdrkDiiiveEdebiyati
ヨ
佻6vW$wV6W$
楓
TurkDiIiveEdebiyatI
螯W友6柳vヌR
カ播U%4
$
TトU番
722288
H
UETナTv4
TeknoIojiveTasarim
TeknoIojiveTasarIm
W6
F
ヤ
Tarih
「博rkD掴veEdebiyatl
ヨT末エ
蒙
W6
TeknoIojiveTasarlm
薹范Vカ
噺
ヌTニ
キT由
カカW47Vヨ'W4ヨW6坊カ庸UFVカ譁イ
732118
迭
'F
F
F
SosyalBiigiier
F
オTナR
ヨWGfT譁ヨWDW&ヨ
陪
ヨニト
%D
カニ葷W6ニVカ庸UFVカ譁エ
729689
SosyaiBiIgiler
オTナR
w&
キFG&エヨW4坊カ庸UFVカ譁エ
4磐V
976865
釘
&
ヤ
隼,ラ4ヨW6ニVカ庸UFVカ譁エ
887569 陪
MERKEZ
MERKEZ
D
オTナR
%D
ヌV蒙
S…fOgretmenligi
SmIfOgretmen圃
備%D
椋ヲYYGF網ヨW&カWヲ
F
噺薄
973957
MERKEZ
リ
オTナR
キVヌR
Tト
、
SlnIfOかetmen噂i
キVヌR
螯W友6柳vヌR
'F
部TD杯
150257 噺末
MERKEZ
オ
SInlfegretmenlm
SimfOgretmen噸
キVヌR
汎エ
エ播U%4
ヨWGfT譁ヨWDW&ヨ
760283
807202
オTナR
乃ト$U汎備%D
MERKEZ
SlnIfOgretmeniigi
SImfOgretme面色i
キVヌR
薄カ
SlnIfOgretmen圃
SlnIfOgretmenI蘭
キVヌR
キ&ヨV謾霧
楓ニ
SimfOgretmen圃
キT由
オTナR
汎エ
部U6汎
715912
SImfOかetmen圃
オTナR
キT由
5D
楓V譁GH
SInifOgretmen圃
オTナR
&汎エ
楓VF没Wヲ薄カ
SlnIfOgretmen圃
SinIfOgretme捕蘭
GWF免カ
標'F夜H霾ニ
853197
740387
&
トト
714890 部
迭
オTナR
4エT薈汎エ
カ末霧
SlnifOgretmenlCi
キVヌR
キVヌR
汎エ
ト霧
疋
715954
MUSABEYLi 澱
⑦
彦
714878
迭
エ
SimfOかetmenIigi
オTナR
譁ニ薄カ
6髭4
SlnIfOgretmen圃
オTナR
4霧末カ
T、ヤ比4閥汎エ
MUSABEYLl
澱
&
SlnIfOgretmenl蘭
オTナR
ナT汎エ
v
&
707356
MUSABEYLI
キVヌR
苳トエ
DT蜚
714999
MERKEZ
$
FV又ヨ
713899
MERKEZ
ヨV末カ免カ
閥沸トトエT薈トトエ
716001
MUSABEYLI
ELBEYLI
&
714854
澱
釘
噺
853377
迭
MUSABEYLI
POUITELI
澱
Turkce
Turkce
Turkce
キV由
T面kCe
鳴
T.C.
KLlSVALILIGl
IL MILLI EGITIM MUDURLUGU
NORMFAZLASIoGRETMENLEREAiTYERDEGlSTiRMEFORMU
YERDEd主ST主RMEjSTEGiNDEBULUNANNORMFAZLASIodRETMENiN
AdlVeSoyadl
T.C.KimlikNo
BakanllkcaAtandlglAlan
HizmetPuanl
G6rcvYeri(IIcesi−Okulu)
TERCIHLERI
2−
3−
4−
5−
6−
7−
8−
9−
ATANMAKISTEDIGI EGITIMKURUMLARI
ツ
10−
11−
12−
13−
14−
15−
16−
17−
18−
19−
20−
YukarldakibiIgilertaranmdandogruolarakdoldurutmuStur・AksiortayaclktLgIndaidareceyapIlacak
噌1cmlerdendo魯acakhukukisonutlarakatlanmayikabulediyorum.
Gere雪iniarzederim.
…/12/2015
0gretmeninAdlSoyadi
ImzasI
Yukarldakibilgilerindogruoldu雪unutasdikederim・
‥/12//2015
Muhur−Kase−1mZa
Okul/KurumMudurn
Yukarldakibilgilerindo雪ruoldu雪unutasdikederim.
‥./12/2015
Muhnr−KaSe−Imza
ilMilliE垂直mSubeMndum
KiLis山EGiTiMKURUMLARINDAKiNORMKADROFAZLALARI(21/12/2015)
lleeAdl
陪率ヨWB
MUSABEYLl
MERKEZ
釘
715592
887569
MERKEZ
メ
陪
POLATELi
釘
澱
迭
150221
150221
釘
MERKEZ
MERKEZ
750311
MERKEZ
MUSABEYLI
釘
MUSABEYLl
973957
MUSABEYLI
釘
澱
釘
MERKEZ
&
釘
釘
番T
冰
POLATELI
澱
釘
疲VF網
722262
U6閥エ
706933
707041
MERKEZ
707148
MERKEZ
707175
MERKEZ
番T
740203
MUSABEYLl
迭
MERKEZ
尾
715592
F
Dエ
4
匁
謬5
風V躙4Vラ&V薄カ
都X
E薄
凵│
−1
OkulencesiOgrt
凵│1
ヌTニ
RehberIik
W6
キV由
キV由
'F
Rehberiik
凵│1
−1
白
−1
凵│4
亦
−1
SInifOgretmenl噌
−1
SinifOgretmenIig
SinlfOgretmenlig
−1
−1
SlnlfOgretmenlig
SinifOgretmenlig
キVヌR
−1
−1
SosyaIBiIgiier
}{(\
凵│1
凵│1
SinIfOgretmenl蘭
オTナR
凵│1
Rehberlik
Rehberlik
SInifOgretmen鴫
キVヌR
凵│
凵│1
W6
オTナR
凵│1
Muzik
SlnIfOgretmenIig
謾トエ
凵│1
凵│1
SlnIfOgretmenIig
オTナR
VヨⅣ&庸WD
凵│1
Mtjzjk
キVヌR
'F
オTナR
&汎エ
凵│1
OkulGncesiOgrt
F
裕ニ
オTナR
&免カ
比
凵│1
Matematik
キVヌR
'F
ヨ粕
オTナR
%4ト
凵│1
ingiIiZCe
W6
キVヌR
キT由
ニ部V汎エ
UDdU$
凵│1
凵│1
lng亜ce
裕ニ
オTナR
踐t裕
汎エ
凵│1
凵│1
MetaiTeknoioJiSi
キT由
w&
カ
ヲニトトエ
閥Tヤ
W6
'F
F
又蔬薺汎エ
715073
720143
釘
杯
キVヌR
F
裕ニ
蔟%D
門
Felsefe
凵│1
Kimya/KimYaTekn0lojisi
ヨニト
F
&
W6
Feisefe
G6rseISanatiar
キVヌR
VヨⅣ&蘭WD
オ
凵│1
凵│1
GrafikveFotograf/Grafik
蔔'F
'F
VニV綟ィ
708028
MERKEZ
W6
w&
カヨV
彦
977050
MERKEZ
E又
W6
FeIsefe
'F
UETナTv4
都X
凵│1
iIk6gretimMatematikOgr.
6
之ニ&W免又ヤエ$6
758133
POLATELi
裕ニ
ニ
ヌTニ
W6
W6
キT由
GW&エ
陪
裕ニ
'F
&
VヨⅣ&蘭WD
715592
324965
MERKEZ
F
715550
707247
MUSABEYLl
F
オ
C
キT由
ィィF
ヨW4坊カ庸UFVカ譁エ
705049
MERKEZ
F
ヨV末エ
謾磐W4坊カ庸UFVカ譁エ
由
GiyimUretimTeknoioJISi
'F
6
&
之ニ&W薄又ヤエ$6
噺薄
澱
MERKEZ
MUSABEYLI
噺
噺
凵│1
凵│1
Elektrik−EIektronikTek./Elektrik 凵│
F
'F
凵│1
凵│1
FenBilimieri/FenveTeknoloji
ニテ
VヨⅣ&蘭WD
745673
MUSABEYLI
MERKEZ
ヨWE6
150221
MERKEZ
ELBEYLl
E免
B
裕ニ
キVヌR
6
BiyoloJI
DinKuit.veAhLB出
Dリ
F
'F
カニ葷W6ニVカ庸UFVカ譁エ
都X
DVwH
ニエVv友網ヨW&カWヲ
陪
720662
324965
vヌTヨW8
カヨV
ヨV末エ
729689
962406 磐V
釘
f
オTナR
凵│1
Cografya
DinKmt.veAhl.BiI.
貳トヨW4坊カ庸UFVカ譁エ
疲VF網
陪
4
W6
W6
凵│1
凵│1
B嘩imTeknoloJiIeri
EISan.Tek./EISanatIarI
キGW&エヨW4坊カ庸UFVカ譁エ
$
&
キV由
6
&
蕃W7F
ヤT蔟%D
B崎imTeknoiojileri
B崎imTeknoIojiieri
裕ニ
&
715550
715592
MUSABEYLI
MERKEZ
噺
'F
凵│1
B崎imTeknoIoJIleri
裕ニ
ヲヤ蘭Tカ
ヨWE6
807214
澱
MERKEZ
ELBEYLI
磐V
729689
VヨⅣ&蘭WD
W6
キT由
F
[azIasI
BedenEgitimi
キT由
オTナR
F
儂orm
BilisimTeknoIoJlIeri
ヌTニ
'F
ニエVv友網ヨW&カWヲ
噺薄
758133
釘
MERKEZ
陪
ヨWGfT
962406
MERKEZ
MERKEZ
TヨV
C
%D
ィGT
E薄
キT由
キT由
ヨト
菘
部T謾DTv
807214
252066 蝿
w&
BrahSI
'F
'F
ヨW6坊カ庸UFVカ譁エ
都X
713829
釘
'F
隼,ラ4ヨW6ニVカ庸UFVカ譁エ
715592
迭
MUSABEYLI
&
門
噺免
Fツ
螯W友6柳vヌR
ィGT
オ
$
彦
塙W'Vヤ
VヨⅣ&蘭WD
V跚S
760118
722262
MERKEZ
ELBEYLi
6
FT又6
MERKEZ
MUSABEYLl
E粕
Kodu
ヨWGfT譁ヨWDW&ヨ
陪
955568
MUSABEYLI
POLATELI
都X
4磐V
729662
Kurum
凵│1
MERKEZ
887569
MERKEZ
ELBEYLl
迭
MERKEZ 釘
707277
MERKEZ
澱
150221
MUSABEYLI
POLATELi
釘
釘
252066 蝿
'F
ヨWEFVヨT微'F
$
715592
都X
722316
蒜
TヨV
ヨWGfT
C
E粕
&
オTナR
'F
8
テ
SosyalBilgiier
SosyalBilgiier
テ
テ
テ
TeknoIoJIVeTasarim
カキT由
W6
テ
TeknoioJlVeTasarlm
TeknoiojlVeTasarIm
'F
ヲヨV踟'F
ィィGTヨW8
DVwH
キVヌR
キT由
Dリ
B
テ
テ
TesisatTeknoloJISive血mlendirme
VヨⅣ&蘭WD
&
SosyaIBiIgiier
TeknolojiveTasarIm
オTナR
ヌTニ
又wV觚$
ヲヨ蘭Tカ
キVヌR
オTナR
萋備%D
4ヨW6ニVカ庸UFVカ譁エ
キV由
TeknoiojiveTasarlm
%D
ィGT
'F
'F
キVヌR
キT由
$閥
D&
760118
蛤
vヌT
ヤT蔟%D
ヨWDカV6牟
疲昧
螯W友6柳vヌR
V跚V
番U$4妊
720569
MUSABEYLI
6
部T謾DTv
磐V
722653 磐V
ヨWGfT譁ヨWDW&ヨ
陪
713829
729645
MERKEZ
MERKEZ
4磐V
729662
MERKEZ
MERKEZ
陪
テ
Turkce
テ
Turkce
テ
YiyecekiCeCekHizmetleri
\1−−し
Download

T.C. KİLİs VALİLİĞİ - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü